Teksti suurus:

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord

Vastu võetud 29.11.2000 nr 56
RTL 2000, 126, 2017
jõustumine 17.12.2000

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

11.12.2001 nr 96 (RTL 2001, 135, 1949) 24.12.2001

19.03.2003 nr 17 (RTL 2003, 41, 593) 1.04.2003

17.04.2006 nr 10 (RTL 2006, 36, 622) 30.04.2006

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 76 lõike 6 alusel.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1. 04. 2003]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise alus

(1) Vangla direktor otsustab teha kohtule ettepaneku vabastada kinnipeetav vangistusest tingimisi enne tähtaja lõppemist, kui ta on jõudnud järeldusele, et kinnipeetav on parandanud oma käitumist ning on võimeline jätkama ja tahab jätkata oma elu seaduskuulekalt.

(2) Et otsustada kinnipeetava enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamiseks esitamine, direktor:
1) võtab arvesse toimepandud kuriteo raskust ja laadi ning varasemat karistatust;
2) hindab, kuidas on kinnipeetav käitunud vanglas;
3) hindab, kui tõhusalt valmistub kinnipeetav õiguskuulekaks elamiseks vabaduses;
4) võrdleb ühiskonna tegelikke võimalusi ja kinnipeetava isiklikku võimekust asuda vabanedes oma kavade kohaselt elama.

(3) Direktor võib peale lõikes 2 loetletud asjaolude arvestada ka muid tegureid.

2. peatükk
MENETLUSE ALGATAMINE

§ 2. Toimingud kinnipeetava vanglasse saabumisel

Kui kinnipeetav saabub vanglasse, arvutab vangla arvestusteenistus välja ning teeb kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks:
1) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
2) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamine.

§ 3. Vabastamisavalduse esitamine

(1) Avalduse tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamiseks (edaspidi vabastamisavaldus) võib kinnipeetav esitada vangla direktorile kuni kaks kuud enne § 2 punktis 2 nimetatud õiguse tekkimist. Avalduses märgitakse:
1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumise korral sünnikuupäev;
2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäev;
3) kuupäev, mil kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamine;
4) kinnipeetava allkiri.

(2) Vabastamisavaldusele lisab kinnipeetav andmed selle kohta, kas tal on:
1) isikut tõendavad dokumendid;
2) elukoht;
3) lähedasi, kes teda toetaksid;
4) töö- või õppekoht vabaduses;
5) omandatud haridus, kutse või läbitud koolitus;
6) kuidas ta kujutab ette vabas elus õiguskuulekal teel toimetulekut.

(3) Vangla direktor edastab avalduse ja sellele lisatud andmed viie tööpäeva jooksul kontrollimiseks vangla arvestusteenistusele, kes kogub andmeid kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise otsustamiseks.

(4) Kui vangla direktoril on piisavalt andmeid, et teha menetluse peatamise või lõpetamise põhistatud otsus, võib ta jätta avalduse arvestusteenistusele saatmata ja teha otsuse menetluse lõpetamise või peatamise kohta, lähtudes selle korra asjakohastest sätetest

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 30.04.2006]

3. peatükk
AVALDUSE MENETLEMINE JA OTSUSE TEGEMINE

§ 4. Arvestusteenistuses asjaolude selgitamiseks tehtavad toimingud

(1) Arvestusteenistus koostab vabastamisavalduse saamisest alates kümne tööpäeva jooksul õiendi (lisa 1), kuhu märgib:
1) kinnipeetava isikuandmed;
2) andmed toimepandud kuriteo ja mõistetud karistuse kohta;
3) kinnipeetavale kohaldatud distsiplinaarkaristuste ja soodustuste andmed;
4) tekitatud kahju hüvitamata osa suuruse.

(2) Arvestusteenistus teeb paragrahvis 1 loetletud asjaolude selgitamiseks järelepärimise vangla ametkondadele, kes koostavad järelepärimisest alates kümne tööpäeva jooksul õiendid paragrahvis 5 sätestatud korras ja esitavad need arvestusteenistusele.

[RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001]

§ 5. Vangla ametkondade õiendid

(1) Valve- ja järelevalveteenistus koostab õiendi (lisa 2), milles annab hinnangu:
1) kinnipeetava ja kaaskinnipeetavate suhetele;
2) kinnipeetava suhtumisele vanglatöötajatesse;
3) kinnipeetava üldisele käitumisele.

(2) Julgeolekuteenistus koostab õiendi (lisa 3), milles annab hinnangu kinnipeetava õiguslikule meelestatusele ja tema sidemetele vabaduses viibivate isikutega.

(3) Sotsiaalteenistus koostab õiendi (lisa 4), milles:
1) annab hinnangu kinnipeetava individuaalses täitmiskavas nimetatud eesmärkide saavutamisele, sealhulgas väljasõiduplaani täitmisele;
2) annab hinnangu suhtumisele töösse ja õpingutesse;
3) annab hinnangu kinnipeetava vabanemisvalmidusele ja oskusele eluga iseseisvalt toime tulla;
4) selgitab lähedaste suhtumise kinnipeetava vabanemisse;
5) selgitab kinnipeetava majandusseisundi ning eeldatavad sissetulekuallikad.

(4) Kui kannatanu on avaldanud oma suhtumist kinnipeetava vabanemisse, lisab sotsiaalteenistus selle oma õiendile koos oma arvamusega.

(5) Vangla arst koostab õiendi (lisa 5), milles annab hinnangu kinnipeetava tervisele.

(6) Vangla psühholoog koostab õiendi (lisa 6), milles annab hinnangu kinnipeetava psüühilisele seisundile.

§ 6. Psühhiaatri kaasamine

Direktor võib psühholoogi ettepanekul nõuda kinnipeetava psühhiaatrilist ekspertiisi, mille akt lisatakse psühholoogi õiendile.

§ 7. Dokumentide esitamine direktorile

Arvestusteenistus lisab õiendid isiklikule toimikule ning edastab toimiku ja õiendid õiendite esitamisest alates kolme tööpäeva jooksul vangla direktorile, kes otsustab tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamiseks esildise tegemise.

[RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001]

§ 8. Menetluse ajutine peatamine

(1) Kui vangla direktor avastab talle esitatud dokumentides puudusi või kui ta muul põhjusel peab seda möödapääsmatuks, võib ta menetluse igas staadiumis peatada, määrates tähtaja menetlust takistanud asjaolu kõrvaldamiseks ja menetluse jätkamise tähtpäeva.

(2) Menetlust takistanud asjaolu kõrvaldamise ja menetluse jätkamise tähtaeg ei või olla pikem kui üks kuu.

(3) Vangla direktor teeb menetluse peatamise ja selle põhjuse ning menetluse jätkamise kuupäeva kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks ning teavitab sellest ka vangla arvestusteenistust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

(4) Kui vangla direktor on teinud järelepärimise kriminaalhooldusosakonnale ja otsustab menetluse peatada pärast seda, teatab ta menetluse peatamisest ja selle jätkamisest ka kriminaalhooldusosakonnale.

§ 9. Muutustest teatamine

Kui vanglateenistus või kriminaalhooldusosakond tuvastab kinnipeetava avalduse menetlemise ajal tema käitumises või varem esitatud andmetes olulisi muutusi, mis võivad mõjutada tema avalduse rahuldamist, teatatakse sellest viivitamata vangla direktorile.

§ 10. Menetluse jätkamise ja menetluse lõpetamise otsustamine

Esitatud õiendite põhjal otsustab vangla direktor menetluse jätkamise või lõpetamise ja kinnipeetava avalduse rahuldamata jätmise asjakohaste dokumentide saamisest alates viie tööpäeva jooksul.

[RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001]

§ 11. Menetluse lõpetamise otsus

(1) Menetluse lõpetamise ja kinnipeetava avalduse rahuldamata jätmise põhjendatud otsus vormistatakse kirjalikult ning see tehakse kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks otsuse tegemisest alates kolme tööpäeva jooksul.

