Teksti suurus:

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise andmete ja vajalike dokumentide loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2016, 3

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise andmete ja vajalike dokumentide loetelu
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

Vastu võetud 29.01.2004 nr 10
RTL 2004, 16, 247
jõustumine 16.02.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2009RTL 2009, 10, 12201.02.2009
17.04.2009RTL 2009, 36, 48101.05.2009
01.04.2010RTL 2010, 19, 34617.04.2010
22.10.2010RT I, 01.11.2010, 301.01.2011
27.12.2012RT I, 29.12.2012, 5901.01.2013
31.03.2016RT I, 05.04.2016, 701.07.2016
29.11.2016RT I, 02.12.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 19 lõike 4 alusel kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu kehtestamiseks.

§ 1.   Hüvitise taotleja poolt esitatavad põhidokumendid

  Hüvitise taotlemiseks ja määramiseks vajalikud põhidokumendid on:
  1) hüvitistaotlus;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  2) isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 ja § 4 tähenduses;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  3) [kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  4) volikiri ja/või kohtumäärus eestkoste seadmise kohta, juhul kui hüvitistaotlusele kirjutab alla taotleja esindaja;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  5) lapse sünnitunnistus juhul, kui alaealise hüvitistaotlusele kirjutab alla lapse vanem ning andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  6) dokument töötamise peatumise kohta, juhul kui ohvri töötamine oli peatatud enne vägivallakuritegu ja andmed ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse (edaspidi töötamise register);
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  7) kohtuotsus või uurimisasutuse tõend kuriteoga seotud asjaolude kohta.
[RTL 2010, 19, 346 - jõust. 17.04.2010]

§ 2.   Hüvitise taotleja poolt esitatavad lisadokumendid

  (1) Ajutise töövõimetuse korral hüvitise taotlemiseks esitab taotleja tõendi tööandja makstud töövõimetushüvitise suuruse kohta.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Ohvri tervise kahjustamisest tingitud kulude korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on dokumendid, mis tõendavad nende kulude kandmist ja suurust, välja arvatud sõidukulude suurus.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Ohvri surma korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) ohvri surma tõendav dokument juhul, kui andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) dokumendid, mis tõendavad ohvri matusekulude kandmist ja nende suurust.

  (5) Välismaal toimepandud vägivallakuriteo puhul hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) tõend töö- või teenistuslähetuse või õppimise kohta või muul põhjusel välismaal viibimise kohta;
  2) pädeva asutuse tõend hüvitise saamise õiguse või selle puudumise kohta kuriteo toimepanemise asukohamaal;
  3) avaldus hüvitise taotlemiseks vajalike põhi- ja lisadokumentide väljastamiseks välismaalt.

  (6) Prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muude keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju arvestamiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) vägivallakuriteoga kahjustatud prillide, hambaproteeside, kontaktläätsede ja muude keha funktsioone asendavate abivahendite ning riiete loetelu koos nende parandamis- või soetamismaksumusega;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  2) dokumendid, mis tõendavad punktis 1 nimetatud kulude kandmist.

  (7) Hilisemalt esitatud taotluse puhul hüvitise määramiseks vajalikuks lisadokumendiks on kinnitus «Ohvriabi seaduse» § 19 lõikes 2 nimetatud asjaolude esinemise kohta.

§ 21.   Hüvitise taotlemise andmete loetelu

  Hüvitistaotlusele kantakse:
  1) ohvri andmed;
  2) taotleja andmed (kui taotleja pole ohver);
  3) taotleja esindaja andmed;
  4) andmed vägivallakuriteoga seotud asjaolude kohta;
  5) andmed vägivallakuriteoga tekitatud kahju kohta;
  6) sõidukulude hüvitamiseks sõidu lähtekoht, sihtkoht ja läbitud vahemaa kilomeetrites ning põhjendus sõidukulude tegemise kohta;
  7) andmed muudest allikatest kahjude hüvitamise kohta;
  8) arvelduskonto andmed;
  9) otsusest teavitamise viis;
  10) kinnitused dokumentaalselt tõendamata kulude kohta;
  11) nimekiri taotlusele lisatud dokumentide kohta.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 3.   Sotsiaalkindlustusameti poolt lisatavad andmed hüvitise määramiseks
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (1) Hüvitise määramise aluseks olevad sotsiaalkaitse infosüsteemi andmed, mille Sotsiaalkindlustusamet lisab taotlusele, on:
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  1) Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvri sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  11) Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvrit põetava isiku sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kohta;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  2) prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju hüvitamise taotlemise, välistavate asjaolude puhul erandkorras ülalpeetava poolt hüvitise taotlemise või avansshüvitise taotlemise korral Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvri või ülalpeetava muude sissetulekute kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  3) ohvri ajutise töövõimetuse korral Eesti Haigekassa (edaspidi Haigekassa) andmed ajutise töövõimetuse perioodi ja määratud hüvitise suuruse kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  31) ohvrit põetava isiku ajutise töövõimetuse korral Haigekassa andmed ajutise töövõimetuse perioodi ja määratud hüvitise suuruse kohta;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  4) ohvri töövõime vähenemise korral Eesti Töötukassa andmed töövõime vähenemise ulatuse kohta;
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  5) töövõime vähenemise korral Eesti Töötukassa andmed töövõimetoetuse määramise, maksmise ja suuruse kohta;
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  6) vägivallakuriteo tagajärjel puude määramise korral andmed puuetega inimestele määratud õppetoetuste suuruse kohta;
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  7) ohvri surma korral andmed riikliku toitjakaotuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta;
  8) [kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  9) töötamise registrist laekunud andmed ohvri töötamise või töötamise peatumise kohta.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Kui sotsiaalkaitse infosüsteemi ei ole laekunud hüvitise määramiseks vajalikke Maksu- ja Tolliameti või Haigekassa andmeid, teatab Sotsiaalkindlustusamet hüvitise taotlejale kirjalikult, milliseid dokumente on vaja hüvitistaotlusele täiendavalt lisada.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.   Püsiva töövõimetusega isikud

  Isikul, kellel on tuvastatud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel püsiv töövõimetus, lisatakse käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 4 sätestatud andmete asemel andmed püsiva töövõimetuse ja töövõime protsendi määramise kohta ning sama lõike punktis 5 sätestatud andmete asemel andmed riikliku töövõimetuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta.
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 1
[Kehtetu - RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

Lisa 2
[Kehtetu - RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json