Teksti suurus:

Eesti äridiplomaatia andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2021, 10

Eesti äridiplomaatia andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 29.10.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 9 lõike 1 punkti 5 ja lõike 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Eesti äridiplomaatia andmekogu (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Estonia’s business diplomacy database.

  (3) Andmekogu peetakse eesti ja inglise keeles.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu eesmärk on pidada arvestust Eesti välisesinduste tegevuste kohta Eesti ärihuvide esindamisel ja edendamisel välisturgudel ning talletada elektrooniliselt asjaomaste ettevõtete kontaktandmed ja informatsioon, et anda edasi teadmus teenistujate vahel ja teha järeldusi inimvara ja tulevaste investeeringute tõhusamaks planeerimiseks.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus 

§ 4.  Andmekogu pidamine

  Andmekogu peetakse digitaalselt infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 5.  Andmekogu andmed

  Andmekogusse kannete tegemise aluseks on ütluspõhised andmed, mida vajaduse korral täpsustatakse äriregistrist saadud andmetega.

§ 6.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse iga tegevuse kohta järgmised olemasolevad andmed:
  1) koostööprojekti andmed (nimi, staatus, tüüp, sihtriigid, tegevusvaldkond, seotud organisatsioonid ja kontaktisikud, tegevused, tulemus (lepingu rahaline maht ja kestus), lõpetamise põhjus);
  2) ettevõtte või organisatsiooni üldandmed (nimi, riik, telefoninumber, e-posti aadress);
  3) ettevõtte või organisatsiooni kontaktisiku üldandmed (nimi, riik, telefoninumber, e-posti aadress).

  (2) Andmekogu kasutaja kohta hoitakse andmekogus järgmisi andmeid:
  1) nimi;
  2) kontaktandmed.

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse, andmete logimine, juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine 

§ 7.  Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Määruse § 6 lõikes 1 nimetatud andmed kannab andmekogusse vastutav töötleja.

  (2) Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid äriregistrisse ja saada sealt andmeid.

§ 8.  Andmete õigsus

  (1) Määruse § 6 lõikes 1 nimetatud andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja oma pädevuse piires.

  (2) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõiged andmed või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise.

§ 9.  Andmete logimine

  (1) Andmekogus logitakse andmete vaatamine, lisamine, muutmine ja kustutamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud logisid säilitatakse andmekogus üks aasta.

§ 10.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja teenistujatel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses.

  (2) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 11.  Andmekogusse kantud andmete töötlemine

  Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogusse kantud andmete töötlemise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt.

§ 12.  Andmekogusse kantud andmete säilitamine

  (1) Projektidega seotud kontaktisikute andmeid säilitatakse viis aastat pärast projekti lõppemist, seejärel andmed umbisikustatakse.

  (2) Projektide andmeid säilitakse kümme aastat pärast projekti lõppemist, seejärel andmed hävitatakse.

4. peatükk Turvalisus ja järelevalve 

§ 13.  Andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K1T2S1 ning andmekogu turbeaste on keskmine (M).

§ 14.  Järelevalve

  (1) Andmekogu pidamise seaduslikkuse järele valvavad Riigi Infosüsteemi Amet, Andmekaitse Inspektsioon ja vastutava töötleja teenistujad oma pädevuse piires.

  (2) Andmekogu pidamise järele valvama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isikute ettekirjutustes kajastatud põhjendatud puudused.

Eva-Maria Liimets
Mnister

Jonatan Vseviov
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json