Teksti suurus:

Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2010, 7

Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 12.04.2006 nr 25
RTL 2006, 36, 632
jõustumine 01.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2007RTL 2007, 100, 166701.07.2008
06.03.2009RTL 2009, 24, 30015.03.2009
22.09.2010RT I 2010, 69, 52501.10.2010
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
26.11.2010RT I, 02.12.2010, 601.01.2011

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 491 lõike 15 ja § 61 lõike 2 alusel.
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

§ 1.   Tubakatoodete maksumärgi kujundus

  Tubakatoodete maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1. Maksumärgi mõõtmed on 20 korda 44 millimeetrit.
[RT I, 02.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]

§ 2.   Alkoholi maksumärgi kujundus

  (1) Alkoholi maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 2. Maksumärgi läbimõõt on 20 millimeetrit.

  (2) Maksumärgile trükitakse maksumärgi tähe ja numbri kombinatsioon.

§ 3.   Tubakatoodete maksumärkide liigid

  Maksumärkide liigid on järgmised:
  1) sigarettide maksumärk;
  2) suitsetamistubaka maksumärk A;
  21) sigarettides kasutatava suitsetamistubaka maksumärk B;
[RTL 2007, 100, 1667 - jõust. 01.07.2008]
  3) sigari maksumärk G;
  4) sigarillo maksumärk D;
  5) närimistubaka maksumärk F.

§ 4.   Maksumärkide tellimise aeg

  Maksumärgid tellitakse Maksu- ja Tolliametist vähemalt 25 kalendripäeva enne maksumärkide soovitud kättesaamise aega.

§ 5.   Maksumärkide tellimiseks vajalikud andmed

  Maksumärkide tellimisel teatatakse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult:
  1) sigarettide korral sigarettide maksimaalne jaehind eurodes 1 sendi täpsusega, sigarettide kogus müügipakendis ja maksumärkide arv sigarettide jaehindade lõikes;
  2) sigarettidest erinevate tubakatoodete korral tubakatoodete liik ja kogus müügipakendis ning maksumärkide arv tubakatoodete liikide ja koguste lõikes. Lisaks teatatakse suitsetamistubaka ja närimistubaka puhul nende kogus müügipakendis grammides ning sigarite ja sigarillode puhul nende kogus müügipakendis tükkides, kusjuures üks sigarillo või sigar on üks tükk;
  3) alkoholi puhul maksumärkide arv;
  4) maksumärkide soovitav kättesaamise aeg;
  5) maksumärke telliva isiku ärinimi, äriregistrikood, asukoha aadress ning faksinumber, telefoninumber ja e-posti aadress (edaspidi kontaktandmed);
  6) aktsiisikaubale või selle müügipakendile maksumärki kinnitava isiku ärinimi, aadress ja kontaktandmed;
  7) maksumärgistamise koha aadress ja staatus (aktsiisiladu, registreeritud kaubasaaja tegevuskoht, tolliladu või muu).
[RT I, 02.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.   Maksumärkide saateleht

  (1) Maksumärgid väljastatakse koos saatelehega. Alkoholi maksumärkide saateleht kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 3. Tubakatoodete maksumärkide saateleht kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 4.

  (2) Maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalse jaehinna ja sigarettidest erinevate tubakatoodete liigi ja koguse tähistuse lõikes väljastatakse eri saatelehed.

  (3) Maksumärkide saatelehele märgitakse muuhulgas:
  1) saatelehe väljastamise kuupäev;
  2) saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul Maksu- ja Tolliametist väljastatud aktsiisikauba maksumärkide saatelehtede arvule kokku;
  3) maksumärgi tellija andmed: ettevõtja ärinimi, äriregistrikood ning aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja number;
[RT I 2010, 69, 525 - jõust. 01.10.2010]
  4) alkoholi maksumärkide puhul väljastatud maksumärkide numbrite vahemik seeriate kaupa;
  5) maksumärkide arv;
  6) aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise päev «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 24 lõike 3 punkti 5 või § 24 lõigete 8, 9, 16 või 17 alusel;
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]
  7) maksumärke üle andnud ja vastu võtnud isikute nimed, esindajate allkirjad, maksumärkide üleandja pitsati jäljend ja maksumärkide vastuvõtja esindaja isikukood.

