Teksti suurus:

Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu põhimäärus

Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2018, 4

Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 22.04.2015 nr 4
RT I, 28.04.2015, 3
jõustumine 01.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.09.2018RT I, 02.10.2018, 105.10.2018

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 73 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on „Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu” (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on võimaldada strateegilise kauba komisjonil (edaspidi komisjon) teha kontrolli:
1) strateegilise kauba veo, teenuse osutamise ja strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtjate üle;
2) rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kauba veo ning selliste kaupadega seotud teenuse osutamise ja tehingu tegemise üle.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad on Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet (edaspidi volitatud töötleja) käesoleva määrusega ettenähtud ulatuses.

§ 4.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed ja pabertoimikud.

2. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 5.   Andmed litsentsitaotluse ja litsentsi kohta

  Litsentsitaotluse ja litsentsi kohta kantakse andmekogusse:
  1) taotleja ja taotlusega seotud poole nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti ja veebilehe aadress, isikukood või sünniaeg ja registrikood;
  2) kauba või teenuse kirjeldus, teenuse osutamise viis, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  3) litsentsitaotlusega seotud riik;
  4) kauba teekond lähteriigist kuni lõppkasutajani;
  5) kauba sisse- või väljaveo, transiidi või teenuse osutamise ajavahemik, tarkvara ja tehnoloogia edastamise aeg;
  6) kauba kogus ja väärtus või teenuse maksumus;
  7) kauba kood tollitariifistiku järgi;
  8) lepingu kuupäev;
  9) relva ning selle osa ja olulise osa markeering;
  10) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number või sanktsioonialuse kauba nimekirja kategooria number;
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]
  11) kontaktisiku ja esindaja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti aadress;
  12) litsentsi taotlemise kuupäev;
  13) taotluse menetlusega seotud märkus;
  14) taotluse menetluse eest tasutud riigilõiv;
  15) väljastatud litsents, selle number ja kehtivus või keeldumise teatis ja kuupäev;
  16) litsentsiga seotud lisatingimus;
  17) litsentsi andmete muutmine, litsentsi tühistamine, kehtetuks tunnistamine, kehtivuse peatamine või kehtivuse taastamine;
  18) litsentsitaotlusega kaasnev dokument ja litsentsi saaja esitatud aruanne.

§ 6.   Andmed üldloa kasutaja registreerimise taotluse ja registreerimise kohta

  Üldloa kasutaja registreerimise taotluse ja registreerimise kohta kantakse andmekogusse:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti ja veebilehe aadress, isikukood või sünniaeg ja registrikood;
  2) kauba kirjeldus;
  3) üldloa kasutajaks registreerimise põhjendus;
  4) taotleja tegevusega seotud riik;
  5) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  6) kontaktisiku ja esindaja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti aadress;
  7) üldloa taotlemise kuupäev;
  8) taotluse menetlusega seotud märkus;
  9) taotluse menetluse eest tasutud riigilõiv;
  10) registreerimise teatis, selle number ja kasutamise õiguse tähtaeg või keeldumise teatis ja selle kuupäev;
  11) üldloa kasutamise piirang;
  12) üldloa kasutaja andmete muutumine, kasutamise õiguse tühistamine, kehtetuks tunnistamine, kehtivuse peatamine või kehtivuse taastamine;
  13) üldloa kasutaja registreerimise taotlusega kaasnev dokument ja üldloa kasutaja esitatud aruanne.

§ 7.   Andmed ettevõtja sertifitseerimise taotluse ja sertifitseerimise kohta

  Ettevõtja sertifitseerimise taotluse ja sertifitseerimise kohta kantakse andmekogusse:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti ja veebilehe aadress, isikukood või sünniaeg ja registrikood;
  2) kauba või teenuse kirjeldus;
  3) vastutava isiku nimi, isikukood või sünniaeg, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti aadress;
  4) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  5) sertifitseerimisega seotud riik;
  6) taotleja tegevuse asukoht;
  7) sertifitseerimise põhjendus;
  8) taotlemise kuupäev;
  9) taotluse menetlusega seotud märkus;
  10) taotluse menetluse eest tasutud riigilõiv;
  11) sertifikaat või sertifitseerimise teatis, selle number, kuupäev ja kehtivusaeg või keeldumise teatis ja kuupäev;
  12) teave sertifitseerimise kriteeriumidele vastavuse ja kontrolli kohta;
  13) sertifitseerimise piirang ja lisatingimus;
  14) sertifitseeritud ettevõtja andmete muutmine, sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse tühistamine, kehtetuks tunnistamine või kehtivuse peatamine;
  15) sertifitseerimisega seotud eriloa nimetus, number ja kehtivus;
  16) sertifitseerimise taotlusega kaasnev dokument ja ettevõtja esitatud aruanne.

