Teksti suurus:

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 19.02.2003 nr 35
RTL 2003, 31, 465
jõustumine 01.04.2003

spacer

Muudetud järgmise määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.04.2004 nr 59 (RTL 2004, 44, 742) 1.05.2004

4.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 9, 77) 21.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

20.12.2005 nr 81 (RTL 2005, 126, 1993) 1.01.2006

12.04.2006 nr 24 (RTL 2006, 36, 631) 1.07.2006

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 25 lõike 9 alusel.

§1. Aktsiisideklaratsiooni vormid

(1) Aktsiisideklaratsiooni vormid iga aktsiisikauba kohta eraldi kehtestatakse käesoleva määruse lisadega 1–3.

(2) Aktsiisideklaratsioon esitatakse paberil formaadiga A4 või elektrooniliselt.

§2. Aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1)  Aktsiisideklaratsioon peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Aktsiisideklaratsiooni, välja arvatud rea "MTA märge", täidab isik, kellel on aktsiisideklaratsiooni esitamise kohustus (edaspidi aktsiisideklaratsiooni esitaja).

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]

(3) Aktsiisideklaratsioon täidetakse maksustamisperioodi jooksul tekkinud maksukohustuste kohta.

[RTL 2004, 44, 742; 1.05.2004]

 

§3. Aktsiisideklaratsiooni märgitavad andmed

(1) Reale «MTA» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]

(2) Reale “Isik” märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja ärinimi ja äriregistrikood ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või maksuesindaja puhul ka aktsiisilaopidaja number, registreeritud kaupleja number või maksuesindaja number.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]

(3) Reale “Aadress” märgitakse “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja või § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud isiku või § 24 lõikes 5 nimetatud käitleja või tahkekütusest soojuse tootja puhul tema tegevuskoha aadress.

(4) Reale “MTA märge” tehakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostavas Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses märge aktsiisideklaratsiooni vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]

(5) Rea «Alkoholi aktsiisideklaratsioon», «Tubaka aktsiisideklaratsioon» või «Kütuse aktsiisideklaratsioon» all olevasse lahtrisse märgitakse maksustamisperiood ja kalendriaasta, mille kohta aruanne esitatakse.

(6) Lahtris “Kinnitan esitatud andmete õigsust” kinnitab aktsiisideklaratsiooni esitaja esindaja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ja märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja kuupäeva.

[RTL 2005, 9, 77 - jõust 21.01.2005]

 

§4. Alkoholi aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1) Alkoholi aktsiisideklaratsiooni (lisa 1) märgitakse andmed alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluva aktsiisi kohta.

(2) Alkoholi andmed märgitakse vastavalt tabelis antud alkoholi liigitusele. Reale 8 märgitakse  andmed nii maksumärgistatud kui maksumärgistamata “muu alkoholi” kohta. Reale 8.1 märgitakse  andmed maksumärgistatud alkoholi kohta.

(3)  Tabelisse märgitakse järgmised andmed:

1) alkoholi ja maksumärgi aktsiisimäär (veerg C), kusjuures maksumärgi aktsiisimääraks märgitakse “Alkoholi-, tubaka-ja kütuseaktsiisi seaduse” § 461 lõikes 1 nimetatud aktsiisisumma;

2) aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatule, kusjuures maksumärgi aktsiisimäära ühikuks märgitakse tükk;

3) alkoholi kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule ja maksumärkide arv (veerg E) tükkides arvestades, et üks maksumärk on üks tükk;

4) alkoholilt ja maksumärkidelt  maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse alkoholi koguse või maksumärkide arvu (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga;

5) alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 10, veerg F), mis leitakse veerus F märgitud andmete, välja arvatud rida 8.1, liitmisel.

