Teksti suurus:

Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2011, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.06.2011 nr 53
RT I, 28.06.2011, 29
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2011RT I, 02.12.2011, 1305.12.2011

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 158 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib „Liiklusseaduse” § 158 lõike 6 alusel kehtestatud loetelus toodud maastikusõiduki (edaspidi sõiduk) liiklusregistrisse (edaspidi register) kandmist, registriandmete muutmist ning registrist kustutamist.

  (2) Määrust kohaldatakse lõikes 1 nimetatud sõidukeid omavate ja valdavate Eestis alaliselt elavate või elamisloa või -õiguse saanud füüsiliste isikute, Eestis registreeritud juriidiliste isikute ja välismaa äriühingute filiaalide suhtes.

§ 2.   Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) register – liiklusregister „Liiklusseaduse” tähenduses;
  2) registritoiming – sõiduki ja sellega seotud isikute andmete registrisse kandmine, muutmine ja kustutamine, sõiduki kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ja kustutamine ning registri andmetest päringute ja väljavõtete tegemine;
  3) registritoimingu taotleja (edaspidi taotleja) – sõiduki omanik või tema esindaja või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isik;
  4) registrijärgne omanik – isik, kes on registrisse kantud sõiduki omanikuna;
  5) registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll – sõiduki dokumentidele ja kehtivatele nõuetele vastavuse kontrollimine ettenähtud mahus;
  6) registreerimine – toiming, millega Maanteeamet kannab Eestis kasutusele võetava ja nõuetele vastava registrisse kandmata sõiduki ja sellega seotud isikute andmed registrisse;
  7) registriandmete muutmine – registrisse kantud sõiduki ja sellega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine;
  8) registrist kustutamine – sõiduki kustutamiskande tegemine registris ning sõiduki ja sellega seotud isikute andmete arvamine registri arhiivi;
  9) registreerimistunnistus – majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” lisas 1 toodud vormi kohane sõiduki registreerimist tõendav dokument;
  10) päritoluriigi registreerimistunnistus – sõiduki registreerimisel päritoluriigi vastava ametiasutuse poolt väljastatud ametlik dokument, mis tõendab, et sõiduk on või oli kantud vastava riigi registrisse;
  11) registreerimisnumber – Maanteeameti poolt sõidukile omistatud tähtede ja numbrite kombinatsioon;
  12) riiklik registreerimismärk – majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt riiklikele registreerimismärkidele kehtestatud nõuete kohane sõiduki tunnusmärk, millele on kantud sõidukile omistatud registreerimisnumber;
  13) vastutav kasutaja (registreerimistunnistuse omanik) – eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik, kes kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning kes on kantud mootorsõiduki eest vastutava kasutajana registrisse;
  14) kasutaja – isik, kelle andmed on sõiduki omaniku taotluse alusel kantud registrisse;
  15) identifitseerimisnumber (VIN-kood) – sõidukile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon, mille valmistaja on määranud konkreetse sõiduki tähistamiseks ja tuvastamiseks;
  16) Maanteeamet – Maanteeamet või selle struktuuriüksus.

§ 3.   Registritoimingu korraldus

  (1) Registritoiminguid teeb Maanteeamet sõiduki omaniku või tema esindaja või muu käesolevas määruses või muus õigusaktis nimetatud registritoimingu taotlemiseks õigustatud isiku taotluse alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus ja muud vajalikud alusdokumendid peavad olema vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis, kui käesoleva määruse või muu õigusaktiga ei sätestata teisiti. Taotluses tuleb märkida vähemalt:
  1) sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, füüsilisest isikust sõiduki omaniku isikut tõendava dokumendi number, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti aadress);
  2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, kui taotluse esitab sõiduki omaniku esindaja;
  3) andmed sõiduki kohta;
  4) taotletav registritoiming;
  5) sõidukiga seotud isikute ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- ja faksinumber ning elektronposti aadress).

  (3) Kõikide registritoimingute taotluste esitamiseks võib sõiduki omanik või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isik kasutada esindajat. Sellisel juhul peab esindaja esitama vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis volikirja, kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Sõiduki vastutava kasutaja registrisse kandmiseks tuleb Maanteeametile esitada andmed vastava kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu kohta, mille alusel sõidukit kasutatakse. Sõiduki vastutav kasutaja peab enda registrisse kandmiseks andma nõusoleku, „Krediidiasutuste seaduses” sätestatud krediidi- või finantseerimisasutuse puhul liisingulepingu või muu sarnase lepingu alusel sõiduki kasutamisel vastavat nõusolekut eeldatakse. Vastutava kasutajana tuleb registrisse kanda ka käesoleva määruse § 2 punktis 13 nimetatud tingimustele mittevastava sõiduki omaniku poolt määratud esindaja.

