Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määruse nr 92 „Tee seisundinõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2018, 2

Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määruse nr 92 „Tee seisundinõuded” muutmine

Vastu võetud 29.10.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 97 lõike 2 alusel.

Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määruses nr 92 „Tee seisundinõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „sõidu- ja kõnniteelt” sõnaga „teepinnalt”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) tee piirde ning muu teerajatise asukoht ja paigaldus peavad arvestama nende kasutusotstarvet ja ohutust kõigile liiklejatele, esineda ei tohi kooruvat korrosiooni ega püsivust ohustavat seisundit;”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 18 asendatakse sõna „kõnniteelt” sõnaga „kergliiklusteelt”;

5) määrust täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

31. peatükk
Kergliiklustee nõuded

§ 151. Kergliiklustee ja jalgrattaraja seisundinõuded

(1) Kergliiklustee on kõnni-, jalg-, jalgratta- ja jalg- või jalgrattatee.

(2) Jalgrattarajale kohaldatakse sõidutee kohta esitatud nõudeid.

(3) Kergliiklustee seisundinõuded on esitatud lisas 10.”;

6) paragrahvi 17 punktis 2 asendatakse sõnad „sõidujälgede vahel” sõnadega „sõidujälgede vahel või kergliiklustee pinnal”;

7) paragrahvi 17 punktis 2 asendatakse sõnad „lisas 8” sõnadega „lisades 8 ja 10”;

8) määrust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Kergliiklustee talvised seisundinõuded

Kergliiklustee talvised seisundinõuded on esitatud lisas 10.”;

9) paragrahv 23 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 27 lõikes 3 asendatakse sõnad „lisas 8” sõnadega „lisades 8 ja 10”;

11) paragrahvi 27 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hooldustsükli aja lõpuks peab olema tee hooldatud, see tähendab, et lisades 8 ja 10 toodud tee nõutav seisund peab olema tagatud.”;

12) paragrahvi 27 lõikes 6 asendatakse sõnad „lisas 9” sõnadega „lisades 9 ja 10”;

13) paragrahvi 28 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tee omanik tagab nõutava talvise seisunditaseme järgmiselt:
1) kergliiklusteel, 1. seisunditasemega teel, 4. seisunditasemega tänaval ja kõikidel maanteedel  – igal ajal;
2) 3. seisunditasemega tänaval – ajavahemikus kell 6.00–22.00, muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega tänaval – ajavahemikus kell 7.00–21.00, muul ajal on lubatav 1. seisunditase.”;

14) paragrahv 29 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 31 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sild peab vastama järgmistele nõuetele:
1) sõidutee katte laiuse vähenemine sillal peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega;
2) sillaelementide praod ja liited ei tohi ohustada silla kandvate elementide püsivust;
3) silla kandvatel elementidel ei tohi esineda silmaga nähtavat läbivajumist;
4) sillal peab olema tagatud temperatuuride erinevustest vuukide ja tugiosade liikuvus;
5) silla hüdroisolatsioon peab olema vettpidav;
6) silla teraselemendid peavad olema kaitstud korrosiooni eest;
7) silla tööarmatuurid ei tohi olla paljandunud ja neil ei tohi esineda kooruvat korrosiooni;
8) silla kandvad puitelemendid peavad olema kaitstud ilmastikumõjude eest ning olema püsivust ohustavate kahjustusteta;
9) sillapiirde algus peab olema tähistatud tähisposti, püstmärgise või ohtlikust kohast teavitava liiklusmärgiga, piirde puudumisel peab olema silla algus tähistatud mõlemal pool teed liiklusmärgiga 686 „ohtlik koht või teeäär” või püstmärgisega;
10) silla kõnnitee peab olema sillal eraldatud sõiduteest teekattemärgistuse, äärekivi või piirdega;
11) sillal kõnnitee olemasolul peab sillal olema käsipuu;
12) sillal olev käsipuu ja piire peavad olema jäiga kinnitusega, välja arvatud rippkonstruktsiooni puhul, ja ühtlase pinnakattega;
13) silla käsipuul ja piirdel ei tohi olla jäävdeformatsioone üle 100 millimeetri;
14) silla koonustel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad rajatise stabiilsust;
15) vee voolamine sillaaluses voolusängis ei tohi olla takistatud;
16) silla pealispinnalt peab olema tagatud vee äravool ning silla veeviimarid ei tohi olla ummistunud.

(2) Truup peab vastama järgmistele nõuetele:
1) truup peab tagama vee voolu;
2) truubi kohal teekattes ei tohi olla auke ega läbivajumisi, mis viitavad konstruktsiooni lagunemisele.”;

16) määrust täiendatakse peatükiga 6 järgmises sõnastuses:

6. peatükk
Määruse rakendamine

§ 33. Määruse rakendamine

Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud tee korrashoiulepingud võib viia lõpuni lepingu sõlmimise hetkel kehtinud nõuete kohaselt.”;

17) lisad 1–9 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

18) määrust täiendatakse lisaga 10 (lisatud).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Kattega maantee seisunditase

Lisa 2 Kattega tänava seisunditase

Lisa 3 Kattega tee seisundinõuded

Lisa 4 Kruusatee seisunditase

Lisa 5 Kruusatee seisundinõuded

Lisa 6 Maantee talvine seisunditase

Lisa 7 Tänava talvine seisunditase

Lisa 8 Tee talvised seisundinõuded

Lisa 9 Hooldustsükli aeg tundides

Lisa 10 Kergliiklustee seisundinõuded

/otsingu_soovitused.json