Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses Kaitseväe orkestri ja Kaitseväe Akadeemia muuseumi teenuse üleviimisega Kaitseväest Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumisse

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2021, 1

Kaitseministri määruste muutmine seoses Kaitseväe orkestri ja Kaitseväe Akadeemia muuseumi teenuse üleviimisega Kaitseväest Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumisse

Vastu võetud 30.09.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 ja § 20 lõike 4 ning kõrgharidusseaduse § 23 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruse nr 41 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus” muutmine

Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruses nr 41 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 teist lauset täiendatakse tekstiosaga „, säilitab ja edendab riiklikku sõjaväelist muusikakultuuri ning toetab riiklikke ja sõjaväelisi esindusüritusi”;

2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktidega 16–18 järgmises sõnastuses:

„16) sõjaväeorkestri esinemise tagamine riiklikel ja sõjaväelistel esindusüritustel;
17) sõjaväemuusika edendamiseks koostöö tegemine teiste Eesti orkestritega ning välisriikide sõjaväe- ja tsiviilorkestritega;
18) riiklikel esindusüritustel läbiviidavate muusikaürituste juhtimise ja nõustamise toetamine.”;

3) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Muuseumi koosseisu kuulub eraldi struktuuriüksusena sõjaväeorkester.”;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Sõjaväeorkestri ülesanded

Sõjaväeorkestri põhiülesanded on:
1) riiklikel ja sõjaväelistel esindusüritustel esinemine;
2) sõjaväemuusika esinemiste korraldamine ja sõjaväemuusika edendamine;
3) koostöö tegemine Eesti orkestritega ning välisriikide sõjaväe- ja tsiviilorkestritega.”.

§ 2.  Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruse nr 40 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu” muutmine

Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruse nr 40 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu” § 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) kontsertide andmine.”.

§ 3.  Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruse nr 11 „Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” muutmine

Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruse nr 11 „Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” § 12 lõike 3 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „, muuseumi”.

§ 4.  Määruse rakendamine

Määruse §-e 1 ja 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 1. oktoobrist.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määruse § 3 jõustub 1. jaanuaril 2022.

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json