Teksti suurus:

Nõuded elektromagnetilisele kiirgusele ja raadioside piiramisele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2015, 7

Nõuded elektromagnetilisele kiirgusele ja raadioside piiramisele

Vastu võetud 21.09.2005 nr 109
RTL 2005, 101, 1546
jõustumine 07.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
26.11.2015RT I, 02.12.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 115 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on tagada raadioside piiramisel raadioseadmete kasutamise vastavus elektromagnetilisele kiirgusele kehtestatud normidele ja kehtestada nõuded raadioside piiramisele järgmistel juhtudel:
  1) Kaitseväel – riigikaitselist tähtsust omava tähistatud objekti territooriumil;
[RT I, 02.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) vanglal – vangla territooriumil;
  3) Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonil või kriisireguleerimise meeskonna juhil – kriisi reguleerimiseks hädaolukorra piirkonnas;
  4) sisejulgeolekut tagaval asutusel – kõrgendatud turvameetmeid nõudva sündmuse julgestamiseks selle toimumise piirkonnas;
  5) sisejulgeolekut tagaval asutusel – plahvatuse tõkestamiseks võimaliku plahvatuse piirkonnas.

§ 2.   Nõuded elektromagnetilisele kiirgusele

  (1) Raadiosageduste kasutamine peab vastama sagedusloaga kehtestatud tingimustele ja tehnilistele nõuetele.

  (2) Kaitseväe raadioseadmetele mis töötavad rahuajal kaitsejõudude ainukasutuseks määratud raadiosagedustel, kohaldatakse «Elektroonilise side seaduse» § 21 lõike 1 alusel kehtestatud nõudeid.
[RT I, 02.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Raadiosaateseadme väljundvõimsus peab olema selline, et selle efektiivne kiirgusvõimsus ja võimsustihedus ei ületaks sagedusloaga või sagedusloata raadiosageduste kasutamiseks kehtestatud piirnorme.

  (4) Raadiosaateseadme kiirgus ei tohi ületada Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union , ITU) Raadioside sektori (edaspidi ITU-R) soovituses SM.1541 esitatud piirväärtusi.

  (5) Raadioseadmete kiirgusparameetrite määramiseks ja mõõtmiseks tuleb kasutada metoodikaid, mis tagavad määruses viidatud ITU-R soovitustes nõutud mõõtetäpsuse.

  (6) Raadiosaateseadme ribavälised kiirgused peavad vastama ITU-R soovituses SM.328 ja SM.1541 esitatud nõuetele.

  (7) Teavet ITU-R soovituste kohta annab Tehnilise Järelevalve Amet.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 3.   Nõuded raadioside piiramisele

  (1) Raadioside piiramine on raadioside osaline või täielik takistamine raadiotehniliste või muude vahenditega.

  (2) Raadiosidet on lubatud piirata avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks «Elektroonilise side seaduse» § 115 lõikes 1 nimetatud juhtudel ja lõike 2 alusel sätestatud korras.

  (3) Raadioside piiramisel on keelatud tekitada raadiohäireid väljaspool sagedusloaga määratud piirkonda, raadiosagedust või sagedusala.

  (4) Raadioside piiramine riigikaitselist tähtsust omava tähistatud objekti territooriumil, vanglas, hädaolukorra piirkonnas, kõrgendatud turvameetmeid nõudva sündmuse toimumise piirkonnas või võimaliku plahvatuse piirkonnas peab minimaalselt häirima raadiosidet väljaspool nimetatud piirkonda.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json