Teksti suurus:

Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisakti kohta, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2018, 4

Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisakti kohta, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri

Vastu võetud 01.04.2014 nr 9
RT I, 04.04.2014, 1
jõustumine 07.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2018RT I, 02.11.2018, 105.11.2018

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 44 lõike 4 ja § 46 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse põdra, punahirve, metskitse ja metssea (edaspidi uluksõralised) tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisaktile ning kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord, mida kasutatakse uluki tekitatud kahju osalisel hüvitamisel juhul, kui jahipiirkonna kasutaja ja maaomanik ei ole sõlminud kinnisasja jahindusliku kasutamise lepingut.

  (2) Määrusega kehtestatud kahju hindamise metoodikat ning kahju hüvitamise täpsustatud ulatust ja korda rakendatakse uluksõraliste tekitatud kahju hüvitamisel riigi poolt Keskkonnaameti kaudu, kui kahju on tekkinud jahiseaduse § 46 lõike 1 punktides 1–4 loetletud aladel.

§ 2.   Vähese tähtsusega abi

  (1) Käesoleva määruse alusel põllumaal kasvavatele põllumajanduskultuuridele tekitatud kahju hüvitamine on vähese tähtsusega abi komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), mõistes.

  (2) Käesoleva määruse alusel metsamaal kasvavatele okaspuudele tekitatud kahju hüvitamine on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse EL toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), mõistes.

  (3) Vähese tähtsusega abi andmisel tuleb järgida põllumaal kasvavatele põllumajanduskultuuridele tekitatud kahju hüvitamisel maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 20 ning metsamaal kasvavate okaspuude kahjustuste hüvitamisel konkurentsiseaduse §-de 33 ja 492 nõudeid.

§ 3.   Mõisted

  (1) Kahjustusobjekt käesoleva määruse tähenduses on maaomaniku või tema nõusolekul muu isiku (edaspidi kahju hüvitamisest huvitatud isik) esitatud ulukikahjustuste ennetamise teatises kirjeldatud ala, kus on kahjustatud:
  1) põllumaal kasvavad põllumajanduskultuurid;
  2) metsamaal kasvavad okaspuud.

  (2) Põllumaa käesoleva määruse mõistes on põllumajanduskultuuride toomiseks korrapäraselt haritav maa.

  (3) Hüvitatavad põllumajanduskultuurid on jahiseaduse § 44 lõikes 2 viidatud põllumajanduskultuurid.

  (4) Hüvitatavad okaspuud on:
  1) harilik kuusk Picea abies;
  2) harilik mänd Pinus sylvestris;
  3) harilik jugapuu Taxus baccata;
  4) must kuusk Picea mariana (Mill.) Britton et al.;
  5) serbia kuusk Picea omorika (Panč) Purk.;
  6) keerdmänd Pinus contorta Loud.;
  7) euroopa lehis Larix decidua Mill.;
  8) siberi lehis Larix sibirica Ledeb.;
  9) siberi lehise vene teisend Larix sibirica var. rossica Scaf.;
  10) jaapani lehis Larix kaempferi Carr.;
  11) kuriili lehis Larix gmelinii var. japonica (Maxim ja Regel) Pilger;
  12) eurojaapani lehis Larix x eurolepis Henry (Larix x marschlinsii Coaz);
  13) harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii Franco;
  14) siberi nulg Abies sibirica Ledeb.

  (5) Põllumajanduskultuuri kahjustamiseks loetakse uluksõralise poolt põllumajanduskultuuri tallamist, tuhnimist või söömist.

  (6) Kahjustatud alaks põllumaal loetakse ala, kus põllumajanduskuultuurid on tallatud, tuhnitud või söödud.

  (7) Okaspuude kahjustamiseks loetakse ladvavõrse kärpimist, taimede maapinnast eemaldamist, puu murdmist ja tüve koorimist.

  (8) Okaspuutüve koorimiseks loetakse kahjustust, mille tõttu tekkinud kooreta osa summaarne laius on vähemalt 1/10 puu diameetrist. Puu diameetrit mõõdetakse kõige laiemast koorimiskohast.

§ 4.   Ulukikahjustuste ennetamise teatise esitamine

  (1) Kahju hüvitamisest huvitatud isik esitab jahiseaduse § 44 lõikes 3 nimetatud ulukikahjustuste ennetamise teatise jahipiirkonna kasutajale jahipiirkonna kasutusõiguse loal märgitud aadressil hiljemalt jooksva aasta 1. maiks.

