Teksti suurus:

Rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral andmete väljastamise tasude kinnitamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2015, 7

Rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral andmete väljastamise tasude kinnitamine

Vastu võetud 29.09.2015 nr 45

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 90 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest rahvastikuregistri volitatud töötlejale makstavad tasud.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) baasivõrdlus – juurdepääsu taotleja (edaspidi andmesaaja) poolt volitatud töötlejale üle antud andmete võrdlus rahvastikuregistri andmetega ning erinevuste protokolli koostamine või andmetes kokkulepitud perioodi jooksul toimunud muudatuste üleandmine;
  2) kirje – ühe isiku andmed rahvastikuregistris;
  3) kumulatiivne liitmine – liidetavate summeerimine, kus uus liidetav lisatakse eelmiste liidetavate summale;
  4) offline andmeteenus – rahvastikuregistrist 50 või enama kirje väljastamine mitteautomatiseeritult;
  5) online andmeteenus – rahvastikuregistrist andmete väljastamine automatiseeritult andmesidevõrgu vahendusel;
  6) päring – andmesaaja pöördumine rahvastikuregistrist andmete väljastamiseks;
  7) valim – andmesaaja poolt etteantud tingimuste alusel koostatud 50 või enama kirje väljavõte rahvastikuregistri andmetest;
  8) üksikandmete andmeteenus – vähema kui 50 kirje väljastamine mitteautomatiseeritult.

§ 3.   Online andmeteenuse tasu

  (1) Andmete väljastamisel online andmeteenusena arvestatakse tasu kalendrikuu lõikes ning see koosneb igakuisest kuutasust ja kirjete väljastamise summaarsest tasust.

  (2) Online andmeteenuse kuutasu on 20,00 eurot.

  (3) Kuni 10 000 kirje väljastamise puhul on ühe kirje väljastamise tasu 0,20 eurot.

  (4) Üle 10 000 kirje väljastamisel rakendub alates 10 001. kirjest ühe kirje väljastamise tasule sooduskoefitsient 0,05. Tasu arvestatakse kumulatiivselt liitmisega.

§ 4.   Offline andmeteenuse tasu

  (1) Andmete väljastamisel offline andmeteenusena koosneb tasu offline andmeteenuse päringu töötlemistasust ja kirjete väljastamise summaarsest tasust.

  (2) Offline andmeteenuse päringu töötlemistasu on 20,00 eurot.

  (3) Kuni 10 000 kirje väljastamise puhul on ühe kirje väljastamise tasu 0,20 eurot.

  (4) Üle 10 000 kirje väljastamisel rakendub alates 10 001. kirjest ühe kirje väljastamise tasule sooduskoefitsient 0,05. Tasu arvestatakse kumulatiivselt liitmisega.

  (5) Kui andmesaaja poolt baasivõrdlusel volitatud töötlejale üle antud andmed ei vasta etteantud formaadile, tasutakse andmete töötlemise eest täiendavalt käesoleva määruse §-s 7 nimetatud tasu.

  (6) Valimite koostamiseks vajaliku uue programmikoodi koostamisel või olemasoleva programmikoodi muutmisel kliendi päringu parameetritele sobivaks lisandub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasule käesoleva määruse §-s 7 nimetatud tasu.

§ 5.   Üksikandmete andmeteenuse tasu

  (1) Üksikandmete andmeteenuse puhul on ühe kirje väljastamise tasu 5,00 eurot.

  (2) Üksikandmete andmeteenus sisaldab ka isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, vajadusel nõusoleku küsimist tema andmete väljastamiseks või talle andmesaaja andmete edastamist rahvastikuregistri seaduse § 72 lõike 4 alusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu tuleb tasuda ka üksikandmete väljastamisest keeldumisel või juhul kui rahvastikuregistris puuduvad päringus soovitud andmed.

§ 6.   Ruumi omanikule andmete väljastamise tasu

  Ruumi omanikule või tema volitatud esindajale isikute kohta, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on temale kuuluva ruumi aadress, andmete väljastamise tasu on 3,00 eurot.

§ 7.   Täiendavate tööde tasu

  Andmete väljastamiseks tehtavate täiendavate tööde tasu on 55,00 eurot tunnis.

§ 8.   Postiteenuse tasu

  Tähitud posti teel dokumentide edastamisele lisandub postikulu vastavalt universaalse postiteenuse osutaja kehtivale hinnakirjale.

§ 9.   Enne määruse jõustumist esitatud päringute eest tasumine

  Kuni määruse jõustumiseni esitatud andmete väljastamise taotluste alusel andmete väljastamisele kohaldatakse päringu esitamise ajal kehtinud tasusid.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määrus nr 1 „Rahvastikuregistrist andmete väljastamise hindade kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json