Teksti suurus:

2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2013, 2

2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord

Vastu võetud 13.02.2013 nr 26
RT I, 15.02.2013, 12
jõustumine 18.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.08.2013RT I, 13.08.2013, 716.08.2013
30.09.2013RT I, 02.10.2013, 105.10.2013

Määrus kehtestatakse 2013. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 2, riigieelarve seaduse § 8 lõike 41 ja § 9 lõike 6, perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõike 31 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 4 ja § 82 lõigete 3 ja 5 alusel.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

§ 1.  Tasandusfondi vahendite jaotamine

  Tasandusfondi vahendid summas 74 252 137 eurot jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel 2013. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõikes 1 esitatud valemi järgi vastavalt määruse lisale 1.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

§ 2.  Toetusfondi vahendite jaotamine

  Toetusfondi vahendid summas 233 105 432 eurot jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt §-dele 3–10.

§ 3.  Hariduskulude toetus

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksuste hariduskulude toetuseks määratakse 200 939 108 eurot. Toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetele 2–9 üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja täienduskoolituse toetuseks, õppekirjanduse ja muude õppevahendite, õpilaskodude kohtade, koolilõuna ja investeeringute toetuseks ning koolieelse lasteasutuse õpetajate täienduskoolituseks. Hariduskulude toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1. Toetuse jaotamisel on arvestatud hariduskulude toetuse jaotuspõhimõtete muudatuse mõjude tasandamise vajadusega ja kohaliku omavalitsuse üksuse ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud tingimusega.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

  (2) Õpetajate tööjõukulude toetuseks antakse 159 938 732 eurot. Kohaliku omavalitsuse üksustele õpetaja tööjõukulude toetuse jaotamise aluseks on õpilaste arvu jaotumine arvestuslikesse klassikomplektidesse kooliastmeti, õppevormiti, klassi liigiti, õppekavati ja -keeleti. Alla 1000 põhikooli õpilasega kohaliku omavalitsuse üksuste koolidele toetuse andmisel arvestatakse lisavahendeid klassi kulude toetamiseks, arvestades klassi täitumuse nõudeid. Põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpetajate tööjõukulu toetust peab kasutama vastava astme õpetajate töö tasustamiseks. Kui õpetajate töötasu alammäärad on tagatud, võib kohaliku omavalitsuse üksus erandkorras ja põhjendatud vajaduse korral kuni 2% õpetaja tööjõukulude toetusest suunata direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks.

  (3) Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude toetuseks antakse 12 518 419 eurot, lähtudes õpilaste ja klassikomplektide arvust. Toetust võib kasutada direktori, õppealajuhatajate ja õpetajate tööjõukuludeks.

  (4) Üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituse toetuseks antakse 1% lõigetes 2 ja 3 toodud tööjõukulude toetusest, kogumahus 1 724 125 eurot. Kui õpetajate, õppealajuhatajate ja direktorite koolitusvajadus on kaetud, võib toetust kasutada nende tööjõukuludeks.

  (5) Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse toetuseks antakse 434 115 eurot. Toetuseks on arvestatud 1% 2011. aasta tegelikest koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludest.

  (6) Investeeringute toetuseks antakse 23 eurot õpilase kohta, kogusummas 3 044 464 eurot. Toetust ei anta kodu-, haigla- ja vanglaõppel olevate õpilaste eest.

  (7) Õpilaskodu toetuseks antakse 2000 eurot riiklikult toetatava õpilaskodu koha kohta, kogumahus 1 321 000 eurot. Toetust eraldatakse tingimusel, et riiklikult toetatud kohale vastu võetud õpilasele tagatakse õpilaskodu koht kõikidel õppepäevadel. Riiklikult toetatud õpilaskodu koht peab olema täidetud kõikidel õppeveeranditel ja vabanenud koht tuleb täita hiljemalt uue õppeveerandi alguses. Toetust võib kasutada riiklikult toetatud õpilaskodu kohtade tegevuskulude katteks.

  (8) Koolilõuna toetus ühe õpilase kohta on 0,78 eurot õppepäevas. Toetust antakse iga koolis statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase kohta 175 õppepäeva ulatuses kogusummas 14 344 417 eurot.

