Teksti suurus:

Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.09.2020, 1

Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.08.2020 nr 52

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse lõppkasutajale kiiret lairibateenust (edaspidi lairibateenus) võimaldava kaabel- või traadita (Fixed Wireless Access) püsiühendusvõrguga liitumise kulude hüvitamiseks toetuse andmise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määrusest nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused“.

  (3) Määruse alusel toetatavate tegevuste abikõlblik sihtpiirkond moodustub määruse lisas loetletud aadressiobjektidest.

§ 2.   Riigiabi

  (1) Kui määruse alusel antav toetus on käsitatav horisontaalse vähese tähtsuse abina komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), tähenduses, järgitakse vastavas määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (2) Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 alusel antava vähese tähtsusega abi korral ei tohi abi saajale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos meetme määruse raames taotletava toetusega ületada 200 000 eurot. Kui abi saajaks on maanteetranspordi valdkonnas rendi või tasu eest kaupu vedav ettevõtja, ei tohi talle jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot.

  (3) Kui määruse alusel antav toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele vastavalt Komisjoni määruse (EÜ) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9—17), tähenduses, järgitakse vastavas määruses ja maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 20 sätestatut.

  (4) Komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 alusel antava vähese tähtsusega abi korral ei tohi abi saajale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos meetme määruse raames taotletava toetusega ületada 25 000 eurot.

  (5) Kui määruse alusel antav toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina kalandus- ja vesiviljelusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtjatele vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.6.2014, lk 45—54), tähenduses, järgitakse vastavas määruses ja kalandusturu korraldamise seaduse §-s 46 sätestatut.

  (6) Komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 alusel antava vähese tähtsusega abi korral ei tohi abi saajale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos meetme määruse raames taotletava toetusega ületada 30 000 eurot.

  (7) Vähese tähtsusega abi andmisel peab arvesse võtma komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 5 lõikes 1 ja komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 ning nr 717/2014 artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (8) Vähese tähtsusega abi andmise korral loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, nr 1408/2013 ja nr 717/2014 artikli 2 lõikes 2 sätestatud suhetes.

§ 3.   Toetusmeetme rakendaja

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

§ 4.   Terminid

  (1) Elektroonilise side juurdepääsuvõrk (edaspidi juurdepääsuvõrk) käesoleva määruse tähenduses on üldkasutatava elektroonilise kaabel- või traadita side võrgu osa, mis tagab lõppkasutajale lairibateenuse pakkumise elektroonilise side võrgu lõpp-punkti kaudu, mis asub lõppkasutaja aadressiobjekti ruumides või nendele piisavalt lähedal.

  (2) Lairibateenus käesoleva määruse tähenduses on üldkasutatav elektroonilise side teenus (edaspidi sideteenus), mis võimaldab tagatud andmeedastust lõppkasutajale igal ajahetkel allalaadimiskiirusega vähemalt 30 megabitti sekundis.

  (3) Juurdepääsuvõrguga liitumise teostamine käesoleva määruse tähenduses on ühenduspunkti või juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti rajamine aadressiobjekti ruumidesse koos lairibateenuse terminalseadme paigaldamisega või sinna liini ehitades.

  (4) Lairibateenuse terminalseade käesoleva määruse tähenduses on seade, mis on vajalik lairibateenuse kasutamiseks.

  (5) Lõppkasutaja siderajatis käesoleva määruse tähenduses on tehniline vahend, rajatis või muu passiivtaristu, mis on vajalik lairibateenuse terminalseadme või liini ühendamiseks ühenduspunktiga aadressiobjektil.

  (6) Lõppkasutaja käesoleva määruse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kes ise ei osuta üldkasutatavat elektroonilise side teenust ja kelle omandis või kasutuses olev aadressiobjekt kuulub abikõlblikku sihtpiirkonda.

  (7) Kohtvõrk käesoleva määruse tähenduses on aadressiobjekti ruumides asuv kaabelandmesidevõrk, mis ühendab juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti ja lõppkasutaja lairibateenuse terminalseadet.

  (8) Aadressiobjekt käesoleva määruse tähenduses on abikõlblikus sihtpiirkonnas unikaalaadressi omav geograafiline aadressiobjekt vastavalt ruumiandmete seaduse § 43 lõike 2 punktidele 1–3 või 7.

