Teksti suurus:

Kinnipeetava vanglast vabastamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2007
Avaldamismärge:

Kinnipeetava vanglast vabastamise kord

Vastu võetud 25.01.2001 nr 11
RTL 2001, 20, 273
jõustumine 16.02.2001

Muudetud järgmiste määrustega ( kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

11.12.2001 nr 96 (RTL 2001, 135, 1949) 24.12.2001

19.03.2003 nr 17 (RTL 2003, 41, 593) 1. 04. 2003

15.04.2005 nr 18 (RTL 2005, 46, 633) 1.05.2005

17.04.2006 nr 10 (RTL 2006, 36, 622) 1.07.2006, osaliselt 1.10.2006

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 75 lõike 6 ja § 761 lõike 2 alusel.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.07.2006]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Käesoleva korraga reguleeritakse kinnipeetava vanglast vabastamist ja vabastamisega seotud dokumentide vormistamist.

§ 2. Kinnipeetava vabastamise arvestust peab kinnipeetavate arvestusega tegelev ametnik (edaspidi ametnik).

§ 3. Kinnipeetava vanglast vabastamise korda kohaldatakse ka vahistatule, kui seadusega või selle korraga ei ole ette nähtud teisiti.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

2. peatükk
VABASTAMISE ETTEVALMISTAMINE

§ 4. Kinnipeetava vabastamise tähtpäeva, välja arvatud vangistuse ositi kandmise puhul, arvutab ametnik kinnipeetava vanglasse saabumise päeval. Tähtpäev märgitakse riiklikku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse. Kui kohtuotsus või -määrus saabub vanglasse pärast tööpäeva lõppu, arvutatakse vabastamistähtpäev järgmise tööpäeva hommikul.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.07.2006]

§ 5. Vabastamisdokumendi või vangistuse lühendamise dokumendi (edaspidi vabastamisdokument) vanglasse saabumise korral kontrollib ametnik vabastamisdokumendi sisu ja dokumendi vorminõuete täitmist ning võrdleb vabastamisdokumendis sisalduvaid andmeid kinnipeetava isikliku toimiku andmetega.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 6. Teise vanglasse ümberpaigutatud kinnipeetava vabastamisdokument saadetakse viivitamata kinnipeetavale järele.

§ 7. Vabastamisdokumendi õigsuse kontrollimiseks teeb ametnik järelepärimise vabastamisdokumendi saatnud asutusele, kui:
1) vabastamisdokument ei ole vahetult saabunud otsuse teinud asutuselt;
2) vabastamisdokument ei ole kinnitatud asutuse vapp-pitseriga või kui pitser on ebaselge;
3) vabastamisdokument on kinnitatud selle asutuse pitseriga, kes ei ole otsust teinud;
4) kinnipeetava kohta vabastamisdokumendis esitatud andmed ei ole kooskõlas kinnipeetava isikliku toimiku andmetega;
5) ametnik kahtleb vabastamisdokumendi ehtsuses.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 8. Vabastamisdokument tehakse vabastatavale isikule allkirja vastu viivitamata teatavaks.

§ 9. Vabastatud isiku või vanglas surnud kinnipeetava vabastamisdokument lisatakse isiklikule toimikule.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 10.Vahistatu surmast või vabastamisest kautsjoni vastu teavitatakse menetlejat, kelle menetluses kriminaalasi on.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

3. peatükk
VABASTAMISÕIEND

[Paragrahvi 11 sõnastus kuni 30.09.2006]

§ 11. Kui isik vanglast vabastatakse, antakse talle kaasa vabastamisõiend määruse lisana esitatud vormi kohaselt. Vabastamisõiendi blankette hoitakse vangla seifis või metallkapis.

[Paragrahvi 11 sõnastus alates 1.10.2006]

§ 11. Kui isik vanglast vabastatakse, antakse talle kaasa vanglast vabastamise õiend (edaspidi vabastamisõiend), määruse lisana esitatud vormi kohaselt. Vabastamisõiendi blankette hoitakse vangla seifis või metallkapis.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.10.2006]

[Paragrahvi 111 jõustub 1.10.2006]

§ 111. Vabastamisõiendile kantavad andmed.

Vabastamisõiendile kantakse järgmised andmed:
1) õiendi väljaandnud vangla nimetus;
2) õiendi number;
3) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
4) kinnipeetava sünniaeg või isikukood;
5) kinnipeetava foto;
6) kinnipeetava allkiri;
7) õiendi väljaandmise kuupäev;
8) kinnipidamise algus ja lõpp;
9) õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi;
10) õiendi väljaandja ametinimetus;
11) õiendi väljaandja allkiri.»;

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.10.2006]

[Paragrahv 12 kehtetu alates 1.10.2006 – RTL 2006, 36, 622]

§ 12. Vabastamisõiendis märgitakse kinnipidamise alusena:
1) ühe kohtuotsuse või -määruse järgi kinnipeetava puhul - kohtu nimetus, kohtuotsuse tegemise kuupäev, karistuse mõistmise aluseks olev kriminaalseaduse paragrahv, lõige ja punkt ning karistusaeg;
2) mitme kohtuotsuse järgi kinnipeetava puhul - andmed kõigi karistuste ja kinnipidamise aluste kohta, viimase otsuse teinud kohtu nimetus ja viimase kohtuotsuse kuupäev ning lõplik kinnipidamisaeg kohtuotsuste kogumis;
3) väljasaadetava puhul - halduskohtuniku otsus väljasaatmislaagrisse paigutamise kohta, otsuse kuupäev ning vanglas viibimise aeg.

