Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruse nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2016, 1

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruse nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.10.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruses nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) baaskoolitus – kutsestandardites kirjeldatud kompetentse arendavad ja riiklikest haridusprioriteetidest lähtuvad koolitused koos arendustegevustega, mida korraldavad ülikoolide kompetentsikeskused;”;

2) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õpetajate täiendusõpe prioriteetsetel teemadel, mille määratleb rakendusasutus taotlusvooru väljakuulutamisel;”;

3) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused prioriteetsetel teemadel, mille määratleb rakendusasutus taotlusvooru väljakuulutamisel;”;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) paragrahvi 6 lõike 3 punktide 1, 2 ja 6 tegevustes seminaride kulu käesoleva määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel;”;

5) paragrahvi 8 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Paragrahvi 6 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevust sisaldava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 14 kuud.

(5) Paragrahvi 6 lõike 3 punktis 2 nimetatud tegevust sisaldava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on 24 kuud.”;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 6 sätestatud tegevusi sisaldava projekti puhul kuni 1 400 000 eurot taotluse kohta.”;

7) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 6 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul võivad taotlejaks olla:
1) kõrgkoolid;
2) eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri 19. juuni 2015. a määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard” nõuetele.”;

8) paragrahvi 10 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Paragrahvi 6 lõike 3 punktis 4 nimetatud tegevuse puhul võivad taotlejaks olla haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.

(5) Paragrahvi 6 lõike 3 punktis 5 nimetatud tegevuse puhul võivad taotlejaks olla mitte varem kui 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.”;

9) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Juhul, kui taotlusvoor kuulutatakse välja § 6 lõike 3 punktides 4 või 5 nimetatud tegevuse osas, võib taotlusvooru väljakuulutamise ettepanekus määratleda, millised määruse § 2 punktis 2 nimetatud haridusasutused võivad taotlusvoorus taotluse esitada.”;

10) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 6 lõike 3 punktides 4 ja 5 nimetatud tegevustele esitatud projekti taotlus peab sisaldama lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule järgmist:
1) andmeid projekti kohta, sealhulgas projekti eesmärk, oodatavad tulemused ning kirjeldus, kuidas projekt toetab organisatsiooni arengukava koos kolme järgneva õppeaasta tulemus- või tegevusnäitajatega;
2) projekti tegevus- ja ajakava ning, kui projekt sisaldab täiendusõpet, väljundipõhine õppekava;
3) projekti meeskonna haridustaseme ja kogemuse kirjeldus, mis tõendab projekti eduka läbiviimise võimekust.”;

11) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse andmiseks kuulutab rakendusüksus rakendusasutuse ettepanekul välja avatud taotlusvooru. Ettepanek sisaldab muu hulgas taotlusvooru eelarvet, taotletava toetuse maksimaalset määra, ajakava, taotlusvooru täiendusõppe ja baaskoolituste teemasid vastavalt § 6 lõike 3 punktidele 1 ja 2 ja taotlejate ringi vastavalt § 10 lõikele 51. Rakendusasutus võib teha ettepaneku kuulutada välja taotlusvoor § 6 lõikes 3 nimetatud ühe või mitme toetatava tegevuse lõikes.”;

12) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotlusvoor võib olla tähtajaline (edaspidi tähtajaline taotlemine) või jooksev (edaspidi jooksev taotlemine). Jooksvat taotlusvooru rakendatakse § 6 lõike 3 punktis 5 nimetatud tegevuse puhul.”;

13) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus esitatakse § 13 lõike 2 kohaselt teatatud tähtpäevaks. Jooksva taotlemise korral esitatakse taotlusi jooksvalt kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks.”;

14) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotluste menetlemise tähtaeg on tähtajalise taotlemise korral taotlusvooru sulgumise tähtpäevast 60 tööpäeva ja jooksva taotlemise korral 60 tööpäeva taotluse registreerimisest. Taotluse menetlemise aega võib põhjendatud juhtudel pikendada taotleja poolt puuduste kõrvaldamiseks kasutatud aja võrra.”.

15) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) projekti mõju meetme ja käesoleva määrusega kehtestatud toetuse andmise eesmärgi täitmisele – 30% maksimaalsest koondhindest;”;

16) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) projekti mõju meetme ja käesoleva määrusega kehtestatud toetuse andmise eesmärgi täitmisele – 25% maksimaalsest koondhindest;”;

17) paragrahvi 18 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Hindamiskriteeriumitele antud keskmised hindepunktid korrutatakse läbi vastava hindamiskriteeriumi osakaaluga, mille tulemusena moodustub igale hindamiskriteeriumile vastav koondhinne. Projekti koondhinde moodustamiseks liidetakse kõigi hindamiskriteeriumite hindepunktid. Projekti koondhinnete alusel moodustub taotluste pingerida § 6 lõike 3 punktides 1–6 nimetatud tegevuste kaupa.”;

18) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Jooksva taotlemise puhul lähtutakse projektide hindamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud hindamiskriteeriumidest ning lõigetes 3–5 ja 7 kirjeldatud hindamise ja koondhinde moodustamise põhimõtetest.”;

19) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tähtajalisel taotlemisel kuuluvad rahuldamisele nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused vastavalt hindamise käigus tekkinud pingereale ja mis on:
1) saanud iga § 18 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 või § 18 lõike 2 punktides 1, 3 ja 4 toodud hindamiskriteeriumi hindeks vähemalt 2,00 punkti; § 18 lõike 1 punktis 2 või § 18 lõike 2 punktis 2 vähemalt 2,5 punkti, ning § 18 lõikes 1 loetletud hindamiskriteeriumide alusel koguhindeks vähemalt 8,5 punkti või § 18 lõikes 2 loetletud hindamiskriteeriumide alusel koguhindeks vähemalt 10 punkti ja
2) jäänud taotlusvooru eelarve piiresse.”;

20) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Jooksval taotlemisel kuuluvad rahuldamisele nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis on:
1) saanud iga § 18 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 toodud hindamiskriteeriumi hindeks vähemalt 2,00 punkti, § 18 lõike 1 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 punkti, ning § 18 lõikes 1 loetletud hindamiskriteeriumide alusel koguhindeks vähemalt 8 ,5 punkti ja
2) jäänud taotlusvooru eelarve piiresse.”;

21) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus jäetakse rahuldamata lisaks käesoleva määruse § 6 lõikes 4, § 16 lõikes 5, § 18 lõikes 7 sätestatule ka taotluste menetlemise määruse § 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel ning juhul, kui taotlus ei kuulu rahuldamisele vastavalt käesoleva määruse § 19 lõigetele 1 ja 11.”;

22) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja esitab maksetaotluse struktuuritoetuse registri kaudu või registri väliselt rakendusüksuse kinnitatud vormil taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimuste kohaselt. Juhul, kui toetuse saaja on riigiasutus ning makstud abikõlblikud kulud on võrdsed või ületavad riigihanke piirmäära, esitatakse maksetaotlus kord kuus.”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 8 lõigete 4 ja 5 muudatusi rakendatakse projektidele, mis on esitatud alates 2016. aasta 1. oktoobrist.

Maris Lauri
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json