2. peatükk Toetatavad tegevused ja nõuded toetatavatele tegevustele 

§ 5.   Toetatavad tegevused ja toetuse suurus

  (1) Toetust saab taotleda järgmistele tingimustele vastava kaabel- või traadita juurdepääsuvõrguga liitumise teostamiseks:
  1) juurdepääsuvõrk võimaldab kiiret lairibateenust tagatud allalaadimiskiirusega vähemalt 30 megabitti sekundis;
  2) juhul, kui liin rajatakse valguskaablit kasutades, peab see koosnema vähemalt kiupaarist.

  (2) Määruse alusel toetatakse abikõlblikus sihtpiirkonnas asuva aadressiobjekti juurdepääsuvõrguga liitumiseks §-s 8 nimetatud toetusmeetme programmis osaleva sideettevõtja või tema volitatud isiku teostatavaid järgmisi tegevusi:
  1) lairibateenuse terminalseadmete ost, paigaldamine, ühendamine, seadistamine, vooluvõrguga ühendamine ja muu kasutuselevõtuga seotud tegevus;
  2) lõppkasutaja siderajatiste ost, paigaldamine, ühendamine, seadistamine ja muu kasutuselevõtuga seotud tegevus;
  3) liini ehitamine juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti ja ühenduspunkti vahel, sealhulgas vastavate paigaldus-, kaeve-, ehitus- ja muude tööde teostamine ning vajalike vahendite ja materjalide ost.

  (3) Määruse alusel ei toetata järgmisi tegevusi:
  1) kohtvõrgu väljaehitamine lõppkasutaja ruumides, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik lairibateenuse terminalseadmete paigaldamiseks ja ühendamiseks;
  2) juurdepääsuvõrgu rajamise ja haldamisega seotud tegevused;
  3) lõppkasutajale sideteenuse osutamine.

  (4) Toetuse suurus on kuni 300 eurot ühe aadressiobjekti kohta.

  (5) Lõppkasutaja saab taotleda toetust ühe aadressiobjekti juurdepääsuvõrguga liitumise teostamiseks.

  (6) Toetatakse tegevusi, mis tehakse pärast toetuse andmise otsust 180 päeva jooksul.

3. peatükk Toetuse taotlemine, nõuded taotlejale ja sideettevõtjale 

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast ja rahastamise eelarvest teavitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet enda veebilehel või § 16 lõikes 1 nimetatud veebilehel ja vähemalt ühes üle-eestilise levikuga ajalehes 30 päeva jooksul määruse jõustumisest arvates.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võtab taotlusi vastu kuni 30. novembrini 2020. a.

  (3) Kui esitatud taotluste maht ületab taotluste rahastamise eelarvet, lõpetab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet taotluste vastuvõtmise ja teatab sellest oma veebilehel või § 16 lõikes 1 nimetatud veebilehel. Toetuse andmise otsused tehakse taotluste rahastamise eelarve mahus.

§ 7.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks on füüsilisest või juriidilisest isikust lõppkasutaja, kes vastab toetuse taotluse esitamise seisuga Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määruse nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused“ § 8 lõikele 3 ja § 9 lõikele 2.

  (2) Toetuse taotleja esitab toetuse taotluse toetusmeetme rakendajale §-s 8 nimetatud toetusmeetme programmis osaleva juurdepääsuvõrguga liitumist teostava ja sideteenust osutava sideettevõtja (edaspidi toetusmeetme programmis osalev sideettevõtja) kaudu või vahetult toetusmeetme rakendajale, lisades taotlusele toetusmeetme programmis osaleva sideettevõtja pakkumuse § 5 lõikes 2 sätestatud toetatavate tegevuste teostamiseks koos tegevuste maksumuse kalkulatsiooniga.

§ 8.   Toetusmeetme programmis osalev sideettevõtja

  (1) Toetusmeetme programmis saab osaleda sideettevõtja, kes:
  1) on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus samaväärses registris registreeritud juriidiline isik;
  2) omab toetuse taotluse esitamise ajal majandustegevuse registris märget sideteenuste osutamise kohta ja kelle majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud;
  3) osutab üldkasutatavat elektroonilise side teenust;
  4) omab § 5 lõikes 1 toodud tingimustele vastavat üldkasutatavat elektroonilise side võrku Eestis või juurdepääsu nimetatud tingimustele vastavale võrgule;
  5) ei ole pankrotis ja kelle suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  6) ei oma toetusmeetme programmis osalemiseks esitatava avalduse päeva seisuga riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu-, keskkonnatasu või sotsiaalkindlustusmaksete võlga tema asukohariigi õigusaktide kohaselt.

