Teksti suurus:

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2015, 3

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord1

Vastu võetud 25.09.2015 nr 121

Määrus kehtestatakse kemikaaliseaduse § 11 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Mõisted ja määratlused

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) käitis on ohtlikku või suurõnnetuse ohuga ettevõtet käitava isiku kontrolli all olev ala, kus käideldakse ohtlikku kemikaali, koos selle juurde kuuluva või sellega seotud infrastruktuuri ja protsessidega;
  2) ohtlik ettevõte on käitis, kus kemikaali käideldakse alammäärast suuremas ja künniskogusest väiksemas koguses;
  3) suurõnnetuse ohuga ettevõte on käitis, kus kemikaali käideldakse künniskogusest suuremas koguses. Suurõnnetuse ohuga ettevõtted jagunevad ohtlikkuse suurenemise alusel B- ja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõteteks;
  4) kemikaali alammäär ja künniskogus on kemikaali piirkogus, mis määrab käitise ohtlikuks ettevõtteks või B- ja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtteks;
  5) suurõnnetus on ettevõtte töö kontrolli alt väljumisest tingitud ohtliku kemikaali ulatuslik leke, tulekahju või plahvatus, mis kohe või tulevikus põhjustab raskeid tagajärgi inimese elule, tervisele või keskkonnale käitise sees või väljaspool seda ning mis on seotud ühe või mitme ohtliku kemikaaliga;
  6) oht on ohtliku kemikaali või olukorra omadus, mis võib põhjustada kahju inimese elule, tervisele või keskkonnale;
  7) ohtlik kemikaal on aine või segu, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. a määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) (ELT L 16, 20.1.2011, lk 1–4 (ET)) (edaspidi CLP-määrus) I lisa osades 2–5 sätestatud füüsikaliste, tervise- või keskkonnaohtude kriteeriumitele;
  8) gaas on igasugune kemikaal, mille absoluutne aururõhk on temperatuuril 20 °C vähemalt 101,3 kPa;
  9) vedelik on igasugune kemikaal, mida ei ole määratletud gaasina ning mis ei ole temperatuuril 20 °C ja normaalrõhul 101,3 kPa tahkes olekus.

§ 2.   Ettevõtte ohtlikkuse määratlemine

  (1) Isik, kelle käitises käideldakse määruse lisas nimetatud ohtlikku ainet, määratleb oma käitise ohtlikkuse kategooria vastavalt määrusele ja selle lisale.

  (2) Ained ja segud klassifitseeritakse vastavalt CLP-määrusele.

  (3) Segusid käsitletakse puhta ainega samaväärselt eeldusel, et nende ainete kontsentratsioonid jäävad CLP-määruses sätestatud piiridesse, välja arvatud juhul, kui protsendiline sisaldus või muu määratlus on dokumentatsioonis eraldi välja toodud.

  (4) Määruse lisa tabelites sätestatakse alammäär ja künniskogus käitise kohta. Ettevõtte ohtlikkuse määramisel tuleb arvesse võtta ohtlike ainete maksimaalseid võimalikke koguseid, mis on või võivad olla mis tahes ajal olemas. Kui käitises on ohtlikke aineid kuni 2% asjakohasest piirmäärast, ei võeta seda kogust olemasoleva summaarse koguse arvutamisel arvesse juhul, kui nende ainete asukoht käitises on selline, mis ei saa käivitada sündmuste jada, mis võib põhjustada õnnetust mujal käitise territooriumil.

  (5) Ohtlikud ained, mis ei ole nimetatud CLP-määruses, sealhulgas jäätmed, mis on käitises või võivad olla käitises ja millel on või võib olla käitises valitsevate olude korral omadusi, mis on samaväärsed suurõnnetusi põhjustada võivate omadustega, liigitatakse ajutiselt neile kõige sarnasemasse ohukategooriasse või võrdsustatakse mõne määruse lisas nimetatud sarnase ohtliku ainega.

  (6) Ohtlik aine, mis võib oma omadustelt kuuluda rohkem kui ühte ohukategooriatesse, paigutatakse madalaimat künniskogust või ohtlikkuse alammäära nõudvasse ohukategooriasse.

  (7) Kui käitises on ohtlike ainete kogused väiksemad või võrdsed määruse lisas oleva alammäära või künniskogusega, kohaldatakse ettevõtte ohtlikkuse määramisel määruse §-des 3–5 sätestatut. Ohtlikkuse määramiseks kasutatavat suhtarvude valemit rakendatakse kolm korda, hinnates eraldi terviseohtlikkust, füüsilist ohtu ja keskkonnaohtu.

