Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 22.12.2005 nr 327
RT I 2005, 72, 564
jõustumine 01.01.2006, osaliselt 1.04.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.04.2006 nr 98 (RT I 2006, 18, 146) 1.05.2006

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

(2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk
ÜLDARSTIABI

§ 2. Kindlustatud isiku pearaha

(1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike teenuste osutamise kulude katmiseks.

(2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind kroonides

Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta

3056

69.00

Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3057

30.20

Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3058

36.10

(3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1000 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas elab alaliselt vähem kui 1000 isikut, tasutakse pearaha 1000 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3057 tähistatud teenuse piirhinna järgi.

§ 3. Baasraha ja lisatasu

(1) Baasraha ja lisatasu on tasu, mida haigekassa maksab perearstile, kellele on «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 35 lõike 1 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sätestatud tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike kulude katmiseks.

(2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind kroonides

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

6 401

Kinnitatud nimistuga töötava ja perearsti tunnistust omava arsti lisatasu

3053

1 000

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

  700

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

2 009

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest

3061

4 000

(3) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelus) nimetatud piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

(4) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga kuni 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 10 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuded;
2) perearsti nimistu ei ületa «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud piirsuurust;
3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

(5) Koodiga 3061 tähistatud teenuse eest makstakse lisatasu «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud korras.

§ 4. Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

(1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne
teenus ühes kalendrikuus

3090

300 000

(2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

29

(3) Koodidega 3090 ja 3091 tähistatud teenuste eest võtab haigekassa isikult tasu maksmise kohustuse üle ühele tervishoiuteenuse osutajale temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 5. Koolitervishoiuteenus

(1) Koolitervishoiuteenus on koolis osutatav tervishoiuteenus, mille osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kuul aastas.

(2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Tervishoiuteenuste osutamine koolis

3081

20

(3) Koolis iseseisva õendusabina osutatava tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,8.

3. peatükk
ERIARSTIABI

1. jagu
Ambulatoorne eriarstiabi

§ 6. Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

(1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

123

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

99

Psühholoogi vastuvõtt

3007

227

Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3008

52

Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit

3013

112

Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt (kestus 90 min)

3014

331

Eriarsti koduvisiit

3020

152

Õe või ämmaemanda koduvisiit

3024

89

Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut)

3025

299

Koduõendus-hooldusteenus

3026

183

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

725

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

4 003

Psühhiaatri vastuvõtt koos õega aktiivravi perioodis

3031

239

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

194

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

126

(2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

(3) [Kehtetu – RT I 2006, 18, 146 – jõust. 1.05.2006]

(4) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

(5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

(6) Psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja psühhiaatriaõde või kliiniline psühholoog.

(7) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajadusel konsultandid.

(8) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kus patsient on stabiilises seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist ning haigusepisoodide kordumist või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

§ 7. Vähihaige kodune toetusravi

(1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Vähihaige koduse toetusravi päev

7408

153

(2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

(3) Arsti koduvisiidi kestus koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on kuni 1,5 tundi ja õe koduvisiidi kestus koodiga 3024 tähistatud teenuse osutamisel kuni 2 tundi.

§ 8. Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

930

§ 9. Koduse respiraatorravi piirhind

(1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Kodune respiraatorravi

7034

173

(2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 10. Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

(1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Ühe päeva piirhind kroonides

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

293

Päevakirurgia

3076

377

(2) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui haige viibib ravil üle 6 tunni päevas.

(3) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui osutatakse arstiabi haigele, kes vajab teenust, sh operatsiooni ning teenuse osutamise järgset jälgimist vähem kui 24 tundi.

(4) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 34 nimetatud anesteesia piirhindu.

(5) Päevakirurgias tehtavate operatsioonide korral rakendatakse 6. peatükis loetletud operatsioonide koode.

§ 11. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

(1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km

3071

3

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

6 996

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

12 807

(2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andvasse tervishoiuasutusse.

§ 12. Ambulatoorne taastusravi

(1) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks eriarsti vastuvõtu (koodid 3002 ja 3004) maksumusele üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste teenuste eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

[RT I 2006, 18, 146 – jõust. 1.05.2006]

(2) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ühe ravijuhu raames kuni 12 teenuse eest lõikes 1 toodud loetelust.

(3) Kui koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust ei rakendata tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktis 4 sätestatust, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaa˛iseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(4) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise ja/või radioloogilise uuringu eest (koodid 6307, 6323, 6324, 6325, 6333, 6063, 6064, 6065 või 6066).

2. jagu
Statsionaarne tervishoiuteenus

§ 13. Voodipäeva arvestus haiglas

(1) Haigla ravipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Ravipäevade maksimumarv

Ühe haige voodipäeva piirhind kroonides

Sisehaigused

2001

10

607

Kardioloogia

2002

10

658

Kutsehaigused

2003

10

593

Endokrinoloogia

2005

8

622

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused)

2006

8

668

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud diagnooside korral

2007

8

770

Hematoloogia

2008

9

913

Nefroloogia

2009

10

635

Gastroenteroloogia

2010

10

626

Kirurgia (16-aastane ja vanem isik)

2011

8

669

Kirurgia (alla16-aastane isik)

2012

7

668

Neurokirurgia

2013

11

668

Torakaalkirurgia

2014

10

668

Kardiokirurgia

2015

10

668

Traumatoloogia

2016

10

668

Septiline luu-liigesekirurgia

2017

20

668

Põletus

2018

20

656

Ortopeedia

2019

8

668

Tuberkuloos (tahtest olenematu ravi korral)

2020

180

965

Tuberkuloos

2021

60

656

Psühhiaatria

2022

20

674

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

1 030

Lastepsühhiaatria (alla 16-aastane isik)

2060

20

1 099

Günekoloogia

2025

5

630

Sünnitusabi

2026

5

1 024

Raseduspatoloogia

2028

7

678

Neuroloogia

2029

11

656

Uroloogia

2030

8

628

Oftalmoloogia

2031

4

611

Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia)

2032

4

626

Dermatoveneroloogia

2033

11

671

Neonatoloogia

2034

20

1 083

Radioloogia

2035

10

680

Pediaatria

2036

9

762

Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia)

2038

10

650

Onkoloogia

2039

9

654

Veresoontekirurgia

2040

8

668

Näo-lõualuukirurgia

2042

6

668

Reumatoloogia

2043

11

652

I astme intensiivravi

2044

5

811

II astme intensiivravi

2045

10

3 007

III astme intensiivravi

2046

25

5 878

III A astme intensiivravi

2059

25

6 834

Järelravi

2047

60

406

Põetus, hooldus (lapsevanema viibimisel haige lapsega statsionaaris)

2048

204

Lasteneuroloogia

2050

11

845

Hooldusravi

2053

60

428

(2) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(3) Alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

(4) Lõikes 1 ettenähtud ravipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle järelravi koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuste korral kuni 60 päeva eest.

(5) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelises haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud järgmiste diagnooside alusel:

 

Haigusrühm

Diagnoos (RHK 10)

1)

soolenakkused

A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 shigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

2)

teatavad bakterzoonoosid

A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

3)

muud bakterhaigused

A30.0 – A30.9 leepra, A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

4)

riketsioosid

A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

5)

kesknärvisüsteemi viirushaigused

A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

6)

lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud

A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

7)

naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused

B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

8)

viirushepatiit

B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

9)

HIV-infektsioon

B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi

10)

bakteriaalsed meningiidid

G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid

11)

muud viirushaigused

B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12)

muud haigused või haigusseisundid

B50 – B54 malaaria

(6) Koodiga 2053 tähistatud tervishoiuteenuse ravipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva võrra tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahelisel kirjalikul kokkuleppel.

§ 14. Taastusravi statsionaarne ravipäev

(1) Taastusravi voodipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
kroonides

Taastusravi

8026

513

(2) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse ravipäevade maksimaalsed arvud intensiivse taastusravi eest järgmiste ägedate haigusseisundite ja nende retsidiivide korral (kuni 6 kuud ägeda haigestumise või selle retsidiivi algusest) on järgmised:

Haigusseisund ja selle retsidiiv

Ravipäevade maksimumarv

1) ägeda haiguse või operatsiooni järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

24

2) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne peaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

18

3) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne perifeerne halvatus kaasneva mõõduka või tugeva liikumishäirega taastusarsti suunamisel

18

4) vaagna hulgimurdude ja ebastabiilsete lülisamba murdudega kaasnev mõõdukas või tugev liikumishäire taastusarsti suunamisel

18

5) ägeda südamelihase infarkti ja aortokoronaarse �unteerimise operatsiooni järgne seisund kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

14

[RT I 2006, 18, 146 – jõust. 1.05.2006]

(2)1 Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse ravipäevade maksimaalne arv intensiivse taastusravi eest järgmise ägeda haigusseisundi korral (kuni 18 kuud ägeda haigestumise algusest) on järgmine:

Haigusseisund

Ravipäevade maksimumarv

trauma järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

24

[RT I 2006, 18, 146 – jõust. 1.05.2006]

(22) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse ravipäevade maksimaalne arv intensiivse taastusravi eest alla 19-aastase funktsioonihäirega isiku arendus- ja taastusravil on taastusarsti suunamisel 14 ravipäeva.