  (2) Alal, kus puudub jahipiirkonna kasutaja, esitab kahju hüvitamisest huvitatud isik ulukikahjustuste ennetamise teatise lõikes 1 nimetatud tähtajaks Keskkonnaametile.

§ 5.   Kahju hindamine

  (1) Uluksõraliste tekitatud kahju põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele hinnatakse samal alal üks kord aastas ajavahemikul 1. maist järgmise aasta 30. aprillini.

  (2) Kahju hindamise korraldab kahju hüvitamisest huvitatud isik.

  (3) Kahju hüvitamisest huvitatud isik teavitab jahipiirkonna kasutajat või jahiseaduse § 46 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud juhtudel Keskkonnaametit hindamise ajast ja kohast vähemalt seitse päeva ette.

  (4) Kui pooled ei lepi kokku teisiti, hindab kahju kutsestandardite alusel antud kutsetunnistust omav metsanduse või taimekasvatuse konsulent.

  (5) Kui kahju hüvitajaks on Keskkonnaamet, hindab kahju kutsestandardite alusel antud kutsetunnistust omav metsanduse või taimekasvatuse konsulent.

  (6) Kahju hindamisel võetakse arvesse kahjustus, mille on uluksõralised tekitanud ajavahemikul alates ulukikahjustuste ennetamise teatise esitamise kuupäevast kuni hindamise kuupäevani.

  (7) Hindamisega seotud põhjendatud kulu kannab jahipiirkonna kasutaja või selle puudumisel Keskkonnaamet.

  (8) Kui kahju ei kuulu hüvitamisele, kannab hindamisega seotud kulu kahju hüvitamisest huvitatud isik.

§ 6.   Kahju hindamine põllumaal

  (1) Kahju hindamisel põllumaal mõõdistatakse kahjustatud ala pindala. Kui kahe kahjustatud ala vahemaa on alla 20 meetri, loetakse need üheks kahjustatud alaks.

  (2) Kahju ei hinnata, kui kahjustatud ala pindala on alla 100 ruutmeetri või kahjustus üle viie hektari suurusel põllumaal on tekkinud selle välispiirist esimese kümne meetri ulatuses.

§ 7.   Kahju hindamine metsamaal

  (1) Kahju hindamiseks metsamaal piiritletakse kahjustatud ala ning mõõdetakse selle pindala.

  (2) Kahjustatud ja tervete okaspuude arvutamiseks rajatakse kahjustatud alale ringikujulised proovitükid.

  (3) Proovitükke paigutatakse ühtlaselt vähemalt 12 ühe hektari kohta, kuid mitte rohkem kui 50 kogu kahjustatud ala kohta.

  (4) Kahjustatud alale paigutatakse ringikujulised proovitükid raadiusega 3,99 meetrit ning hinnatakse proovitükile jäävate okaspuude seisukorda lähtudes käesoleva määruse § 3 lõigetest 7 ja 8.

  (5) Proovitükkidelt saadud andmete alusel arvutatakse tervete okaspuude arv hektari kohta ning kahjustatud okaspuude arv kahjustatud alal.

§ 8.   Mõõtmisvahenditele ja mõõtmistäpsusele esitatavad nõuded

  (1) Mõõtmisel kasutatakse üksnes rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) mõõtühikuid.

  (2) Mõõtmisvahendid lepivad pooled kokku enne mõõtmise alustamist.

  (3) Kui pooled ei saavuta lõikes 2 nimetatud kokkulepet, kasutatakse mõõtmisel töökorras mõõtmisvahendeid ning nende näit peab olema pooltele pingutusteta nähtav ja kontrollitav.
[RT I, 02.11.2018, 1 - jõust. 05.11.2018]

  (4) Pindalalised mõõtmised tehakse ühe meetri täpsusega, kui määrusest ei tulene teisiti.

  (5) Arvulised loendused tehakse ühe ühiku (tüki) täpsusega.

§ 9.   Kahju hüvitise arvutamine ja hüvitamise täpsustatud määrad

  (1) Kahju hüvitamisest huvitatud isikul on õigus saada põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele ühe vegetatsiooniperioodi jooksul uluksõraliste tekitatud kahju osalist hüvitamist kuni 100 eurot hektari kohta aastas.

