Teksti suurus:

Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 21

Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu

Vastu võetud 24.07.2014 nr 50
RT I, 29.07.2014, 4
jõustumine 01.08.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.2015RT I, 02.12.2015, 201.06.2016
07.12.2021RT I, 09.12.2021, 1712.12.2021
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevat määrust ei kohaldata sõja- ja piirivalvelaevadele, väikelaevadele, sadamapuksiiridele ning lõbusõidulaevadele, mida ei kasutata ettevõtluse eesmärgil.

§ 2.   Laevade kategooriad

  Käesoleva määruse tähenduses jaotatakse laevad järgmistesse kategooriatesse:
  1) A-kategooriasse kuuluvad laevad, mille sõidu piirkond ei ole piiratud;
  2) B-kategooriasse kuuluvad laevad, mis ei kaugene enam kui 150 meremiili lähimast sadamast, kust on võimalik saada tervishoiuteenust;
  3) C-kategooriasse kuuluvad siseveekogudel sõitvad laevad ja kohaliku rannasõidu laevad.

§ 3.   Meditsiiniabi korraldus laeval

  (1) Laeval peab olema esmaabi ja meditsiiniabi andmiseks laevapere liige või liikmed, kes on saanud meresõiduohutuse seaduse § 28 lõikes 3 nimetatud koolituse.

  (2) Laeval, mille pardal viibib 100 või rohkem laevapere liiget ja mis teeb üle kolme ööpäeva kestvaid reise, peab olema tervishoiukorralduse infosüsteemis registreeritud:
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  1) erakorralise meditsiini arst või
  2) anestesioloog või
  3) arst, kes on läbinud erakorralise meditsiiniabi väljaõppe kiirabi arstibrigaadi juhilt nõutaval tasemel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik vastutab meditsiiniabi andmise eest laeval.

§ 4.   Kiirabibrigaadi kutsumine laevale

  Kapten kutsub Politsei- ja Piirivalveameti mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskuse või Häirekeskuse (112) või välisriigi merepääste koordinatsioonikeskuse (MRCC) kaudu kohale kiirabibrigaadi, kui laevapere liikme terviseseisundi tõttu on kiirabibrigaadi kutsumine vajalik.

§ 5.   Teatis

  (1) Kiirabibrigaadi kutsumisel laevale vormistatakse sellekohane rahvusvaheliselt tunnustatud teatis käesoleva määruse lisas 1 esitatud vormil.

  (2) Teatis vormistatakse kolmes eksemplaris, kusjuures I osa vormistab kapten või tema volitatud isik, II osa laevale kutsutud tervishoiuteenuse osutaja ja III osa vormistab kapten juhul, kui leiab aset laevapere liikme laevalt mahamunsterdamine.

  (3) Teatise üks eksemplar jääb laevale kutsutud tervishoiuteenuse osutajale, teine eksemplar antakse asjaomasele laevapere liikmele ja kolmas eksemplar antakse kaptenile või, kui see ei ole võimalik, saadetakse agendile või reederile.

  (4) Kaptenile antud teatise eksemplar lisatakse võimalusel ravipäevikusse.

§ 6.   Tervishoiuruum

  (1) Laeval, mille kogumahutavus on üle 500 ja mille pardal on vähemalt 15 laevapere liiget ning mille reis kestab kauem kui 3 ööpäeva, peab laevapere liikmete käsutuses olema tervishoiuruum, mida kasutatakse üksnes meditsiiniabi andmiseks ja muuks meditsiiniliseks otstarbeks.

  (2) Tervishoiuruumi suurus, sisustus ja koide arv kavandatakse arvestades laevapere liikmete arvu, reisi kestust ja sõidupiirkonda.

  (3) Tervishoiuruum peab asuma laeva selles osas, kus õõtsumine, müra, vibratsioon ja mitteioniseeriva kiirguse mõju on kõige väiksem. Tervishoiuruumi peab igasuguste ilmastikutingimuste puhul kergesti juurde pääsema, sealhulgas kanderaamiga.

  (4) Tervishoiuruumide koosseisus peab olema hügieeniruum, kus on vähemalt üks WC-pott, valamu ning vann või dušš.

§ 7.   Ravipäevik

  (1) A- ja B-kategooriasse kuuluvatel laevadel peab olema ravipäevik, mida peab meditsiiniabi andja.

  (2) Ravipäevikusse tehakse kanne laevapere liikmele meditsiiniabi andmisel, tema tervishoiuteenuse osutaja juurde saatmisel või tervishoiuteenuse osutaja poolt kaugkonsultatsiooni saamisel.

  (3) Ravipäevikusse tehakse kanne meditsiinivarustuse iga hanke kohta. Kanne peab sisaldama üksikasjalikke andmeid hanke kuupäeva ja hangitud meditsiinivarustuse koguse kohta või viidet saatelehele.

  (4) Ravipäevikusse tehakse kanne iga väljastatud ravimi kohta. Kanne peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: kuupäev, ravimit või vastumürki saanud isiku ees- ja perekonnanimi, ravimi või vastumürgi nimetus ja kogus, väljastamise põhjus, väljastaja nimi.

  (5) Akt meditsiinivarustuse kontrolli tulemuste kohta on ravipäeviku lisa.

  (6) Ravipäevikut säilitatakse vähemalt 2 aastat pärast viimast kannet.