[RT I 2006, 18, 146 – jõust. 1.05.2006]

(3) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste protseduuride eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

[RT I 2006, 18, 146 – jõust. 1.05.2006]

(4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse ravipäevade maksimaalne arv, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr funktsioone toetava statsionaarse taastusravi eest järgmiste krooniliste haigusseisundite korral on järgmised:

Haigusseisund või selle retsidiiv

Ravipäevade maksimumarv

Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (% voodipäeva piirhinnast)

Kindlustatud isiku omaosaluse määr (% voodipäeva piirhinnast)

Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud haigusseisundite korral

10

80

20

(5) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks voodipäeva piirhinnale (kood 8026) üle tasu maksmise kohustuse laboratoorsete analüüside (mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse) ja/või radioloogilise uuringu ja/või funktsionaaldiagnostilise uuringu eest.

(6) Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemiste korral:
1) tugiliikumisaparaadi kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused mõõduka või tugeva funktsioonihäirega ning sellest tingitud liikumishäirega;
2) pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või tugev liikumispiiratus;
3) proteesimise ja tugiliigesaparaadi operatsioonide või trauma järelseisundid mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
4) kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
5) närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
6) tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
7) tugevate tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

(7) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(8) Kui tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktist 4 ei rakendata koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust statsionaarse taastusravi osutamisel, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaa˛iseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(9) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva vanema või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse, hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

(10) Taastusravi voodipäeva koodi 8026 rakendatakse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise puhul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes, kesk-, üld- ja taastusravihaiglates.

4. peatükk
UURINGUD JA PROTSEDUURID

§ 15. Radioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Ultraheli piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingute kirjeldus

Piirhind kroonides

Sonograafiline uuring

6001

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

143

Vaginaalne või rektaalne sonograafia

6002

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

174

Pindmiste kudede ultraheliuuring

6003

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

114

Silma ultraheliuuring

6004

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

124

Ultraheli Doppleri uuring kõhukoopast

6005

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

212

Ultraheli Doppleri uuring veresoontele

6006

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

215

Ultraheliuuring koos punktsiooniga

6007

Ultraheli kontrolli all uuritava objekti punktsioon, protseduuri visualiseerimine ja visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

559

Ultraheli abil tehtav transkutaanne drenaa˛

6008

Dreeni paigaldus, ultrahelikontroll

1 686

Rinnanäärme ultraheliuuring

6009

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

122

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring naistel

6010

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

117

Kilpnäärme ultraheliuuring

6012

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

114

Aju ultraheliuuring

6013

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

119

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool radioloogiaosakonda

6014

Ultraheliuuring, leiu visualiseerimine, kirjeldamine ravidokumendis

182

Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne kontrasteerimisega

6015

Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

330

Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne ja munajuhade kontrasteerimisega

6016

Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

1 087

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6008 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab drenaa˛ikomplekti maksumust;
2) koodiga 6015 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainekateetri maksumust;
3) koodiga 6016 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine ja kontrastainekateetri maksumust.

(3) Röntgenoloogia, magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) ja angiograafia piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind kroonides

Röntgenoskoopia abil tehtavad transkutaansed drenaa˛id

6051

Kolde lokaliseerimine röntgenoskoopia abil, dreenimine

1 962

Röntgeni abil tehtav punktsioon või süst

6052

Röntgenoskoopia, uuritava või ravitava haiguskolde punktsioon, kontrollülesvõtte tegemine kahes projektsioonis

583

Kontrastaine üks annus MRT-uuringul

6053

 

1 494

Nõrga väljaga MRT-uuring

6054

Üks uuring, kolm filmi

1 397

Tugeva väljaga MRT-uuring

6055

Üks uuring, kolm filmi

2 834

Kompuutertomograafia (pea uuring)

6056

Üks uuring, üks film

452

Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond)

6057

Üks uuring, kaks filmi

795

Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda)

6058

Üks uuring, kaks filmi

877

Intraoraalne hambaülesvõte

6059

Üks ülesvõte, üks projektsioon

69

Hammaste panoraamülesvõte

6060

Üks ülesvõte, üks projektsioon

76

Kolju röntgenograafia (üks film)

6061

Üks ülesvõte, üks projektsioon

91

Kolju röntgenograafia (kaks filmi)

6062

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

155

Lülisamba kaelaosa röntgenograafia (kaks filmi)

6063

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid)

150

Rinna- või nimmelülide röntgenograafia (kaks filmi)

6064

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid)

161

Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (kaks filmi)

6065

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

150

Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (üks projektsioon)

6066

Üks ülesvõte, üks projektsioon

101

Rindkere otseülesvõte

6067

Üks ülesvõte, üks projektsioon

123

Rindkere külgülesvõte

6068

Üks ülesvõte, üks projektsioon

113

Nina kõrvalkoobaste ülesvõte

6069

Üks ülesvõte, üks projektsioon

101

Kopsude röntgenoskoopia

6070

Röntgenoskoopia

110

Kuseteede röntgenoskoopia

6071

Röntgenoskoopia

133

Skeleti röntgenoskoopia

6072

Röntgenoskoopia

118

Bronhograafia

6073

Skoopia ja kolm projektsiooni

339

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

196

Südame, keskseinandi ja diafragma röntgenoskoopia

6076

Röntgenoskoopia

110

Neelu ja suuõõne kontraströntgenograafia skoopial

6077

Skoopia, kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

165

Söögitoru, mao ja duodeenumi lihtkontrasteerimine skoopial

6078

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni viis filmi

271

Mao ja duodeenumi kaksikkontrasteerimine skoopial

6079

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni üheksa filmi

407

Peensoole kontrastuuring skoopial

6080

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi

315

Irrigoskoopia kaksikkontrasteerimisega

6081

Kontrastaine rektaalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi

455

Antegraadne kolangiograafia

6084

Kontrastaine manustamine sapiteede dreeni kaudu

240

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsioon ning kontrastaine manustamine

358

Kõhukoopa ülevaatlik röntgenograafia

6086

Üks ülesvõte, üks projektsioon

125

Ninaneelu ülesvõte

6087

Üks ülesvõte, üks projektsioon

102

Intravenoosne urograafia

6088

Kontrastaine intravenoosne manustamine, natiiv- ja kontrastiga ülesvõtted, kuni viis filmi

561

Retrograadne või antegraadne ureteropüelograafia

6089

Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi (ei hõlma stendi või nefrostoomi paigaldamist)

376

Hüsterosalpingograafia

6090

Kontrastaine manustamine, kateeter, skoopia, kuni kolm filmi (ei hõlma kateetri asetamist)

609

Suguelundite kontrastuuring

6091

Vesikulograafia, vasograafia. Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm ülesvõtet

266

Fistulograafia

6092

Kontrastaine viimine fistulisse, skoopiakontroll, kolm ülesvõtet

359

Miktsioontsüstograafia

6093

Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi

374

Kontrastartrograafia

6094

Kontrastaine viimine liigeseõõnde, kontroll skoopial, ülesvõtted kolmes projektsioonis

431

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool radioloogiaosakonda

6095

Üks ülesvõte, üks projektsioon

169

Dakrüotsüstograafia või sialograafia

6096

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni, kontrastaine manustamine süljenäärme juhasse

477

Kontrastventrikulograafia või entsefalograafia

6097

Üks piirkond, kaks uuringut, kaks filmi

536

Kontrastmüelograafia

6098

Subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, sihtülesvõtte tegemine, kuni neli filmi

453

Tomograafia

6099

Kuni neli filmi

200

Tomograafia

6100

Kuni kuus filmi

221

Tomograafia

6101

Üle kuue filmi

240

Üla- või alajäseme angiograafia

6102

Perifeerse arteri punktsioon, alajäseme veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

4 905

Lümfangiograafia

6103

Kontrastaine jäsemesse süstimine, vähemalt kolme ülesvõtte tegemine

1 949

Selektiivne vistseraalne angiograafia

6104

Aordi haru(de) kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

4 518

Aju angiograafia

6105

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, kuni neli filmi

5 295

Kopsuarteri angiograafia või selle selektiivne angiograafia või bronhiarteri angiograafia

6106

Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria

5 349

Rinnaaordi/kõhuaordi retrograadne angiograafia või ülemise/alumise õõnesveeni flebograafia

6107

Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria

5 349

Reie flebograafia

6108

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

719

Neeruveeni flebograafia

6109

Perifeerse veeni punktsioon, õõnesveeni/elundiveeni selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

4 905

Neeruarteri balloondilatatsioon

6110

Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted

9 741

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

6111

Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted

9 335

Luutiheduse uuring

6112

Üks protseduur

210

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

6113

Sapiteede kateeterdamine röntgenoskoopia ja ultrahelikontrolli all, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine

16 057

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

6114

Veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine

19 429

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

6115

Perifeerse arteri punktsioon, ajuveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, okluseeriva materjali paigaldamine, kontrollülesvõte

18 098

Kompuutertomograafia (pea uuring) kontrastainega

6120

Üks uuring, üks film

933

Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond) kontrastainega

6121

Üks piirkond, üks uuring, kolm filmi

1 594

Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda) kontrastainega

6122

Kaks piirkonda, üks uuring, kolm filmi

1 695

Fluorograafia

6123

Üks projektsioon, üks film

35

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6051 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab dreeni maksumust;
2) koodiga 6113 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab 4,5 cm pikkuse metallstendi maksumust;
3) koodiga 6114 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonestendi maksumust;
4) koodiga 6115 tähistatud tervishoiuteenuse korral tasutakse lisaks protseduuri piirhinnale (kood 6115) okluseeriva spiraali hind vastavalt okluseerimiseks kulunud spiraalide arvule.