§ 8.   Andmed lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse ja järelevalve dokumendi kohta

  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse ja järelevalve dokumendi kohta kantakse andmekogusse:
  1) taotleja ja eksportija nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti ja veebilehe aadress, isikukood või sünniaeg ja registrikood;
  2) kauba kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  3) kauba eksportija riik ja päritoluriik;
  4) kauba kogus ja väärtus;
  5) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  6) kontaktisiku ja esindaja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti aadress;
  7) taotlemise kuupäev;
  8) taotluse menetlusega seotud märkus;
  9) taotluse menetluse eest tasutud riigilõiv;
  10) lõppkasutuse järelevalve dokument ja selle number või keeldumise teatis ja kuupäev;
  11) lõppkasutuse järelevalve dokumendiga seotud lisatingimus;
  12) lõppkasutuse järelevalve dokumendi muutmise või kehtetuks tunnistamise andmed;
  13) lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlusega kaasnev dokument.

§ 9.   Andmed sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotluse ja registreerimise kohta

  Sõjalise kauba vahendaja registreerimise taotluse ja registreerimise kohta kantakse andmekogusse:
  1) taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti ja veebilehe aadress, isikukood või sünniaeg ja registrikood;
  2) vahendatava kauba kirjeldus;
  3) kavandatava vahendustegevuse kirjeldus;
  4) vahendustegevusega seotud riik;
  5) strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number;
  6) kontaktisiku ja esindaja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, elektronposti aadress;
  7) taotlemise kuupäev;
  8) taotluse menetlusega seotud märkus;
  9) taotluse menetluse eest tasutud riigilõiv;
  10) registreerimise teatis, selle number ja vahendamisõiguse tähtaeg või keeldumise teatis ja number;
  11) vahendustegevuse lisapiirang;
  12) sõjalise kauba vahendaja andmete muutmine või andmekogust kustutamise aeg;
  13) taotlusega kaasnevad dokument ja sõjalise kauba vahendaja esitatud aruanne.

§ 10.   Andmed komisjoni otsuse ja koosoleku protokolli kohta

  (1) Andmekogusse kantakse strateegilise kauba komisjoni otsus, otsuse number ja kuupäev.

  (2) Kui komisjoni otsus on tehtud koosolekul, kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule:
  1) protokolli pealkiri;
  2) protokolli allkirjastaja ja allkirjastamise aeg;
  3) protokollija ja protokolli kinnitamise aeg;
  4) protokolli sisu.

§ 11.   Andmed päringu või teabenõude kohta

  Päringu või teabenõude kohta kantakse andmekogusse:
  1) päringu või teabenõude esitaja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi, registrikood, telefoni- ja faksinumber, elektronposti ja veebilehe aadress ning isikukood, kui see on esitatud;
  2) päringu või teabenõude alus ja sisu;
  3) päringu või teabenõude menetlusega seotud märkus;
  4) päringu või teabenõude number, vastus ja kuupäev.

§ 12.   Andmed avalduse kohta

  Avalduse kohta kantakse andmekogusse:
  1) avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku nimi, registrikood, telefoni- ja faksinumber, elektronposti ja veebilehe aadress;
  2) teise poole olemasolu korral tema ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku nimi, registrikood, telefoni- ja faksinumber, elektronposti ja veebilehe aadress;
  3) avalduse alus ja sisu;
  4) avaldusele lisatud dokument;
  5) avalduse menetlusega seotud märkus;
  6) avalduse menetluse eest tasutud riigilõiv;
  7) avalduse vastus, number ja vajaduse korral kehtivusaeg.

§ 13.   Andmed välisriigi asjaomase asutusega konsulteerimise kohta

  Konsulteerimise kohta kantakse andmekogusse:
  1) konsultatsiooni sisu;
  2) konsultatsiooni menetlusega seotud märkus;
  3) välisriigi asutusele saadetud vastus.

§ 14.   Andmed ettekirjutuse kohta

  Ettekirjutuse kohta kantakse andmekogusse:
  1) ettevõtja andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, juriidilise isiku nimi, registrikood, telefoni- ja faksinumber, elektronposti aadress), kellele ettekirjutus tehti;
  2) ettekirjutuse alus ja sisu;
  3) ettekirjutuse menetlemisega seotud teave;
  4) ettekirjutuse täitmise nõue ja tähtaeg;
  5) ettekirjutuse täitmisega seotud teave;
  6) selgitus otsuse vaidlustamise võimaluse, korra ja tähtaja kohta.

