Teksti suurus:

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 “Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 37, 642

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 “Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Vastu võetud 25.04.2006 nr 29

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919; 2005, 80, 1135) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa (edaspidi luba) saamiseks esitab isik taotluse maksu- ja tollikeskusele, kelle piirkonda tolliladu, tolliterminali või hoiukohta asutada kavandatakse (edaspidi järelevalve tolliasutus).

(2) Tollilao pidamise loa taotlemiseks esitab loa taotleja EÜ Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), lisas 67 toodud näidise kohase kirjaliku taotluse (k.a e-posti teel) või täidab taotluse vormi elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Taotlusele lisatakse määruse §-s 3 nimetatud dokumendid.

(3) Tolliterminali ja hoiukoha loa taotlemiseks esitab loa taotleja kirjaliku taotluse või täidab taotluse vormi elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Taotlusele lisatakse määruse §-s 3 nimetatud dokumendid. Taotlusele märgitakse loa taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, majanduslik põhjendus tolliterminali või hoiukoha loa taotlemiseks ning taotlusele lisatavate dokumentide loetelu.

(4) Paberkandjal esitatavale taotlusele märgitakse selle esitamise kuupäev ning loa taotleja esindaja allkiri. Taotluse esitamisel elektroonilisel teel peab see olema allkirjastatud digitaalallkirjaga «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras või esitatud elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.»;

2) määruse § 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taotlusele lisatud ja paberkandjal esitatud dokumentidele märgitakse loa taotleja esindaja allkiri ning esitamise kuupäev. Taotlusele lisatud ja elektroonilisel teel esitatud dokumendid allkirjastatakse digitaalallkirjaga «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras või esitatakse elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.»;

3) määruse § 5 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) laoarvestuse aruannete vormid ja nende esitamise viis ning tähtpäevad;»;

4) määruse § 6 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Selleks moodustatakse loa taotleja põhjendatud taotluse alusel maksu- ja tollikeskuse poolt komisjon, kes teeb tolliterminalis inventuuri ja koostab akti.»;

5) määruse § 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui loa väljastamise otsuses on tagatise esitamine nõutav, väljastatakse luba pärast määratud tagatise esitamist.»;

6) määruse § 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt;

« (1) Isik teavitab kauba hoiukohta või tolliterminali paigutamisel järelevalve tolliasutust kauba hoiukoha või tolliterminali territooriumile saabumisest. Kui sisenemistolliasutuses on sisenemisdeklaratsiooni alusel liikuvale kaubale või transpordivahendile, millel see kaup asub, paigaldatud tollitõkend, esitab isik järelevalve tolliasutusele eelnevalt aktsepteeritud sisenemisdeklaratsiooni väljatrüki ja selle koopia (hoiukoha korral ainult väljatrükk).»;

7) määruse § 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tollile aruannete esitamisel peab paberkandjal olema tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja esindaja allkiri ning esitamise kuupäev. Aruannete esitamisel elektroonilisel teel peavad need olema allkirjastatud digitaalallkirjaga «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras või esitatud elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2006. a.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json