(5) Isotoopdiagnostika piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind kroonides

Mammograafi abil tehtav lokaliseerimine

6131

Mammograafia kahes projektsioonis, juhtetraadi paigaldamine

234

Stereotaktiline mammobiopsia

6132

Mammograafia kahes põhiprojektsioonis, kolde koordinaatide täpne määramine, stereotaktiline kolde punktsioon

491

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia

6140

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 706

Melanoomi stsintigraafia

6141

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

8 910

Põletikukolde stsintigraafia polüklonaalsete antikehadega

6142

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

7 664

Põletikukolde stsintigraafia leukots��ütidega

6143

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

8 883

Stsintigraafia monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia)

6144

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

7 931

Rinnanäärme stsintigraafia

6145

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 064

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

6151

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 230

Kilpnäärme stsintigraafia või Meckeli divertiikli stsintigraafia

6154

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 513

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

6155

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 827

Müokardi stsintigraafia 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia 201-talliumiga

6156

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

4 904

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

6159

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 415

Maksa staatiline stsintigraafia

6161

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 199

Kopsude staatiline stsintigraafia

6163

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 736

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia

6164

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 372

Radiorenograafia

6165

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

966

Neerude dünaamiline stsintigraafia

6166

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

3 555

Neerude staatiline stsintigraafia

6167

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 099

Peaaju staatiline stsintigraafia

6168

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 275

Nukleaarangiograafia

6169

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 819

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia joodiga

6170

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 543

Sialostsintigraafia

6172

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 913

Munasarjade staatiline stsintigraafia

6173

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 543

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

6174

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 827

Müokardi staatiline stsintigraafia 99-Tc-pürofosfaadiga

6175

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

3 163

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine: näidustuste analüüs, kiirgusriski arvutamine, metoodika valik

6176

Haige läbivaatus, doosi arvestus

883

Põletikukolde visualiseerimine HMPAO-ga

6177

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

9 006

Nukleaarventrikulograafia

6178

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 819

Müokardi staatiline stsintigraafia MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia MIBI-ga

6179

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 064

Peaaju emissioontomograafia HMPAO-ga

6180

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

8 582

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite emissioontomograafia

6181

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

14 808

Neerupealiste stsintigraafia kolesterooliga

6182

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

11 134

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia

6183

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

26 305

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia

6184

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

14 197

Endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia

6185

Skoopia ja ülesvõtted pärast endoskoopilist retrograadset kontrastaine manustamist, kuni kolm filmi. Ei sisalda endoskoopia maksumust

382

(6) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind kroonides

Väliskiiritusravi (üle 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7402

Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine

564

Väliskiiritusravi (alla 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7403

Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine

345

Õõnesisene kiiritusravi (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7404

Haige läbivaatus, anesteesia, preparaadi paigaldamine, jälgimine

1 111

Samaariumravi protseduur

7409

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

19 468

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

7410

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

13 266

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

7411

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

11 795

Luumetastaaside ravi Sm-EDTMP-ga

7430

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

19 468

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

7431

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

7 525

Sünovektoomia Dy-165-FHMA-ga või Ho-166-FHMA-ga

7432

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

15 164

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

7433

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

3 933

Palliatiivse kiiritusravi planeerimine

7434

Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, doosiarvestus, simulatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine

1 619

Kuratiivse kiiritusravi planeerimine

7435

Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, ravi aksessuaaride valmistamine, doosiarvestus, simulatsioon, verifikatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine

5 016

(7) Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise korral lisatakse vastava endoskoopilise protseduuri maksumus.

§ 16. Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6250

465

Elektroentsefalograafia uuring tindikirjutusega analoog-EEG-aparaadiga

6251

277

Elektrokortikograafia

6252

639

Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6253

628

Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine

6254

483

Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine

6255

483

Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring

6256

652

Elektromüograafia

6258

389

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) (kestusega 4 tundi)

6259

1 039

(2) Koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 17. Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

(1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Spirograafia

6301

82

Bronhodilataatortest

6302

200

Bronhide hüperreaktiivsustest

6303

422

Sulgumismahu uuring

6305

125

Kehapletüsmograafia

6306

244

Spiroergomeetria

6307

356

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

295

Elektrokardiograafia

6320

40

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

95

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

58

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

241

Tilt-test

6325

476

Holter’i monitooring

6326

355

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

724

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

425

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

341

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

112

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

314

Loote biofüüsilise profiili määramine

6337

211

Loote pidev monitooring – üks tund

6338

62

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

195

Täismahus ehhokardiograafia

6340

724

(2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e. M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler (PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

§ 18. Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Türeoliberiintest

6351

412

Gonadoliberiintest

6352

530

Kortikoliberiintest

6353

2 171

Kasvuhormooni liberiintest

6354

1 931

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

462

Glükagoontest

6356

601

Synacthen-test

6357

415

Kooriongonadotropiintest

6358

457

Arginiintest

6359

580

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

48

§ 19. Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad

(1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

36

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

48

Massaa˛iseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

53

Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)

7014

72

Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)

7016

37

Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis

7017

72

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

61

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele patsiendile)

7025

106

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

12

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

48

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

85

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

24

Inimgeneetiline ekspertiis (proband, genealoogia, geneetilise riski hindamine)

7040

603

Füsioteraapia (kestus 60 min)

7041

162

Tegevusteraapia (kestus 60 min)

7042

202

Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule

7043

88

Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule

7044

95

Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule

7045

164

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

203

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele kuni 20 protseduuri poolaastas;
2) koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ainult ravi korral piirkondliku haigla pulmonoloogiaosakonnas;
3) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe isiku kohta üks kord;
4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
5) koodiga 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
6) koodidega 7041 ja 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule üks kord päevas.

§ 20. Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt)

7100

163

Nahahaava suturatsioon

7101

169

Skelettekstensioon

7102

163

Puusakips või kipskorsett

7103

241

Õlavarre kips

7104

180

Sääre kips

7105

176

Kipslahase asetamine

7106

176

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7107

159

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7108

224

Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril

7109

514

Laparotsentees

7110

121

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7111

53

Põletushaige sidumine (statsionaarne)

7112

206

Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne)

7113

103

§ 21. Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Uretrotsüstoskoopia

7152

169

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

206

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

266

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

2 292

Ureetri kateeterdamine

7156

580

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

2 590

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

1 390

Kateeterdamine

7159

97

Püsikateetri paigaldamine

7160

115

Kromotsüstoskoopia

7161

193

Epitsüstostoomi vahetus

7162

217

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

99

Eesnäärme biopsia

7164

241

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

408

Bu˛eerimine

7166

81

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

1 207

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

3 499

Uroflow

7170

85

Urodünaamika uuring

7171

1 690

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli- ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

2 896

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

§ 22. Näo-lõualuukirgurgiliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Alveooli ekskohleatsioon

7201

36

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

48

§ 23. Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

24

Gonioskoopia, perimeetria

7252

59

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

61

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

61

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

56

Sarvkesta krüoteraapia

7256

66

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

72

Orbita flegmooni avamine

7258

97

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

36

Silmapõhja fotografeerimine

7260

262

Fluorestsentne angiograafia

7261

426

Kompuuterperimeetria

7262

183

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

30

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

59

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

55

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

579

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

38

§ 24. Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Kuulmise sõeluuring

6401

38

Toonaudiomeetria

6402

58

Ülelävelised testid

6403

56

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

80

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

52

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

61

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

140

Tümpanomeetria

6408

58

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

46

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

93

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

56

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

44

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

193

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

115

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

497

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

56

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

74

Trahhea või söögitoru bu˛eerimine

7303

221

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

72

Adenotoomia

7305

55

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

241

Söögitoru bu˛eerimine kuni 3-aastasel lapsel

7307

97

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

74

Otsmikukoopa sondeerimine, bu˛eerimine ja ravimi sisseviimine

7309

72

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

38

Epifarüngoskoopia

7311

38

Otomikroskoopia

7312

48

Stroboskoopia kõris

7313

75

Mikrostroboskoopia kõris

7314

92

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

56

Rinomanomeetria

7316

48

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

38

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7318

2 969

(2) Koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni 8 korda, teisel aastal kuni 6 korda ja kolmandal aastal kuni 3 korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 25. Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

(1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

223

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

97

Amnioinfusioon

7355

369

Loote välispööre pea peale

7356

109

Kordotsentees

7357

645

Üsasisene vereülekanne

7358

1 025

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

42

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötavale arstile.