  (5) Kui taotlus registritoimingu tegemiseks esitatakse kirjalikult Maanteeametile, peab taotleja esitama isikutunnistuse või muu sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.

  (6) Maanteeametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registritoimingu tegemist, tehes vajadusel järelepärimisi või muul viisil, samuti kontrollida ja täpsustada andmeid päritoluriigi registreerimistunnistuse välja andnud asutusest.

  (7) Maanteeamet keeldub registritoimingu tegemisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või pädev isik on tuvastanud, et esitatud dokument on võltsitud.

  (8) Piirangud registritoimingutele sätestab seadus.

  (9) Maanteeamet säilitab sõidukile vormistatud, kuid välja võtmata või Maanteeametisse hoiule jäetud registreerimistunnistust ja registreerimismärki vähemalt ühe aasta. Kümme päeva enne nimetatud tähtaja saabumist teatab Maanteeamet hoiutähtaja lõppemisest sõiduki omanikule või vastutavale kasutajale kirjalikult või Maanteeametile teadaoleva elektronposti teel.

  (10) Registritoimingute tegemise eest tasutakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Registreerimine 

§ 4.   Sõiduki registreerimine

  (1) Registreerimisele kuuluvad Eestis alaliselt elava, Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsilise ja Eestis registreeritud juriidilise isiku ning välismaa äriühingu filiaali poolt Eestis kasutusele võetavad sõidukid. Samuti kuulub registreerimisele välisriigis alaliselt elava füüsilise isiku, välisriigis registreeritud juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja kasutusele võetud sõiduk, mis on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta.

  (2) Kui sõidukil on mitu omanikku, kantakse registrisse kaasomanikena kõik omanikud ning vastutava kasutajana nende poolt määratud üks kaasomanik. Registreerimistunnistusele märgitakse vastutav kasutaja ja registreerimistunnistusele tehakse märge „kaasomand”.

  (3) Enne registreerimist tuleb sõidukile teostada registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll kooskõlas „Liiklusseaduse” § 157 lõigete 3 ja 4 alusel kehtestatud määrusega.

  (4) Sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist.

  (5) Sõiduki registreerimisel tuleb lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele esitada vajadusest lähtuvalt järgmised dokumendid:
  1) kehtiv registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt;
  2) sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
  3) sõiduki registreerimistunnistus kasutatud sõiduki registreerimisel, kui see on eelnevalt väljastatud, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad;
  4) sõiduki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
  5) ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
  6) muud dokumendid, kui see on seaduse või selle alusel antud määrusega ette nähtud.

  (6) Taotleja peab esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui nende tasumine on seaduses ette nähtud.

  (7) Euroopa Liidu liikmesriigist toodud sõiduki registreerimistunnistuse tagastab Maanteeamet kuue kuu jooksul sõiduki registreerimisest arvates selle väljaandnud asutusele, kui asutus seda taotleb.

  (8) Kui sõiduki registreerimisel esitatav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis väljastatud päritoluriigi registreerimistunnistus on kaheosaline ja II osa puudub, võib sõiduki registreerida I osa alusel, kui sõiduki eelnevalt registreerinud liikmesriigi pädev asutus on andnud selleks loa.

  (9) Maanteeamet teeb otsuse sõiduki registreerimisest keeldumise kohta „Liiklusseaduses” sätestatud juhtudel.

3. peatükk Registriandmete muutmine 

§ 5.   Sõiduki registriandmete muutmine

  (1) Sõiduki registriandmete muutmist tuleb taotleda viie tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest.

  (2) Lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele tuleb registriandmete muutmiseks lähtuvalt registritoimingust ja vastavalt vajadusele esitada järgmised dokumendid:
  1) sõiduki kehtiv registreerimistunnistus;
  2) sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid, kui muutub sõiduki omanik;
  3) kohtuotsus või -määrus;
  4) ekspertiisiakt ümberehitatud sõiduki korral;
  5) muud dokumendid, kui see on nõutav käesoleva määruse või muu õigusaktiga või tuleneb toimingu iseloomust.

  (3) Vajadusel, eelkõige juhul, kui muutuvad sõiduki andmed või neid on vajalik täpsustada või kui sõidukil puudub nõuetekohane identifitseerimisnumber, on Maanteeametil enne registriandmete muutmist õigus nõuda sõiduki esitamist kontrollimiseks.

  (4) Taotleja peab esitama andmed riigilõivu tasumise kohta, kui nende tasumine on seaduses ette nähtud.

