Teksti suurus:

Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 39, 672

Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm

Vastu võetud 25.04.2006 nr 40

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» 111 lõike 8 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Laeva turvalisuse ülevaatusele (edaspidi ülevaatus) kuuluvad kõik laevad, mis on määratletud vastavalt rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel ja selle konventsiooni alusel kehtestatud «Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi» (edaspidi ISPS koodeks) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta (EMP-s kohaldatav tekst) (ELT L 129, 29.04.2004, lk 6–91) nõuetele.

(2) Ülevaatuse viib läbi Veeteede Amet.

§ 2. Ülevaatuse liigid

(1) Laevale rahvusvahelise laeva turvalisuse tunnistuse (edaspidi turvalisuse tunnistus) väljastamiseks või kinnitamiseks viiakse läbi:
1) esmane ülevaatus;
2) vahepealne ülevaatus;
3) täisülevaatus;
4) lisaülevaatus.

(2) Esmane, vahepealne ja täisülevaatus viiakse läbi vastavalt ISPS koodeksis sätestatud nõuetele.

(3) Lisaülevaatuse võib läbi viia järgmistel juhtudel:
1) pärast turvaintsidendi toimumist laeva turvalisuse plaani efektiivse funktsioneerimise kontrollimiseks;
2) eelneva ülevaatuse käigus avastatud mittevastavuste kõrvaldamise kontrollimiseks;
3) kui laeva turvalisuse plaanis on tehtud suuri olulisi muudatusi.

(4) Lisaülevaatuse mahu määrab Veeteede Amet olenevalt kontrolli vajadusest ja olukorra iseärasusest.

(5) Lisaülevaatuse läbiviimise vajadusest teavitab reederit Veeteede Amet.

§ 3. Ülevaatuse läbiviimise eeldus

Veeteede Ameti läbiviidava ülevaatuse eelduseks on Veeteede Ameti kooskõlastatud laeva turvalisuse plaani olemasolu. Kui laeva turvalisuse plaan ei vasta nõuetele, võib ülevaatuse edasi lükata seni, kuni reeder on kasutusele võtnud meetmed nõuete täitmiseks.

§ 4. Taotlus ülevaatuse läbiviimiseks

(1) Reeder peab esitama Veeteede Ametile taotluse ülevaatuse läbiviimiseks, mille eesmärk on tunnistuse saamine, tunnistuse kehtivuse kinnitamine või lisaülevaatuse korraldamine.

(2) Taotluse ülevaatuse läbiviimiseks Eesti sadamas esitab reeder Veeteede Ametile vähemalt 7 tööpäeva ning turvalisuse ülevaatuse läbiviimiseks välisriigi sadamas vähemalt 14 tööpäeva enne soovitud ülevaatust.

§ 5. Ülevaatuse ettevalmistamine

(1) Veeteede Amet töötab kooskõlastatult reederiga välja ülevaatuse plaani.

(2) Veeteede Amet valmistab ette vajalikud dokumendid ülevaatuse edukaks ja efektiivseks läbiviimiseks.

§ 6. Ülevaatuse aruanne

(1) Ülevaatuse kohta koostab Veeteede Amet ülevaatuse aruande.

(2) Ülevaatuse aruanne sisaldab ülevaatuse plaani, ülevaatuse teostajate nimesid, ülevaatuse läbiviimise aega, andmeid reederi kohta, informatsiooni märkuste, mittevastavuste ja oluliste mittevastavuste kohta. Märkus on ülevaatuse käigus tuvastatud asjaolu, mida toetab objektiivne tõend. Mittevastavus on olukord, kus objektiivsed tõendid osutavad nõuete mittetäitmisele ja mis nõuab parandusmeetmete kasutuselevõtmist. Oluline mittevastavus on tuvastatav nõuete mittetäitmine, mis kujutab tõsist ohtu laeva turvalisusele ja nõuab viivitamatut parandusmeetmete kasutuselevõtmist.

(3) Reederile ja laeva jääb koopia ülevaatuse aruandest.

§ 7. Mittevastavused

(1) Paragrahv 6 lõikes 2 nimetatud mittevastavuste kohta koostatakse akt, kus Veeteede Amet kooskõlastatult reederi esindajaga määrab mittevastavuste kõrvaldamise tähtajad, mis ei tohi ületada kolme kuud.

(2) Reeder vastutab mittevastavuste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kindlaksmääramise ja rakendamise eest. Vajalikud meetmed määrab reederi esindaja kindlaks kooskõlastatult Veeteede Ametiga. Mittevastavuste põhjuste kõrvaldamine peab olema läbiviidud kokkulepitud aja jooksul.

(3) Mittevastavuste kõrvaldamata jätmine ja sellest mitteinformeerimine võib olla tunnistuste kehtetuks tunnistamise aluseks.

§ 8. Reederi kohustused

Reeder on kohustatud:
1) teavitama ülevaatusega seotud laevapereliikmeid ülevaatuse eesmärkidest ja ulatusest;
2) nimetama enda esindaja ülevaatuse ajaks;
3) tagama ülevaatuse läbiviimiseks vajalikud vahendid;
4) tagama Veeteede Ameti poolt nõutud tõendusmaterjalide kättesaadavuse;
5) tegema koostööd Veeteede Ametiga, et tagada ülevaatuse eesmärkide saavutamine.

§ 9. Laeva turvalisuse tunnistuse väljastamine ja kehtivus

(1) Veeteede Amet väljastab käesoleva määruse lisas 1 toodud turvalisuse tunnistuse või lisas 2 toodud ajutise turvalisuse tunnistuse laevale pärast laeva esmast või täisülevaatust vastavalt ISPS koodeksis sätestatud nõuetele.

(2) Turvalisuse tunnistuse ja ajutise turvalisuse tunnistuse kinnitamise ja kehtivuse nõuded on sätestatud ISPS koodeksis.

Minister Edgar SAVISAAR

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Taivo KIVISTIK

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.04.2006. a resolutsioon nr 17-1/0602938.)

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json