Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2015, 4

Riikliku pensionikindlustuse registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 19.03.2015 nr 34
RT I, 26.03.2015, 2
jõustumine 01.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.2015RT I, 02.12.2015, 301.01.2016, osaliselt 01.07.2016

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 50 lõike 2 ja § 53 lõike 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Register

  Riiklik pensionikindlustuse register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu avaliku teabe seaduse tähenduses.

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on tagada andmete olemasolu riiklike pensionide, toetuste, hüvitiste ja elatisabi määramiseks ja maksmiseks, riigile üle läinud elatisnõuete sissenõudmiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse osutamiseks.
[RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

§ 3.  Registri ülesehitus

  (1) Registrisse kantavaid andmeid töödeldakse elektrooniliselt, registri alusandmed võivad olla digitaalsed või paberil.

  (2) Registriandmete alusdokumendid registreeritakse volitatud töötleja dokumendihaldussüsteemis.

§ 4.  Registri turvaklass

  Registri turvaklass on K2T2S2.

2. peatükk Registri vastutav ja volitatud töötleja 

§ 5.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Sotsiaalkindlustusamet.

§ 6.  Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid või korraldusi;
  2) kehtestab registriandmetele juurdepääsu ja registriandmete töötlemise korra;
  3) korraldab koostöös volitatud töötlejaga e-teenuste loomist ja registri elektroonilist andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  4) sõlmib andmevahetuskokkulepped;
  5) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  6) teeb või hangib registri pidamiseks vajalikud infosüsteemi projekteerimis- ja arendustööd;
  7) tagab registri infosüsteemi hooldamise ja majutamise;
  8) korraldab koostöös volitatud töötlejaga registriandmete ja registri säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ning varukoopiate tegemise;
  9) täidab teisi käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid.

§ 7.  Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja:
  1) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest ning enda poolt registrisse sisestatud andmete õigsuse eest;
  2) tagab registriandmete töötlemise volitatud töötleja juures ainult selleks määratud isikutele, juhendab ja koolitab registri kasutajaid;
  3) annab registriandmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada vastutavale töötlejale, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud puudus on ebaoluline;
  4) korraldab koostöös vastutava töötlejaga registri elektroonilise andmevahetuse riigi infosüsteemi andmekogudega ja e-teenuste loomise;
  5) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja füüsilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  6) esitab vastutavale töötlejale registri andmekoosseisu ja registrit toetava infosüsteemi arendusettepanekud, koostöös vastutava töötlejaga koostab arendustööde lähteülesanded ja testib registri infosüsteemi muudatusi;
  7) täidab teisi käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid.

3. peatükk Registriandmete koosseis 

§ 8.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) isikuandmed ja isikuandmetega seotud andmed;
  2) isiku sotsiaalmaksualased andmed;
  3) isikule pensioni, toetuse või hüvitise ning elatisabi määramise ja maksmise alusandmed;
  31) andmed isikule teenuse määramise ja osutamise kohta;
[RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  4) andmed isikule pensioni, toetuse või hüvitise ning elatisabi määramise ja maksmise kohta;
  5) andmed represseeritu tunnistuse väljastamise kohta;
  6) andmed puudega isiku kaardi väljastamise kohta.

§ 9.  Registriandmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

  (2) Seaduses sätestatud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

§ 10.  Isikuandmed ja isikuandmetega seotud andmed

  Isikuandmed ja isikuandmetega seotud andmed on:
  1) isikukood või ajutine registris isikut identifitseeriv kood;
  2) sugu;
  3) sünniaeg;
  4) perekonnanimi või perekonnanimed;
  5) eesnimi või eesnimed;
  6) elukoha aadress;
  7) isiku surma, surnuks tunnistamise või selle tühistamise andmed;
  8) andmed isiku teadmata kadunuks tunnistamise või selle tühistamise kohta;
  9) välismaalase elamisloa või -õiguse olemasolu ja tähtaeg;
  10) kodakondsuse andmed;
  11) viited abikaasa, vanemate ja laste andmetele registris pensioni, toetuse või hüvitise saamise ajal;
  12) eestkoste andmed (eestkostja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht, eestkoste alguse ja lõppemise aeg);
  121) seadusliku esindaja korral esinduse alus ja esindaja andmed (esindaja nimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number);
[RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  13) andmed isikult vanema õiguste äravõtmise või nende taastamise kohta;
  14) andmed vanema hooldusõiguse kohta;
  15) andmed selle kohta, millisesse riiki ja millal lahkus isik alaliselt Eesti Vabariigist;
  16) andmed isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi kohta.

