Teksti suurus:

Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 22

Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 24.12.2002 nr 64
RTL 2003, 3, 22
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2014RT I, 02.10.2014, 2005.10.2014

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» paragrahvi 36 lõike 3 alusel.

§ 1.   Ehitise kasutusloa taotlus

  (1) Ehitise kasutusloa (edaspidi kasutusluba) taotleja esitab kasutusloa väljastajale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase kasutusloa taotluse.
[RT I, 02.10.2014, 20 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peab ehitise kasutusloa taotlus olema esitatud ehitise omanike poolt ühiselt.

  (3) Lisaks ehitisele, mille kasutamiseks on vajalik kasutusluba, võib sama kasutusloa taotlusega esitada taotluse ehitise teenindamiseks vajalike rajatiste kasutamise kohta.

§ 2.   Kasutusloa taotluse andmed

  (1) Kasutusloa taotluses esitatakse need rajatise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata. Hoone puhul esitatakse kasutusloa taotluse vormil nõutud tehnilised andmed.
[RT I, 02.10.2014, 20 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Kasutusloa taotluses esitatakse andmed:
  1) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise korral ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija kohta;
  2) ajutise ehitise ehitamise korral ajutise ehitise kasutamise aja kohta;
  3) ehitise nimetuse kohta.
[RT I, 02.10.2014, 20 - jõust. 05.10.2014]

  (3) Kasutusloa taotluses esitatakse andmed mitme isiku olemasolu korral iga isiku kohta eraldi.

  (4) Kasutusloa taotluses esitatakse andmed iga asjassepuutuva ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.

§ 3.   Kasutusloa taotluse esitamine

  (1) Kasutusloa taotlus esitatakse kasutusloa väljastajale paberkandjal või elektrooniliselt.
[RT I, 02.10.2014, 20 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Kasutusloa taotlus peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 4.   Kasutusloa taotluse andmete õigsus

  Kasutusloa taotleja vastutab enda poolt kasutusloa väljastajale kasutusloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest.
[RT I, 02.10.2014, 20 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 1 Kasutusloa taotlus
[RT I, 02.10.2014, 20 - jõust. 05.10.2014]

Lisa 2 Kasutusloa taotlus
[Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 20 - jõust. 05.10.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json