[Paragrahv 13 kehtetu alates 1.10.2006 – RTL 2006, 36, 622]

§ 13. Vabastamisõiendis märgitakse vabastamise alusena:
1) kinnipidamisaja lõppemine; märkele lisatakse kohtuotsuse või -määruse teinud kohtu nimetus, kohtuotsuse või määruse kuupäev ning kohtuotsuses või -määruses esitatud vabastamisformuleering;
2) armuandmine; märkele lisatakse Vabariigi Presidendi otsuse kuupäev;
3) amnestia; märkele lisatakse amnestiaotsuse Riigikogus vastuvõtmise ja otsuse väljakuulutamise kuupäev ning otsuse täisnimetus.

[Paragrahv 14 kehtetu alates 1.10.2006 – RTL 2006, 36, 622]

§ 14. Kui kinnipeetava karistusaega on armuandmise või amnestia korras lühendatud, kuid ta jätkas vangistusliku karistuse kandmist, märgitakse õiendis pärast kohtu määratud karistustähtaja kohta tehtud märget, et karistusaega on armuandmise või amnestia korras lühendatud.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

[Paragrahv 15 kehtetu alates 1.10.2006 – RTL 2006, 36, 622]

§ 15. Kui vabastatud kinnipeetav vabaneb lisakaristusest, märgitakse see õiendisse pärast vabastamise aluse kohta tehtud märget.

§ 16. Vabastamisõiendile kleebitakse vabastatava isiku foto. Foto tehakse erariietes kinnipeetavast kõige varem kolm kuud enne tema vabastamist. Kui kinnipeetav vabastatakse tingimisi enne tähtaja lõppemist või parandamatult raskesti haigestumise tõttu vangistusest, tehakse foto pärast kohtule vabastamistaotluse esitamist.

§ 17. Kui vabastatud isik on vanglas oleku ajal muutnud oma perekonnanime, antakse talle uue nimega vabastamisõiend.

§ 18. Vabastamisõiendile kirjutab alla vangla direktor või tema määratud isik. Allkiri ja foto kinnitatakse vangla pitseriga.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

§ 181. Vabastamisõiend kehtib kuue kuu jooksul väljaandmisest arvates. Kehtivuse lõpptähtpäev märgitakse vabastamisõiendile.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

4. peatükk
KINNIPEETAVA VABASTAMINE

§ 19. Kinnipeetavalt küsitakse tema eluloolisi andmeid ning tema vastuseid võrreldakse vabastamisõiendi ja isikliku toimiku andmetega. Isiklikus toimikusolevaid fotosid ja eritunnuste kirjeldusi võrreldakse kinnipeetavaga.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 20. Kinnipeetav kinnitab isiklike dokumentide kättesaamist oma allkirjaga isikliku toimiku tagumise kaane siseküljel.

§ 21. Vabastamisõiend antakse kinnipeetavale kätte, kui ta on vabastamisõiendi koopiale alla kirjutanud.

§ 22. Vabastamisõiendi koopia paigutatakse koos vabastamisdokumentidega isiklikku toimikusse ja toimik antakse arhiivi.

§ 23. Ametnik teeb vabastamise kohta märkeriiklikku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 24.  [Kehtetu - RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 241. Kinnipeetava vabastamise üksikasjaliku korra kehtestab vangla direktor vangla kodukorras.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

5. peatükk
VABASTAMISÕIENDI EDASTAMINE

§ 25. Kui kinnipeetava kinnipidamisaeg lõpeb lühiajalise väljasõidu või lühiajalise väljaviimise ajal, edastatakse vabastamisõiend ja kinnipeetava isiklikud dokumendid väljasõidukoha politseiasutusele, kes annab need isikule kätte.

§ 26. Psüühilist haigust põdeva ja pärast vabastamist psühhiaatriahaiglasse saadetava või eestkoste või hoole alla antava kinnipeetava isiklikud dokumendid ning vabastamisõiend antakse allkirja vastu üle haigla administratsioonile, eestkostjale või hooldajale.

§ 27. Kohtusaalis vabastatud kinnipeetavale antakse tema soovil tagantjärele kinnipidamise kohta vabastamisõiend.

§ 28. Vabastamisõiendi kaotamise korral annab ametnik vabastatule tema taotluse alusel õiendi dublikaadi. Taotlusele lisab vabastatu kaks fotot. Dublikaadi väljaandmise kulud kannab dublikaadi taotleja.

§ 29. Kui kinnipeetava isiklik toimik on säilitamisaja lõppemise tõttu hävitatud, võib asutuse järelepärimise või vabastatud isiku taotluse alusel saata talle kinnipidamise kohta vabas vormis koostatud õiendi.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 30 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa

Justiitsministri

25. jaanuari 2001. a

määrusele nr 11

[RTL 2006, 36, 622 – jõust 1.10.2006]

(õ) 5.10.2006 13:45

...............................
   Vangla nimetus

VABASTAMISÕIEND NR ......

Välja antud ...................................................................................................................
                                              (kinnipeetava ees- ja perekonnanimi)

Sünniaeg või isikukood ...................................................

Kinnipidamise algus <.....> .................... a.

Kinnipidamise lõpp  <.....> .................... a.

 

Vabastatava foto Õiend välja antud <.....> .................... a.
Pitser Õiend kehtiv kuni <.....> .................... a.

                                                                     Vabastatu allkiri ................................

Õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi .................................................................

Ametinimetus .........................................................................................................

Allkiri ....................................................................................................................

 

Õiend

Määruse lisa asendatud Justiitsministri 17. aprilli 2006. a määruse nr 10 "Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 , 29. novembri 2000. a määruse nr 56 , 30. novembri 2000. a määruse nr 72 ja 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 muutmine" kehtestatud lisaga.


/otsingu_soovitused.json