§ 7.   Tubakatoodete maksumärkide saatelehe täitmine

  (1) Maksu- ja Tolliamet täidab tubakatoodete maksumärkide saatelehe kolmes eksemplaris.

  (2) Saatelehe esimene eksemplar jääb Maksu- ja Tolliametile, saatelehe teine ja kolmas eksemplar väljastatakse ettevõtjale koos maksumärkidega. Maksumärkide tellija jätab saatelehe kolmanda eksemplari endale. Saatelehe teine eksemplar tagastatakse Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 15. päevaks tubakatoodete maksumärgistamise või tubakatoodete maksumärkidelt aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise päevast arvates. Tubakatoodete maksumärgistamise korral välisriigis loetakse tubakatoodete maksumärgistamise päevaks maksumärgistatud tubakatoodete Eestisse toimetamise päeva.

  (3) Saatelehe teise eksemplari kadumisel peab maksumärkide tellija esitama kohe Maksu- ja Tolliametile kirjaliku avalduse. Saatelehe teine eksemplar asendatakse saatelehe esimese eksemplari koopiaga, millele maksumärkide väljastaja teeb märke saatelehe teise eksemplari asendamise kohta, kinnitab seda oma allkirjaga ning märgib allakirjutamise kuupäeva.

  (4) Maksumärkide tellija täidab saatelehe teise eksemplari ja kinnitab saatelehele märgitud andmed allkirjaga selle tagastamise tähtpäevaks.

  Maksumärkide ekspordil ja impordil ning maksumärgistatud tubakatoodete impordil ja nende paigutamisel tollilattu täidab maksumärkide tellija saatelehe teise eksemplari tollideklaratsiooni aktsepteerimise järel või maksumärgistatud tubakatoodete paigutamisel tolliterminali ladustamisteate täitmise järel.

  (5) Maksumärkide tellija märgib saatelehele järgmised andmed:
  1) tubakatoodete maksumärgistamisel ühendusevälises riigis ekspordi ja impordi tollideklaratsioonide aktsepteerimise numbrid ning maksumärkide arv vastavalt impordi või ekspordi tollideklaratsioonis märgitule. Tubakatoodetele kinnitamata maksumärkide arv märgitakse eraldi;
  2) maksumärkide arv, mis kinnitati tubakatoodetele või nende müügipakendile ning tubakatoodete maksumärgistamise kuupäev;
  3) maksumärkide arv, millelt tekkis aktsiisi maksmise kohustus ning maksumärkidelt aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise kuupäev;
  4) teisest liikmesriigist Eestisse lähetatud maksumärgistatud tubakatoodete puhul nende saatelehe number.

  (6) Saatelehe kolmandale eksemplarile märgib maksumärkide tellija saatelehe teise eksemplari andmed.

§ 8.   Alkoholi maksumärgi saatelehe täitmine

  (1) Maksu- ja Tolliamet täidab alkoholi maksumärkide saatelehe kahes eksemplaris.

  (2) Saatelehe esimene eksemplar jääb Maksu- ja Tolliametile, saatelehe teine eksemplar väljastatakse maksumärkide tellijale koos maksumärkidega.

