Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord”, 27. juuni 2011. a määruse nr 53 „Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord” ja 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2011, 13

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord”, 27. juuni 2011. a määruse nr 53 „Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord” ja 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 30.11.2011 nr 106

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 76 lõike 13 ja § 158 lõike 7 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” (RT I, 09.03.2011, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) riiklik registreerimismärk – majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” kohane sõiduki tunnusmärk, millele on kantud sõidukile omistatud registreerimisnumber;”;

2) paragrahvi 2 punktis 14 asendatakse sulgudes olev tekst „edaspidi ka PROOV-märk” tekstiga „edaspidi teisaldatav registreerimismärk”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 teisest lausest jäetakse ära sõnad „kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti”;

4) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Maanteeamet keeldub registritoimingu tegemisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või pädev isik on tuvastanud, et esitatud dokument on võltsitud või võltsimistunnustega.”;

6) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) kogu sõiduki tüübivastavuse tunnistuse uue sõiduki registreerimisel, millel on kogu sõiduki tüübikinnitus;
6) sõiduki osa tüübivastavuse tunnistuse ja muu asjakohase valmistajapoolse dokumentatsiooni sõiduki tehniliste andmetega uue sõiduki registreerimisel, millel ei ole kogu sõiduki tüübikinnitust.”;

7) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile kantakse järgmised andmed sõiduki ja akti kohta:
1) akti nimetus ja number;
2) sõiduki identifitseerimisnumber;
3) sõiduki kategooria, mark ja tüüp (kui on teada);
4) sõiduki variant (kui on teada);
5) sõiduki versioon (kui on teada);
6) sõiduki kaubanduslik nimetus;
7) sõiduki esmase registreerimise kuupäev;
8) kere nimetus;
9) kere tüüp (kui on teada);
10) uste arv;
11) sõiduki värvus;
12) mootori tüüp;
13) mootori töömaht (cm3);
14) mootori võimsus (kW);
15) sõiduki pikkus (mm), laius (mm), kõrgus (mm);
16) haagise pikkus haakeseadmeta;
17) istekohtade arv koos juhiga;
18) istekohtade arv juhi kõrval;
19) seisukohtade arv;
20) telgede arv kokku;
21) veotelgede arv;
22) juhttelgede arv;
23) telgede vahed (mm);
24) tühimass, täismass, registrimass;
25) autorongi mass (kui on teada);
26) lubatud teljekoormused ja registri teljekoormused;
27) kandevõime;
28) koormus haakeseadmele;
29) piduriteta ja piduritega haagise suurim mass;
30) sõiduki kiiruse piirang;
31) rehvimõõdud ning vastavad minimaalsed koormusindeksid ja kiiruskategooria tähised;
32) sõiduki tüübikinnituse number (kui on teada);
33) sõiduki tüübikood (kui on teada);
34) sõiduki mudelikood (kui on teada);
35) L-kategooria sõiduki puhul erivõimsus;
36) esitatud alusdokumentide nimetused;
37) sõiduki päritoluriik;
38) sõiduki päritoluriigi registreerimisnumber (kui on teada);
39) sõiduki päritoluriigi registreerimistunnistuse number (kui on teada);
40) vajadusel märkused;
41) akti koostamise kuupäev, koostaja nimi, liiklusregistri büroo või ettevõtte nimetus, otsus ja allkiri (kui kontrollakt väljastatakse paberil).”;

8) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Elektrooniline registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt võib omada asjakohaseid elektroonilisi manuseid.”;

9) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kaherattalise mootorratta külghaagist, kaherattalise mootorratta üherattalist järelhaagist, mis kallutab koos kaherattalise sõidukiga, ja kombaini heedri vedamise haagist eraldi ei registreerita. Andmed mootorratta külghaagise, koos kaherattalise mootorrattaga kallutava üherattalise järelhaagise ja kombaini heedri vedamise haagise kohta kantakse asjaomase mootorsõiduki registreerimistunnistusele.”;

10) paragrahvi 6 lõiget 5 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) kogu sõiduki tüübivastavuse tunnistus uue sõiduki registreerimisel, millel on kogu sõiduki tüübikinnitus;”;

11) paragrahvi 7 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui sõiduki kohta on registrisse kantud käsutamise keelumärge, tuleb registritoimingu taotlejal käesolevas lõikes sätestatud registritoimingu tegemiseks lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada vastava keelumärke kehtestaja kirjalik või elektrooniline nõusolek. Nimetatud nõusolek tuleb esitada ainult juhul, kui taotletakse:
1) registriandmete muutmist sõiduki omaniku vahetumisel;
2) registriandmete muutmist sõiduki kasutaja, sealhulgas vastutava kasutaja lisamisel või muutmisel;
3) registerpandi kohta kande tegemist.”;

12) paragrahvi 7 lõikes 9 asendatakse number „7” numbriga „8”;

13) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui sõiduki omanik ei ole teatanud registriandmete muutusest või nende ebaõigsusest ja Maanteeamet saab sellest teada muul viisil, on Maanteeametil õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada või kustutada ebaõiged andmed kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määrusega nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus”.”;

14) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki ajutine registrist kustutamine on sõiduki registris oleku ajutine peatamine.”;

15) paragrahvi 9 lõike 4 punktis 1 asendatakse tekst „lõikes 7” tekstiga „lõikes 8”;

16) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui sõiduki kohta on registrisse kantud käsutamise keelumärge või muu erimärkus, tuleb sõiduki registrist kustutamise toimingu taotlejal lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada vastava keelumärke või muu erimärkuse kehtestaja kirjalik või elektrooniline nõusolek. Sõiduki registrist kustutamisel lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud juhtudel ei ole nõusoleku esitamine vajalik, kuid Maanteeamet peab keelumärke või muu erimärkuse kehtestajat sõiduki registrist kustutamisest teavitama.”;

17) paragrahvi 11 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui Maanteeamet teeb kooskõlas käesoleva määrusega kande registrisse omal algatusel ja vastav kanne eeldab registreerimistunnistuse väljastamist, säilitatakse seda Maanteeametis § 3 lõikes 11 sätestatud korras.”;

18) paragrahvi 11 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registreerimistunnistuse võltsimiskindluse suurendamiseks tuleb sellel kasutada vähemalt kahte järgmist meetodit:”;

19) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Registreerimistunnistuse väljastamisel kaotab senine registreerimistunnistus kehtivuse.”;

20) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 1 asendatakse number „4” numbriga „5”;

21) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekst „lõikes 7” tekstiga „lõikes 8”;

22) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registreerimistunnistuse asendamisel kaotab asendatav registreerimistunnistus kehtivuse.”;

23) paragrahvi 14 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sõidukil on lubatud kasutada ainult majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” kohast Maanteeameti tellimusel ja „Liiklusseaduse” § 191 lõikes 2 nimetatud isiku poolt valmistatud registreerimismärki.”;

24) paragrahvi 14 lõiked 8 ja 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Maanteeamet võib sõiduki omaniku või tema esindaja või sõiduki kasutamiseks õigustatud isiku taotluse alusel väljastada täiendava registreerimismärgi sõiduki tagaosas kasutatavale seadmele või koos kaherattalise mootorrattaga kallutavale üherattalisele järelhaagisele, mis varjab tagumist registreerimismärki. Täiendava registreerimismärgi väljastamise kohta teeb Maanteeamet registrisse kande.

(9) Kui sõidukile on ette nähtud mitme registreerimismärgi kinnitamine, peavad registreerimismärgid olema identsed. Sõidukil on samaaegselt koos keelatud kasutada Euroopa logo ja Eesti riigi tunnusmärgi „EST” väljaga registreerimismärki ja ilma selle väljata registreerimismärki.”;

25) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Üksikkorras ja eritellimusel valmistatava registreerimismärgi väljastamise võimalikkuse otsustab Maanteeamet.”;

26) paragrahvi 15 lõiked 2–5 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Nõuded registreerimismärkidele on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määrusega nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded”.”;

28) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registreerimismärgi duplikaadi väljastamise kohta teeb Maanteeamet kande registrisse.”;

29) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki registreerimisel tuleb sõidukile eelnevalt väljastatud registreerimismärk või transiitmärk üle anda Maanteeametile.”;

30) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 53 „Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 53 „Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord” (RT I, 28.06.2011, 29) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Üksikkorras valmistatava registreerimismärgi väljastamise võimalikkuse otsustab Maanteeamet.”;

2) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nõuded registreerimismärkidele on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määrusega nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded”.”

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määrust nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” (RT I, 28.06.2011, 17) täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Nõuded üksikkorras ja eritellimusel valmistatavale registreerimismärgile

(1) Üksikkorras valmistatav registreerimismärk on sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel valmistatav ja tema poolt soovitud üldkasutatava registreerimisnumbriga registreerimismärk.

(2) Eritellimusel valmistatav registreerimismärk on sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel valmistatud tüübi A2 kohane registreerimismärk.

(3) Registreerimisnumber üksikkorras ja eritellimusel valmistataval registreerimismärgil ei tohi olla eksitav ega vastuolus heade kommetega.

(4) Üksikkorras valmistatava registreerimismärgi numbri seeria peab algama number ühest.

(5) Eritellimusel valmistataval registreerimismärgil on suurim lubatud tähtede ja numbrite arv 9, kusjuures vähemalt üks sümbolitest peab olema number ja asuma tähe või tähtede järel. Numbrite ja tähtede kombinatsiooni asetus ei tohi olla vahelduv, vaid peab olema järjestikune.”

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json