Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses mootorsõiduki juhtimisega

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2020, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses mootorsõiduki juhtimisega

Vastu võetud 28.09.2020 nr 59

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 96 lõike 8 ja § 100 lõigete 5–7 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „tõlk“ tekstiosaga „, praktikant“;

2) paragrahvi 10 lõige 13 sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Sõidueksami kestus ja läbitav vahemaa peab võimaldama hinnata kvalifikatsiooninõuetes sätestatud oskusi ja käitumist. Teelsõitmiseks kulunud aeg ei tohi piiratud juhtimisõiguse, AM-, A-, B-, BE-kategooria ja B-kategooria kuni 4250 kg täismassiga autorongi ning A1-, A2- ja B1-alamkategooria sõidueksamil olla vähem kui 35 minutit ning muude kategooriate puhul vähem kui 45 minutit.“;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 131 järgmises sõnastuses:

„(131) Teelsõitmise aja hulka ei kuulu mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine, sõidueksami sissejuhatav osa, sõidueksami esimeses järgus nõutavate harjutuste sooritamine ning kokkuvõtte tegemine sõidueksamist.“;

4) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Välisriigi juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu sooritatakse sõidueksam Maanteeameti määratud eksamisõidukiga.“;

5) paragrahvi 13 lõige 61 sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Kui juhtimisõiguse taotleja omab manuaalkäigukastiga B1-, B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- või D1E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning on edukalt sooritanud täiendava B1-, B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- või D1E-kategooria juhtimisõiguse saamiseks nõutava sõidueksami automaatkäiguvahetusega sõidukiga, siis ei kanta juhiloale koodi 78.“;

6) paragrahvi 17 lõike 3 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

7) määruse lisad 1 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määruse lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa komisjoni direktiiv (EL) 2020/612, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 141, 5.5.2020, lk 9–11); Euroopa komisjoni direktiiv (EL) 2015/653, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 107, 25.4.2015, lk 68–73); Euroopa komisjoni direktiiv 2013/47/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 261, 3.10.2013, lk 29); Euroopa nõukogu direktiiv 2013/22/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 356–361); Euroopa komisjoni direktiiv 2012/36/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 321, 20.11.2012, lk 54–58); Euroopa komisjoni direktiiv 2011/94/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 314, 29.11.2011, lk 31–34).“.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava“ muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava“ lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses.

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ § 221 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt juhtimisõiguse taotleja esitatud sõidueksami kaartide väljavõttest eksami mittesooritamise põhjuste kohta. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.

(4) Jätkuõppe läbimist tõendab koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris.“.

§ 4. Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 5, 8 ja 9 jõustuvad 1. novembril 2020. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Eksamite liigid olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist

Lisa 3 Sõidueksami esimeses järgus eksamineeritavale esitatavad nõuded ja tema tegevuse hindamine

Lisa 7 Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele

Lisa 4 Sõidueksami esimeses järgus eksamineeritavale esitatavad nõuded ja tema tegevuse hindamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json