Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002. a määruse nr 66 „Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 21

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002. a määruse nr 66 „Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 01.10.2014 nr 83

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 26 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002. a määruses nr 66 „Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ehitusloa taotleja esitab ehitusloa väljastajale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase ehitusloa taotluse.”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ehitusloa taotluses esitatakse need rajatise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata. Hoone puhul esitatakse ehitusloa taotluse vormil nõutud tehnilised andmed.”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 4 sõnastusest jäetakse välja sõnad „selle olemasolu korral”;

5) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ehitusloa taotlus esitatakse ehitusloa väljastajale paberkandjal või elektrooniliselt.”;

6) paragrahv 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ehitusloa taotleja vastutab enda poolt ehitusloa väljastajale ehitusloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest.”;

7) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub üldises korras.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Ehitusloa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json