  (2) Toetusmeetme programmis osalemiseks esitab sideettevõtja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile avalduse, millele lisab järgmised dokumendid ning kinnitused:
  1) kinnituse, et kohustub määruses sätestatud tingimustel lõppkasutajatelt toetuse taotluse vastu võtma ja toetusmeetme rakendajale edastama või andma lõppkasutajale tema soovil pakkumuse § 5 lõikes 2 sätestatud toetatavate tegevuste teostamiseks koos tegevuste maksumuse kalkulatsiooniga;
  2) kinnituse, et kohustub lõppkasutajalt toetuse taotluse vastuvõtmisel ja toetusmeetme rakendajale edastamisel ning aadressiobjekti juurdepääsuvõrguga liitumise teostamisel järgima määruse nõudeid ning nõusoleku, et teda kontrollitakse nende täitmisel;
  3) kinnituse, et kohustub ehitama lõppkasutajale, kelle toetuse taotlus on rahuldatud, juurdepääsuvõrguga liitumise välja, andma üle ja esitama arve 180 päeva jooksul taotluse rahuldamisest ning hüvitama lõppkasutajale tähtaja ületamisest tingitud kahju;
  4) kinnituse, et arvestab toetust taotlevale lõppkasutajale juurdepääsuvõrguga liitumise eest esitavast arvest maha lõppkasutajale toetusena makstava summa;
  5) kinnituse, et koostab lõppkasutajale juurdepääsuvõrguga liitumise eest esitatava arve ning paigalduse ja seadmete üleandmise akti selliselt, et sellel oleksid eristatavad toetatavate tegevuste kulud vähemalt § 5 lõike 2 liigenduses;
  6) kinnituse, et võimaldab lõppkasutajal vabalt valida sobiva teenuspaketi, sealhulgas väiksema kui 30 megabitti sekundis andmeedastuskiirusega lairibateenuse;
  7) kinnituse, et ei rakenda lõppkasutajale põhjendamatut või diskrimineerivat hinnakujundust juurdepääsuvõrguga liitumisel;
  8) kinnituse, et võimaldab lõppkasutajal valida nii toetusmeetme maksimaalsest summast väiksema kui ka suurema maksumusega lairibateenuse terminalseadme, millega tagatakse § 4 lõikes 2 nimetatud tingimustele vastav sideteenus;
  9) kinnituse, et teeb toetusmeetme abil juurdepääsuvõrguga liitunud aadressiobjektil lairibateenuse kättesaadavaks vähemalt 24 kuud alates juurdepääsuvõrguga liitumise teostamisest ja selle kohustuse rikkumisel tasub toetuse arvelt § 13 lõike 5 alusel saadud summa Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile § 15 lõike 2 kohaselt;
  10) teabe talle dokumentide ja teabe kättetoimetamise viisi ja aadressi kohta;
  11) volitatud esindaja volitusi tõendava dokumendi.

  (3) Sideettevõtja ei pea esitama lõike 2 punktides 6, 8 ja 9 sätestatud kinnitusi, kui sideettevõtja jaeteenuseid lõppkasutajale ei paku.

  (4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tunnistab sideettevõtja toetusmeetme programmis osalemise nõuetele vastavaks, kui ta vastab lõikes 1 sätestatud nõuetele ja on esitanud lõikes 2 nimetatud dokumendid ja kinnitused.

  (5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb lõikes 4 nimetatud otsuse 10 päeva jooksul sideettevõtja avalduse ja kõigi nõutud dokumentide ja kinnituste saamisest ja teavitab sellest sideettevõtjat viivituseta.

  (6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab toetusmeetme programmi nõuetele vastavaks tunnistatud sideettevõtjate nimed ja äriregistri registrikoodid oma veebilehel või § 16 lõikes 1 nimetatud veebilehel.