(2) Kogutud dokumendid lisatakse kinnipeetava isiklikule toimikule.

§ 12. Menetluse jätkamise otsus

Kui vangla direktor otsustab menetlust jätkata, pöördub ta kinnipeetava tulevase elukoha järgse kohtu kriminaalhooldusosakonna poole taotlusega kontrollida kinnipeetava avalduses esitatud andmeid ning anda hinnang kinnipeetava võimalustele elada vabaduses õiguskuulekalt. Taotlusele lisatakse vangla osakondade koostatud õiendite koopiad.

[RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001]

§ 13. Vangla direktori otsus

(1) Vangla direktor teeb kriminaalhooldusosakonnast vastuse saamisest alates kümne tööpäeva jooksul põhjendatud otsuse, kas kinnipeetava avaldus rahuldada ja teha kohtule esildis kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamiseks.

(2) Keeldumise otsus vormistatakse kirjalikult ja see tehakse kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks otsuse tegemisest alates kolme tööpäeva jooksul. Kui vangla direktor avalduse rahuldab, annab ta kinnipeetavale koopia kohtule saadetavast esildisest.

(3) [Kehtetu - RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001]

(4) Vangla direktor teeb otsuse kinnipeetava avalduse alusel ning vangla osakondade õiendite, kriminaalhooldusosakonna ettekande, kinnipeetava isikliku toimiku andmete ning enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise ettekande koostamiseks kogutud materjali põhjal.

[RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001]

§ 14. Avalduse rahuldamine ja esildise esitamine

(1) Avalduse rahuldamise korral teeb vangla direktor viivitamata vangla asukohajärgsele kohtule esildise, milles taotleb, et kinnipeetav vangistuse kandmisest tingimisi enne tähtaja lõppemist vabastataks.

(2) Esildisele lisatakse kinnipeetava isiklik toimik, kus on järgmised dokumendid:
1) kinnipeetava avaldus;
2) vangla osakondade õiendid;
3) kriminaalhooldusosakonna ettekanne;
4) dokumendid, millest on otsuse tegemisel lähtutud.

(3) Ärakiri vangla direktori esildisest ning lõike 2 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud dokumentide ärakirjad saadetakse vangla asukohajärgsele prokuratuurile.

§ 15. Toimingud avalduse rahuldamata jätmise korral

Avalduse rahuldamata jätmise korral määrab vangla direktor tähtaja, mille möödumisel võib kinnipeetav vangistusest enne tähtaja lõppemist tingimisi vabastamist uuesti taotleda. Tähtaeg ei või olla pikem kui üks aasta.

[RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001] 

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§-d 16–18 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Justiitsministri
29. novembri 2000. a
määrusele nr 56

[RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001]

 

 

 

ARVELDUSOSAKONNA ÕIEND
LISA 1

KINNIPEETAVA ISIKUANDMED

 

 

 

 

 

 

 

 

EESNIMI

 

PEREKONNANIMI

 

 

SÜNNIAEG

 

SUGU

ISIKUKOOD

 

RAHVUS

 

SÜNNIKOHT

 

KODAKONDSUS

 

PASS VÕI MUU OLEMASOLEV ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT

DOKUMENDI NIMETUS JA NUMBER

 

VÄLJAANDJA

 

VÄLJAANDMISE AEG

 

 

ELUKOHT SISSEKIRJUTUSE JÄRGI VÕI EELNEV ALALINE ELUKOHT

LINN

 

TÄNAV

 

 

HARIDUS

 

TÖÖKOGEMUS / AMET

 

 

PEREKONNASEIS

 

 

LÄHEDASTE KONTAKTANDMED

EESNIMI

 

PEREKONNANIMI

 

SÜNNIAEG

 

ANDMED VANDISTUSE KOHTA

SÜÜDIMÕISTVA OTSUSE TEINUD KOHUS

 

SÜÜDIMÕISTVA OTSUSE TEGEMISE KUUPÄEV

 