  (5) Registriandmete muutmiseks seoses sõiduki omaniku vahetumisega võivad registrijärgne omanik ja omandaja esitada kahepoolselt allkirjastatud taotluse, milles kinnitavad sõiduki võõrandamislepingu olemasolu ja valduse üleandmist. Sellisel juhul peab Maanteeamet mõlemad isikud või nende esindajad tuvastama.

  (6) Registriandmete muutmine tagaotsitavaks kuulutatud sõidukitel on keelatud.

  (7) Käsutamise keelumärkega koormatud sõiduki registriandmete muutmiseks sõiduki võõrandamisel või kasutaja või vastutava kasutaja lisamisel või muutmisel peab esitama vastava keelumärke kehtestaja kirjaliku või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis nõusoleku.

  (8) Sõiduki võõrandamisel võib sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja esitada Maanteeametile vastavasisulise taotluse, millega ta teatab sõiduki võõrandamisest. Taotlusele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument. Omandi üleandmist tõendavat dokumenti ei pea taotlusele lisama „Krediidiasutuste seaduses” sätestatud krediidi- või finantseerimisasutus, kuid sellisel juhul tuleb taotluses esitada andmed omandi üleandmist tõendava dokumendi ja sõiduki omandanud isiku kohta. Maanteeamet teeb registrisse vastava kande.

  (9) Kui Maanteeametile on esitatud lõikes 8 nimetatud taotlus ja sõiduki omandaja ei ole ettenähtud aja jooksul esitanud taotlust sõiduki registriandmete muutmiseks, on Maanteeametil õigus §-s 6 sätestatud korras muuta registriandmed omal algatusel.

§ 6.   Sõiduki registriandmete täpsustamine

  (1) Kui sõiduki omanik ei ole teatanud registriandmete muutusest või nende ebaõigsusest ja Maanteeamet saab sellest teada muul viisil, on Maanteeametil õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada või kustutada ebaõiged andmed kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määrusega nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus”.

  (2) Kui Maanteeametile on esitatud valeandmeid ja ei ole tõendatud, et valeandmete alusel registrisse kantud sõiduk vastab kehtivatele nõuetele, on Maanteeametil õigus sõiduk kooskõlas §-ga 7 registrist kustutada ja tunnistada väljastatud registreerimistunnistus kehtetuks, järgides käesoleva paragrahvi lõiget 3.

  (3) Sõiduki registriandmete muutmisest, lisamisest või kustutamisest teatab Maanteeamet sõiduki omanikule või vastutavale kasutajale kirjalikult või elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne vastava registritoimingu tegemist.

  (4) Kui registriandmete täpsustamine eeldab uue registreerimistunnistuse väljastamist, tehakse seda kooskõlas §-ga 8.

4. peatükk Registrist kustutamine 

§ 7.   Sõiduki registrist kustutamine

  (1) Sõiduk kustutatakse registrist „Liiklusseaduse” § 159 lõikes 4 sätestatud alustel.

  (2) Sõiduki registrist kustutamisel tuleb registreerimistunnistus ja registreerimismärk tagastada Maanteeametile, välja arvatud juhul, kui on tõendatud, et sõiduk on registreeritud välisriigis.

  (3) Käsutamise keelumärke või muu piiranguga koormatud sõiduki registrist kustutamiseks tuleb Maanteeametile esitada vastava keelumärke kehtestaja kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek.

5. peatükk Registreerimistunnistus 

§ 8.   Registreerimistunnistuse väljastamine

  (1) Maanteeamet väljastab sõiduki registreerimisel ja registriandmete muutmisel omanikule või tema esindajale majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” lisas 1 toodud vormi kohase registreerimistunnistuse. Kui Maanteeamet teeb kande registrisse omal algatusel, säilitatakse väljastatavat registreerimistunnistust Maanteeametis § 3 lõikes 9 sätestatud korras. Registreerimistunnistusele võib vajadusel määrata kehtivusaja.

  (2) Registreerimistunnistuse võltsimiskindluse suurendamiseks tuleb sellel kasutada vähemalt kahte järgmist meetodit:
  1) graafika;
  2) vesimärk;
  3) fluorestseeruv kiud;
  4) fluorestseeruv trükipilt.

  (3) Maanteeamet võib registreerimistunnistuse märkuste lahtrisse kanda teavet sõiduki kohta.

  (4) Vajadusel väljastatakse lisaks registreerimistunnistusele ka majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” lisas 4 toodud vormi kohane registreerimistunnistuse lisaleht, mille kohta registreerimistunnistusele tehakse vastav märge. Sõiduki kasutamisel peab lisaleht olema registreerimistunnistusega kaasas.

