Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 "Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 39, 669

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 "Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad" muutmine

Vastu võetud 27.04.2006 nr 31

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 18 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruses nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» (RTL 2004, 75, 1228) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Selles lõikes loetletud tööde tegemiseks antava toetuse määrad on järgmised:

1) puisniidu hooldamine 2380 kr/ha;
2) rannaniidu hooldamine 1610 kr/ha;
3) rannaniidu tihedast pilliroost puhastamine 1900 kr/ha;
4) loopealse hooldamine 950 kr/ha;
5) lamminiidu (luha), soostunud niidu või sooniidu hooldamine 880 kr/ha;
6) ebatasase või mätastunud lamminiidu, soostunud niidu või sooniidu niitmine ja kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast puhastamine 1700 kr/ha;
7) puiskarjamaa hooldamine 580 kr/ha;
8) aruniidu hooldamine 560 kr/ha;
9) «Looduskaitseseaduse» § 69 punktis 1 nimetatud linnualal asuva poldri hooldamine 560 kr/ha;
10) poollooduslikel kooslustel loomade selle korra kohaseks karjatamiseks vajalike tarade ehitamine iga viie aasta järel 15 kr/m;
11) niidu või loopealse puhastamine hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on:  
   a) kuni 1,5 m kõrgune 2600 kr/ha;
   b) üle 1,5 m kõrgune 3720 kr/ha;
12) niidu või loopealse puhastamine keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on:  
   a) kuni 1,5 m kõrgune 3400 kr/ha;
   b) üle 1,5 m kõrgune 5050 kr/ha;
13) niidu või loopealse puhastamine tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on:  
   a) kuni 1,5 m kõrgune 4620 kr/ha;
   b) üle 1,5 m kõrgune 6400 kr/ha;
14) puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamine puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil:  
   a) 1 kuni 2 liituvusastme võrra 2300 kr/ha;
   b) 3 kuni 4 liituvusastme võrra 3700 kr/ha»;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotleja esitab Riiklikule Looduskaitsekeskusele (edaspidi korraldaja) määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse jooksva aasta 20. maiks ning täidab võimaluse korral internetiaadressil http://niidud.envir.ee asuva andmevormi.»;

3) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Arvestades kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust otsustab korraldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt jooksva aasta 15. juuniks.»;

4) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Aruandlus

Korraldaja koostab hiljemalt järgmise aasta 15. jaanuariks:
1) sõlmitud loodushoiutoetuse andmise lepingute ja tehtud kulutuste määruse lisas 4 esitatud vormi kohase aruande;
2) kaardimaterjali iga sõlmitud lepingu alusel hooldatava maatüki kohta paberil, kasutades maakatastri aluskaarti mõõtkavas 1:10 000, millele on kantud hooldatava maatüki piir ja digitaalselt MapInfo formaadis.»

5) määruse lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Keskkonnaministri 27. aprilli 2006. a määruse nr 31 «Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» muutmine»
lisa 1

LOODUSHOIUTOETUSE TAOTLUS

1. Taotleja:

Füüsiline isik
Nimi:
Isikukood:
Arvelduskonto:
Pank:

2. Taotleja aadress:

Elukoht
Maakond:
Vald/linn:
Küla/alev:
Tänav/maja:
Postiindeks:
Telefon:
e-post:

3. Hooldatava maatüki asukoht:

Kaitstav loodusobjekt:
Katastritunnus:
Maaüksuse nimi:
Kariloomade arv:

4. Taotlen loodushoiutoetust järgmiste poollooduslike koosluste
hooldamiseks ja/või taastamiseks:

Loodus-
hoiutöö
Pindala jätkuvalt riigimaal,
ha 
Pindala kasutamiseks antud riigimaal ha Pindala eramaal,
ha 
Töö maksumus, kr
1        
2        
3        
KOKKU:        

5. Lisad: – maatüki asukoha plaan;
              – maa kasutusõigust tõendavad dokumendid, kui toetuse saaja ei ole antud kinnistu omanik.

KINNITAN, et hooldatava maatüki osas ei ole taotletud «Looduskaitseseaduse» § 61 kohaselt rändel olevate lindude tekitatud kahjude hüvitamist ning olen teadlik, et kahju hüvitamise taotlemisel korral kaotan õiguse saada loodushoiutoetust.

