Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 „Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2015, 11

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 „Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 30.11.2015 nr 123

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõigete 1 ja 2, kodakondsuse seaduse § 9 lõike 6 ja keeleseaduse § 27 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruses nr 27 „Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) hindamise tehnilist korraldamist, eksamite hindamist ja eksamitulemuste dokumenteerimist;”;

2) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Volitatud töötlejal on lubatud ristkasutuse teel saada andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemist, aadressiandmete süsteemist, Eesti rahvastikuregistrist ja riiklikust pensionikindlustuse registrist ning teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.”;

3) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) 1.1.7–1.1.8 (1.1.8 andmed, kui on vabatahtlikult esitatud);”;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Riikliku pensionikindlustuse registrist saadakse ristkasutuse teel lisa punktides 1.6.2–1.6.4 nimetatud andmeid.”;

5) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu andmete koosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json