[RTL 2006, 36, 631 - jõust. 1.07.2006]

§5. Tubaka aktsiisideklaratsiooni täitmine

Tubaka aktsiisideklaratsiooni (lisa 2) märgitakse järgmised andmed:
1) veerg A: rea number. Vajadusel võib ridade arvu täiendada lisaridadega, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras;
2) veerud B1 ja B2: aktsiisi maksmise aluseks oleva maksumärgi liik.
Sigarettide puhul märgitakse maksumärgi liigiks veergu B1 maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalne jaehind ja veergu B2 sigarettide kogus müügipakendis tükkides (1 sigarett on 1 tükk). Sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul märgitakse maksumärgi liigiks veergu B1 maksumärgile trükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki, ja veergu B2 tubakatoote kogus müügipakendis kas tükkides või grammides. Iga erinev maksumärgi liik märgitakse eraldi reale. Maksumärgistamata tubakatoodete puhul täidetakse veerud B1 ja B2 sarnaselt eespool märgitule, võttes aluseks maksumärgi liigi, mille oleks pidanud antud toote tarbijapakendile kinnitama;
3) veerg C: aktsiisi maksmise aluseks olevate maksumärkide arv veergudes B1 ja B2 märgitud maksumärgi liikide lõikes;
4) veerud D ja E: tubakatoodete aktsiisimäärad maksumärgi liikide lõikes vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatud aktsiisimäära ühikule. Veergu D märgitakse proportsionaalne aktsiisimäär. Veergu E märgitakse fikseeritud aktsiisimäär;
5) veerg F: veergudes D ja E märgitud aktsiisimäära alusel arvutatud aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta väljendatuna kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma;
6) veerg G: maksumärgi liikide lõikes aktsiisisumma kokku, mis leitakse veerus F märgitud arvu korrutamisel veerus C märgitud arvuga. Aktsiisisumma märgitakse kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma. Veeru G  reale «Aktsiis» märgitakse tubakaaktsiisi maksmise aluseks olevatelt maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru G ridadele märgitud arvude liitmisel. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse aktsiisisumma täiskroonides;
7) veerg H: «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 24 lõike 3 punkti 3, lõike 4 või § 28 lõike 2 alusel makstava aktsiisi korral sõnad «kadu» või «juurdemakse».

[RTL 2004, 44, 742 - jõust 1.05.2004]

 

§ 6. Kütuse aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1) Kütuse aktsiisideklaratsiooni (lisa 3) tabelisse A märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:

1) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele“. Kütuse komponentidena käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid;

2) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Ridadel 1-10 ja 16-18 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg E 1);

3) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (viimane rida, veerg F).

(2) Kütuse aktsiisideklaratsiooni tabelisse B märgitakse fossiilse kütuse ja biokütuse segud eraldi vastavalt segu komponentide kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriikide erinevusele. Tabelisse B märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:

1) kütuse KN alamrubriik (veerg B) vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele”;

2) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele“. Biokütuse puhul veergusid C ja D ei täideta;

3) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Kui veergu E märgitud kogus on liitrites, siis täidetakse ka veerg E 1, märkides vastava kütuse koguse kilogrammides. Biokütuse puhul veergu E ei täideta, vaid täidetakse veerg E 1, märkides segus sisalduva biokütuse koguse kilogrammides;

4) segult maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis märgitakse reale “segu” ning leitakse segus sisalduva fossiilse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel samal real märgitud aktsiisimääraga (veerg C). Segus sisalduva fossiilse kütuse ja segus sisalduva biokütuse puhul veergu F ei täideta;

5) segudelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg F).

(3) Kütuse aktsiisideklaratsiooni tabelisse C märgitakse vastavalt tabelis antud tahkekütuse liigitusele järgmised andmed:

1) tahkekütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusel“;

2) tahkekütuse kütteväärtus (veerg E) väljendatuna gigadžaulides ühe tonni kohta. Tahkekütuse iga erinev kütteväärtus märgitakse eraldi reale. Tahkekütuse kütteväärtuse märkimiseks võib tabelit B täiendada lisaridadega, näiteks kivisöe puhul lisatakse read 1.4, 1.5 jne;

3) tahkekütuse kogus tonnides (veerg F);

4) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse tahkekütuse koguse (veerg F) korrutamisel sama rea veerus E märgitud kütteväärtuse ja veerus C märgitud aktsiisimääraga;

5) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg G).

(4) Reale aktsiis kokku (A+B+C) märgitakse kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse tabelite A, B ja C viimasele reale märgitud aktsiisisummade liitmisel.”;

[RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]

§7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

 

 

 

 

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35
"Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” lisa 1
 [RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]
õ. 26.10.2007 14:55


                                                                     MTA märge “….” ……………. 20……a.

                                                                                               …………………………… 

MTA

 

 

Isik

 

 

Aadress

 

ALKOHOLI  AKTSIISIDEKLARATSIOON

                                                 20            a.Rida

Alkohol ja maksumärk

Aktsiisimäär

Ühik

Kogus

Aktsiis

A

B

C

D

E

F

1.

