Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.11.2014 otsus nr 532

Riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.11.2014

§ 1.  Riigipiiri seaduse muutmine

Riigipiiri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 85 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui sõiduk saabub piiriületuse ootealale või maanteepiiripunkti ja on võtnud ootejärjekorra koha valel alusel, võib politsei või toll suunata ta uuesti ootejärjekorra kohta võtma.”;

2) paragrahvi 85 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Piiriületuse ootejärjekorda võib pidada sõidukite kategooriate ja piiriületuse põhjuste, sealhulgas komisjoni määruses 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), nimetatud volitatud ettevõtjate (AEO) kaupa. Loetelu sõidukite kategooriatest ja piiriületuse põhjustest, mille alusel piiriületuse järjekorda peetakse, sätestatakse andmekogu põhimääruses.”;

3) paragrahvi 85 täiendatakse lõigetega 51–53 järgmises sõnastuses:

„(51) Eraldi järjekorras piiriületuseks võib võtta ootejärjekorra koha sõidukile, millega veetava kauba eksportija on ka kauba omanik, kui kauba eksportijal ja temaga veolepingu sõlminud isikul on volitatud ettevõtja staatus ning selle sõidukiga ei veeta samal ajal volitatud ettevõtjale mittekuuluvat kaupa.

(52) Ootejärjekorra koha kasutamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud juhul peab isik olema andnud tollile nõusoleku esitada kauba ekspordi tollideklaratsiooni andmed teise riigi tollile, kui see on kiire piiriületuse võimaldamise tingimuseks teises riigis.

(53) Käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud ootejärjekorra koha kasutamise õiguse võib toll peatada kuni üheks aastaks, kui volitatud ettevõtja on võtnud ootejärjekorra koha valel alusel või rikkunud tollieeskirju.”;

4) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Välispiiri ületamiseks annab politsei või toll loa piirikontrolli läbinud isikule, kelle suhtes ei esine välispiiri ületamist välistavaid asjaolusid ning kes on täitnud Eestisse sisenemise, Eestis viibimise ja Eestist lahkumise nõuded.”;

5) paragrahvi 9 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Piiripunkti ja riigipiiri vahelisel alal on välispiiri ületanud rongist, laevast või õhusõidukist keelatud tolli ja politsei loata kaupade peale- ja mahalaadimine ning isikute väljumine, välja arvatud:
1) lootsimisel;
2) laeva mootorikütuse või -õli varude täiendamisel;
3) pilsi- ja tankipesuvee ning õlijääkide äraandmisel;
4) inimelude päästmisel ja õnnetusjuhtumite korral.”;

6) paragrahv 93 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 93. Politsei- ja Piirivalveametile edastatavate reisijate ja reisiga seonduvate andmete töötlemine

(1) Vedaja, kes toimetab õhuteed, raudteed või veeteed pidi üle välispiiri Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijaid, edastab Politsei- ja Piirivalveametile reisiga seonduvad andmed, veetavate reisijate kohta reisidokumenti kantud isikuandmed ja reisija reisidokumendi andmed (edaspidi reisijate andmed).

(2) Õhuteed ja raudteed pidi veetavate reisijate andmete loetelu, edastamise korra ja vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Vedaja, kes toimetab Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijaid üle Eesti piiri veeteed pidi, edastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva seaduse § 14 lõike 2 punkti 1 alusel sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid võib töödelda vastava ülesande täitmiseks pädev asutus avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise, ebaseadusliku sisserände tõkestamise ja piirikontrolli tõhustamise eesmärgil.

(5) Vedaja teavitab reisijat selgel ja arusaadaval viisil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete edastamisest Politsei- ja Piirivalveametile, andmete säilitamise tähtajast, andmete töötlemisest käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud eesmärkidel ning isikuandmete kaitsega seotud õigustest.

(6) Vedaja kustutab Politsei- ja Piirivalveametile edastatud reisijate andmed 24 tunni jooksul.

(7) Politsei- ja Piirivalveamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid säilitada kuni 24 tundi, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on käesoleva pagarahvi lõikes 4 sätestatud eesmärkidega seotud ülesannete täitmiseks vajalik kauem.”;

7) paragrahvi 93 täiendatakse lõigetega 8–14 järgmises sõnastuses:

„(8) Vedaja, kes toimetab Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijaid üle Eesti sise- või välispiiri õhuteed pidi (edaspidi lennuettevõtja), edastab Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele lennureisija broneeringuinfo.