§ 11.  Isiku sotsiaalmaksualased andmed

  Isiku sotsiaalmaksualased andmed on:
  1) arvestatud või makstud sotsiaalmaksu summa, selle arvestatud või makstud pensionikindlustuse osa ja riikliku pensionikindlustuse osa;
  2) maksu tasumise kuu ja aasta ning maksustamisperiood;
  3) sotsiaalmaksu liik sotsiaalmaksuseaduse §-de 2, 6 ja 61 järgi;
  4) sotsiaalmaksu maksjat maksukohustuslaste registris identifitseeriv kood;
  5) sotsiaalmaksu maksja nimi;
  6) Euroopa ühenduste institutsiooni pensioniskeemist rahaliste vahendite laekumised.

§ 12.  Isikule pensioni, toetuse või hüvitise ning elatisabi määramise ja maksmise alusandmed

  (1) Isikule pensioni, toetuse või hüvitise ning elatisabi määramise ja maksmise alusandmed on:
  1) andmed pensioniõigusliku staaži kohta;
  2) andmed pensionikindlustusstaaži kohta;
  3) pensionikindlustuse kindlustusosakud;
  4) andmed töövõimetuse kohta;
  5) andmed puude raskusastme tuvastamise kohta;
[RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  6) andmed pensionilisale, soodustingimustel vanaduspensionile ja väljateenitud aastate pensionile ning muudel alustel riiklikule pensionile, toetusele või hüvitisele õigust andvate asjaolude kohta;
  7) andmed isiku töötamise kohta;
  8) andmed õppimise kohta;
  9) kuriteoohvrite riikliku hüvitise suuruse määramise alusandmed;
  10) ohvriabi seaduse §-s 16 sätestatud hüvitise maksmist välistavate asjaolude andmed;
  11) andmed pensioni, toetuse või hüvitise peatamise, lõpetamise ja vähendamise kohta;
  12) andmed ülalpeetavate olemasolu ja ülalpeetavaks oleku kohta;
  13) andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta;
  14) töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu hüvitamise andmed;
  15) puhkusetasu ja töötasu hüvitamise andmed;
  16) teise riiki lähetusse saatmise andmed;
  17) andmed sotsiaalmaksu riigi poolt maksmise erijuhu asjaolude kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud pensioniõigusliku staaži andmed on taotleja poolt esitatud andmete ja tööraamatu andmete alusel registrisse kantud andmed vastavalt riikliku pensionikindlustuse seaduse §-le 28.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud pensionikindlustusstaaži andmed arvestatakse registris makstud või arvestatud isikustatud sotsiaalmaksu alusel vastavalt riikliku pensionikindlustuse seaduse §-le 30.

  (4) Lõike 1 punktis 3 nimetatud pensionikindlustuse kindlustusosakud arvutatakse registriandmete põhjal vastavalt riikliku pensionikindlustuse seaduse §-le 12.

  (41) Lõike 1 punktis 5 nimetatud andmete alusandmed on:
  1) isiku taotluse andmed;
  2) otsus puude raskusastme ja lisakulude kohta.
[RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Lõike 1 punktis 9 nimetatud andmeteks on andmed:
  1) töövõimetusest tuleneva kahju kohta;
  2) ohvri ravikulude kohta;
  3) ohvri matusekulude kohta;
  4) ohvri surmast tuleneva kahju kohta;
  5) keha funktsioone asendavatele abivahenditele ja riietele tekitatud kahju kohta;
  6) taotleja sissetuleku kohta.

  (6) Lõike 1 punktis 11 nimetatud andmeteks on andmed:
  1) hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis viibimise kohta;
  2) riiklikul ülalpidamisel oleku kohta;
  3) kohtuotsuse või kohtumääruse alusel kinnipidamiskohas viibimise kohta;
  4) haiglaravil viibimise kohta;
  5) ravikindlustushüvitise saamise kohta;
  6) surma kohta.

  (7) Lõike 1 punktis 14 nimetatud andmed on:
  1) tööandja nimi, registrikood, aadress, telefon ja e-posti aadress;
  2) töövõimetuspensionäri ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) riigipoolse kohustuse tekkimise ja lõppemise kuupäev;
  4) taotletava sotsiaalmaksu suurus.