§ 9.   Tubakatoodete maksumärkide lähetamine

  (1) Enne aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatoodete lähetamist teisele aktsiisilaopidajale teatab ettevõtja Maksu- ja Tolliametile kirjalikult järgmised andmed:
  1) sigarettide lähetamise puhul nende müügipakendile kinnitatud maksumärkide arv koodide ja sigarettide maksimaalsete jaehindade lõikes;
  2) sigarettidest erinevate tubakatoodete lähetamise puhul nende maksumärkide arv koodide, määruse §-s 3 sätestatud liikide lõikes ja tubakatoodete koguste lõikes müügipakendis;
  3) lähetatavate tubakatoodete maksumärkidega sama koodi ja liigiga maksumärkide arv, mis jäävad tubakatooteid lähetava aktsiisilaopidaja valdusesse;
  4) tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kuupäev;
  5) tubakatooteid vastu võtva aktsiisilaopidaja number ja tema esindaja nimi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kinnitavad tubakatooteid lähetava ja vastuvõtva aktsiisilaopidaja esindajad allkirjaga.

  (3) Aktsiisilaopidaja, kes lähetab maksumärgistatud aktsiisiga maksustamata tubakatooted teisele aktsiisilaopidajale, esitab kahe tööpäeva jooksul nende tubakatoodete lähetamise päevast arvates tema aktsiisilao üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele koopia aktsiisikauba saatelehest A, millel on tubakatoodete vastuvõtja kinnitus kauba vastuvõtmise kohta.

§ 91.   Maksumärgistatud alkoholi lähetamine teisele aktsiisilaopidajale

  (1) Enne aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi lähetamist teisele aktsiisilaopidajale teatab ettevõtja Maksu- ja Tolliametile kirjalikult alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide arvu ja numbrid, alkoholi teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kuupäeva ning alkoholi vastuvõtva aktsiisilao numbri.

  (2) Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi vastuvõtnud aktsiisilaopidaja kinnitab nimetatud maksumärkide vastuvõtmist elektrooniliselt maksumärgi arvepidamise elektroonilises süsteemis või esitab maksumärkide vastuvõtmise kinnituse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult kahe tööpäeva jooksul vastuvõtmise päevast arvates.
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

§ 10.   Maksumärkidest loobumine

  (1) Ettevõtja, kes ei ole saadud maksumärkidelt aktsiisi ära maksnud ja kes on likvideerimisel, jaotumisel või tunnistatud maksejõuetuks, peab Maksu- ja Tolliametile tagastama maksumärgid või esitama maksumärkidest loobumise avalduse, milles märgitakse järgmised andmed:
  1) maksumärkide asukoht välisriigis või Eestis;
  2) isiku või asutuse, kellele soovitakse maksumärgid üle anda, nimi, aadress ja kontaktandmed;
  3) tubakatoodete puhul nende maksumärkide saatelehe teise eksemplari kolme kalendripäeva jooksul pankroti väljakuulutamise või likvideerimise või jaotumise otsuse tegemise päevast arvates.

  (2) Loobumisavaldus aktsepteeritakse, kui on saadud kinnitus, et maksumärgid, sealhulgas maksumärgistatud aktsiisikaup, asuvad ettevõtja teatatud kohas ning maksumärgid on teisele isikule Maksu- ja Tolliameti kirjalikul nõusolekul üle antud.

  (3) Maksumärgid, millest ettevõtja on loobunud, võib Maksu- ja Tolliamet anda kooskõlas «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega» teisele neid taotlevale ettevõtjale.
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

  (4) Ühinemise või ümberkujundamise tulemusena tekkinud ettevõtja peab taotlema Maksu- ja Tolliametilt tema valduses olevate maksumärkide, millelt on aktsiis maksmata, saatelehe ümbervormistamist viivitamatult.

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

§ 13.   Määruse rakendamine

  Määruse 2009. aasta 15. märtsil jõustunud muudatus ei mõjuta 2006. aasta 1. juulil jõustunud rahandusministri 12. aprilli 2006. a määrusega nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord» kehtestatud maksumärgi kujundusele vastavate maksumärkide kehtivust.
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

Lisa 1 Lisa 1

Lisa 2 Lisa 2

Lisa 3 Lisa 3

Lisa 4 Lisa 4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json