Teksti suurus:

Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2015, 12

Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 28.10.2014 nr 91
RT I, 31.10.2014, 2
jõustumine 03.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.2015RT I, 02.10.2015, 1105.10.2015

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 1 lõike 3 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (ELT L 284, 30.09.2014, lk 22–39), artikli 5 lõike 5, artikli 6 lõike 2, artikli 7 lõike 3 ja artikli 11 alusel.

§ 1.   Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antava toetuse taotlemine

  (1) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 alusel puu- ja köögiviljasektorile täiendava erakorralise abina antavat toetust (edaspidi toetus) võib taotleda põllumajandustootja, kes enne komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 artikli 5 lõikes 1 ja artikli 7 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimist on võimaldanud Põllumajandusametil (edaspidi PMA) teha sama määruse artiklis 8 ettenähtud kontrollid.

  (2) Põllumajandustootja esitab PMA-le lisas 1 toodud vormi kohase teatise enne lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimist.

  (3) Toetust võib taotleda komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 artikli 1 lõikes 2 loetletud puu- ja köögivilja kohta.

  (4) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 artikli 9 lõike 3 kohaselt esitab põllumajandustootja toetuse taotlemiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 2 toodud vormi kohase taotluse hiljemalt 31. juuliks 2016.
[RT I, 02.10.2015, 11 - jõust. 05.10.2015]

§ 2.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) PRIA kontrollib toetuse taotluse saamise korral taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, sealhulgas seda, kas taotluse esitaja on võimaldanud PMA-l teha § 1 lõikes 1 nimetatud kontrolle.

  (2) PMA esitab PRIA-le 31. juuliks 2016 andmed § 1 lõikes 1 nimetatud kontrollide kohta ning hinnangu koristamata jäetud või toorelt koristatud toodete koguste kohta, et arvutada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 artikli 6 lõikes 2 toodud saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks ette nähtud hektaripõhised toetussummad. Hinnangu andmisel võtab PMA arvesse põllumajandustootja esitatud andmeid asjakohase toote saagikuse kohta tema ettevõttes kolmel eelmisel aastal. Kui põllumajandustootja ei esita nimetatud andmeid, võtab PMA arvesse asjakohase toote Eesti keskmist saagikust kolmel eelmisel aastal.
[RT I, 02.10.2015, 11 - jõust. 05.10.2015]

  (3) Koristamata jäetud või toorelt koristatud toote puhul arvutab PRIA toetuse suuruse lõikes 2 nimetatud hinnangu alusel.

  (4) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 artikli 1 lõikes 1 nimetatud tegevusi võib ellu viia 30. juunini 2016 või kuni komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 artikli 2 lõikes 1 sätestatud koguse täitumiseni.
[RT I, 02.10.2015, 11 - jõust. 05.10.2015]

  (5) PMA arvutab § 1 lõikes 2 nimetatud teatiste laekumise põhjal puu- ja köögivilja kogused, et kontrollida komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 artikli 2 lõikes 1 sätestatud 3000 tonni suuruse koguse täitumist.

  (6) PMA teavitab põllumajandustootjaid komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1031/2014 artikli 2 lõikes 1 sätestatud puu- ja köögivilja koguse täitumisest viivitamata oma veebilehel.

§ 3.   Toetuse taotluse rahuldamise otsus

  PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik välja maksta hiljemalt 30. septembriks 2016.
[RT I, 02.10.2015, 11 - jõust. 05.10.2015]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antava toetuse teatis turult kõrvaldamise, koristamata jätmise ning toorelt koristamise kohta

Lisa 2 Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antava toetuse taotlus
[RT I, 02.10.2015, 11 - jõust. 05.10.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json