Teksti suurus:

Rahandusministri 16. oktoobri 2014. a määruse nr 38 „Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2016, 2

Rahandusministri 16. oktoobri 2014. a määruse nr 38 „Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord” muutmine

Vastu võetud 29.10.2016 nr 50

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 7 lõike 7 ja § 11 lõike 9 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 16. oktoobri 2014. a määruses nr 38 „Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Maamaksuseaduse § 11 lõigetes 5 ja 6 sätestatud maksuvabastuse taotlemiseks esitab isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, või kes on okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud, maa asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku avalduse järgmiste andmetega:”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, lisab maamaksuseaduse § 11 lõikes 5 sätestatud maksuvabastuse taotlemisel taotlusele tõendi osalise või puuduva töövõime kohta.”.

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json