  (8) Lõike 1 punktis 15 nimetatud andmed on:
  1) tööandja nimi, registri- või isikukood, aadress ja arvelduskonto;
  2) töötaja nimi ja isikukood;
  3) lapse nimi ja isikukood;
  4) alaealise põhipuhkuse päevade arv ja makstav summa;
  5) töövõimetuspensionäri põhipuhkuse päevade arv ja makstav summa;
  6) lapsepuhkuse päevade arv ja makstav summa;
  7) puudega lapse lapsepuhkuse päevade arv ja makstav summa;
  8) lapse rinnaga toitmise vaheaegade päevade arv ja makstav summa;
  9) kalendriaasta periood.

  (9) Lõike 1 punktis 16 nimetatud andmed on:
  1) töötaja andmed;
  2) tööandja andmed;
  3) välisriigi asutus(t)e andmed;
  4) lähetuse andmed.

§ 121.  Andmed isikule sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse määramise ja osutamise kohta

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse määramise ja osutamise andmed on:
  1) isiku taotluse andmed;
  2) erihoolekandeteenuse vajaduse tuvastamise otsuse andmed;
  3) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsuse andmed;
  4) isikule osutatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse andmed vastavalt teenuse osutaja esitatud arvetele.
[RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

§ 13.  Andmed isikule pensioni, toetuse või hüvitise ning elatisabi määramise ja maksmise kohta

  (1) Andmed pensioni, toetuse või hüvitise ning elatisabi määramise kohta on:
  1) pensioni-, toetuse- või hüvitisetoimiku number;
  2) pensioni, toetuse või hüvitise liik;
  3) pensioni, toetuse või hüvitise arvutatud suurus;
  4) pensioni, toetuse või hüvitise määramise algtähtaeg;
  5) pensioni, toetuse või hüvitise määramise lõpptähtaeg;
  6) andmed pensioni, toetuse või hüvitise ümberarvutamise, peatamise või lõpetamise kohta;
  7) andmed sotsiaalmaksu tasumise kohta;
  8) andmed puhkusetasu hüvitamise kohta;
  9) andmed kinnipidamiste kohta.

  (2) Andmed pensioni, toetuse või hüvitise ning elatisabi maksmise kohta on:
  1) pensioni, toetuse või hüvitise suurus;
  2) pensionist, toetusest või hüvitisest kinnipeetav summa, sealhulgas maksud;
  3) isikule väljamakstav summa;
  4) pensioni, toetuse või hüvitise maksmise viis (panga kaudu, posti teel või muul viisil);
  5) panga kood ja arvelduskonto;
  6) kojukande aadressi andmed.

§ 14.  Väljastatava dokumendi andmed

  Paragrahvi 8 punktides 5 ja 6 nimetatud andmed on:
  1) dokumendi liik;
  2) dokumendi number;
  3) toimiku number;
  4) kehtivuse alguskuupäev;
  5) kehtivuse lõpukuupäev;
  6) väljaandja;
  7) väljastamise aeg;
  8) kättetoimetamise viis;
  9) kehtetuks tunnistamise kuupäev;
  10) väljastamise õiguslik alus.

§ 15.  Lähetussertifikaadi väljastamise andmed

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 72–116) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord (ELT L 284, 30.10.2009, lk 1–42) alusel lähetussertifikaadi väljastamise andmed on:
  1) töötaja andmed;
  2) tööandja andmed;
  3) välisriigi asutus(t)e andmed;
  4) lähetuse andmed.

§ 16.  Registri pidamist abistavad andmed

  (1) Registri pidamist abistavad andmed on:
  1) andmed registrisse kande tegemise aluseks oleva dokumendi kohta;
  2) andmete registrisse kandmise aeg;
  3) andmed registrisse kande tegija kohta;
  4) andmed andmete esitaja kohta;
  5) isikuandmete muutmise aeg.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed on:
  1) dokumendi nimetus ja number;
  2) dokumendi väljastanud riigi ja asutuse nimi;
  3) dokumendi väljastamise aeg.

