Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2000. a määruse nr 225 “Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 19, 154

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2000. a määruse nr 225 “Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded” muutmine

Vastu võetud 27.04.2006 nr 104

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 15 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2000. a määruses nr 225 «Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded» (RT I 2000, 59, 384) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Allahelikiirusega tsiviilkasutuses olevad reaktiivlennukid, mille suurim lubatud stardimass on 34 000 kg või rohkem või millel tüübitunnistuse kohaselt on rohkem kui 19 reisijakohta, peavad vastama paragrahvi 12 lõikes 4 toodud mürataseme piirväärtusele.»;

2) normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 80/51/EMÜ allahelikiirusega õhusõidukite müra piiramise kohta (ELT L 018, 24.01.1980, lk 26–28), nõukogu direktiiv 83/206/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 80/51/EMÜ allahelikiirusega õhusõidukite müra piiramise kohta (ELT L 117, 4.05.1983, lk 15–17), nõukogu direktiiv 89/629/EMÜ tsiviilkasutuses olevate allahelikiirusega reaktiivlennukite müra piiramise kohta (ELT L 363, 13.12.1989, lk 27–29), nõukogu direktiiv 92/14/EMÜ rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite käitamise piiramise kohta (ELT L 076, 23.03.1992, lk 21–27), nõukogu direktiiv 98/20/EÜ, millega muudetakse direktiivi 92/14/EMÜ (rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite käitamise piiramise kohta) lisa (ELT L 107, 7.04.1998, lk 4–9), komisjoni direktiiv 1999/28/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/14/EMÜ (rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite käitamise piiramise kohta) lisa (ELT L 118, 6.05.1999, lk 53–54), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/30/EÜ müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja -korra kehtestamise kohta ühenduse lennuväljadel (ELT L 85, 28.03.2002, lk 40–46.»

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json