 

TOIMEPANDUD KURITEGU

KVALIFIKATSIOON
KARISTUSE KANDMISE ALGUS JA LÕPPTÄHTAEG

 

 

VARASEM KARISTUS
(süüdimõistva otsuse teinud kohus, otsuse tegemise kuupäev, karistus)

 

 

 

 

VANGLASSE SAABUMINE (vanglasse saabumise aeg, millisest vanglast saabus)

KOHALDATUD DISTSIPLINAARKARISTUSED (karistuse liik, kohaldamise aeg, põhjus)

KOHALDATUD SOODUSTUSED (soodustuse liik, kohaldamise aeg, põhjus)

TEKITATUD KAHJU HÜVITAMATA OSA SUUTUS

ÕIENDI KOOSTAJA

ALLKIRI

 

EESNIMI
PEREKONNANIMI

 

AMETIKOHT
KUUPÄEV

 

 

 

 

Lisa 2
Valve- ja järelevalveosakonna õiend

 

I OSA. KINNIPEETAVA ISIKUANDMED (täidetakse arvestustöötaja poolt)

 

EESNIMI

 

PERKONNANIMI

 

SÜNNIAEG

 

SUGU

 

ISIKUKOOD

 

RAHVUS

 

II OSA (täidetaksejärelevalveosakonnapoolt)

1. SUHTED KAASKINNIPEETAVATEGA

2. SUHTED VANGLATÖÖTAJATEGA

3. ÜLDHINNANG KÄITUMISELE

3.1. PROBLEEMID ALKOHOOLSETE VÕI NARKOOTILISTE AINETEGA (omamine, tarbimine, vahendamine)

3.2. PROBLEEMID KEELATUD ASJADE, ESEMETE, AINETEGA (omamine, tarbimine, vahendamine)

3.3. ENESETAPU VÕI ENESEVIGASTUSE OHT

3.4. UUE KURITEO TOIMEPANEMISE EELDAMINE (eelduste olemasolu, uute kuritegude laad; kuritegeliku käitumise ilmingud; võime muutuda, motivatsioon)

 

ÕIENDI KOOSTAJA

ALLKIRI

 

 

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

AMETIKOHT

 

 

KUUPÄEV

 

 

 

Lisa 3
Julgeolekuosakonnaõiend

 

I OSA. KINNIPEETAVA ISIKUANDMED (täidetaksearvestustöötajapoolt)

 

EESNIMI

 

PERKONNANIMI

 

SÜNNIAEG

 

SUGU

 

ISIKUKOOD

 

RAHVUS

 

II OSA (täidetaksejulgeolekuosakonnapoolt)

1. ÜLDHINNANG KÄITUMISELE

2. UUE KURITEO TOIMEPANEMISE EELDAMINE (eeldusteolemasolu, uutekuritegudelaad; kuritegelikukäitumiseilmingud; võimemuutuda, motivatsioon; probleemsedsuhtedlähedastega, sõpradega)

3. KONTAKTID VÄLISMAAILMAGA (kellega ja mil viisil on kõige tihedamini suhelnud)

ÕIENDI KOOSTAJA

ALLKIRI

 

 

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

AMETIKOHT

 

 

KUUPÄEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 4
Sotsiaalosakonnaõiend

 

I OSA. KINNIPEETAVA ISIKUANDMED (täidetaksearvestustöötajapoolt)

EESNIMI

 

PERKONNANIMI

 

SÜNNIAEG

 

SUGU

 

ISIKUKOOD

 

RAHVUS

 

II OSA (täidetaksesotsiaalosakonnapoolt)

1. HINNANG KINNIPEETAVA INDIVIDUAALSES TÄITMISKAVAS NIMETATUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISELE (sh väljasõiduplaani täitmisele)