  (2) Ühe ruutmeetri kahjustatud ala kahju hüvitamise määr põllumaal on üks euro sent.

  (3) Okaspuule tekitatud kahju arvutamisel on kahju hüvitamise määr ühe käesoleva määruse § 7 lõike 5 alusel saadud kahjustatud puu kohta:
  1) ladvavõrse kärpimise korral 0,13 eurot;
  2) maapinnast eemaldamise korral 0,3 eurot;
  3) alla 2 meetri kõrguse puu koorimise või murdmise korral üks euro;
  4) üle 2 meetri kõrguse puu koorimise või murdmise korral kolm eurot.

  (4) Kahju ei hüvitata, kui uuendataval metsamaal on vähemalt 1500 või puistus on esimeses ja teises rindes kokku 1200 kahjustamata okaspuud hektari kohta.

  (5) Kahju hüvitis arvutatakse ühe sendi täpsusega.

§ 10.   Kahju hindamisakti koostamine

  (1) Kahju hindamise kohta koostab kahju hindaja hindamisakti.

  (2) Hindamisakt koostatakse hiljemalt kolme nädala jooksul hindamisest arvates.

  (3) Kahju hindamisaktile kantakse:
  1) kahjustatud objekti omaniku nimi, elukoht ja kontaktandmed;
  2) kahju hüvitamisest huvitatud isiku nimi, elukoht ja kontaktandmed;
  3) kahjustuskoha aadress, katastritunnus või geograafilised koordinaadid;
  4) jahipiirkonna olemasolul selle nimi;
  5) käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nõutud teavitamise aeg ja viis;
  6) ulukikahjustuse ennetamise teatises nimetatud kaitseabinõude rakendamise kirjeldus;
  7) kahjustatud põllumajanduskultuuri või okaspuu nimetus;
  8) kahjustuse tekitanud looma liik, kahtluse korral tõenäoline liik;
  9) kahjustatud ala pindala;
  10) okaspuude kahjustamise korral kahjustatud alale rajatud proovitüki number, pindala ning tervete ja kahjustatud okaspuude arv kahjustuse liigi lõikes;
  11) kahju rahaline väärtus;
  12) kahjustuse hindamise aeg;
  13) hindaja ja hindamise juures olnud isikute nimed ning allkirjad.

§ 11.   Hüvitamise kord

  (1) Kahju hüvitamisest huvitatud isik esitab jahipiirkonna kasutajale kirjalikult põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju osalise hüvitamise taotluse (edaspidi hüvitamise taotluse) koos hindamisaktiga ühe kuu jooksul hindamisakti koostamisest arvates.

  (2) Kui kahju on tekkinud jahiseaduse § 46 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud alal, esitab kahju hüvitamisest huvitatud isik hüvitamise taotluse koos hindamisaktiga Keskkonnaametile käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) Kui kahju on tekkinud alal, mis jääb ühe kilomeetri raadiusesse ala piirist, kus looduskaitseseaduse alusel või kaitse-eeskirjaga on jahipidamine keelatud või jahipiirkonnaga liitmata jahimaal või alal, mis jääb ühe kilomeetri raadiusesse jahipiirkonnaga liitmata jahimaa piirist, edastab jahipiirkonna kasutaja kahju hüvitamisest huvitatud isiku hüvitamise taotluse viivitamatult lahendamiseks Keskkonnaametile.

  (4) Jahipiirkonna kasutaja hüvitab jahiuluki tekitatud kahju kahju hüvitamisest huvitatud isikule kuue kuu jooksul hüvitamise taotluses kättesaamisest arvates.

  (5) Keskkonnaamet teeb otsuse kahju hüvitamise või hüvitamata jätmise kohta kahe kuu jooksul hüvitamise taotluse saamisest, arvestades jahiseaduses ja käesolevas määruses sätestatut. Otsuse ärakiri edastatakse hüvitamise taotluse esitajale posti teel taotluses näidatud aadressil 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (6) Keskkonnaamet kannab hüvitamise nõude esitaja poolt hüvitamise taotluses näidatud arvelduskontole kuue kuu jooksul lõikes 5 nimetatud kahju hüvitamise otsuse tegemisest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json