Allkiri ....................................... Kuupäev ............................

LOODUSHOIUTOETUSE TAOTLUS

1. Taotleja:

Ärinimi:
Esindaja nimi:
Äriregistrikood:
Arvelduskonto:
Pank:

2. Taotleja aadress:

Aadress
Maakond:
Vald/linn:
Küla/alev:
Tänav/maja:
Postiindeks:
Telefon:
e-post:

3. Hooldatava maatüki asukoht:

Kaitstav loodusobjekt:
Katastritunnus:
Maaüksuse nimi:
Kariloomade arv:

4. Taotlen loodushoiutoetust järgmiste poollooduslike koosluste
hooldamiseks ja/või taastamiseks:

Loodus-
hoiutöö
Pindala jätkuvalt riigimaal,
ha 
Pindala kasutamiseks antud riigimaal ha Pindala eramaal,
ha 
Töö maksumus, kr
1        
2        
3        
KOKKU:        

5. Lisad: – maatüki asukoha plaan;
              – maa kasutusõigust tõendavad dokumendid, kui toetuse saaja ei ole antud kinnistu omanik.

KINNITAN, et hooldatava maatüki osas ei ole taotletud «Looduskaitseseaduse» § 61 kohaselt rändel olevate lindude tekitatud kahjude hüvitamist ning olen teadlik, et kahju hüvitamise taotlemisel korral kaotan õiguse saada loodushoiutoetust.

Allkiri ....................................... Kuupäev ............................

Keskkonnaministri 27. aprilli 2006. a määruse nr 31 «Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» muutmine»
lisa 2

LOODUSHOIUTOETUSE LEPING nr .............

...................................................., ............................... 200.... a

Lähtudes «Looduskaitseseaduse» (edaspidi LKS) §-st 17, mis näeb ette kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalike tööde tegemise ja tulenevalt LKS § 18 lõikest 1, mille järgi poolloodusliku koosluse säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud tööde toetamiseks makstakse loodushoiutoetust, on Riiklik Looduskaitsekeskus (edaspidi korraldaja), keda

põhimääruse alusel esindab /direktor ________________________, ja
maaomanik/maakasutaja _______________________
  ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon

(____________________)_________________________________

    registreerimisnumber aadress
__________________________________ (edaspidi valdaja), sõlminud
arvelduskonto number ja panga nimetus
järgmise lepingu (edaspidi leping):

1. Hooldatav maatükk

1.1. Hooldatav maatükk paikneb

__________________________________________________________
               kaitseala, hoiuala või püsielupaiga nimetus

_________________________________________ ning kannab nimetust
                       maakond, vald, küla

________________, katastriüksuse tunnus ________________________

Loodushoiutöödeks kasutatava ala (edaspidi maatükk) pindala on ____ ha ning
selle piirid on määratud lepingu lahutamatu lisaga.

1.2. Valdaja kinnitab, et:
1.2.1. tal on õigus maatükki lepingus kirjeldatud loodushoiutöö tegemiseks kasutada ning et ta ei tegutse omaniku nimel volikirja või käsundi alusel;
1.2.2. ta (kui ta ei ole maatüki (ainu)omanik) on kokku leppinud maatüki omaniku või omanikega loodushoiutöö käigus tekkivate viljade (nt heina vms) omandiõiguses või tulu kuuluvuses;
1.2.3. ta on omaniku(e)ga kokku leppinud tingimuses, et kinnistu võõrandamisel kohustub omanik enne võõrandamislepingu sõlmimist informeerima uut omanikku maatükil tehtavast loodushoiutööst;
1.2.4. ta on teadlik, et aastal, mil «Looduskaitseseaduse» § 61 alusel hüvitatakse kahju, mis maatükile on tekitanud rändel viibivad linnud, ei maksta loodushoiutoetust.

1.3. Kui valdaja on maatüki omanik, kohustub ta enne võõrandamislepingu sõlmimist informeerima uut omanikku käesolevast lepingust.