  (9) Õppekirjanduse ja muude õppevahendite toetuseks antakse 57 eurot õpilase kohta, kogusummas 7 613 836 eurot. Eksternõppes õppiva õpilase kohta antakse toetust 5/24 määras ja üksikaineid mittestatsionaarses õppes õppiva õpilase puhul lähtutakse õpitavate ainete mahust. Toetust ei arvestata lapsevanema soovil koduõppel olevate õpilaste eest.

§ 4.  Toimetulekutoetuse maksmise toetus

  (1) Toimetulekutoetuse maksmise toetuseks määratakse 23 000 000 eurot.

  (2) Toimetulekutoetuse maksmise toetusest jaotatakse 17 412 413 eurot kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1. Toetuse jaotamisel võetakse aluseks tegelikud kulud 2012. aastal vastavalt toimetulekutoetuse aruandele ning 2012. aasta toimetulekutoetuse maksmise toetuse jääk. Toimetulekutoetuse maksmise toetusest jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel 2013. aasta esimese poolaasta tegelike kulude alusel prognoositava teise poolaasta täiendava vajaduse toetuseks 706 091 eurot vastavalt määruse lisale 3.
[RT I, 02.10.2013, 1 - jõust. 05.10.2013]

  (3) Toimetulekutoetuse maksmise toetusest jaotatakse 4 881 496 eurot kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetele 4–9.
[RT I, 02.10.2013, 1 - jõust. 05.10.2013]

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigus täiendava toimetulekutoetuse maksmise toetuse saamiseks, kui tal ei piisa lõike 1 alusel antud toetusest ja eelmise aasta toimetulekutoetuse jäägist abivajajatele toimetulekutoetuse maksmiseks.

  (5) Täiendava toimetulekutoetuse maksmise toetuse saamiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile taotluse 13. oktoobriks 2013. a. Taotluses näidatakse ära kuude lõikes toimetulekutoetuse maksmise toetuse kasutamine jooksval ja eelmisel eelarveaastal, muutused rahuldatud toimetulekutoetuse taotluste arvus ja kuludes taotluse kohta ning tuuakse ära vahendite ebapiisavuse põhjendused.

  (6) Rahandusministeerium kontrollib esitatud taotluste põhjendatust, vastavust lõigetele 4 ja 5, analüüsib vahendite kasutamist jooksval eelarveaastal ja kahel eelneval aastal ning esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaliku omavalitsuse üksustele täiendava toimetulekutoetuse maksmise toetuse määramiseks hiljemalt 15. detsembriks 2013. a.

  (7) Kui kohaliku omavalitsuse üksusel ei jätku toimetulekutoetuse maksmise toetusest koos eelmistel aastatel kasutamata jäänud vahendite jäägiga lõikes 6 nimetatud tähtpäevani ja vahendite puudujääk seab ohtu toimetulekutoetuste maksmise, esitab kohaliku omavalitsuse üksus täiendavate vahendite taotluse koos asukohajärgse maavalitsuse arvamusega Rahandusministeeriumile.

  (8) Rahandusministeerium kontrollib lõike 7 alusel esitatud taotluse põhjendatust, vastavust lõikele 4, analüüsib vahendite kasutamist jooksval eelarveaastal ja kahel eelneval aastal ning valmistab 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates ette eelnõu täiendava toimetulekutoetuse maksmise toetuse eraldamiseks. Rahandusministeerium esitab Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatud taotluse otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

  (9) Rahandusministeeriumil on õigus lõigetes 4, 5 ja 7 sätestatud nõuetele mittevastavad taotlused kohaliku omavalitsuse üksusele tagastada.

§ 5.  Sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis

  (1) Sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitiseks kohaliku omavalitsuse üksustele määratakse 17 576 eurot. Hüvitise jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

  (2) Riik hüvitab iga sünni ja surma 2012. aastal registreerimise kulu 1,76 euro ulatuses.

