Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2005. a määruse nr 34 „Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2016, 5

Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2005. a määruse nr 34 „Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 31.10.2016 nr 115

Määrus kehtestatakse soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 24 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2005. a määruses nr 34 „Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Esimehe ja aseesimehe äraolekul juhib koosolekut vastavalt käesoleva määruse § 4 lõikes 6 sätestatule koosoleku juhataja.”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 teisest lausest, lõike 3 teisest lausest ja lõike 4 kolmandast lausest ning § 6 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „kirjalikult posti või”;

3) paragrahvi 4 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „istung” sõnaga „koosolek” vastavas käändes;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui pärast korralise või erakorralise koosoleku kokkukutsumist ilmnevad asjaolud, mille tõttu ei ole võimalik nõukogu esimehel ega aseesimehel koosolekul osaleda ja seda juhtida ning koosoleku ärajätmine ei ole võimalik või mõistlik, valivad koosolekul osalevad nõukogu liikmed kohapeal endi seast koosoleku juhataja.”;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas esimees (tema äraolekul aseesimees). Nõutud kvoorumi puudumisel võib nõukogu pärast koosoleku toimumist läbi viia otsuse vastuvõtmise kirjaliku hääletusena, arvestades käesoleva määruse §-s 6 sätestatut, või kutsub nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) otsustusaluse päevakorra punktiga uue koosoleku kokku kahe nädala jooksul koosoleku toimumisest arvates. Uus koosolek on otsustusvõimeline, sõltumata käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud kvoorumi olemasolust.”;

6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 6 alusel läbiviidud koosolekul nõukogu otsuseid vastu ei võta.”;

7) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) koosolekust osavõtjate esitatud põhiseisukohad ja lahkarvamuste korral alternatiivsed seisukohad;”;

8) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Protokolli allkirjastavad nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) ja sekretär. Esimehe ja aseesimehe äraolekul allkirjastavad protokolli koosoleku juhataja ja sekretär. Protokolli edastab nõukogu sekretär elektronposti teel nõukogu liikmetele seitsme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.”;

9) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui hääletamisest on osa võtnud vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest ja otsuse poolt on hääle andnud üle poole hääletamisest osavõtnutest, nende hulgas nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees). Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl. Nõukogu liige saadab oma hääle kirjalikult posti või elektronposti teel. Elektrooniliselt saadetud hääl peab olema paberil allkirjastatud ja skaneeritud või digitaalselt allkirjastatud.”;

10) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõna „vastust” sõnadega „oma häält”;

11) paragrahvi 6 lõike 4 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu sekretär edastab protokolli seitsme tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates elektronposti teel nõukogu liikmetele.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json