§ 26. Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Strenaalpunktsioon

7412

296

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

301

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

301

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine kuni 1 tund

7415

135

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine 1–24 tundi

7416

242

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon 24 tundi statsionaarse ravi korral

7417

180

§ 27. Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Torketest allergeeniga

7502

30

Nahasisene test allergeeniga

7503

82

Provokatsioonitest

7504

89

Leukotsütolüüsitest

7505

21

Aglomeratsioonitest

7506

21

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

22

Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur

7508

66

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

53

§ 28. Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

223

Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (kuni kolm biopsiat)

7552

101

Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (üle kolme biopsia)

7553

231

Endoskoopiline polüüpektoomia

7554

449

Sigmoidoskoopia

7556

319

Kolonoskoopia (osaline)

7557

405

Kolonoskoopia (täielik)

7558

483

Bronhoskoopia

7559

408

Retrograatne kolangio-pankreatograafia

7560

776

Retrograatne kolangio-pankreatograafia papillotoomiaga

7561

 1 690

Rektoskoopia

7562

118

Kolposkoopia

7563

125

Sapiteede endoskoopiline proteesimine ehk stentimine

7564

3 198

Endoskoopiline sapikivi ekstraktsioon

7565

1 146

§ 29. Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

197

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis seitse või kaheksa haiget)

7602

39

Psühhoteraapia seanss perele

7603

263

Elekterkrampravi seanss

7609

48

Psühholoogiline kompleksuuring (ühele haigele üks kord)

7610

373

§ 30. Logopeediliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

7611

212

Kõneraviseanss

7614

148

§ 31. Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

4 561

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

7 042

Angiokardiograafia

7653

1 001

Koronarograafia

7654

7 964

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

41 930

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

9 050

Valvuloplastika

7657

43 992

Endokardiaalne mäping

7658

19 758

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

9 278

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

1 202

Südamestimulaatori paigaldamine koos programmeerimisega

7661

3 535

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

5 309

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

41 532

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

7664

164

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

7665

255

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
2) koodiga 7661 tähistatud tervishoiuteenus ei sisalda südamestimulaatori maksumust;
3) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust.

§ 32. Laserravi protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

314

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

422

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

483

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

724

Lasertrabekuloplastika

7805

314

Laseriridektoomia

7806

314

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

1 037

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

121

§ 33. Intensiivravi protseduuride piirhinnad

(1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil

7700

905

Plasmaferees intensiivravi haigele

7701

2 720

Tsentraalveeni kanüleerimine

7702

543

Epiduraalkateetri asetamine

7703

362

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7704

905

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7705

235

Pleuraõõne püsidrenaa˛i rajamine (reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)

7706

724

Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva)

7707

8 446

Hemosorptsiooni seanss

7708

3 016

Hemodialüüsi seanss

7709

2 981

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

2 171

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

459

Invasiivse arteriaalse rõhu monitooring

7712

362

Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta)

7713

362

Plasmafereesi seanss

7714

624

Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas

7715

3 016

Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas

7716

966

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml)

7717

305

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7718

966

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga

7719

1 810

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaa˛, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7720

422

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7721

422

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7722

3 499

Karpaalkanali ja ganglion stellatumi närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad

7723

187

Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine

7726

9 653

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7727

16 893

Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees)

7729

3 732

Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul

7730

3 807

Terapeutiline plasmavahetus lapsel

7731

3 807

Organdoonori ravi

7732

3 668

(2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7726, 7727 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult kindlustatud isikule statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

§ 34. Anesteesia piirhinnad

(1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind kroonides

kuni 0,5

2101

476

0,5 kuni 1

2102

954

1 kuni 2

2103

1 413

2 kuni 3

2104

1 991

3 kuni 4

2105

2 605

4 kuni 7

2106

3 718

üle 7

2107

5 047

recovery («ärkamisruum») – 1 tund

2111

195

(2) Anesteesia aeg algab anestesioloogi esimesest toimingust haigega operatsiooniruumis ja lõpeb haige operatsiooniruumist lahkumisel.

(3) Koodiga 2111 tähistatud teenuse eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle mitte rohkem kui 3 tunni eest.

5. peatükk
KOMPLEKSTEENUSED

§ 35. Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%)

Kindlustatud
isiku omaosaluse määr (%)

Silma sarvkesta siirdamise operatsioon

2201K

9 136

100

0

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

17 345

100

0

Normaalne füsioloogiline sünnitus

2207K

7 644

100

0

Embrüo siirdamine

2208K

7 929

100

0

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

8 483

 70

30

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga)

2210K

1 814

 70

30

Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine

2220K

36 050

100

0

Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon

2221K

168 121

100

0

Allogeense luuüdi transplantatsioon

2222K

394 371

100

0

Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine

2223K

78 349

100

0

Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon

2224K

157 838

100

0

Suure liigese endoproteesimine

2240K

21 369

100

0

Apendektoomia

2242K

6 128

100

0

Ingvinaalherniotoomia

2243K

5 528

100

0

Umbilikaal- ja femoraalherniotoomia

2244K

5 461

100

0

Laparoskoopiline koletsüstektoomia

2245K

9 714

100

0

Eesnäärme TUR-resektsioon

2246K

10 130

100

0

Transuretraalne nõelablatsioon

2247K

14 258

100

0

Katarakti operatsioon

2248K

6 231

100

0

Alajäseme veenilaiendite operatsioon koos saphenektoomiaga

2250K

5 339

100

0

Katarakti fakoemulsifikatsioon

2251K

8 888

100

0

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

2252K

1 516

100

0

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

2253K

393

100

0

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani

2255K

589

100

0

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani

2257K

253

100

0

Kusiti fikseerimine tupe kaudu proleenlingu abil

2275K

11 245

100

0

Kohleaarimplantatsioon

2276K

278 307

100

0

Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega

2277K

100 000

100

0

Ööpäevaringne vältimatu arstiabi andmise toetus ühe eriala kohta kvartalis

2280K

348 915

100

0

Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil

2282K

39 469

100

0

Kadaver-neerudoonori ja doonorneerude ettevalmistus siirdamiseks

2283K

90 237

100

0

Kadaver-neerudoonori ettevalmistus

2284K

24 325

100

0

(2) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
1) koodiga 2276K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab operatsiooni ning implantaadi maksumust;
2) koodi 2277K rakendatakse üks kord aastas piirkondlikele haiglatele.

(3) Koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest kuni 40-aastasele patsiendile kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli korral.

(4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse piirkondlikele ja keskhaiglatele koefitsiendiga 0,7.

(7) Normaalse raseduse jälgimise kompleksteenuste piirhindasid rakendatakse järgmiselt:
1) koodidega 2252K, 2253K, 2255K, 2257K tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu ei rakendata kõrge riskiga raseduse ja raseduspatoloogiaga naiste puhul, kes nimetatud põhjustel kuuluvad jälgimisele günekoloogia tegevusluba omavas piirkondlikus haiglas või keskhaiglas;
2) geneetilise riskiga raseda puhul, kelle suhtes peab olema läbi viidud geneetiline uuring ja konsultatsioon, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lisaks koodiga 2253K tähistatud teenusele ka koodidega 6876, 7040 ja 6007 tähistatud teenuste eest;
3) koodiga 2255K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa asjaomase näidustuse korral täiendavalt tasu makmise kohutuse üle koodidega 6710a ja 6500b (kuni 3 korda) tähistatud laboriuuringute eest. Pärast rasedal esinenud nakkuse ravi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ka koodiga 6737 tähistatud laboriuuringu eest.

(8) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk ) eest.

(9) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
1) raske preeklampsia, eklampsia;
2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
3) keisrilõige;
4) IV järgu lahkliharebendid;
5) raske organpuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järgselt.

