Teksti suurus:

Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2019, 4

Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord

Vastu võetud 01.10.2019 nr 47

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 165 lõike 6, § 166 lõike 8 ja § 169 lõike 10 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sügavallapanusõnniku hoidmiseks või kompostimiseks auna rajamise ja nende asukoha teatise ning veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja teatiste esitamise kord.

§ 2.  Sügavallapanusõnniku hoidmiseks auna ja sügavallapanusõnniku kompostimiseks auna rajamise teatise esitamine ja teatise andmekoosseis

  (1) Veeseaduse § 165 lõike 3 alusel sügavallapanusõnniku auna rajamisest ja selle asukohast ning veeseaduse § 166 lõike 4 alusel sügavallapanusõnniku kompostimiseks auna rajamisest ja selle asukohast tuleb teavitada Keskkonnaametit, esitades teatise Keskkonnaametile vähemalt 14 päeva enne aunastamise alustamist, kui isik peab loomi rohkem kui 5 loomühikut.

  (2) Sügavallapanusõnniku hoidmiseks ja kompostimiseks auna rajamise teatises esitatakse järgmised andmed:
  1) sõnniku aunas hoidmist või kompostimist kavandava isiku nimi ja registrikood või isikukood;
  2) sõnniku aunas hoidmist või kompostimist kavandava isiku asukoha või elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) põllumassiivi tunnus, kuhu sügavallapanusõnniku põlluaun kavandatakse;
  4) auna või komposti veetava sügavallapanusõnniku kavandatav kogus;
  5) sügavallapanusõnniku auna moodustamise kavandatav alguskuupäev;
  6) sügavallapanusõnniku kavandatav laotusaeg;
  7) kavandatava sügavallapanusõnniku auna asukoht Eesti põhikaardil, sealhulgas auna keskpunkti koordinaadid;
  8) kompostitavast sügavallapanusõnnikust võetud proovi kuivainesisaldus lähtuvalt veeseaduse § 166 lõikes 3 sätestatust;
  9) teatise esitamise kuupäev.

§ 3.  Veekaitsevööndis karjatamise teatise esitamine ja teatise andmekoosseis

  (1) Kui karja suurus on 10 loomühikut ja enam, esitab karjatamist kavandav isik üks kord vegetatsiooniperioodil vähemalt 14 päeva enne karjatamise alustamist Keskkonnaameti infosüsteemi kaudu teatise.

  (2) Karjatamise teatises esitatakse järgmised andmed:
  1) karjatamist kavandava isiku nimi ja registrikood või isikukood;
  2) karjatamist kavandava isiku asukoha või elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) andmed karjatatavate loomade kohta, sealhulgas liik, maksimaalne isendite arv ja maksimaalne loomühikute arv;
  4) informatsioon karjatamise alguse, kestuse ja lõpetamise kohta;
  5) kavandatava tegevuse lühikirjeldus ja muu täpsustav teave karjatamise korraldamise kohta, sealhulgas loomade juurdepääs veekogule ning jootmise korraldamine;
  6) karjatatava ala asukoht, mis märgitakse infosüsteemis Eesti põhikaardile;
  7) teatise esitamise kuupäev.

§ 4.  Andmete muutumisest teatamine

  (1) Sügavallapanusõnniku aunastamisel sõnniku koguse kavandatust suurenemisel rohkem kui 20% või sõnnikuauna hoidmise aja muutuse korral esitab sõnnikuauna rajanud isik Keskkonnaametile esitatud teatise kohta muudatused või uue teatise viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

  (2) Kui karjatamise käigus suureneb maksimaalne loomühikute arv või muutub karjatamise kestuse aeg võrreldes teatises esitatud andmetega, esitab karjatamisega tegelev isik Keskkonnaametile esitatud teatise muudatused või uue teatise viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

§ 5.  Karjatamise alustamine

  Kui Keskkonnaamet ei teavita karjatamise teatise esitajat 14 päeva jooksul pärast teatise saamist vajadusest täpsustada või kontrollida esitatud andmeid, võib alustada karjatamist veekaitsevööndis veeseaduse §-des 169 ja 170 sätestatud nõuete kohaselt.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Kuni veeseaduse § 165 lõikes 3 ja § 166 lõikes 4 nimetatud infosüsteemi valmimiseni teavitatakse Keskkonnaametit sügavallapanusõnniku auna rajamisest kirjalikus vormis.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json