  (5) Registreerimistunnistuse väljastamine ei ole vajalik, kui:
  1) registriandmete muutmisel ei muutu registreerimistunnistusele märgitavad andmed;
  2) sõiduki omanikuks on „Krediidiasutuste seaduses” sätestatud krediidi- või finantseerimisasutus ning registriandmete muutmise on tinginud vastava asutuse nime, registrikoodi, aadressiandmete või õiguslikule vormile viitava täiendi muutmine või selle ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine, eeldusel, et nimetatud andmed on eelnevalt muudetud kohtu registriosakonna registris.

§ 9.   Registreerimistunnistuse asendamine

  (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb sõiduki registrijärgsel omanikul lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele esitada seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimistunnistuse asendamise tinginud asjaolud.

  (2) Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamine enne registriandmete muutmist ei ole nõutav, kui:
  1) sõiduki registrijärgne omanik ja omandaja esitavad registriandmete muutmiseks sõiduki võõrandamisel § 5 lõikes 5 nimetatud taotluse ja sõiduki registrijärgse omaniku või tema seadusjärgse esindaja isik tuvastatakse Maanteeametis;
  2) Maanteeametile on esitatud § 5 lõikes 8 nimetatud taotlus ja liiklusregistrisse on tehtud vastav märge sõiduki omandi üleandmise kohta;
  3) Maanteeamet on enne registriandmete muutmist seoses omaniku vahetumisega kontrollinud sõiduki ja selle omandiga seonduvaid andmeid ning veendunud nende õigsuses.

  (3) Registreerimistunnistuse asendamine teostatakse käesoleva määruse 3. peatüki nõuete kohaselt, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (4) Asendatav registreerimistunnistus muutub uue registreerimistunnistuse väljastamisel kehtetuks.

§ 10.   Registreerimistunnistuse tagastamine

  Registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad, tuleb sõiduki registriandmete muutmisel ja registrist kustutamisel Maanteeametile tagastada, kui käesoleva määrusega ei sätestata teisiti.

6. peatükk Registreerimismärgid 

§ 11.   Registreerimismärkide väljastamine ja nõuded

  (1) Registreerimismärgi väljastab Maanteeamet sõiduki registreerimisel ja vajadusel registriandmete muutmisel. Sõidukil on lubatud kasutada ainult majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt riiklikele registreerimismärkidele kehtestatud nõuete kohast Maanteeameti tellimusel valmistatud registreerimismärki.

  (2) Ühele sõidukile võib samaaegselt olla omistatud ainult üks registreerimisnumber.

  (3) Ühte registreerimisnumbrit ei ole lubatud omistada mitmele sõidukile.

  (4) Registreerimismärgid sõidukil peavad olema identsed. Samaaegselt ei ole lubatud kasutada Euroopa Liidu tunnusmärgiga ja tunnusmärgita registreerimismärke.

  (5) Lubatud on registreerimismärkide ja -numbrite korduvkasutamine. Juhul kui tagastatud registreerimismärk ei ole kasutamiskõlblik, tuleb see enne korduvkasutamist asendada §-s 13 sätestatud korras.

§ 12.   Üksikkorras valmistatavad registreerimismärgid

  (1) Üksikkorras valmistatava registreerimismärgi väljastamiseks tuleb sõiduki omanikul või tema esindajal esitada taotlus.

  (11) Üksikkorras valmistatava registreerimismärgi väljastamise võimalikkuse otsustab Maanteeamet.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (2) [Kehtetu – RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (3) Nõuded registreerimismärkidele on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määrusega nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded”.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

§ 13.   Registreerimismärgi asendamine

  (1) Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või tema esindajal või sõiduki kasutamiseks õigustatud isikul Maanteeametile esitada taotlus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimismärgi asendamise tinginud asjaolud.

  (2) Maanteeamet väljastab lõikes 1 nimetatud taotluse ja seletuskirja alusel registreerimismärgi duplikaadi.

  (3) Kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärk tuleb Maanteeametile tagastada.

  (4) Registreerimismärgi duplikaadi väljastamise kohta tehakse märge registrisse.

§ 14.   Registreerimismärgi tagastamine

  (1) Välisriigist soetatud sõidukile väljastatud transiitmärk tuleb sõiduki registreerimisel üle anda Maanteeametile.

  (2) Leitud registreerimismärk tuleb üle anda Maanteeametile.

  (3) Sõiduki registrist kustutamisel või muul juhul, kui langeb ära alus registreerimismärgi kasutamiseks, tuleb see tagastada Maanteeametile, kui käesoleva määrusega ei sätestata teisiti.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

/otsingu_soovitused.json