§ 36. Diagnoosipõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kraniotoomia, v.a trauma puhul, vanus >17

001

29 779

406

72 504

Kraniotoomia trauma puhul, vanus >17

002

26 544

406

77 761

Kraniotoomia, vanus 0–17

003

29 079

406

70 132

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

004

26 313

7 401

46 534

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

005

19 364

406

45 124

Karpaalkanali avamine

006

3 633

2 048

5 726

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

007

36 263

406

72 526

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta)

008

6 050

406

15 205

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

009

8 477

406

18 115

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

010

7 265

406

31 644

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

011

5 739

406

15 339

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

012

6 023

406

15 599

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

013

6 571

406

16 137

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a TIA

014

7 089

406

17 221

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

015

4 994

406

10 343

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

016

6 257

439

12 721

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

017

5 254

406

10 896

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

018

6 153

406

15 066

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

019

4 943

406

11 102

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

020

7 817

406

37 052

Viirusmeningiit

021

5 957

406

13 815

Hüpertensiivne entsefalopaatia

022

5 605

406

12 727

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

023

11 797

406

23 595

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

024

5 933

406

17 275

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

025

3 991

406

10 809

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

026

4 461

406

12 487

Raske traumaatiline ajukahjustus

027

5 872

406

16 865

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

028

17 476

406

34 952

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

029

3 989

406

9 653

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

030

2 922

406

8 896

Põrutus, vanus >17, kht-ga

031

3 904

406

10 154

Põrutus, vanus >17, kht-ta

032

2 779

406

7 215

Põrutus, vanus 0–17

033

1 581

406

4 285

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

034

8 237

406

23 234

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

035

4 304

406

12 108

Võrkkesta operatsioonid

036

10 947

6 008

16 380

Silmakoopa operatsioonid

037

7 153

406

15 783

Peamiselt vikerkesta operatsioonid

038

6 263

406

12 527

Läätse operatsioonid koos või ilma vitrektoomiata

039

8 755

7 762

9 594

Silmamuna välised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17

040

5 160

1 371

9 056

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17

041

4 816

3 303

6 565

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

042

6 602

2 019

11 914

Hüpheem

043

2 842

406

6 378

Peamised ägedad silmainfektsioonid

044

9 029

406

18 059

Neuroloogilised silmahaigused

045

5 694

406

15 963

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

046

5 790

1 431

10 150

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

047

3 999

406

9 860

Muud silmahaigused, vanus 0–17

048

3 610

406

8 957

Pea ja kaela suured operatsioonid

049

25 135

406

63 018

Süljenäärme eemaldamine

050

9 945

3 729

16 655

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

051

5 945

406

12 491

Huule- ja suulaelõhede korrektsioonid

052

10 662

6 545

14 779

Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus >17

053

8 281

2 554

13 829

Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus 0–17

054

9 574

2 524

16 822

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055A

4 971

406

13 061

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused väheulatuslikud operatsioonid

055B

11 506

406

23 012

Ninaplastika

056

6 986

4 194

10 170

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17

057

5 493

1 717

9 348

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17

058

4 314

3 222

5 416

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17

059

3 401

1 539

5 429

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

060

3 573

2 340

5 015

Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus >17

061

3 486

954

6 341

Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus 0–17

062

4 313

1 350

7 761

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud operatsioonid

063

7 286

406

20 360

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

064

6 057

406

17 537

Tasakaaluhäired

065

4 120

406

9 410

Ninaverejooks

066

2 493

406

6 248

Kõripealise põletik

067

4 400

406

8 801

Keskkõrvapõletik, vanus >17, kht-ga

068

4 917

406

10 832

Keskkõrvapõletik, vanus >17, kht-ta

069

3 639

406

7 955

Keskkõrvapõletik, vanus 0–17, kht-ga

070A

3 979

406

8 582

Keskk��rvapõletik, vanus 0–17, kht-ta

070B

3 388

406

7 594

Kõri- ja hingetorupõletik

071

2 052

406

5 891

Nina traumad ja deformatsioonid

072

2 295

406

5 329

Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus >17

073

4 360

406

10 527

Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus 0–17

074

3 077

406

7 807

Suured rindkereoperatsioonid

075

44 821

406

96 703

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

076

17 725

406

60 762

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

077

9 828

406

33 999

Kopsuarteri embooliad

078

12 277

406

37 822

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

079

18 870

406

56 537

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

080

18 870

406

56 537

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

081

6 121

406

13 900

Hingamiselundite kasvajad

082

7 177

406

18 275

Suured rindkeretraumad, kht-ga

083

7 467

406

19 035

Suured rindkeretraumad, kht-ta

084

4 226

406

10 746

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

085

10 355

406

28 301

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

086

7 233

406

16 835

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

087

6 651

406

21 755

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

088

7 100

406

16 113

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

089

8 282

406

19 896

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

090

6 393

1 125

12 282

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

091A

6 406

406

13 005

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

091B

5 787

1 741

9 867

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

092

11 293

406

26 787

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

093

6 905

406

17 278

Õhkrind, kht-ga

094

8 424

406

21 029

Õhkrind, kht-ta

095

5 660

406

12 950

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

096

6 605

564

13 473

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

097

5 120

406

10 244

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

098A

5 038

406

10 653

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

098B

4 385

406

8 853

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

099

5 709

406

11 418

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

2 625

406

5 626

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

6 938

406

18 580

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

3 707

406

10 144

Südame siirdamine

103

223 408

406

446 816

Südameklappide operatsioonid koos südame kateteriseerimisega

104

146 750

406

293 499

Südameklappide operatsioonid ilma südame kateteriseerimiseta

105

116 368

59 534

178 329

Koronaararterite �untimine koos südame kateteriseerimisega

106

125 827

406

251 653

Koronaararterite �untimine ilma südame kateteriseerimiseta

107

96 329

67 403

130 975

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

112 564

25 719

198 146

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

56 264

406

138 804

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

45 388

7 950

83 928

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid

112

89 492

29 541

155 658

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

18 809

406

46 766

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

10 101

406

22 534

Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardiinfarkti, südamepuudulikkuse või �oki puhul

115

42 539

2 710

84 991

Muude püsistimulaarorite, elektroodide või kardioverteri implanteerimine

116

42 581

3 309

84 557

Südamestimulaatorite revisioon, v.a seadme asendamine

117

17 185

406

34 370

Südamestimulaatorite asendamine

118

27 819

406

80 148

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

5 322

3 760

6 781

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

14 545

406

45 933

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarkti ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal intensiivravi päeval

121

12 800

406

34 084

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal intensiivravi päeval

122

10 135

406

28 317

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga, surm intensiivravi esimese kolme päeva jooksul

123

6 457

406

12 915

Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ga, südame kateteriseerimisega

124

24 899

406

49 798

Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ta, südame kateteriseerimisega

