Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. septembri 2005. a määruse nr 62 „Uue sõiduauto kütusekulust ning eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest kasutaja teavitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2015, 1

Keskkonnaministri 23. septembri 2005. a määruse nr 62 „Uue sõiduauto kütusekulust ning eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest kasutaja teavitamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.09.2015 nr 56

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 56, tarbijakaitseseaduse § 4 lõike 8 ja Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 246 „Volituse andmine „Tarbijakaitseseaduse” § 4 lõike 8 alusel tarbijale teabe andmise nõuete kehtestamiseks” alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 23. septembri 2005. a määruses nr 62 „Uue sõiduauto kütusekulust ning eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest kasutaja teavitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) energiamärgis – märgis, mis näitab sõiduauto kütuseefektiivsust ning sõiduauto kasutamisel eralduvat süsinikdioksiidi heitkogust.”;

2) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Energiamärgis

(1) Energiamärgis luuakse Maanteeameti kodulehel asuva avaliku energiamärgise rakenduse kaudu.

(2) Automüüja kinnitab energiamärgise iga uue sõiduauto mudeli näidise külge või paigutab selle näidise lähedusse.

(3) Energiamärgis peab vastama järgmistele nõuetele:
1) olema mõõtmetega 297 × 210 mm (A4-formaadis);
2) olema tarbijatele kergesti nähtav ja äratuntav;
3) sisaldama sõiduauto mudeli ja kütusetüübi andmeid;
4) sisaldama ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvväärtust;
5) sisaldama märgise väljaprindi kuupäeva;
6) sisaldama 10 000 km läbimise kütusekulu maksumust eurodes;
7) sisaldama käesoleva määruse lisas 2 toodud energiaklasside skaalat koos vastavate süsinikdioksiidi heitkoguse vahemikega grammides kilomeetri kohta ning sõiduauto energiaklassi ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka;
8) sisaldama järgmist teksti: „Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Maanteeameti veebilehel.”;
9) sisaldama järgmist teksti: „Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on põhiline kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.”.

(4) Energiamärgist tuleb uuendada iga aasta 1. aprilliks.”;

3) määruse lisa loetakse lisaks 1 ja määrust täiendatakse lisaga 2 käesoleva määruse lisa sõnastuses.

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Sõiduauto energiamärgise energiaklasside skaala

/otsingu_soovitused.json