Teksti suurus:

Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 18

Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 27.12.2002 nr 72
RTL 2003, 3, 29
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2014RT I, 02.10.2014, 1505.10.2014

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 16 lõike 8 alusel.

§ 1.   Ehitise teatis

  (1) Ehitise omanik peab esitama kohalikule omavalitsusele või Tehnilise Järelevalve Ametile ehitise teatise:
[RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]
  1) detailplaneeringu kohustusega aladel viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates, kui väikeehitisele ei taotleta kasutusluba;
  2) ehitise likvideerimise korral.

  (2) Ehitise omanik võib esitada olemasolevate ehitiste kohta käivate andmete täpsustamiseks kohalikule omavalitsusele või Tehnilise Järelevalve Ametile ehitise teatise.
[RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

  (3) Iga püstitatud väikeehitise kohta tuleb esitada eraldi ehitise teatis.

  (4) Ehitise omanik esitab väikeehitise püstitamise ja olemasoleva ehitise andmete täpsustamise korral kohalikule omavalitusele või Tehnilise Järelevalve Ametile käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase ehitise teatise ning ehitise likvideerimise korral käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase ehitise teatise.
[RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

  (5) [Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

§ 2.   Ehitise teatise andmed

  (1) Ehitise teatises esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

  (2) Ehitise teatises esitatakse andmed mitme isiku olemasolu korral iga isiku kohta eraldi.

  (3) Ehitise teatises esitatakse andmed iga ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.

  (4) [Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

§ 3.   Ehitise teatise esitamine

  (1) Ehitise teatis esitatakse kohalikule omavalitsusele või Tehnilise Järelevalve Ametile paberkandjal või elektrooniliselt.
[RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Ehitise teatis peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 4.   Ehitise teatise andmete õigsus

  Ehitise teatise esitaja vastutab enda poolt kohalikule omavalitsusele või Tehnilise Järelevalve Ametile ehitise teatises esitatud andmete õigsuse eest.
[RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 1 Ehitise teatis
[RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 2 Ehitise teatis
[Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 3 Ehitise teatis ehitise likvideerimise kohta
[RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 4 Ehitise teatis ehitise likvideerimise kohta
[Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 15 - jõust. 05.10.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json