(9) Broneeringuinfo on lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub reisijalt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

(10) Broneeringuinfo andmeid võib töödelda vastava ülesande täitmiseks pädev asutus terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise eesmärgil.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmete loetelu, edastamise korra ja vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(12) Terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegudena käesoleva paragrahvi mõistes käsitatakse karistusseadustiku §-des 89–118, § 119 lõikes 2, §-des 121–126, 129, 130, 133–1381, 141, 143, 1432–1451, § 151 lõikes 2, §-des 157, 1572, 172–175, 178–179, 183–190, 197, § 198 lõikes 2, §-s 200, § 202 lõikes 2, §-des 206–214, 2161, 217, 222, 2221, § 223 lõikes 2, §-des 224, 225, 226, 227, 237–2373, 251, § 252 lõikes 3, § 258 lõikes 2, § 259 lõigetes 2 ja 3, § 266 lõigetes 2 ja 3, §-des 284, 293, 294, § 295 lõikes 2, § 296 lõikes 2, §-des 297–299, 3002, 302, 327, 333, 3331, 334, 347, 354, 356, 357, 359, 361, § 364 lõigetes 2 ja 21, § 365 lõikes 12, §-s 367, § 372 lõikes 2, §-des 3892, 392, 394, 403–405, § 406 lõikes 2 ning §-des 407, 414–416, 418, 4181 ja 435 nimetatud kuritegusid.

(13) Lennuettevõtja või tema volitatud esindaja teavitab lennureisijaid lennu broneerimisel ja pileti ostmisel selgel ja arusaadaval viisil broneeringuinfo edastamisest, andmete säilitamise tähtajast, andmete töötlemisest käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud eesmärkidel ning isikuandmete kaitsega seotud õigustest.

(14) Broneeringuinfot säilitatakse viis aastat alates broneeringuinfo kättesaamisest. Isikustatud andmeid säilitatakse kaks aastat.”;

8) paragrahvi 96 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud politseiametnikul on õigus ohtlike ilmastikuolude tõttu ajutiselt keelata isikute minek piiriveekogudele ja sisemerele või nende jääle navigatsiooniks või liikluseks.”;

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Tollile laienevad isikute ja transpordivahendite riigipiiri ületamise kontrollimisega seonduvad käesolevas paragrahvis loetletud politsei õigused ja kohustused.”;

10) paragrahvi 114 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piirirežiimi tagamisega, sealhulgas riigipiiri valvamisega, ja piirikontrolliga seotud riikliku järelevalve teostamisel võib politsei ja piirikontrolliga seotud riikliku järelevalve teostamisel toll kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 45, 49, 52 ja 53 nimetatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

(2) Piirirežiimi tagamisel vaatab politsei või toll meeleliselt või tehnilise vahendi või teenistuslooma abil vallasasja, sealhulgas veesõiduki ja muu transpordivahendi, läbi korrakaitseseaduse §-s 49 sätestatud korras.”;

11) paragrahvi 114 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Piirikontrolliga seotud riikliku järelevalve teostamisel võib toll kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

12) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhtudel võib välisriigi tsiviillaev sisemere läbida, sinna siseneda või sealt väljuda kooskõlastatult Politsei- ja Piirivalveametiga.”;

13) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Ajutise kontrolljoone koordinaadid määratakse kindlaks Vabariigi Valitsuse määrusega, lähtudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse alusel riigi maakatastri kaardile 2014. aasta 1. novembri seisuga kantud haldusüksuste piiridest. Ajutist kontrolljoont ei saa muuta Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses sätestatud haldusüksuse piiride muutmise menetlusega.”.

§ 2.  Tolliseaduse muutmine

Tolliseadust täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

§ 92. Reisirongi tollikontroll

(1) Kui liiduvälisesse riiki suunduva reisirongi reisijate ning nende pagasi tollikontroll tehakse väljaspool piiripunkti, ei tohi tollikontrolli alustamisest kuni rongi välispiiri ületamiseni kaupu ilma tolli loata rongist maha ega rongile laadida.

(2) Kui liiduvälisest riigist saabuva reisirongi reisijate ning nende pagasi tollikontroll tehakse väljaspool piiripunkti, ei tohi välispiiri ületamisest kuni tollikontrolli lõpetamiseni kaupu ilma tolli loata rongist maha ega rongile laadida.”.

§ 3.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogu ametlik nimetus on „Piirikontrolli infosüsteem” (edaspidi piirikontrolli andmekogu).”;

2) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) isiku piiriületus, sealhulgas reisijate kohta reisidokumenti kantud isikuandmed ja nende reisidokumendi andmed;
2) mootorsõiduki piiriületus;”;

4) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) broneeringuinfo;”;

5) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) raudteesõiduki piiriületus.”;

6) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Piirikontrolli andmekogusse esitavad andmeid Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning vedaja.”;

7) paragrahvi 18 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Piirikontrolli andmekogusse kantakse andmed:
1) vastavalt toimunud piiriületustele isiku või sõiduki piirikontrolli käigus või
2) kui vedaja on andmed õhutee, raudtee või veetee kaudu veetavate reisijate kohta edastanud.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 7 ja § 3 punkt 4 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json