Teksti suurus:

Andmete loetelu soojus- ja jahutusseadmete registreerimisel ja nende edastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2012, 2

Andmete loetelu soojus- ja jahutusseadmete registreerimisel ja nende edastamise kord1

Vastu võetud 27.09.2012 nr 62

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 33 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse soojusseadme, mille nimivõimsus on üle 20 kilovati, ja jahutusseadme, mille nimivõimsus on üle 12 kilovati, registreerimisel esitatavate andmete loetelu ja andmete edastamise kord seadme paigaldamisel.

  (2) Soojus- ja jahutusseadmena käsitletakse käesolevas määruses uut ja kasutatud kuumaveekatelt, soojuspumpa ja jahutusseadet, mida kasutatakse hoone sisekliima tagamiseks.

§ 2.  Terminid

  Määruses on kasutatud järgmisi termineid:
  1) kuumaveekatel on korpusest ja põletist või korpusest ja koldest kombineeritud seade, milles põlemisel eralduv soojus kantakse üle veele;
  2) soojuspump on masin, seade või paigaldis, mis kannab looduslikust keskkonnast nagu õhust, veest või maapinnast saadava soojuse üle hoonesse või tööstuslikku rakendusse;
  3) jahutusseade on masin, seade või paigaldis, mida on tarvis siseruumi õhutemperatuuri kontrollimiseks või alandamiseks;
  4) kasutegur (protsentides) on suhe katlaveele ajaühikus ülekantud soojushulga ning ajaühikus katlasse antud kütuse hulga ja kütuse püsirõhulise alumise kütteväärtuse korrutise vahel. Elektriga köetava katla kasutegur on suhe katlaveele ajaühikus ülekantud soojushulga ning ajaühikus tarbitud elektri hulga vahel;
  5) nimivõimsus (kilovattides) on tootja poolt määratud ja tagatud suurim kasulik soojus- või jahutusvõimsus, mida on võimalik saavutada töötamisel arvestuslikul koormusel tootja poolt määratud kasuteguril;
  6) tarbijapaigaldis on kinnistul, ehitises või ühtse majandusüksuse moodustavas funktsionaalselt seotud ehitiste kompleksis ja nende teenindamiseks vajalikul maal ehitatud omavahel ühendatud torustike ja abiseadmete võrguga ühendatud või ühendatav talituslik kogum tarbija varustamiseks jahutuse või küttega.

§ 3.  Edastatavad andmed

  (1) Paigaldaja kohta edastatavad andmed on:
  1) ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) paigaldaja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed.

  (2) Kuumaveekatla kohta edastatavad andmed on:
  1) tootja ja toote nimetus;
  2) katlas kasutatav kütus (elekter-, gaas-, vedel- või tahkekütus);
  3) nimivõimsus kütmiseks kilovattides;
  4) kasutegur protsentides.

  (3) Soojuspumba kohta edastatavad andmed on:
  1) tootja ja toote nimetus;
  2) soojuspumba liik (maa-, õhk-õhk, õhk-vesi või väljatõmbeõhu soojuspump);
  3) nimivõimsus kütmiseks kilovattides;
  4) nimivõimsus jahutamiseks kilovattides.

  (4) Jahutusseadme kohta edastatavad andmed on:
  1) tootja ja toote nimetus;
  2) nimivõimsus jahutamiseks kilovattides.

§ 4.  Andmete edastamine

  Ettevõtja, kes paigaldas soojus- ja jahutusseadme, edastab andmed ehitisse paigaldatud ja tarbijapaigaldisega ühendatud seadme kohta elektrooniliselt riiklikule ehitisregistrile läbi registri veebilehe selleks loodud rakenduse abil 30 päeva jooksul paigaldamise päevast alates. Paigaldatud seadme andmed kantakse registrisse seotult ehitisega, millesse seade paigaldati.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. septembri 2010. a määrus nr 71 „Andmete loetelu kuumaveekatla edasimüügil ja nende edastamise kord” (RT I 2010, 72, 547) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 9. jaanuaril 2013. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35)

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json