125

21 648

5 109

42 236

Äge ja alaäge endokardiit

126

17 160

406

45 000

Südamepuudulikkus ja �okk

127

6 376

406

14 538

Süvaveenide tromboflebiit

128

7 825

406

23 909

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

16 457

406

32 914

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

7 290

406

17 807

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

6 026

406

13 986

Ateroskleroos, kht-ga

132

6 434

406

14 989

Ateroskleroos, kht-ta

133

6 155

406

13 757

Hüpertensioon

134

5 370

406

11 951

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

7 371

406

18 576

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

6 533

406

14 654

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

3 530

406

9 884

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

5 682

406

13 135

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

3 694

406

9 938

Stenokardia

140

7 409

406

15 370

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

4 807

406

10 838

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

3 588

406

9 924

Rindkere valud

143

4 443

406

11 353

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

7 498

406

18 850

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

4 672

406

15 309

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

56 331

406

135 211

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

43 880

17 935

72 853

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

41 743

406

93 390

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

32 159

3 584

64 540

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

39 031

406

78 062

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

18 194

406

40 668

Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ga

152

28 108

406

56 215

Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ta

153

5 643

406

22 379

Mao-, söögitoru- ja kaksteistsõrmikuoperatsioonid, vanus >17, kht-ga

154

51 095

406

129 996

Mao-, söögitoru- ja kaksteistsõrmikuoperatsioonid, vanus >17, kht-ta

155

37 175

406

86 963

Mao-, söögitoru- ja kaksteistsõrmikuoperatsioonid, vanus 0–17

156

14 015

406

28 030

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

8 295

406

18 545

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

5 630

750

11 143

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

11 859

406

26 174

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

8 392

1 398

16 417

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

7 949

406

19 568

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

5 803

4 269

7 577

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

5 512

3 889

7 366

Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ga

164

16 783

406

34 713

Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ta

165

9 188

635

18 825

Apendektoomia tüsistusteta apenditsiidi korral, kht-ga

166

8 419

406

20 596

Apendektoomia tüsistusteta apenditsiidi korral, kht-ta

167

6 144

5 093

7 405

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

15 874

406

31 748

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

6 743

406

13 856

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

21 204

406

65 214

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

16 502

406

44 452

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

8 143

406

19 206

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

6 028

406

16 399

Seedetrakti verejooks, kht-ga

174

8 771

406

22 094

Seedetrakti verejooks, kht-ta

175

6 704

406

16 487

Tüsistunud peptiline haavand

176

5 971

406

15 368

Tüsistumata peptiline haavand, kht-ga

177

6 372

406

18 204

Tüsistumata peptiline haavand, kht-ta

178

4 229

406

10 004

Põletikuline soolehaigus

179

5 959

406

15 689

Soolesulgus, kht-ga

180

5 092

406

12 797

Soolesulgus, kht-ta

181

3 512

406

8 619

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

5 618

406

13 138

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

3 133

406

8 262

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

3 136

406

8 897

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

2 481

406

5 972

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

3 652

406

9 535

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

2 966

406

6 938

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

4 888

863

9 218

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

5 654

406

18 590

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

3 425

406

10 153

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

2 566

406

7 283

Kõhunäärme-, maksa- ja �untimisoperatsioonid, kht-ga

191

53 594

406

116 186

Kõhunäärme-, maksa- ja �untimisoperatsioonid, kht-ta

192

50 321

670

103 955

Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

193

26 506

406

69 841

Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

194

18 424

406

46 877

Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

39 176

406

78 352

Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

23 448

406

46 896

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

23 473

406

66 349

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

15 828

4 623

28 964

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid

199

21 851

406

45 999

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid

200

25 278

406

88 922

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

29 297

406

58 594

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

7 640

406

20 895

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

7 118

406

21 359

Kõhunäärmehaigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

5 392

406

17 124

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

6 858

406

17 790

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

4 917

406

14 041

Sapiteede haigused, kht-ga

207

5 793

406

15 877

Sapiteede haigused, kht-ta

208

4 025

406

9 624

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane protees, operatsioonid

209A

46 907

28 122

64 027

Alajäseme ja selle suurte liigeste teisene protees, operatsioonid või alajäseme taaskinnitusoperatsioonid

209B

45 833

406

110 191

Puusa- ja reieoperatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210

26 813

789

57 206

Puusa- ja reieoperatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211

21 070

568

43 467

Puusa- ja reieoperatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

13 785

406

30 097

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste puhul

213

17 566

406

45 877

Selja- ja kaelaoperatsioonid, kht-ga

214

33 330

406

110 055

Selja- ja kaelaoperatsioonid, kht-ta

215

14 952

406

48 943

Luulihaskonna ja sidekoe biopsiad

216

5 737

406

16 089

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe vigastuste puhul, v.a labakäsi

217

17 354

406

48 592

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

19 465

486

42 014

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

14 997

2 018

29 391

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

10 789

947

21 932

Põlveoperatsioonid, kht-ga

221

22 900

406

65 771

Põlveoperatsioonid, kht-ta

222

6 447

3 132

10 514

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

12 182

406

27 048

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

9 827

2 381

18 002

Labajala operatsioonid

225

7 067

1 178

13 603

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

9 125

406

26 961

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

5 729

406

12 279

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel; või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

8 020

406

17 511

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

4 841

406

11 466

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

6 402

406

14 616

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

4 103

406

11 248

Artroskoopia

232

6 382

4 059

8 968

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

17 605

406

35 210

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

10 481

406

39 869

Reieluumurrud

235

7 012

406

19 195

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

5 757

406

18 014

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

4 553

406

13 705

Osteomüeliit

238

7 396

406

19 348

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

6 865

406

19 746

Sidekoehaigused, kht-ga

240

6 601

406

17 035

Sidekoehaigused, kht-ta

241

4 782

406

11 373

Septiline artriit

242

7 564

406

17 293

Seljavalud

243

5 223

406

11 520

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

6 194

1 078

11 747

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

5 100

406

10 626

Mittespetsiifilised artropaatiad

246

3 872

406

9 065

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

4 373

406

9 592

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

2 903

406

7 104

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

4 915

406

14 525

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

5 642

406

11 284

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

4 315

406

11 845

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

2 419

499

4 751

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

5 235

406

12 780

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus>17, kht-ta

254

4 351

406

10 046

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

3 669

406

8 668

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

2 992

406

11 851

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

17 589

406

35 178

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

12 255

8 545

16 193

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

7 467

406

14 934

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

11 599

6 113

16 731

Rinnanäärme operatsioon mittepahaloomuliste haiguste puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

5 202

2 237

8 720

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste haiguste puhul

262

3 975

406

7 951

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

30 876

406

61 751

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

16 457

406

32 914

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

21 846

406

43 692

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

7 408

406

20 017

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

4 446

1 000

8 257

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme plastilised operatsioonid

268

8 559

406

32 195

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ga

269

10 467

406

34 341

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ta

270

3 340

406

10 164

Nahahaavandid

271

8 010

406

19 488

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

7 208

1 873

13 122

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

6 927

2 399

11 384

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

6 038

406

16 836

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

4 834

406

14 330

Rinnanäärme mittepahaloomulised haigused

276

3 425

406

8 102

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

7 576

406

18 781

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

4 884

406

10 914

Tselluliit, vanus 0–17

279

3 555

406

7 643

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ga

280

4 819

406

12 516

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ta

281

3 432

406

10 047

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus 0–17

282

2 045

406

6 310

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

5 608

406

11 155

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

3 682

406

8 820

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete puhul

285

20 152

406

53 153

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

18 633

5 464

33 564

Naha siirdamine ja haava hooldus endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete puhul

287

28 836

406

57 671

Operatsioonid rasvumise puhul

288

10 113

406

20 226

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

12 512

5 827

19 786

Kilpnäärmeoperatsioonid

290

12 808

5 448

20 864

Kilpnäärme- ja keeleoperatsioonid

291

7 574

406

15 148

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete puhul, kht-ga

292

25 683

406

51 366

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete puhul, kht-ta

293

18 496

406

36 991

Suhkurtõbi, vanus >35

294

6 473

406

15 960

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

5 414

406

14 556

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

7 454

406

24 258

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

6 518

406

16 399

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

6 347

406

14 663

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

2 071

406

9 864

Endokriinhaigused, kht-ga

300

7 506

406

21 100

Endokriinhaigused, kht-ta

301

4 968

406

14 515

Neeru siirdamine

302

158 080

70 356

250 343

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

35 996

406

80 223

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

21 565

406

63 961

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

17 011

2 670

33 332

Prostatektoomia, kht-ga

306

17 914

406

35 828

Prostatektoomia, kht-ta

307

12 703

3 981

23 468

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

14 963

406

36 948

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

11 253

4 809

17 864

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

14 853

406

31 851

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

13 030

1 757

25 087

Kusitioperatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

7 426

2 022

13 431

Kusitioperatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

6 750

406

13 781

Kusitioperatsioonid, vanus 0–17

314

6 990

406

13 979

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

15 589

406

59 016

Neerupuudulikkus

316

8 210

406

26 455

Neerude dialüüsravi määramine

317

30 433

406

111 904

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

6 351

406

18 777

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

4 975

406

15 790

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

7 849

406

23 524

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

4 801

406

10 683

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

4 535

406

9 098

Kuseteede kivid kht-ga ja/või elektri-�okklaine litotripsia

323

5 349

406

16 183

Kuseteede kivid, kht-ta

324

3 890

406

14 206

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

5 234

406

10 468

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

2 876

406

10 214

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

2 396

406

6 718

Kusiti striktuur, vanus >17, kht-ga

328

4 380

406

11 730

Kusiti striktuur, vanus >17, kht-ta

329

3 868

406

8 850

Kusiti striktuur, vanus 0–17

330

4 515

406

9 029

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

9 433

406

38 293

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

4 956

406

14 789

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

3 901

406

11 169

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

27 462

406

71 212

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

26 050

8 271

44 900

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

14 063

2 129

27 918

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

10 376

7 033

14 673

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate puhul

338

7 134

406

17 518

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste puhul, vanus >17

339

4 752

982

9 201

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste puhul, vanus 0–17

340

4 563

2 460

6 881

Peenise operatsioonid

341

5 382

406

15 148

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

3 585

1 687

5 779

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

3 917

2 205

5 700

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate puhul

344

14 710

406

29 420

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, v.a pahaloomuliste kasvajate puhul

345

6 868

857

13 493

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

6 550

406

21 101

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

5 424

406

14 448

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

4 758

406

13 652

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

4 087

406

10 357

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

4 200

406

9 000

Mehe steriliseerimine

351

3 351

406

6 701

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

2 700

406

7 130

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

22 541

7 733

35 145

Emaka- ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate puhul, kht-ga

354

21 264

406

42 527

Emaka- ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate puhul, kht-ta

355

17 687

406

41 096

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

5 778

2 330

9 911

Emaka- ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate puhul

357

17 532

406

46 215

Emaka- ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste puhul, kht-ga

358

12 714

843

26 608

Emaka- ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste puhul, kht-ta

359

10 032

3 077

17 284

Tupe-, emakakaela- ja vulvaoperatsioonid

360

3 084

406

7 129

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

8 509

6 650

9 917

Naise laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

8 414

8 406

8 422

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate puhul

363

2 934

460

6 058

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste haiguste puhul

364

2 695

2 309

3 138

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

8 999

406

24 161

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

6 973

406

19 416

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

4 484

406

12 577

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

3 185

406

6 399

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

2 102

406

6 150

Keisrilõige, kht-ga

370

12 948

5 173

21 824

Keisrilõige, kht-ta

371

11 969

7 740

16 035

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

7 743

5 797

9 863

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

7 646

7 217

8 146

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

7 874

5 932

9 924

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

9 758

406

19 515

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

4 967

406

9 941

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsiooniga

377

4 001

406

8 365

Emakaväline rasedus

378

6 584

406

15 254

Ähvardav iseeneslik abort

379

2 979

406

7 013

Abort emakaõõne abrasioonita

380

1 562

406

4 805

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

1 577

406

2 805

Ebatuhud

382

1 529

406

3 981

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

2 348

406

6 594

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

1 475

406

4 883

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

4 275

406

10 200

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

4 574

406

17 561

Vastsündinu sünnikaaluga alla 1000 g

386N

174 681

406

525 492

Vastsündinu sünnikaaluga 1000–1499 g

387N

44 128

406

88 257

Vastsündinu sünnikaaluga 1500–2499 g, paljude haigusseisunditega

388A

83 985

406

303 630

Vastsündinu sünnikaaluga 1500–2499 g, paljude haigusseisunditeta

388B

14 830

406

57 224

Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, kellele on tehtud suur operatsioon