2. SUHTUMINE TÖÖSSE JA ÕPINGUTESSE (varasem haridustase, kinnipidamise ajal läbitud koolitus, suhtumine õppimisse, suhted koolikaaslaste ja õpetajatega; õpetajate hinnang; varasem töökogemus, kinnipidamise ajal omandatud töökogemused, suhtumine töösse, suhted töökaaslaste ja tööjuhendajatega; tööjuhendaja hinnang)

3. HINNANG KINNIPEETAVA VABANEMISVALMIDUSELE JA OSKUSTELE ELUGA ISESEISVALT TOIME TULLA (isikuomadused; käitumine; väärtushinnangud; hoiakudühiskonnasuhtes; omapoolnehinnangtoimepandudkuriteole; tulevikuväljavaade; muutusedkinnipidamiseajal; elukoha olemasolu; töö-võiõppimiskoha olemasolu; võimalikudsissetulekuallikad; vajadusresotsialiseerumisprogrammidevõi ravi- ja võõrutuskuurideläbimiseks; vabaajaveetmiseharjumused, huvialad; kuulumine religioosessegruppivõiosaleminesellelaadsestegevuses)

4. LÄHEDASTE SUHTUMINE KINNIPEETAVA VABANEMISSE (suhted perekonna ja lähedastega, sõpradega kohtumised nendega)

5. MAJANDUSLIK SEISUND (materiaalne kindlustatus ja sissetulekuallikad; ülalpeetavad; võlad)

6. KANNATANU SUHTUMINE VABANEMISSE

KINNIPEETAV

ALLKIRI

 

 

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

KUUPÄEV

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕIENDI KOOSTAJA

ALLKIRI

 

 

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

AMETIKOHT

 

 

KUUPÄEV

 

 

 

Lisa 5
Meditsiiniosakonnaõiend

 

I OSA. KINNIPEETAVA ISIKUANDMED (täidetaksearvestustöötajapoolt)

EESNIMI

 

PERKONNANIMI

 

SÜNNIAEG

 

SUGU

 

ISIKUKOOD

 

RAHVUS

 

II OSA (täidetaksemeditsiiniosakonnapoolt)

TERVISLIK SEISUND (üldseisund; tervisekontrolli regulaarsus ja tulemused; kinnipidamise ajal ilmnenud tervisehäired, kroonilised haigused; probleemid alkohoolsete või narkootiliste ainete tarvitamisega; enesetapu või enesevigastamise oht; meedikute hinnang)

ÜLDHINNANG VABANEMISEKS ETTEVALMISTATUSELE (vajadus ravi- ja võõrutuskuuride läbimiseks või spetsialisti poole pöördumiseks)

 

ÕIENDI KOOSTAJA

ALLKIRI

 

 

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

AMETIKOHT

 

 

KUUPÄEV

 

 

 

Lisa 6
Psühholoogiõiend

 

I OSA. KINNIPEETAVA ISIKUANDMED (täidetaksesotsiaaltöötajapoolt)

EESNIMI

 

PERKONNANIMI

 

SÜNNIAEG

 

SUGU

 

ISIKUKOOD

 

RAHVUS

 

II OSA (täidetaksepsühholoogipoolt)

ÜLDSEISUNDI ANALÜÜS (isikuomadused; käitumine; väärtushinnangud, hoiakud ühiskonna suhtes, enesehinnang, suhtlemisomadused, tundelis-tahtelised omadused; omapoolne hinnang toimepandud kuriteole; tulevikuväljavaade; muutused kinnipidamise ajal; isikuga läbiviidud testid, programmid ja nende tulemused; nõustamised psühholoogi või muu spetsialisti poolt)

PSÜÜHILINE SEISUND (enesetapu või enesevigastuse oht, teiste isikute ründe oht; probleeme alkohoolsete või narkootiliste ainete tarvitamisega)

ÜLDHINNANG VABANEMISEKS ETTEVALMISTATUSELE (vajadus resotsialiseerumisprogrammide või ravi- ja võõrutuskuuride läbimiseks; vabaduses viibivate lähedaste ja sõprade kaasamise vajadus; negatiivset mõju avaldavate isikute olemasolu; muud vabaduses käitumist prognoosida aitavad asjaolud)

