Teksti suurus:

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise suuruse arvutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2016, 2

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise suuruse arvutamise kord

Vastu võetud 29.11.2016 nr 66

Määrus kehtestatakse ohvriabi seaduse § 10 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib vägivallakuriteo ohvrile, tema ülalpeetavale, põetajale või ohvri tervise kahjustamisest tingitud kulud kandnud isikule makstava riikliku hüvitise (edaspidi hüvitis) suuruse arvutamist.

§ 2.   Hüvitise liigitamise alused

  Hüvitise suuruse arvutamisel eristatakse ühekorraga ja perioodiliselt makstavaid hüvitisi.

2. peatükk Ühekorraga makstavate hüvitiste aluseks oleva varalise kahju arvutamine 

§ 3.   Ajutisest töövõimetusest tulenev kahju

  Ajutisest töövõimetusest tuleneva kahju arvutamiseks korrutatakse ohvriabi seaduse § 11 lõike 2, 4, 5 või 6 alusel arvutatud ühe kalendripäeva keskmine tulu (edaspidi ühe kalendripäeva keskmine tulu) töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse päevade arvuga ning sellest lahutatakse ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad.

§ 4.   Ohvri tervise kahjustamisest tulenev kahju

  (1) Ohvri tervise kahjustamisest tuleneva kahju arvutamiseks liidetakse dokumentaalselt tõendatud ravimise, rehabilitatsiooni ning ravimite ja keha funktsioone asendavate abivahendite soetamise, traumajärgsete füüsiliste ja vaimsete tüsistuste kergendamise ning terviseseisundile kohase uue eriala õpetamisega seotud hädavajalikud kulutused ning eespool nimetatud asjaoludega seotud hädavajalikud sõidukulud, millest lahutatakse ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad.

  (2) Sõidukulud hüvitatakse ohvri elukohast sihtkohta ja tagasi, arvestusega 0,1 eurot ühe kilomeetri kohta.

§ 5.   Prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju

  Prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju korral hüvitise arvutamisel võetakse aluseks nende parandamis- või soetamismaksumus ning sellest lahutatakse ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad.

3. peatükk Perioodiliselt makstavate hüvitiste aluseks oleva varalise kahju arvutamine 

§ 6.   Töövõime vähenemisest tulenev kahju

  (1) Töövõime vähenemisest tuleneva ühe kuu kahju arvutamiseks korrutatakse ohvri ühe kalendripäeva keskmine tulu arvuga 30 (edaspidi ühe kuu keskmine tulu) ning sellest lahutatakse ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad, sealhulgas ohvrile makstud töövõimetoetus.

  (2) Töövõimetoetust ei lahutata kahju arvutamisel tulust juhul, kui ohvri töövõime oli vähenenud enne tema suhtes vägivallakuriteo toimepanemist ja töövõime vägivallakuriteo tagajärjel ei muutunud.

  (3) Kui ohvri töövõime oli vähenenud või ta oli tunnistatud püsivalt töövõimetuks enne tema suhtes vägivallakuriteo toimepanemist ja ohvrile pärast vägivallakuritegu määratud töövõimetoetus on suurem talle enne kuritegu määratud töövõimetoetusest või töövõimetuspensionist ning ohvrile on töövõimetoetust makstud määratud suuruses nii enne kui pärast vägivallakuritegu, lahutatakse tema ühe kuu keskmisest tulust enne ja pärast vägivallakuritegu makstud töövõimetoetuse või töövõimetuspensioni ja töövõimetoetuse vahe.

  (4) Kui ohvri töövõime oli vähenenud või ta oli tunnistatud püsivalt töövõimetuks enne tema suhtes vägivallakuriteo toimepanemist ja ohvrile pärast vägivallakuritegu määratud töövõimetoetus on suurem talle enne kuritegu määratud töövõimetoetusest või töövõimetuspensionist, kuid ohvrile makstud töövõimetoetus erineb määratud töövõimetoetusest või töövõimetuspensionist, lahutatakse tema ühe kuu keskmisest tulust vägivallakuriteost põhjustatud osa makstud töövõimetoetusest.

  (5) Kui vägivallakuriteo tagajärjel vähenenud töövõimega ohver jätkab pärast osalise või puuduva töövõime tuvastamist töötamist, lahutatakse tema ühe kuu keskmisest tulust ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad, sealhulgas ohvrile makstud töövõimetoetus, töövõimetoetuse vahe, töövõimetuspensioni ja töövõimetoetuse vahe või vägivallakuriteost põhjustatud osa makstud töövõimetoetusest ning tööle asumisele järgnevast kuust alates igakuine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

  (6) Makstud töövõimetoetusest vägivallakuriteost põhjustatud osa arvutamisel leitakse pärast vägivallakuritegu ja enne vägivallakuritegu määratud töövõimetoetuse või töövõimetuspensioni vahe, jagatakse see pärast vägivallakuritegu määratud töövõimetoetusega ning korrutatakse pärast vägivallakuritegu makstud töövõimetoetusega.

§ 7.   Ohvri surmast tulenev kahju

  (1) Ohvri surmast tuleneva ühe kuu kahju arvutamiseks ühele ülalpeetavale korrutatakse ohvri ühe kuu keskmine tulu 75 protsendiga ning sellest lahutatakse ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad, sealhulgas ülalpeetavale määratud toitjakaotuspension.

  (2) Ühe kuu kahju arvutamiseks kahele ülalpeetavale korrutatakse ohvri ühe kuu keskmine tulu 85 protsendiga ning sellest lahutatakse ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad, sealhulgas ülalpeetavatele määratud toitjakaotuspension.

  (3) Ühe kuu kahju arvutamiseks kolmele või enamale ülalpeetavale korrutatakse ohvri ühe kuu keskmine tulu 100 protsendiga ning sellest lahutatakse ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad, sealhulgas ülalpeetavatele määratud toitjakaotuspension.

  (4) Kui ülalpeetavad soovivad oma osa eraldamist neile määratud ühisest hüvitisest, jagatakse ühine hüvitis ülalpeetavate arvuga.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Püsiva töövõimetusega isik

  (1) Isikul, kellel on tuvastatud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel püsiv töövõimetus, korrutatakse käesoleva määruse §-s 6 sätestatud töövõime vähenemisest tuleneva ühe kuu kahju arvutamiseks ohvri ühe kalendripäeva keskmine tulu arvuga 30 (edaspidi ühe kuu keskmine tulu) ning sellest lahutatakse ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad, sealhulgas ohvrile määratud töövõimetuspension.

  (2) Töövõimetuspensioni ei lahutata juhul, kui ohver oli töövõimetuks tunnistatud juba enne tema suhtes vägivallakuriteo toimepanemist. Kui ohvrile määrati vägivallakuriteo tagajärjel suurem töövõimetuspension, lahutatakse tema ühe kuu keskmisest tulust enne ja pärast vägivallakuritegu määratud töövõimetuspensioni vahe.

  (3) Kui vägivallakuriteo tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud ohver jätkab pärast töövõimetuks tunnistamist töötamist, lahutatakse tema ühe kuu keskmisest tulust ohvriabi seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud summad, sealhulgas ohvrile määratud töövõimetuspension või töövõimetuspensioni vahe ning tööle asumisele järgnevast kuust alates igakuine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json