4. peatükk Andmete registrisse kandmine 

§ 17.  Andmete esitamine ja kandmine registrisse

  (1) Register kasutab andmeallikana järgmiste andmekogude andmeid:
  1) rahvastikuregister – §-s 10 nimetatud isikuandmed ja isikuandmetega seotud andmed;
  2) maksukohustuslaste register – § 11 punktides 1–5 nimetatud isiku sotsiaalmaksualased andmed;
  3) Eesti Hariduse Infosüsteem – andmed õppimise kohta;
  4) ravikindlustuse andmekogu – ajutise töövõimetuse andmed hüvitatud päevade arvu ja hüvitise suuruse kohta;
  5) äriregister – §-s 15 välislähetust taotleva juriidilise isiku andmed;
  6) Eesti väärtpaberite keskregister – andmed tulumaksuvaba limiidi kohta;
  7) riiklik kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register – andmed vahi all oleku kohta või täitmisele pööratud vabadusekaotuse kandmise kohta;
  8) [kehtetu - RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  9) kaitseväekohustuslaste register – andmed isiku kaitseväeteenistuse kohta;
  10) kohtute infosüsteem – andmed kuriteoohvri kohta;
  11) töötamise register – andmed isiku töötamise kohta;
  12) sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister – andmed matusekorraldaja perekonna toimetulekutoetuse saamise kohta;
  13) liikluskindlustuse register – kindlustusandja andmed liiklusõnnetuse toimumise kohta;
[RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  14) töötuskindlustuse register – andmed töötuskindlustus-, koondamis- ja maksejõuetushüvitise maksmise kohta.
[RT I, 02.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Register saab andmed teistest andmekogudest infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu või muul kokkulepitud elektroonilist teabevahetust võimaldaval viisil.

  (3) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide pädevad asutused on registri kõigi andmete, välja arvatud sotsiaalmaksualased andmed, andmeandjateks. Andmed esitatakse riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

  (4) Pensionikindlustatu või isik, kelle pensioni, toetuse või hüvitise andmete kandmine registrisse on sätestatud seaduse või riikidevahelise lepinguga, esitab andmed volitatud töötlejale paberil või digitaalselt allkirjastatuna või teabeväravas eesti.ee isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

§ 18.  Registrisse kantud andmete õigsuse ja tervikluse tagamine

  (1) Volitatud töötleja vastutab enda poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmeesitaja esitatud andmetele.

  (2) Volitatud töötlejal on kohustus teha järelepärimisi andmeesitajatele, kui tal on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuse ja tervikluse suhtes.

  (3) Registrisse andmete kandmisel tekkinud vigade ilmnemisel on vea leidnud töötleja kohustatud vead parandama, teisest andmekogust saabunud andmetes puuduse leidmisel teavitama sellest teise andmekogu andmete esitajat.

  (4) Vead teise andmekoguga andmevahetuse tehnilises lahenduses parandab vastutav töötleja esimesel võimalusel. Teisest andmekogust saadud andmed parandab selle andmekogu andmete esitaja.

  (5) Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega registris tehtud muudatuste ja täienduste tegemise aja ning muudatuste tegija andmete salvestamise registri abiandmetes (logid).

5. peatükk Registriandmete väljastamine ja säilitamine 

§ 19.  Andmete väljastamine ja juurdepääs

  (1) Registrisse kantavad andmed määratakse piiratud juurdepääsuga teabeks avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktide 11 ja 12 alusel.

  (2) Seaduse, välislepingu, Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks registrist andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele asutusele toimub andmevahetuse kokkuleppe alusel. Kokkuleppes vastutava töötleja, volitatud töötleja ja andmeandja või andmesaaja vahel lepitakse kokku väljastatavate andmete koosseis ning andmete väljastamise tingimused, kord ja viis.

  (3) Ühekordse andmepäringu täidab volitatud töötleja, kes peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, väljastatud andmete aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

  (4) Andmesubjektile väljastab volitatud töötleja andmesubjekti kohta registrisse kantud andmeid avalduse alusel. Andmesubjektil on juurdepääs oma andmetele teabevärava eesti.ee üheselt isiku tuvastamist võimaldava kanali kaudu.

  (5) Isikuandmete edastamine Euroopa Liitu mittekuuluvasse riiki toimub riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel.

§ 20.  Registriandmete säilitamine

  (1) Registriandmed säilitatakse kuni alusdokumentide säilitustähtaja lõpuni ja arhiveeritakse vastavalt arhiiviseadusele.

  (2) Registrisse kantud andmete alusdokumentidele kehtestab säilitustähtaja volitatud töötleja dokumentide loeteluga.

6. peatükk Järelevalve registri pidamise üle 

§ 21.  Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2015. a.

/otsingu_soovitused.json