 

KINNIPEETAV

ALLKIRI

 

 

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

KUUPÄEV

 

 

ÕIENDI KOOSTAJA

ALLKIRI

 

 

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

AMETIKOHT

 

 

KUUPÄEV

 

 

 

Lisa 7
Vanglajärelpäring

 

EESNIMI

 

PERKONNANIMI

 

 

SÜNNIAEG

 

SUGU

 

ISIKUKOOD

 

RAHVUS

 

 

SÜNNIKOHT

 

KODAKONDSUS

 

 

PASS VÕI MUU OLEMASOLEV ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT

DOKUMENDI NIMETUS JA NUMBER

 

 

VÄLJAANDJA

 

 

VÄLJAANDMISE AEG

 

 

ELUKOHT SISSEKIRJUTUSE JÄRGI VÕI EELNEV ALALINE ELUKOHT

LINN

 

 

TÄNAV

 

 

SOOVITAV ELUKOHT PÄRAST VABANEMIST

LINN

 

 

TÄNAV

 

 

HARIDUS

 

TÖÖKOGEMUS/AMET

 

PLANEERITAV SISSETULEKUALLIKAS PÄRAST VABANEMIST

 

 

PEREKONNASEIS

 

 

LÄHEDASTE KONTAKTANDMED

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

SÜNNIAEG

 

 

ELUKOHT

 

 

ANDMED VANGISTUSE KOHTA

SÜÜDIMÕISTVA OTSUSE TEINUD KOHUS

 

SÜÜDIMÕISTVA OTSUSE TEGEMISE KUUPÄEV

 

 

TOIMEPANDUD KURITEGU

KVALIFIKATSIOON

 

 

 

 

 

KARISTUSE KANDMISE ALGUS- JA LÕPPTÄHTAEG

 

 

VARASEM KARISTATUS (süüdimõistva otsuse teinud kohus, otsuse tegemise kuupäev, karistus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMANDATUD HARIDUS, AMET

OMANDATUD TÖÖKOGEMUS

OSALEMINE SOTSIAALÕPPE PROGRAMMIDES

HUVIALAD

KONTAKTID VÄLISMAAILMAGA

KUULUMINE RELIGIOOSESSE GRUPPI

PROBLEEMID ALKOHOOLSETE VÕI NARKOOTILISTE AINETEGA

NÕUSTAMISED PSÜHHOLOOGI VÕI MUU SPETSIALISTI POOLT

ÜLDISELOOMUSTUS

ÜLDHINNANG KÄITUMISELE

ÜLDHINNANG VABANEMISEKS ETTEVALMISTATUSELE

VANGLA JÄRELEPÄRING

 

ELUKOHA OLEMASOLU

 

ELUTINGIMUSTE SOBIVUS JA MÕJU

 

TÖÖ- VÕI ÕPPEKOHA OLEMASOLU

 

MATERIAALNE KINDLUSTATUS JA VÕIMALIKUD SISSETULEKUALLIKAD

 

KOOLITUSE SAAMISE VÕIMALUSED

 

VABADUSES VIIBIVATE LÄHEDASTE ANDMED

 

LÄHEDASTE VALMISOLEK AIDATA JA NENDE MÕJU

 

NEGATIIVSET MÕJU AVALDAVATE ISIKUTE OLEMASOLU

 

VAJALIKE RESOTSIALISEERUMISPROGRAMMIDE VÕI RAVI- JA VÕÕRUTUSKUURIDE OLEMASOLU

 

 

VABADUSES KÄITUMIST PROGNOOSIDA AITAVATE MUUDE ANDMETE KOGUMINE JA KONTROLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANGLA, KELLE JAOKS ETTEKANNE KOOSTATAKSE

 

 

VANGLALE ETTEKANDE ESITAMISE KUUPÄEV

 

 

VANGLA DIREKTOR

ALLKIRI

 

 

EESNIMI

 

 

PEREKONNANIMI

 

 

KUUPÄEV

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json