Teksti suurus:

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2016, 8

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu põhimäärus

Vastu võetud 16.02.2005 nr 34
RT I 2005, 12, 53
jõustumine 26.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.10.2016RT I, 02.11.2016, 505.11.2016

Määrus kehtestatakse «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» § 24 lõike 2 alusel.

§ 1.  Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu

  (1) Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu (edaspidi nõukogu) on Sotsiaalministeeriumi juures asuv soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõuandev kogu.

  (2) Nõukogu ingliskeelne nimi on Gender Equality Council.

§ 2.  Nõukogu ülesanded

  (1) Nõukogu:
  1) kinnitab soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad ning täidab «Soolise võrdõiguslikkuse seaduses» ettenähtud ülesandeid;
  2) nõustab Vabariigi Valitsust soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia küsimustes;
  3) esitab Vabariigi Valitsusele oma seisukoha ministeeriumide esitatud riiklike programmide vastavuse kohta «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» §-le 9;
  4) teeb ettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud küsimustes.

  (2) Nõukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks moodustada ekspertkomisjone ja töögruppe ning viia läbi uuringuid.

§ 3.  Nõukogu töö juhtimine

  (1) Nõukogu tööd juhib esimees.

  (2) Nõukogu valib oma liikmete seast aseesimehe. Esimehe äraolekul juhib nõukogu tööd aseesimees.

  (3) Esimehe ja aseesimehe äraolekul juhib koosolekut vastavalt käesoleva määruse § 4 lõikes 6 sätestatule koosoleku juhataja.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

§ 4.  Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Nõukogu korralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord poole aasta jooksul. Nõukogu korralisest koosolekust teatab nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) elektronposti teel nõukogu liikmetele vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (3) Nõukogu erakorralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) vähemalt 1/3 nõukogu liikmete ettepanekul. Nõukogu erakorralisest koosolekust teatab nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) elektronposti teel nõukogu liikmetele vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (4) Nõukogu sekretär saadab koosoleku materjalid nõukogu liikmetele tutvumiseks vähemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist. Erakorralise koosoleku materjalid saadab nõukogu sekretär liikmetele tutvumiseks vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Materjalid saadetakse elektronposti teel.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (5) Nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) võib nõukogu koosolekule kutsuda ka teisi isikuid ja neile sõna anda.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (6) Kui pärast korralise või erakorralise koosoleku kokkukutsumist ilmnevad asjaolud, mille tõttu ei ole võimalik nõukogu esimehel ega aseesimehel koosolekul osaleda ja seda juhtida ning koosoleku ärajätmine ei ole võimalik või mõistlik, valivad koosolekul osalevad nõukogu liikmed kohapeal endi seast koosoleku juhataja.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

§ 5.  Otsuse vastuvõtmine nõukogu koosolekul

  (1) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas esimees (tema äraolekul aseesimees). Nõutud kvoorumi puudumisel võib nõukogu pärast koosoleku toimumist läbi viia otsuse vastuvõtmise kirjaliku hääletusena, arvestades käesoleva määruse §-s 6 sätestatut, või kutsub nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) otsustusaluse päevakorra punktiga uue koosoleku kokku kahe nädala jooksul koosoleku toimumisest arvates. Uus koosolek on otsustusvõimeline, sõltumata käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud kvoorumi olemasolust.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (11) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 6 alusel läbiviidud koosolekul nõukogu otsuseid vastu ei võta.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (2) Nõukogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl.

  (3) Nõukogu koosolekud protokollib nõukogu sekretär. Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku juhataja ja sekretär;
  3) koosolekul osalejad;
  4) koosoleku päevakord;
  5) koosolekust osavõtjate esitatud põhiseisukohad ja lahkarvamuste korral alternatiivsed seisukohad;
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]
  6) hääletusele pandud küsimused;
  7) hääletustulemused;
  8) vastuvõetud otsused.

  (4) Protokolli allkirjastavad nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) ja sekretär. Esimehe ja aseesimehe äraolekul allkirjastavad protokolli koosoleku juhataja ja sekretär. Protokolli edastab nõukogu sekretär elektronposti teel nõukogu liikmetele seitsme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

§ 6.  Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

  (1) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) elektronposti teel nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (2) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui hääletamisest on osa võtnud vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest ja otsuse poolt on hääle andnud üle poole hääletamisest osavõtnutest, nende hulgas nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees). Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl. Nõukogu liige saadab oma hääle kirjalikult posti või elektronposti teel. Elektrooniliselt saadetud hääl peab olema paberil allkirjastatud ja skaneeritud või digitaalselt allkirjastatud.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (3) Nõukogu liige, kes käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul oma häält ei saada, loetakse otsuse vastu hääletanuks.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

  (4) Hääletustulemused protokollib nõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) ja sekretär. Nõukogu sekretär edastab protokolli seitsme tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates elektronposti teel nõukogu liikmetele.
[RT I, 02.11.2016, 5 - jõust. 05.11.2016]

§ 7.  Nõukogu tehniline teenindamine

  Nõukogu tehnilise teenindamise tagab Sotsiaalministeerium. Nõukogu sekretär on Sotsiaalministeeriumi ametnik.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json