  (8) Terviseohtlike kemikaalide suhtarvude määramisel arvestatakse määruse lisa tabelis 2 loetletud ohtlikke aineid, mis kuuluvad akuutse toksilisuse 1., 2. või 3. kategooriasse või ohulausega STOT SE 1. kategooriasse, koos määruse lisa tabelis 1 toodud ohukategooriatesse H1 kuni H5 kuuluvate ohtlike ainetega.

  (9) Füüsikalist ohtu põhjustavate (tule- ja plahvatusoht) kemikaalide suhtarvude määramisel arvestatakse määruse lisa tabelis 2 loetletud ohtlikke aineid, mis on klassifitseeritud kui plahvatusohtlik, tuleohtlik gaas, tuleohtlik aerosool, oksüdeeriv gaas, tuleohtlik vedelik, isereageeriv aine või segu, orgaaniline peroksiid, pürofoorne vedelik või tahke aine, oksüdeeriv vedelik või tahke aine, koos määruse lisa tabelis 1 toodud ohukategooriasse P1 kuni P8 kuuluvate ohtlike ainetega.

  (10) Keskkonnaohtlike kemikaalide suhtarvude määramisel arvestatakse määruse lisa tabelis 2 loetletud ohtlikke aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikuks veekeskkonnale ja mis kuuluvad kas akuutse toksilisuse 1. kategooriasse või kroonilise toksilisuse 1. või 2. kategooriasse, koos määruse lisa tabelis 1 toodud ohukategooriasse E1 ja E2 kuuluvate ohtlike ainetega.

  (11) Kui vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõigete 8–10 alusel saadud suhtarvude summa on üks või sellest suurem, kohaldatakse määruse ja selle lisa asjakohaseid sätteid.

§ 3.   A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemine

  (1) A-kategooria ettevõte on suurõnnetuse ohuga ettevõte, milles käideldakse vähemalt ühte ohtlikku ainet, mille kogus on võrdne või ületab määruse lisa tabeli 2 veerus 3 etteantud künniskoguse QkA või samasse ohukategooriasse kuuluvaid kemikaale, mille summaarne kogus on võrdne või ületab määruse lisa tabeli 1 veerus 3 etteantud künniskoguse QkA.

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse kasutades valemit ∑ qi / QkA ≥ 1, kus qi on ohtliku aine või samasse ohukategooriasse kuuluvate kemikaalide kogus tonnides ja QkA ohtliku aine või ohukategooria künniskogus tonnides vastavalt määruse lisa tabelite 1 ja 2 veerule 3.

§ 4.   B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemine

  (1) B-kategooria ettevõte on suurõnnetuse ohuga ettevõte, milles käideldakse vähemalt ühte ohtlikku ainet, mille kogus on võrdne või ületab määruse lisa tabeli 2 veerus 2 etteantud künniskoguse QkB või samasse ohukategooriasse kuuluvaid kemikaale, mille summaarne kogus on võrdne või ületab määruse lisa tabeli 1 veerus 2 etteantud künniskoguse QkB, aga on väikesem määruse § 3 lõike 1 kohaselt arvutatud künniskogustest.

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse kasutades valemit ∑ qi / QkB ≥ 1, kus qi on ohtliku aine või samasse ohukategooriasse kuuluvate kemikaalide kogus tonnides ja QkB ohtliku aine või ohukategooria künniskogus tonnides vastavalt määruse lisa tabelite 1 ja 2 veerule 2.

§ 5.   Ohtliku ettevõtte määratlemine

  (1) Ohtlik on ettevõte, milles käideldakse vähemalt ühte ohtlikku ainet, mille kogus on võrdne või ületab määruse lisa tabelis 2 etteantud alammäära Qa või samasse ohukategooriasse kuuluvaid kemikaale, mille summaarne kogus on võrdne või ületab määruse lisa tabeli 1 veerus 1 nimetatud alammäära Qa, aga käideldav kogus on väikesem B-kategooria ettevõtte määruse § 4 lõike 1 kohaselt arvutatud künniskogustest.

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse kasutades valemit ∑ qi / Qa ≥ 1, kus qi on ohtliku aine või samasse ohukategooriasse kuuluvate kemikaalide kogus tonnides ja Qa ohtliku aine või ohukategooria alammäär tonnides vastavalt määruse lisa tabelite 1 ja 2 veerule 1.

§ 6.   Üleminekuaeg

  Isik, kelle käitise ohtlikkuse kategooria muutub määruse jõustumise hetkest, viib oma tegevuse määruse nõuetega vastavusse A-kategooria suurõnnetusohuga ettevõttes hiljemalt 1. juuniks 2016. a ja muude käitiste puhul kahe aasta jooksul alates 1. juunist 2015. a.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määrus nr 40 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 1–37).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Ohtlike ainete ohukategooriad ning ohtlike ainete alammäär ja künniskogus ohtliku ning suurõnnetusohuga ettevõtte määramiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json