§ 8.   Meditsiinivarustus

  (1) Laeval peab olema tema kategooriale ette nähtud meditsiinivarustus vastavalt käesoleva määruse lisades 2 ja 3 toodule. Kui laevapere liikmeid on rohkem kui 10, tuleb lisades 2 ja 3 nimetatud meditsiinivarustuse ja ravimite kogust proportsionaalselt suurendada, ümardades koguse lähima täisarvuni.
[RT I, 02.12.2015, 2 - jõust. 01.06.2016]

  (11) A- ja B-kategooriasse kuuluvatel laevadel peab olema defibrillaator. Defibrillaator peab olema kättesaadav maksimaalselt 5 minuti jooksul äkksurma algusest.
[RT I, 02.12.2015, 2 - jõust. 01.06.2016]

  (2) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) ohtlike kaupade koodeksi alusel määratletud tervisele ohtlikku ainet vedava laeva meditsiinivarustuse hulgas peavad olema vastumürgid, mida kasutatakse õnnetusjuhtumi korral vastava aine kahjuliku toime ennetamiseks või raviks.

  (3) Lõikes 1 nimetatud meditsiinivarustuse juures peab olema nende täielik nimekiri ja juhendid meditsiiniseadmete kasutamiseks. Ravimi näidustus ja kasutusjuhend peab olema pakendi infolehel.

  (4) Päästeparve või päästepaadi meditsiinivarustus peab vastama rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) nõuetele.

§ 9.   Meditsiinivarustuse hoidmine

  (1) Laeval, millel vastavalt käesolevale määrusele peab olema tervishoiuruum, tuleb meditsiinivarustust hoida tervishoiuruumis.

  (2) Ravimeid hoitakse originaalpakendis. Iga pakend peab olema loetavalt märgistatud. Pakendile peab olema märgitud ravimi kõlblikkusaja lõppemise kuupäev.

  (3) Kui ravimi pakendi infolehel ei ole märkusi eritingimuste kohta, säilitatakse ravimit toatemperatuuril.

  (4) Valgustundlikke ravimeid peab hoidma tihedalt suletud, valgust mitteläbilaskvas pakendis, kinnises kapis või pimedas ruumis. Vajadusel tuleb kasutada valgust mitteläbilaskvat lisapakendit.

  (5) Kergesti lenduvaid ja niiskustundlikke ravimeid peab hoidma jahedas, tihedalt suletult. Hügroskoopseid ravimeid peab hoidma hermeetiliselt suletud klaas- või plastiktaaras, vajadusel peab korgi katma parafiiniga. Desinfitseerimisvahendeid peab hoidma hermeetiliselt suletult, jahedas ja valguse eest kaitstult, eraldi ravimitest.

  (6) Laeval, millel vastavalt käesolevale määrusele peab olema tervishoiuruum, peab tervishoiuruumis asuma külmik.

  (7) Laeva päästepaatide ja päästeparvede meditsiinivarustust peab hoidma päästepaatides ja päästeparvedes veekindlas pakendis.

§ 10.   Meditsiinivarustuse hankimine, uuendamine ja täiendamine

  (1) Enne reisi algust kontrollib arst või meditsiiniabi andja meditsiinivarustuse vastavust nõuetele ning esitab vajadusel kaptenile taotluse meditsiinivarustuse uuendamiseks või täiendamiseks.

  (2) Käesolev määrus annab apteegile õigusliku aluse kaptenile või tema volitatud isikule taotluse alusel käesoleva määruse lisas 2 nimetatud retseptiravimite väljastamiseks.

§ 11.   Meditsiinivarustuse kontrollimine

  (1) Meditsiinivarustuse vastavust käesoleva määruse nõuetele kontrollib Transpordiamet vähemalt üks kord aastas. Iga-aastast kontrolli võib erandkorras edasi lükata kuni viis kuud. Päästepaadi ja -parve meditsiinivarustust kontrollitakse nende iga-aastase hoolduse käigus.
[RT I, 09.12.2021, 17 - jõust. 12.12.2021]

  (2) Kontrolli käigus tehakse kindlaks:
  1) kas on olemas selle kategooria laevale ettenähtud meditsiinivarustus vajalikus koguses;
  2) kas meditsiinivarustuse kõlblikkusaegadest on kinni peetud;
  3) kas meditsiinivarustus on nõuetekohaselt märgistatud;
  4) kas meditsiinivarustust hoitakse ja hooldatakse nõuetekohaselt.

  (3) Kontrolli tulemuse kohta vormistatakse akt.

§ 12.   Rakendussäte

  Määruse lisas 3 nimetatud pulssoksümeetri, defibrillaatori ja EKG aparaadi olemasolu nõue jõustub alates 1. novembris 2014.


1 Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel (EÜT L 113, 30.04.1992, lk 19–36), muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2019/1834 (ELT L 279, 31.10.2019, lk 80–97); ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2009/13/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ (ELT L 124, 20.05.2009, lk 30–50).
[RT I, 09.12.2021, 17 - jõust. 12.12.2021]

Lisa 1 Teatis

Lisa 2 Ravimid
[RT I, 09.12.2021, 17 - jõust. 12.12.2021]

Lisa 3 Meditsiiniseadmed
[RT I, 09.12.2021, 17 - jõust. 12.12.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json