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse 

§ 15.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) komisjonile esitatud taotlus, avaldus, aruanne, päring ja konsultatsioonidokument ning nendele lisatud dokument;
  2) muu menetluse või toimingu tegemisega seotud strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegelevat ettevõtjat puudutavat teavet sisaldav dokument.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

§ 16.   Andmete andmekogusse esitamine ja kandmine

  (1) Andmekogusse esitavad andmeid strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegelev ettevõtja ning vastutava ja volitatud töötleja teenistuja. Andmeid võib esitada veebikeskkonnas, elektronposti teel digitaalselt allkirjastatuna või paberil.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

  (2) Strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegeleval ettevõtjal on õigus kanda veebikeskkonnas andmekogusse taotluse, avalduse, aruande, päringu või teabenõude andmed.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

  (3) Vastutava töötleja teenistujal on õigus kanda andmekogusse käesoleva määruse §-des 5–14 nimetatud andmeid. Vastutava töötleja teenistuja kannab andmekogusse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed juhul, kui strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegelev ettevõtja esitab andmed komisjonile paberil või elektronposti teel digitaalselt allkirjastatuna.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

  (4) Volitatud töötleja teenistujal on õigus kanda andmekogusse menetlusega seotud märkusi.

  (5) Andmete puudumise korral jäetakse kanne tegemata.

§ 17.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogu vastutava töötleja teenistuja vastutab tema poolt andmekogusse kantud andmete vastavuse eest strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegeleva ettevõtja paberil esitatud ja riiklikes registrites sisalduvatele andmetele.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

§ 18.   Andmekogu andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui vastutav või volitatud töötleja avastab andmekogus valeandmeid või kui temale on nendest teatatud, teeb ta andmekogus paranduse viie tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest.

  (2) Strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegelev ettevõtja ja volitatud töötleja, kellel ei ole andmekogus andmete parandamise võimalust, teavitab valeandmetest viivitamata vastutavat töötlejat.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

4. peatükk Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 19.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Välisministeerium teeb oma veebilehel avaandmetena kättesaadavaks:
  1) sertifitseeritud ettevõtjate nimekirja;
  2) sõjalise kauba vahendajate nimekirja.

  (2) Strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegeleval ettevõtjal on juurdepääs tema enda poolt andmekogusse kantud andmetele ning vastutava töötleja poolt talle andmekogu kaudu edastatud andmetele.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

  (3) Andmekogusse kantud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata andmed on juurdepääsupiiranguga riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse, avaliku teabe seaduse ning isikuandmete kaitse seaduse kohaselt ja neid ei avalikustata.

  (4) Vastutava ja volitatud töötleja teenistujal ning andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud isikul on andmetele juurdepääs teenistusülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses, samuti on juurdepääs andmekogu arendaval või hooldaval isikul tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

§ 20.   Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab kirjaliku taotluse alusel andmekogu andmeid:
  1) strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegelevale ettevõtjale tema enda kohta;
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]
  2) põhjendatud huvi olemasolul kolmandale isikule, kui strateegilise või rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas või rakendavas õigusaktis sätestatud kaubaga tegelev ettevõtja annab andmete väljastamiseks nõusoleku.
[RT I, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

  (2) Andmekogu vastutav töötleja väljastab kirjaliku taotluse alusel andmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele ning avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus ning see on neile vajalik seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Andmete väljastamise kirjalikus taotluses peab olema märgitud andmete taotleja nimi ja kontaktandmed ning andmete taotlemise eesmärk ja alus.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 21.   Andmete logimine

  (1) Andmekogus logitakse andmete lisamine, muutmine ja kustutamine ning isikuandmeid sisaldavate vormide avamine.

  (2) Logisid säilitatakse andmekogus vähemalt üks aasta, kuid mitte kauem kui kaks aastat kande tegemisest arvates.

5. peatükk Andmete säilitamine ja turvalisus, andmekogu pidamise rahastamine ning andmekogu lõpetamine 

§ 22.   Andmekogus sisalduvate andmete ja nende alusdokumentide säilitamine

  Andmekogus olevaid andmeid säilitatakse 50 aastat. Andmekogusse kantud andmete paberil alusdokumente säilitatakse kooskõlas vastutava töötleja kehtestatud korraga.

§ 23.   Andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K1T1S2 ning andmekogu turbeaste on keskmine (M).

§ 24.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse Välisministeeriumile riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatavatest vahenditest.

§ 25.   Andmekogu lõpetamine

  Andmekogu lõpetamise otsustab välisminister.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json