2. Valdaja kohustused

2.1. Valdaja võtab endale kohustuse teha maatükil järgmisi loodushoiutöid (lepingu sõlmimisel mittevajalik tekstist välja jätta, vajadusel teksti täiendada):
x) hooldama maatükil asuvat puisniitu, kusjuures alustama niitmist pärast 1. juulit, riisuma ja ära vedama heina, tagama puistu ja põõsastiku hõreduse (liituvuse 0,2–0,5), niitmisjärgsel karjatamisel mitte ületama karjatamiskoormust 0,5 lü/ha;
x) hooldama maatükil asuvat lamminiitu või soostunud niitu või sooniitu, kusjuures alustama niitmist pärast 1. juulit, niitma keskelt-lahku või servast-serva meetodil, riisuma ja ära vedama heina;
x) hooldama maatükil asuvat lamminiitu karjatamisega, kusjuures karjatamiskoormus jääb vahemikku 0,2–1,0 lü/ha;
x) hooldama maatükil asuvat aruniitu, niites keskelt-lahku või servast-serva meetodil, riisuma ja ära vedama heina;
x) hooldama maatükil asuvat aruniitu karjatamisega, kusjuures karjatamiskoormus jääb vahemikku 0,2–1,2 lü/ha;
x) hooldama maatükil asuvat loopealset karjatamisega, kusjuures karjatamiskoormus jääb vahemikku 0,2–1,0 lü/ha või niitma lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt, hoidma põõsastikku hõredana (liituvusega 0–0,4) ning rohustu madalmurusena;
x) hooldama maatükil asuvat rannaniitu karjatamisega, kusjuures karjatamiskoormus jääb vahemiku 0,4–1,3 lü/ha või niita lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt. Karjatamise tulemusena peab vähemalt pool karjatatavast alast olema madalmurune;
x) puhastama rannaniidu tihedast pilliroost, selleks niitma pilliroogu ajavahemikul 1.–15. juulini ja seejärel karjatama seal korduvalt loomi või niitma, mille tulemusena peab pilliroo kõrgus olema mitte rohkem kui 0,5 m;
x) hooldama maatükil asuvat puiskarjamaad, tagama seejuures puistu liituvuse vähemalt 0,2, karjatama koormusega 0,3–1,0 lü/ha, vajadusel hõrendama puistut ja põõsastikku;
x) hooldama maatükil asuvat ebatasast või mätastunud lamminiitu, soostunud niitu või sooniitu, puhastades seda kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast, kusjuures raiutud võsa võib jätta koristamata;
x) puhastama maatükil asuva niidu kuni 1,5 meetri või üle 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast, mille liituvus on 0,2–0,4;
x) puhastama maatükil asuva niidu kuni 1,5 meetri kõrgusest või üle 1,5 meetri kõrgusest keskmise tihedusega võsast, mille liituvus on 0,5–0,7;
x) puhastama maatükil asuva niidu kuni 1,5 meetri või üle 1,5 meetri kõrgusest tihedast võsast, mille liituvus on 0,8–1,0;
x) koristama, põletama või peenestama raiutud võsa või eemaldatud jäägid niitude tihedast pilliroost puhastamisel või loopealsete võsast puhastamisel või puisniidul puistu grupilise struktuuri taastamisel või puiskarjamaal puude liituvuse vähendamisel;
x) mitte vähendama puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvust korraga rohkem kui 4 astme võrra;
x) rajama võrkaia või okastraataia või elektritara või kohalikust materjalist tara pikkusega ... meetrit;
x) mitte kasutama kasvuregulaatoreid;
x) mitte kündma ja külvama;
x) mitte rajama kuivendussüsteeme;
x) mitte kasutama pestitsiide või väetisi (sh meliorante) lepingu kehtivuse ajal ega aasta kestel pärast selle lõppemist;
x) mitte kasutama lindude peletamise vahendeid.

2.2. Loodushoiutööde tulemusena peab olema tagatud:

______________________________________________

2.3. Loodushoiutööde tegemisel kohustub valdaja arvestama «Looduskaitseseaduse», kaitse-eeskirja, «Metsaseaduse» ja teiste õigusaktide nõudeid.

2.4. Valdaja kohustub lõpetama loodushoiutööd hiljemalt................, seejärel teavitama sellest korraldajat ja koos korraldajaga koostama loodushoiutööde lõpetamise akti.

