Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2016, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.11.2016 nr 67

Määrus kehtestatakse ohvriabi seaduse § 6 lõike 6 ja § 19 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruse nr 10 „Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruses nr 10 „Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise andmete ja vajalike dokumentide loetelu”;

2) paragrahvi 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hüvitistaotlus;
2) isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 ja § 4 tähenduses;”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ohvri tervise kahjustamisest tingitud kulude korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on dokumendid, mis tõendavad nende kulude kandmist ja suurust, välja arvatud sõidukulude suurus.”;

4) paragrahvi 2 lõike 6 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, mis on kehtestatud määruse lisas 2”;

5) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Hüvitise taotlemise andmete loetelu

Hüvitistaotlusele kantakse:
1) ohvri andmed;
2) taotleja andmed (kui taotleja pole ohver);
3) taotleja esindaja andmed;
4) andmed vägivallakuriteoga seotud asjaolude kohta;
5) andmed vägivallakuriteoga tekitatud kahju kohta;
6) sõidukulude hüvitamiseks sõidu lähtekoht, sihtkoht ja läbitud vahemaa kilomeetrites ning põhjendus sõidukulude tegemise kohta;
7) andmed muudest allikatest kahjude hüvitamise kohta;
8) arvelduskonto andmed;
9) otsusest teavitamise viis;
10) kinnitused dokumentaalselt tõendamata kulude kohta;
11) nimekiri taotlusele lisatud dokumentide kohta.”;

6) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 2 asendatakse sõnad „riikliku pensionikindlustuse register” sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteem” vastavas käändes;

7) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvrit põetava isiku sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kohta;”;

8) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) ohvrit põetava isiku ajutise töövõimetuse korral Haigekassa andmed ajutise töövõimetuse perioodi ja määratud hüvitise suuruse kohta;”;

9) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) töötamise registrist laekunud andmed ohvri töötamise või töötamise peatumise kohta.”;

10) määruse lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määruse nr 11 „Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma” muutmine

Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määruses nr 11 „Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabatahtlik esitab Sotsiaalkindlustusametile järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks eelmise kalendrikuu kohta ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude (edaspidi kulud) kuluaruande, mille on kinnitanud oma allkirjaga teda juhendav ohvriabiteenust osutav ametnik.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Kuluaruande andmete loetelu

Kulude hüvitamise aruandele kantakse järgmised andmed:
1) andmed vabatahtliku kohta;
2) andmed juhendaja ja ohvriabikeskuse kohta;
3) ohvri kliendikood;
4) ohvri abistamisega seotud sõidu lähtekoht, sihtkoht ja läbitud vahemaa kilomeetrites, vajaduse korral selgitus;
5) ohvri abistamisega seotud kõneminutite arv, vajaduse korral selgitus;
6) kinnitus andmete õigsuse kohta.”;

3) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Sõidukulude piirmäär ühe kilomeetri kohta on 0,10 eurot.

(3) Sidekulude piirmäär ühe kõneminuti kohta on 0,04 eurot.”;

4) määruse lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json