Vein üle 6 %

 

 

 

 

2.

Vein kuni 6 %

 

 

 

 

3.

Kääritatud jook üle 6%

 

 

 

 

4.

Kääritatud jook kuni 6 %

 

 

 

 

5.

Õlu

 

 

 

 

6.

Õlu (soodusmäär)

 

 

 

 

7.

Vahetoode

 

 

 

 

8.

Muu alkohol kokku

 

 

 

 

8.1

Maksumärgistatud muu alkohol

 

 

 

 

9.

Maksumärk

 

 

 

 

10.

Aktsiis kokku

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi

 

 

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev 

 

 

 

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35
"Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” lisa 2
 [RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]
õ. 26.10.2007 14:55

 

MTA märge “…..”…………………..20…….a.

……..…………………………..

MTA

 

Isik

 

Aadress

 

TUBAKA AKTSIISIDEKLARATSIOON

20 a. 

Rida

MM liik

MM arv

Aktsiisimäär

Aktsiis

 

Märkus

%

KR

Summa

A

B1

B2

C

D

E

F

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiis kokku

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi

 

 

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev 

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35
"Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” lisa 3
 [RTL 2006, 36, 631 - jõust 1.07.2006]
õ. 26.10.2007 14:55

MTA märge «......» .............................. 20...... a ......................................................

 

MTA _____________________________________________________
Isik _____________________________________________________
Aadress _____________________________________________________

KÜTUSE AKTSIISIDEKLARATSIOON

.................................... 20...... a

TABEL A
Rida
Kütus
Aktsiisi-
määr
Ühik
Kogus
Kogus (kg)
Aktsiis
A B C D E E 1 F
1. Bensiin (pliivaba)          
2. Pliibensiin          
3. Lennukibensiin          
4. Bensiini komponendid          
5. Petrooleum          
6. Petrooleumi komponendid          
7. Diislikütus          
8. Eriotstarbeline diislikütus          
9. Diislikütuse komponendid          
10. Kerge kütteõli          
11. Raske kütteõli          
12. Raske kütteõli komponendid          
13. Põlevkivikütteõli          
14. Vedelgaas          
15. Vedelgaasi komponendid          
16. Biokütus või vedel põlevaine (bensiini asemel)          
17. Biokütus või vedel põlevaine (diislikütuse asemel)          
18. Biokütus või vedel põlevaine (kerge kütteõli asemel)          
19. Biokütus või vedel põlevaine (raske kütteõli asemel)          
Aktsiis kokku  

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi  

Ametinimetus   Allkiri   Kuupäev  
TABEL B
A B C D E E1 F
Bensiini ja biokütuse segud KN Aktsiisi-
määr
Ühik Kogus Kogus (kg) Aktsiis
1. segu            
1.1 fossiilne kütus            
1.2 biokütus          
 
Diislikütuse ja biokütuse segud KN Aktsiisimäär Ühik Kogus Kogus (kg) Aktsiis
1. segu            
1.1 fossiilne kütus            
1.2 biokütus          
 
Muu fossiilse kütuse ja biokütuse segud KN Aktsiisimäär Ühik Kogus Kogus (kg) Aktsiis
1. segu            
1.1 fossiilne kütus            
1.2 biokütus          
 
Aktsiis kokku  

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi  

Ametinimetus   Allkiri   Kuupäev  

TABEL C

Rida
Kütus
Aktsiisi-
määr
Ühik
Kütte-
väärtus
Kogus
Aktsiis
A B C D E F G
1. Kivisüsi          
1.1            
1.2            
1.3            
2. Pruunsüsi          
2.1            
2.2            
2.3            
3. Koks          
3.1            
3.2            
3.3            
Aktsiis kokku  

Aktsiis kokku (tabel A + tabel B + tabel C):  

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi  

Ametinimetus   Allkiri   Kuupäev  ÕIEND
Parandatud lisade 1 ja 2 nurgaviited
"Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35
"Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” lisa 1
 [RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]"

"Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35
"Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” lisa 2
 [RTL 2005, 126, 1993 - jõust 1.01.2006]"

Parandatud lisa 3 nurgaviide
"Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35
"Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” lisa 3
 [RTL 2006, 36, 631 - jõust 1.07.2006]"


/otsingu_soovitused.json