Teksti suurus:

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.11.2022 otsus nr 201

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.2022

§ 1.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 82 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Miinimumkapitalinõude alammäär on:
1) 4 miljonit eurot, kui kindlustusandjal on õigus tegeleda elukindlustuse, käesoleva seaduse § 12 lõike 1 punktides 10–15 nimetatud kahjukindlustuse liikide või edasikindlustusega;
2) 2,7 miljonit eurot, kui kindlustusandjal on õigus tegeleda käesoleva lõike punktis 1 nimetamata kahjukindlustuse liikidega;
3) 1,3 miljonit eurot, kui tegemist on käesoleva seaduse § 8 lõikes 2 nimetatud kaptiivedasikindlustusandjaga;
4) 6,7 miljonit eurot vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 253, kui tegemist on käesoleva seaduse § 16 lõikes 6 nimetatud kindlustusandjaga.”;

2) paragrahvi 174 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Eesti vahendaja registrijärgne asukoht või elukoht on Eestis.”;

3) paragrahvi 188 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Taotlejat teavitatakse tehtud otsusest viivitamata.”;

4) paragrahvi 191 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Finantsinspektsioon teavitab kindlustusmaakleri nimekirja kandmisel ja edaspidi lepinguriigi finantsjärelevalveasutust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 5 sätestatust, kui see on asjakohane kindlustuse turustamise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks.”;

5) paragrahvi 197 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Finantsinspektsioon teavitab kindlustusagendi nimekirja kandmisel ja edaspidi lepinguriigi finantsjärelevalveasutust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust, kui see on asjakohane kindlustuse turustamise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks.”;

6) paragrahvi 223 lõikes 32 asendatakse sõna „kokkuleppest” sõnadega „kokkuleppest viivitamata”;

7) paragrahvi 223 lõikes 51 asendatakse tekstiosa „§-des 182” tekstiosaga „§-s 177, § 181 lõikes 6, §-des 182, 1821”.

§ 2.  Võlaõigusseaduse muutmine

Võlaõigusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 427 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „557–567” tekstiosaga „557, 558, 560–567”;

2) paragrahvi 427 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata kindlustustegevuse seaduse § 12 lõike 1 punktides 3, 8, 9, 10, 13 ja 16 nimetatud kindlustuste lepingutele, kui kindlustusvõtja vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:
1) bilansimaht ületab summa, mis vastab 6 600 000 eurole;
2) majandusaasta netokäive ületab summa, mis vastab 13 600 000 eurole;
3) majandusaasta keskmine töötajate arv on vähemalt 250.”;

3) paragrahvi 429 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu korral tuleb füüsilisest isikust kindlustusvõtjat vähemalt kord aastas teavitada aasta jooksul lepinguga seotud tehtud tehingutest ja osutatud teenustest ning tehtud tehingute ja osutatud teenustega seotud kuludest, võttes arvesse investeerimisriskiga elukindlustuslepingu keerukust ja osutatud teenuse laadi.”;

4) paragrahvi 430 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „§ 428 lõike 2 punktis 43” tekstiosaga „§ 428 lõike 2 punktides 43 ja 44”;

5) paragrahvi 557 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ravikindlustuslepingu võib sõlmida tähtajaliselt, kui:
1) kindlustusvõtja on füüsiline isik ja kindlustusandja on andnud kindlustusvõtjale võimaluse tutvuda nii tähtajatu kui ka tähtajalise kindlustuslepingu tingimustega ning võimaldanud kindlustusvõtjal soovi korral sõlmida tähtajatu kindlustuslepingu;
2) kindlustusvõtja on juriidiline isik või
3) see on seotud väljaõppe, välisriigis viibimise, elamisloa, reisimise või tähtajalise töö või toimingu tegemisega.”;

6) paragrahvi 557 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimusi ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud töövõimetuskindlustuslepingu korral.”;

7) paragrahvi 561 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „Kindlustusvõtja võib” sõnaga „tähtajatu”;

8) paragrahvi 567 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Tööandja ravikindlustuse korral ei kohaldata kollektiivsele ravikindlustuslepingule käesoleva seaduse §-s 559 ja käesolevas paragrahvis sätestatut.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json