389A

125 879

406

593 885

Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, paljude haigusseisunditega

389B

27 762

406

184 275

Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, muude oluliste haigusseisunditega

390

4 682

406

14 605

Normaalne vastsündinu

391

3 192

406

6 899

Splenektoomia, vanus >17

392

27 842

406

55 685

Splenektoomia, vanus 0–17

393

19 225

406

38 450

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

7 948

406

23 803

Vererakkudega seotud haigused, vanus >17

395

7 846

406

17 506

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

6 112

406

22 595

Hüübivushäired

397

10 967

406

45 922

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

8 485

406

22 698

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

4 632

406

10 601

Lümfoom ja leukeemia koos nende puhul tehtavate suurte operatsioonidega

400

30 625

406

82 105

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende puhul tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

36 118

406

72 237

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende puhul tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

13 201

406

29 997

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

10 387

406

31 979

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

6 524

406

17 834

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

12 219

406

53 706

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende puhul tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

81 716

406

163 431

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende puhul tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

17 185

406

34 370

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende puhul tehtavate muude operatsioonidega

408

11 286

406

46 578

Radioteraapia

409

25 832

608

52 570

Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia pole teisene haigus

410

10 240

406

34 413

Pahaloomulise kasvaja anamnees ilma endoskoopilise uuringuta

411

4 671

406

12 549

Pahaloomulise kasvaja anamnees endoskoopilise uuringuga

412

2 315

406

8 299

Muud vähediferentseerunud kasvajate puhul esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

10 292

406

23 089

Muud vähediferentseerunud kasvajate puhul esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

5 038

406

14 952

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

14 646

406

54 294

Septitseemia, vanus >17

416

15 820

406

46 971

Septitseemia, vanus 0–17

417

11 797

406

23 595

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

5 487

406

12 244

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

13 108

406

26 216

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

6 658

406

16 323

Viirushaigus, vanus >17

421

5 204

406

12 574

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

2 539

406

6 783

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

6 119

406

15 731

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi puhul tehtud operatsioonid

424

19 167

406

38 333

Ägedad kohanemisreaktsioonid ja muud psühhosotsiaalsed düsfunktsioonid

425

4 225

406

10 621

Depressiivsed neuroosid

426

4 637

406

10 556

Neuroosid, v.a depressiivsed

427

4 146

406

9 024

Isiksuse ja impulsikontrolli häired

428

5 025

406

13 613

Orgaanilised psüühikahäired ja vaimne alaareng

429

6 795

406

14 760

Psühhoosid

430

3 335

406

11 938

Lapseea psüühikahäired

431

5 982

406

13 819

Muud psüühikahäired

432

4 462

406

11 274

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, patsient katkestas haiglaravi omal algatusel

433

4 370

406

8 740

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ga

434

5 645

406

18 788

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ta

435

3 833

406

14 319

Rehabilitatsioonravi alkoholist ja psühhoaktiivsetest ainetest sõltuvuse puhul

436

11 942

406

23 884

Rehabilitatsioon- ja desintoksikatsioonravi alkoholist ja psühhoaktiivsetest ainetest sõltuvuse puhul

437

11 213

406

22 426

Naha siirdamine vigastuste puhul

439

17 338

406

46 271

Haavakorrastus vigastuste puhul

440

25 778

406

51 557

Operatsioonid kämblavigastuste puhul

441

7 678

406

19 400

Muud operatsioonid vigastuste puhul, kht-ga

442

18 239

406

59 904

Muud operatsioonid vigastuste puhul, kht-ta

443

13 445

406

42 780

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

5 762

406

14 764

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

4 819

406

15 259

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

2 989

406

7 799

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

3 146

406

7 832

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

1 110

406

2 220

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

7 987

406

36 789

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

3 075

406

12 568

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

1 637

406

5 995

Ravitüsistused, kht-ga

452

8 772

406

34 353

Ravitüsistused, kht-ta

453

2 694

406

10 601

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

6 966

406

39 461

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

3 238

406

11 768

Põletushaiged, kes on üle viidud teise intensiivraviasutusse, ravi kestus <6 päeva

456

3 782

406

7 564

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

9 396

406

44 183

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

17 669

406

44 305

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

14 727

406

29 455

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

4 896

406

14 095

Operatsioon teise terviseteenuse osutamisel

461

3 408

406

14 704

Rehabilitatsioon

462

20 827

406

41 654

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

6 397

406

17 333

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

5 304

406

11 975

Järelravi, anamneesis pahaloomuline kasvaja kaasneva haigusena

465

8 156

406

16 311

Järelravi, anamneesis ei ole pahaloomulist kasvajat kaasneva haigusena

466

3 373

406

6 746

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

3 292

406

11 276

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon

468

27 781

406

94 334

Määratlemata või puudulik teave väljakirjutamisel

469

0

0

0

Ei grupeeru

470

0

0

0

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471

52 431

406

104 861

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

35 179

406

101 331

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

11 531

406

42 394

Hingamiselundite haigused koos abistava ventileerimisega

475

53 595

406

107 189

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon

477

9 812

406

40 399

Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ga

478

25 569

406

59 804

Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ta

479

18 377

406

49 833

Maksa siirdamine

480

445 400

406

890 800

Luuüdi siirdamine

481

163 552

406

327 104

Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

482

63 211

8 209

140 998

Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

483

180 351

44 935

441 123

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

82 722

406

165 443

Jäsemete taaskinnistus, puusa- ja reieoperatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

46 750

406

93 500

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

37 076

406

107 589

Muu raske hulgitrauma

487

6 266

406

18 291

HIV-infektsioon koos ulatusliku operatsiooniga

488

69 760

406

139 520

HIV-infektsioon koos temaga seotud peamiste haigusseisunditega

489

14 976

406

40 452

HIV-infektsioon koos temaga seotud muude haigusseisunditega või ilma nendeta

490

8 174

406

20 314

Ülajäseme ja selle suurte liigeste taaskinnistusoperatsioonid

491

45 277

29 468

64 365

Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia on teisene haigus

492

26 021

406

100 325

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

11 419

406

25 531

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

9 751

6 600

12 917

Kopsu siirdamine

495

0

0

0

(2) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis ja päevakirurgias juhul, kui patsient viibib ravil üle 6 tunni päevas.

(3) Lõikes 1 nimetatud diagnoosipõhise kompleksteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos muude samaaegselt osutatud teenustega lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel.

(4) Tasumisel rakendatakse diagnoosipõhise kompleksteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,5 ja muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindasid koefitsiendiga 0,5. Ravi rahastamise lepingus võib kokku leppida rakendatavates koefitsientides vastavalt 0 ja 1.