2.5. Valdaja ei või lepingust tulenevaid kohustusi üle anda kolmandatele isikutele (v.a perekonnaliikmed) ilma korraldaja kirjaliku nõusolekuta.

2.6. Valdaja kohustub teavitama korraldajat oma kontaktandmete, elukoha või pangarekvisiitide muutumisest hiljemalt ühe nädala jooksul muudatuste toimumisest arvates.

2.7. Valdaja kohustub kohe teavitama korraldajat kõikidest asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada loodushoiutööde eesmärgi saavutamist, samuti lepingu kohaselt hooldataval maal rändel viibivate lindude tekitatud kahju hüvitamise taotluse esitamisest vastavalt «Looduskaitseseaduse» §-le 61.

2.8. Valdaja teeb loodushoiutööd omal vastutusel ja tagab loodushoiutöödel enda ja teiste inimeste, samuti loomade ohutuse ja karjatatavate loomade nõuetekohased pidamistingimused.

2.9. Valdaja kohustub järgima loodushoiutööde tegemisel korraldaja juhiseid ja soovitusi, samuti kehtestatud kaitse-eeskirju.

3. Korraldaja kohustused

3.1. Korraldaja kohustub tasuma valdajale loodushoiutööde teostamise eest kokku _________ krooni loodushoiutööde lõppemise akti koostamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks.

3.2. Korraldaja kohustub valdaja nõudmisel andma juhiseid hooldustööde tegemiseks.

3.3. Kui valdaja informeerib korraldajat loodushoiutööde lõppemisest, kohustub korraldaja kuu aja jooksul koos valdajaga maatüki üle vaatama ja koostama loodushoiutööde lõppemise kohta akti, milles märgitakse tehtud tööde maht ja korraldaja hinnang, kas loodushoiutööd on nõuetekohaselt tehtud. Kui ilmnenud puuduste kõrvaldamine on 15 päeva kestel võimalik, annab korraldaja valdajale võimaluse puudused kõrvaldada.

4. Loodushoiutoetuse maksmata jätmine

4.1. Korraldajal on õigus loodushoiutoetuse maksmisest keelduda, taganeda lepingust ning sõlmida kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva maatüki loodushoiutööde tegemiseks uus leping teise isikuga juhul, kui valdaja ei täida oma kohustusi, loodushoiutööde tulemus ei vasta lepingu või õigusaktiga kehtestatud nõuetele, valdaja ei võimalda tutvuda lepingu alusel tehtavaga, viibida kinnisasjal või hoones ning samuti juhul, kui pärast lepingu sõlmimist ilmneb, et valdaja on esitanud valeandmeid ning tegelikult tal ei ole õigust toetusele.

4.2. Kui valdaja teeb loodushoiutööd kokkulepitust väiksemas mahus või halvema kvaliteediga, kuid korraldaja ei pea vajalikuks rakendada lepingu punkti 4.1, makstakse loodushoiutoetust proportsionaalselt loodushoiutööde tulemusele. Juhul kui tegemist on alaga, millelt ei ole pärast niitmist hein koristatud, vähendatakse niitmise eest makstavat toetust 60% võrra toetuse määrast.

4.3. Kui korraldaja taganeb lepingust p 4.1 alusel, kohustub valdaja tasuma riigi tuludesse korraldaja nimetatud arvelduskontole leppetrahvi, mille suurus on 10% lepingujärgsest summast.

5. Vääramatu jõud

5.1. Pool ei vastuta lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise või nende osalise või täieliku täitmata jäämise eest, kui lepingu täitmise teevad võimatuks vääramatud asjaolud (force majeure) nagu näiteks tulekahju, loodusõnnetus ja muud sarnased pooltest sõltumatud põhjused, mis tulevad ilmsiks pärast lepingu sõlmimist.

5.2. Poolel lasub kohustus teatada kohe teisele poolele vääramatu jõu ilmnemisest ja lakkamisest ning võtta tarvitusele kõik abinõud selle mõjude vältimiseks, kõrvaldamiseks või leevendamiseks.