  (7) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti on õigus lõikes 4 nimetatud otsus kehtetuks tunnistada, kui sideettevõtja on vähemalt viiel korral rikkunud toetuse kasutamisega seotud nõudeid. Vastav Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti õigus kantakse lõikes 4 nimetatud lisakohustusena otsusesse.

  (8) Lõikes 7 sätestatud kehtetuks tunnistamise järgselt:
  1) on sideettevõtjal õigus saada toetuse väljamakseid enne kehtetuks tunnistamist tehtud toetuse andmise otsuste alusel teostatud juurdepääsuvõrguga liitumise saanud aadressiobjektide eest;
  2) puudub sideettevõtjal õigus edastada uusi lõppkasutajate toetuse taotlusi ning lõike 2 punktis 1 sätestatud pakkumusi ning sideettevõtja peab teavitama talle juba taotluse esitanud lõppkasutajaid lõikes 7 tehtud otsusest.

§ 9.   Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
  1) füüsilisest isikust lõppkasutaja puhul tema ees- ja perekonnanimi ja isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  2) juriidilisest isikust lõppkasutaja puhul tema ärinimi, äriregistri registrikood ning EMTAK tegevusala kood;
  3) aadressiobjekti aadress, mille juurdepääsuvõrguga liitumise teostamise kulude hüvitamiseks toetust taotletakse;
  4) tegevuste kirjeldus, mille teostamiseks toetust taotletakse;
  5) taotletava toetuse suurus;
  6) teave selle kohta, kas toetuse taotleja on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tuleneva kriisi tõttu saanud riigi 2020. aasta lisaeelarve vahendite arvelt toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksustelt;
  7) kontaktaadressi ja viisi taotluse esitajale teabe ja dokumentide edastamise kohta;
  8) volikiri, kui toetuse taotleja esitab taotluse ja osaleb haldusmenetluses toetusmeetme programmis osaleva sideettevõtte kaudu.

  (2) Juhul kui taotleja ei esita taotlust §-s 8 nimetatud toetusmeetme programmis osaleva sideettevõtja kaudu, lisab ta taotlusele § 8 lõike 2 punktis 1 sätestatud pakkumuse § 5 lõikes 2 sätestatud toetatavate tegevuste teostamiseks koos tegevuste maksumuse kalkulatsiooniga.

  (3) Toetuse taotluse allkirjastab toetuse taotleja või tema volitatud esindaja.

§ 10.   Toetuse taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotleja esitab toetuse taotluse enda valitud toetusmeetme programmis osalevale sideettevõtjale või toetusmeetme rakendajale.

  (2) Lõikes 1 nimetatud sideettevõtja edastab talle esitatud toetuse taotlused mitte sagedamini kui kord kuus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

  (3) Sideettevõtja lisab edastatavatele taotlustele järgmise teabe:
  1) loetelu aadressiobjektidest, millele juurdepääsuvõrguga liitumise teostamiseks toetusi taotletakse;
  2) taotletava toetuse suurus iga aadressiobjekti kohta;
  3) loetelu füüsilisest isikust toetuse taotlejate ees- ja perekonnanimedest ja isikukoodidest või nende puudumisel sünniaegadest;
  4) loetelu juriidilisest isikust toetuse taotlejate äriregistri registrikoodidest ja EMTAK tegevusala koodidest.

  (4) Toetusmeetme programmis osalev sideettevõtja arvestab toetuse taotluste Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile edastamisel, et summad, mida sideettevõtja saab käesoleva määruse alusel lõppkasutajale antava toetuse arvel § 5 lõikes 2 nimetatud tegevuste hüvitamiseks ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 27.08.2020. a määruse nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teise etapi rajamise toetusmeetme tingimused ja kord“ alusel toetusena, kokku ei tohi ületa 2 500 000 eurot. Ühte kontserni kuuluvate sideettevõtjate puhul kehtib nimetatud summa kontserni sideettevõtjatele ühiselt.

  (5) Juhul kui lõikes 4 nimetatud summa on täitunud, lõpetab toetusmeetme programmis osalev sideettevõtja toetuse taotluste vastuvõtmise lõppkasutajatelt ja § 8 lõike 2 punktis 1 sätestatud pakkumuste väljastamise lõppkasutajatele. Juba vastu võetud toetuste taotlused tagastab sideettevõtja toetuse taotlejatele ning informeerib neid võimalusest esitada need mõne teise toetusmeetme programmis osaleva sideettevõtja kaudu.

