Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2011, 4

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 29.11.2011 nr 51

Määrus kehtestatakse „Tulumaksuseaduse” § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3 ning § 571 lõike 6 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” (RT I, 03.12.2010, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) vorm INF 5 „Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete deklaratsioon” (lisa 17);”;

2) paragrahvi 1 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) vorm INF 6 „Vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade deklaratsioon” (lisa 18);”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

„26) tõendi vorm TPS „Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend” (lisa 26).”;

4) määruse lisad 2, 3, 5, 8, 10, 11, 17, 18 ja 20 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisa 21 vormi INF 12 „Mitteresidentidele makstud intressi deklaratsioon” (edaspidi lisa 21 vorm INF 12) märkuste punkti 6 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

„Enne 2005. aasta 1. juulit makstud intressi deklareerimine ei ole kohustuslik.”;

6) määruse lisa 21 vormi INF 12 märkuste punkti 9 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui intressi saaja elukoht ei asu tema residendiriigis, märgitakse veerus 8 isiku elukohariigi kood, veerus 9 residendiriigi kood ja veerus 10 aadress elukohariigis.”;

7) määruse lisa 21 vormi INF 12 märkuste punkti 15 teise lause sulgudes olev tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(näiteks „6 kuu EURIBOR + 2,1%”)”;

8) määruse lisa 21 vormi INF 12 märkuste punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

„19. Veerus 9 märgitakse residentsuse tõendi olemasolu korral intressi saaja residendiriigi kood. Tõendi puudumisel märgitakse veerus 8 intressi saaja elukohariigi kood või riigi kood, kus juriidiline isik on registreeritud.”;

9) määrust täiendatakse lisaga 26 (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2

Lisa 5 Vormi TSD lisa 4

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7

Lisa 10 Vorm TSM

Lisa 11 Vorm TSM 1

Lisa 17 Vorm INF 5

Lisa 18 Vorm INF 6

Lisa 20 Vorm INF 11

Lisa 26 Vorm TPS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json