Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määruse nr 12 „Ehitamise alustamise teatise vorminõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 7

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määruse nr 12 „Ehitamise alustamise teatise vorminõuded” muutmine

Vastu võetud 30.09.2014 nr 77

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 29 lõike 7 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määruses nr 12 „Ehitamise alustamise teatise vorminõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 lõikes 1 ja paragrahvi 4 tekstis asendatakse sõnad „kohalikule omavalitsusele” sõnadega „ehitusloa väljastajale või kirjaliku nõusoleku andjale”;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Ehitamise alustamise teatise esitamine

Ehitamise alustamise teatis esitatakse ehitusloa väljastajale või kirjaliku nõusoleku andjale paberkandjal või elektrooniliselt.”;

3) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub üldises korras.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Ehitamise alustamise teatis

/otsingu_soovitused.json