§ 11.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teostab toetuse taotluse menetlemisel järgmisi toiminguid:
  1) toetuse taotluse registreerimine;
  2) toetuse taotluse läbivaatamine;
  3) hinnangu andmine toetuse taotluste riigiabi reeglitega kokkusobivuse kohta;
  4) toetuse taotluse nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine;
  5) toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine;
  6) toetuse taotluse rahuldamise otsuse osaline või täielik kehtetuks tunnistamine või muutmine.

  (2) Toetuse taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul registreerimisest arvates.

  (3) Toetuse taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse toetuse taotluse, taotluse esitanud lõppkasutaja ja taotletava toetuse vastavust määruse nõuetele.

  (4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib taotluse läbivaatamise käigus nõuda toetuse taotluse esitanud lõppkasutajalt ja taotluse edastanud või § 9 lõikes 2 sätestatud juhul § 8 lõike 2 punktis 1 nimetatud pakkumuse väljastanud sideettevõtjalt selgitusi ja lisainformatsiooni toetuse taotluste kohta või puuduste kõrvaldamist. Selgituste ja lisainformatsiooni andmiseks või puuduste kõrvaldamiseks antakse kuni 10-tööpäevane tähtaeg vastavasisulise teate väljastamise kuupäevast arvates. Nimetatud ajaks peatub lõikes 2 sätestatud tähtaeg.

  (5) Toetuse taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse taotlus ei vasta §-s 9 sätestatud nõuetele või taotluse esitanud lõppkasutaja ei vasta § 4 lõikes 6 või § 5 lõikes 5 sätestatud tingimustele ja toetuse taotleja ei ole määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud;
  2) toetust ei taotleta § 5 lõikes 2 sätestatud toetatavate tegevuste kulude katteks;
  3) toetust taotletakse sellise aadressiobjekti juurdepääsuvõrguga liitumise teostamiseks, mis ei kuulu abikõlblikusse sihtpiirkonda või millele on juurdepääsuvõrguga liitumise teostamise toetust juba eraldatud;
  4) toetust taotletakse tegevusteks, mis on tehtud või mille elluviimist on alustatud või mille osas on võetud kohustusi enne toetuse andmise otsust.

  (6) Kui toetuse taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse, milles esitab mittevastavaks tunnistamise põhjused. Otsus tehakse teatavaks toetuse taotlejale või tema esindajale taotluses märgitud viisil ja aadressil.

§ 12.   Toetuse andmise otsus ja taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb toetuse andmise otsuse, kui taotlus vastab järgmistele nõuetele:
  1) toetuse taotlus vastab §-s 9 sätestatud nõuetele;
  2) taotluse esitanud lõppkasutaja vastab § 4 lõikes 6 ja § 5 lõikes 5 sätestatud tingimustele;
  3) toetust taotletakse § 5 lõikes 2 sätestatud toetatavate tegevuste kulude katteks;
  4) toetust taotletakse sellise aadressiobjekti juurdepääsuvõrguga liitumise teostamiseks, mis kuulub abikõlblikusse sihtpiirkonda.

  (2) Nõuetele vastav toetuse taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotluste rahastamise eelarve ammendumise tõttu ei ole võimalik taotlust rahuldada;
  2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil ei ole toetuse taotleja tegevusest või tegevusetusest tulenevatel põhjustel võimalik teha toetuse taotluse rahuldamise otsust Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määruse nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused“ § 4 lõikes 1 sätestatud tähtajaks.

  (3) Toetuse andmise otsuses märgitakse:
  1) toetust saava lõppkasutaja nimi ja aadressiobjekt, mille juurdepääsuvõrguga liitumise teostamiseks toetus antakse;
  2) toetuse taotluse edastanud või § 9 lõikes 2 sätestatud juhul § 8 lõike 2 punktis 1 nimetatud pakkumuse väljastanud sideettevõtja nimi;
  3) toetuse summa;
  4) asjakohasel juhul teave, et toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 või nr 1408/2013 või nr 717/2014 mõistes.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse:
  1) toetuse taotluse esitanud lõppkasutaja nimi ja aadressiobjekt, mille juurdepääsuvõrguga liitumise teostamise kulude katteks toetust taotleti;
  2) toetuse taotluse edastanud või § 9 lõikes 2 sätestatud juhul § 8 lõike 2 punktis 1 nimetatud pakkumuse väljastanud sideettevõtja nimi;
  3) toetuse taotluse rahuldamata jätmise põhjendus.