§ 6.  Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus

  (1) Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetuseks määratakse 2 986 272 eurot. Toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

  (2) Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetusest antakse:
  1) sotsiaaltoetuste maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise korraldamise toetuseks 817 955 eurot, võttes aluseks 2012. aastal toimetulekutoetust saanud perekondade arvu kohaliku omavalitsuse üksuses;
  2) puuetega laste hooldamise toetuseks 1 998 420 eurot, võttes aluseks nende laste arvu, kelle hooldamise eest maksti toetust 31. detsembri 2012. a seisuga;
  3) vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitamiseks 169 897 eurot, võttes aluseks suurima järgmistest: taotlevate perede eeldatav arv või 2012. aastal toimetulekutoetust saanud perede arv.

  (3) Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks, sh sotsiaalprojektide kaasfinantseerimiseks, ning täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks, sotsiaalteenuste arendamise kuludeks ja puuetega laste hooldajatele toetuste maksmiseks.

§ 7.  Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus

  (1) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendavaks toetuseks määratakse 415 426 eurot. Toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

  (2) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendava toetuse jaotamisel on võetud aluseks saare elanike arv, arvestuslik teede pikkus maavalitsuseni või vallamajani ja saare pindala.

§ 8.  Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis

  (1) Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitiseks määratakse 2 600 000 eurot. Hüvitisest 1 861 627 eurot on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

  (2) Vajaduspõhise peretoetuse jaotamisel on võetud aluseks kohaliku omavalitsuse üksuses alla vaesuspiiri jäävates leibkondades olevate laste eeldatav arv.

§ 9.  Maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus

  (1) Maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetuseks määratakse 990 000 eurot. Toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

  (2) Maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetuse jaotamise aluseks võetakse kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv 1. jaanuari 2013. a seisuga, rahvastikuregistri aadressikohtade keskmine osakaal kohaliku omavalitsuse üksustes ning ühe maksuvabastuse määramise juhtumi arvestuslik maksumus 1,82 eurot.

§ 10.  Keskkonnatasude jaotuspõhimõtte muutmise kompensatsioon

  (1) Keskkonnatasude jaotuspõhimõtte muutmise kompensatsiooniks määratakse 2 157 050 eurot. Kompensatsiooni jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

  (2) Kompensatsiooni jaotamise aluseks võetakse üleriigilise tähtsusega maardla asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse kaevandamisõiguse tasu ning sellega seotud karjääri- ja kaevandusvee erikasutuse tasude muudatuse eeldatav mõju 2013. aastal võrreldes 2011. aastaga. Vahe kompenseeritakse 70% ulatuses.

§ 11.  Eraldiste ülekandmine

  (1) Määruse lisas 1 toodud tabeli veerus „Kokku” nimetatud vahendid jaotatakse kvartalite lõikes järgmiselt: I kvartal 28%, II kvartal 34%, III kvartal 18% ja IV kvartal 20% kohaliku omavalitsuse üksusele määratud vahendite kogusummast. Rahandusministeerium kannab kohaliku omavalitsuse üksusele iga kuu 5. ja 15. kuupäevaks üle ühe kuuendiku kvartaliks ette nähtud toetusest. Vastavalt §-dele 5, 7, 9 ja 10 jaotatud vahendid kantakse kohaliku omavalitsuse üksustele üle ühes summas 20 tööpäeva jooksul määruse jõustumisest arvates.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

  (2) Määruse lisas 1 toodud tasandus- ja toetusfondi eraldiste rahavoolise kasutamise otsustab kohaliku omavalitsuse üksus.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

§ 111.  2012. aasta riigieelarvest 2013. aastasse üle kantud hariduskulude täiendav toetus

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksuste üldhariduskoolide ja nende haldusterritooriumil tegutsevate eraüldhariduskoolide hariduskulude täiendavaks toetuseks määratakse 3 380 004 eurot. Toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 2.

  (2) Toetuseks antakse 30,79 eurot põhiharidust omandava õpilase kohta.
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

§ 12.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. a.

Lisa 1 Tasandus- ja toetusfondi jaotus
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

Lisa 2 2012. aasta riigieelarvest 2013. aastasse üle kantud hariduskulude täiendava toetuse jaotus (eurodes)
[RT I, 13.08.2013, 7 - jõust. 16.08.2013]

Lisa 3 Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotus (eurodes)
[RT I, 02.10.2013, 1 - jõust. 05.10.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json