5.3. Kui maatükil lepinguga kavandatud hooldustööd jäävad lepingu kehtivusajal tegemata vääramatu jõu tõttu, makstakse valdajale tasu proportsionaalselt tegelikult tehtud loodushoiutööde mahule, arvestades lepingu punktis 4.2 esitatud tingimust.

6. Muud sätted

6.1. Leping jõustub selle allakirjutamisel ja kehtib kuni lepingukohustused on täidetud.

6.2. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud korras.

6.3. Kõik lepingu muudatused jõustuvad, kui mõlemad pooled on nendele alla kirjutanud, või poolte kirjalikult määratud tähtpäeval.

6.4. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb valdajale ja teine korraldajale.

7. Lepingu lisad

7.1. Kõik lepingu lisad ning lepingu muudatused ja täiendused on nende allakirjutamise hetkest alates lepingu lahutamatud osad.

7.2. Allakirjutamise hetkel on lepingu lisad:
a) maatüki asukoha plaan;
b) maatüki kasutusõigust tõendava dokumentatsiooni koopia, kui toetuse saaja ei ole antud kinnistu omanik.

8. Poolte allkirjad

.......................................... ..........................................
Korraldaja Valdaja

Keskkonnaministri 27. aprilli 2006. a määruse nr 31 «Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» muutmine»
lisa 3

LOODUSHOIUTOETUSE LEPINGU ALUSEL TEHTUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT nr .......

Akti koostamise koht ja kuupäev: ...............................................................................

Valdaja/esindaja nimi: ................................................................................................

Korraldaja: ...............................................................................................................

Loodushoiutoetuse lepingu nr: ................................ kuupäev: ....................................

 

Tehtud töö

Sõlmitud leping

Täidetud leping

Selgitus erinevuste kohta

Pindala, ha / pikkus jm Toetuse summa lepingu järgi Pindala, ha / pikkus jm Toetuse summa täidetud lepingu eest
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
  Kokku:          

Tööde ülevaatamisel:

  1) puudusi ei ilmnenud
  2) esinesid järgmised puudused: ........................................................

Puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaeg: ..............................................

_____________________________________________________________

Lepingus ettenähtud tööde täitmise eest on toetuse kogusumma (sõnadega)
....................................................................................................... krooni, mis kuulub väljamaksmisele.
Valdaja:   Töö vastuvõtja:
..................................................   ..................................................
(nimi, allkiri)   (nimi, allkiri)

Keskkonnaministri 27. aprilli 2006. a määruse nr 31 «Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» muutmine»
lisa 4

Koostab Riiklik Looduskaitsekeskus järgmise aasta 15. jaanuariks

Loodushoiutoetuse saamiseks sõlmitud lepingud ja tehtud kulutused

Koosluse tüüp, tehtud töö (mõõtühik)

Toetuse määr kr/ha/m

Sõlmitud lepingud

Täidetud lepingud

Hulk, tk

Pindala, ha

Toetuse summa lepingu järgi, kr

Hulk, tk

Pindala, ha

Toetuse summa tehtud tööde eest, kr

Jätkuvalt riigimaa Renditud riigimaa Eramaa Jätkuvalt riigimaa Renditud riigimaa Eramaa

Puisniidu hooldamine (ha)

                     

Rannaniidu hooldamine (ha)

                     

Rannaniidu tihedast pilliroost puhastamine (ha)

                     

Loopealse hooldamine (ha)

                     

Lammi- ja sooniidu hooldamine (ha)

                     

Puiskarjamaa hooldamine (ha)

                     

Aruniidu hooldamine (ha)

                     

Linnualal asuva poldri hooldamine (ha)

                     

Tarade ehitamine (ha)

                     
Niidu või loopealse puhastamine kuni 1,5-m võsast (ha) hõre                      
  keskmine                      
  tihe                      
Niidu või loopealse puhastamine üle 1,5-m võsast (ha) hõre                      
  keskmine                      
  tihe                      
Ebatasase lammi- või sooniidu puhastamine kuni 1,5-m võsast (ha)                        
  hõre                      
                         
Puisniidu või puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamine (ha)                        
  1–2 astet                      
                         
  3–4 astet                      
Kokku:                        
Tasutud käibemaks, kr                        
Kulud kokku, kr                        

         Koostas:

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json