  (5) Toetuse andmise otsus ja taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse teatavaks toetuse taotluse esitanud lõppkasutajale taotluses märgitud kontaktaadressile ja taotluse edastanud või § 9 lõikes 2 sätestatud juhul § 8 lõike 2 punktis 1 nimetatud pakkumuse väljastanud sideettevõtjale.

4. peatükk Toetuse väljamaksmine ja toetuse kasutamise kontrollimine 

§ 13.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse maksab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja pärast juurdepääsuvõrguga liitumise teostamist toetuse andmise otsuses märgitud toetuse taotluse edastanud või § 8 lõike 2 punktis 1 sätestatud pakkumuse väljastanud sideettevõtjale.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab sideettevõtja väljamakse taotluse, milles esitab:
  1) loetelu aadressiobjektidest, millele on teostatud juurdepääsuvõrguga liitumine;
  2) taotletava väljamakse suuruse iga aadressiobjekti kohta.

  (3) Sideettevõtja esitab toetuste väljamakse taotluse maksimaalselt üks kord kuus.

  (4) Sideettevõtja säilitab lõike 2 punktis 1 nimetatud aadressiobjektide kohta alljärgnevaid andmeid:
  1) koopia lõppkasutajaga sõlmitud lepingust;
  2) koopia lõppkasutajale esitatud § 8 lõike 2 punktides 2 ja 3 toodud tingimustele vastavast arvest ja seadmete üleandmise aktist;
  3) toetatavate tegevuste kulude kuludokumendid.

  (5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb toetuse väljamakse sideettevõtjale 90 päeva jooksul.

§ 14.   Juurdepääsuvõrguga liitumise teostamise kontrollimine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus enne toetuse väljamakset kontrollida sideettevõtja esitatud andmeid, küsida § 13 lõikes 4 nimetatud andmeid ja teostada kohapealset kontrolli, veendumaks juurdepääsuvõrgu liitumise teostamises vastavalt määruses sätestatud tingimustele. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus kaasata kontrolli läbiviimisse ametiväliseid eksperte.

  (2) Kohapealse kontrolli korral teavitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet sideettevõtjat ja lõppkasutajat kontrolli läbiviimise kohast ja ajast vähemalt viis tööpäeva ette.

  (3) Kohapealne kontroll teostatakse vajadusel koos sideettevõtja esindaja ja lõppkasutajaga.

  (4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet koostab kohapealse kontrolli tulemuste kohta protokolli.

  (5) Lõikes 4 nimetatud protokollis fikseerib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet määruses sätestatud tingimustele mittevastavalt teostatud juurdepääsuvõrguga liitumised ja muud selgunud mittevastavused ning annab sideettevõtjale mõistliku aja puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Kui lõppkasutaja või sideettevõtja ei esita kontrollimiseks vajalikke dokumente või andmeid, ei võimalda või takistab juurdepääsu kontrollimiseks vajalikule alale, ehitisse või ruumi või muul viisil takistab kontrollimist, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tunnistada toetuse määramise otsuse kehtetuks.

§ 15.   Lairibateenuse osutamise kohustus ja tagasimaksed

  (1) Sideettevõtjal on kohustus võimaldada aadressiobjektil, mille juurdepääsuvõrguga liitumise teostamise kulud hüvitati toetuse arvelt, tellida lairibateenust vähemalt 24 kuud alates juurdepääsuvõrguga liitumise teostamisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kohustuse rikkumise korral on sideettevõtja kohustatud 30 kalendripäeva jooksul alates lairibateenuse osutamise lõpetamisest teavitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ning tagastama vastaval aadressiobjektil juurdepääsuvõrguga liitumise teostamise toetusena § 13 lõike 5 alusel saadud summa Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt näidatud pangaarvele.

  (3) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui sideettevõtja ise jaeteenuseid lõppkasutajatele ei paku.

5. peatükk Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja sideettevõtja õigused ning kohustused 

§ 16.   Informatsiooni esitamine, kogumine ja avalikustamine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet loob toetuse andmise ja kasutamisega seotud info avaldamiseks avaliku veebilehe.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab veebilehel vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) viite määruse tekstile Riigi Teatajas;
  2) toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja vormid;
  3) taotluste rahastamise eelarve suurus;
  4) toetusmeetme programmis osalevate sideettevõtjate nimed ja registrikoodid;
  5) toetuse saanud juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul nimi, toetuse suurus, toetuse maksmise aeg.

§ 17.   Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti õigused ja kohustused

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus:
  1) kontrollida aadressiobjektide juurdepääsuvõrguga liitumise teostamisi, samuti toetuse taotluse edastanud sideettevõtja raamatupidamist ning käesoleva määruse tingimuste täitmist;
  2) kontrollida pärast toetuse väljamaksmist § 15 lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmist;
  3) nõuda toetus tagasi toetuse taotluse edastanud sideettevõtjalt, kui sideettevõtja on esitanud ebaõiget või mittetäielikku teavet või jätnud teabe esitamata või on rikkunud toetuse kasutamisega seotud nõudeid;
  4) nõuda toetus tagasi toetuse saajalt, kui toetuse saaja on esitanud ebaõiget või mittetäielikku teavet või jätnud teabe esitamata või on rikkunud toetuse kasutamisega seotud nõudeid.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on kohustus:
  1) anda sideettevõtjale ja toetuse taotlejale toetuse andmist ja kasutamist puudutavates küsimustes selgitusi;
  2) koostada toetuse taotluse ja väljamakse taotluse vormid või suunised sideettevõtjale;
  3) teostada toetuse sihipärase kasutamise kontrolli, teha ettekirjutusi ning jälgida nende täitmist;
  4) menetleda toetuse väljamakseid ja kontrollida juurdepääsuvõrguga liitumise teostamise vastavust määrusele;
  5) koguda toetuse andmise ja kasutamise kohta andmeid ning koostada ja avalikustada ülevaateid;
  6) koguda toetusmeetme programmis osalevatelt sideettevõtjatelt kord aastas abikõlblikus sihtpiirkonnas teostatud juurdepääsuvõrguga liitumiste kohta kasutusstatistikat;
  7) hoida, teha avalikult kättesaadavaks ning vajadusel uuendada kogu toetuse andmisega seotud infot kolme aasta jooksul pärast viimase toetuse väljamakse tegemist.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet säilitab toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat alates viimasest käesoleva määruse alusel tehtavatest toetuse andmise otsusest.

§ 18.   Toetusmeetme programmis osaleva sideettevõtja õigused ja kohustused

  (1) Toetusmeetme programmis osaleval sideettevõtjal on õigus saada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud toetuse tingimustes ning õigusaktides sätestatud nõuete ja kohustuste täitmisega.

  (2) Toetusmeetme programmis osaleval sideettevõtjal on kohustus:
  1) teostada juurdepääsuvõrguga liitumised viisil, mis arvestab määruses ja toetuse andmise otsuses sätestatud tingimusi;
  2) ehitada liitumised määruses sätestatud tingimustel toetuse saanud lõppkasutajate aadressiobjektidele;
  3) esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid;
  4) esitada kord aastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile abikõlblikus sihtpiirkonnas teostatud juurdepääsuvõrguga liitumiste kasutustatistikat;
  5) teavitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit kirjalikult kõigist esitatud andmetes toimunud olulistest muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohustuste täitmist;
  6) säilitada juurdepääsuvõrguga liitumiste dokumentatsiooni vähemalt kümme aastat pärast juurdepääsuvõrgu liitumiste valmimist.

§ 19.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud toetuse tingimustes ning õigusaktides sätestatud nõuete ja kohustuste täitmisega.

  (2) Toetuse saajal on kohustus:
  1) lubada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil kontrollida aadressiobjektide juurdepääsuvõrguga liitumise teostamisi aadressiobjekti ruumides;
  2) esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti küsimise korral tähtaegselt nõutud informatsioon;
  3) teavitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit kõigist asjaoludest, mis viitavad toetusmeetme tingimuste rikkumisele.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Abikõlblik sihtpiirkond

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json