(5) Diagnoosipõhise kompleksteenuse piirhinda rakendatakse, kui muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 toodud muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

6. peatükk
OPERATSIOONID

§ 37. Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine

010101

955

Sõrme või varba amputatsioon

010102

763

Naha vabaplastika

010103

982

Süvaabstsessi, flegmooni avamine

010104

766

Apendektoomia (krooniline)

020103

1 766

Hemorroidide, polüüpide ja fissuuride operatsioonid

020104

1 766

Paraproktiidi, fistlite operatsioon

020105

1 766

Rinnanäärme sektorresektsioon

020106

1 766

Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne kirurgiline ravi

020107

1 766

Anaalsfinktri plastika

020108

1 766

Kilpnäärmesõlme või -tsüsti eemaldamine

030102

3 056

Herniotoomia pitsunud songa korral

030103

3 056

Diagnostiline ja proovilaparotoomia

030104

3 056

Gastrotoomia, -stoomia, püloromüotoomia

030105

3 056

Apendektoomia (äge, MB)

030106

3 056

Kolostoomi rajamine või sulgemine

030107

3 056

Kõhukoopa abstsessi avamine

030108

3 056

Rinnanäärme eemaldamine

030109

3 056

Ingvinaalsete, aksillaarsete lümfisõlmede eemaldamine

030110

3 056

Sääre või reie amputatsioon

030111

3 056

Trahheostoomia

030112

3 056

Vaagnapõhjalihaste taastamine

030113

3 056

Sfinktrivälise fistli operatsioon

030114

3 056

Umbilikaal-, femoraalherniotoomia

030115

3 056

Ingvinaalherniotoomia

030116

3 056

Kilpnäärme hemitüreidektoomia

040101

4 338

Perforeerunud haavandi üleõmblus

040102

4 338

Peensooletoomia, -stoomia, suturatsioon, anastomoos

040103

4 338

Apendektoomia kesklõikest, kõhukoopa tualett

040104

4 338

Koletsüstektoomia

040105

4 338

Maksa operatsioonid (v.a resektsioon)

040107

4 338

Liidete vabastamine soolesulguse korral

040108

4 338

Operatsioon invaginatsiooni korral

040109

4 338

Polüübi eemaldamine jämesoolelõike kaudu (onkoloogia)

040110

4 338

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

4 338

Operatsioon avatud uurahhuse korral

040112

4 338

Proktoplastika anuse atreesia korral

040113

4 338

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

040114

4 338

Mastektoomia Patey järgi

040115

4 338

Käe eksartikulatsioon õlaliigesest luukasvaja korral

040116

4 338

Herniotoomia armisonga puhul

040117

4 338

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

050101

5 596

Haavandi ekstsisioon, püloroplastika, gastroenteroanastomoos

050102

5 596

Vagotoomia (dreneeriva operatsioonita)

050103

5 596

Peensoole resektsioon

050104

5 596

Rektopeksia (laparotoomia kaudu)

050105

5 596

Herniotoomia soole resektsiooniga

050106

5 596

Koledohhotoomia

050107

5 596

Laparoskoopiline koletsüstektoomia

050108

5 596

Splenektoomia (plaaniline)

050109

5 596

Jämesoole resektsiooni I, II etapp, Hartmanni operatsioon

050110

5 596

Operatsioon kõhu eesseina anomaaliate puhul vastsündinutel

050111

5 596

Pehme koe tuumorite radikaalne eemaldamine (koos lihasgruppidega)

050112

5 596

Operatsioonid teistel endokriinsetel näärmetel

050113

5 596

Relaparotoomia tüsistuse tõttu

050114

5 596

Reie eksartikulatsioon luukasvajate korral

050115

5 596

Mastektoomia Halstedi järgi

050116

5 596

Rinnanäärme reduktsioonplastika

050117

5 596

Pankreatiidi drenaa˛operatsioon (bursa, paranefrium’i drenaa˛, nekrektoomia)

050118

5 596

Hiaatushernia operatsioon

060102

7 791

Mao resektsioon (B I, B II )

060103

7 791

Vagotoomia (koos dreeniva operatsiooniga)

060104

7 791

Biliodigestiivne anastomoos

060105

7 791

Operatsioon õõsorgani vigastuse korral

060107

7 791

Parem- ja vasempoolne hemikolektoomia

060108

7 791

Rektumi resektsioon, amputatsioon

060109

7 791

Pärasoole taastamine (plastika)

060110

7 791

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

060112

7 791

Operatsioon söögitoru, seedetrakti väärarengu puhul vastsündinutel

060113

7 791

Käetorakoskapulaarne ekstirpatsioon luukasvajate puhul

060115

7 791

Kilpnäärme subtotaalne resektsioon

060116

7 791

Söögitoru operatsioonid (rinnaosa)

070101

9 732

Mao ekstirpatsioon, kardia resektsioon

070102

9 732

Mao subtotaalne resektsioon lümfisõlmede laiendatud eemaldamisega

070103

9 732

Pankrease sabaosa resektsioon, pankreatojejunostoomia

070104

9 732

Totaalne kolektoomia

070106

9 732

Rektumi abdominoperineaalne ekstirpatsioon

070107

9 732

Operatsioon kõhukoopa organite mitmikvigastuse puhul (parenhümatoosse ja õõnesorgani vigastuse korral)

070108

9 732

Maksa vasema sagara resektsioon

070109

9 732

Mao rekonstruktiivne operatsioon (reresektsioon)

070110

9 732

Sapiteede rekonstruktiivne operatsioon

070111

9 732

Kilpnäärme radikaalne ekstirpatsioon

070112

9 732

Radikaalne operatsioon Hirschprungi tõve puhul

070113

9 732

Maksa segmentaalne resektsioon

070114

9 732

Operatsioon parenhümatoosse organi vigastuse puhul

070115

9 732

Maksa atüüpiline resektsioon

070116

9 732

Operatsioon torakoabdominaalse vigastuse puhul (torakolaparotoomia)

080101

11 659

Pankreatektoomia

080102

11 659

Abdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

080103

11 659

Maksa tüüpiline (anatoomiline) resektsioon

080104

11 659

Maksa segmentektoomia ja subsegmentektoomia

080105

11 659

Pankrease distaalne subtotaalne resektsioon splenektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

080106

11 659

Pankreatoduodenaalne resektsioon

090101

15 169

Maksa parema sagara eemaldamine

090102

15 169

Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru alumise osa pahaloomuliste kasvajate korral

090103

15 169

Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru keskmise või ülemise kolmandiku pahaloomuliste kasvajate korral

090104

15 169

Koletsüstektoomia maksa parema sagara resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

090105

15 169

Sapiteede resektsioon laiendatud lümfadenektoomiaga

090106

15 169

Maksa lobektoomia

090107

15 169

Hemihepatektoomia

090108

15 169

Sapiteede resektsioon maksa hiiluse resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

100101

18 297

Laiendatud hemihepatektoomia

100102

18 297

§ 38. Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Väikese implantaadi või võõrkeha eemaldamine

010203

1 329

Väikeste luude amputatsioon, eksartikulatsioon

010204

706

Esharotoomia

010206

1 069

Ravinõelte sisestamine luukanalisse

010207

1 169

Lihase-, kõõluseõmblus

020201

2 297

Väikeste luude, liigeste verine repositsioon, osteosüntees

020202

2 789

Luudeformatsiooni korrigeerimine, proteesimiseks ettevalmistamine

020203

2 088

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

020204

2 274

Hallux valgus’e operatsioon

020205

2 787

Tenosünoviidi operatiivne ravi

020206

2 078

Sünovektoomia, artroplastika väikestel luudel

020207

2 774

Väikeste luude osteotoomia

020208

2 939

Luu, liigese biopsia

020209

1 766

Suure implantaadi eemaldamine

020210

2 024

Labakäe kõõluste õmblus

020211

2 297

Luu trepanatsioon, sekvestrektoomia

020212

1 766

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon kuni 1%

020213

1 766

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 4–6%

020214

1 766

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

020218

1 766

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

030201

3 056

Suurte liigeste, luude verine repositsioon, fiksatsioon

030202

3 056

Liigesekapsli ja sidemete õmblus

030203

3 056

Nahatransplantatsioon dermatoomiga alla 4%

030204

3 056

Artroskoopia

030205

3 056

Operatsioon meniski vigastuste korral

030206

3 056

Võõrkeha eemaldamine liigesest

030207

3 056

Kõõluse, lihase transplantatsioon

030208

3 056

Väikeste liigeste endoproteesimine

030209

4 492

Suure implantaadi eemaldamine (tüsistunud, sh lülisammas)

030210

3 056

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 1–3%

030211

3 056

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 7–9%

030212

3 056

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga kuni 1%

030213

3 056

Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteosüntees

030217

3 476

Subtotaalne palmaaraponeuroosi eemaldamine

030218

3 056

Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteoplastiline fiksatsioon

030219

3 584

Suure toruluu (õla-, käsivarre-, reie- ja sääreluud) osteosüntees

040201

4 719

Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon)

040202

4 338

Kõõluse plastika

040203

4 505

Nahaplastika «toitval jalal» (Itaalia plastika)

040204

4 338

Luuplastika

040205

4 338

Labakäe ja labajala deformatsioonide kirurgiline ravi

040206

4 338

Suurte liigeste sünovektoomia

040207

4 338

Suure toruluu osteotoomia

040208

5 161

Reieluukaela osteosüntees

040209

5 460

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 4–6%

040211

4 338

Rindkere ja kõhu põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

040212

4 628

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 10% ja enam

040213

4 338

Randme-, küünar-, hüppe-, põlve- või puusaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

040214

4 527

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

040215

4 338

Suure toruluu tüsilike (lahtiste, killustunud) murdude osteosüntees

050201

5 596

Killustunud liigesesiseste murdude osteosüntees

050202

5 596

Kompressioon-distraktsioon-osteosüntees

050203

5 604

Suure liigese resektsioon, artrodees, artroplastika

050204

5 596

Kaasasündinud, retsidiveeruva ja vana nihestuse kirurgiline ravi

050205

5 596

Põlve- ja õlaliigese sidemete plastika

050206

5 596

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

050207

6 489

Tagumine spondülodees trauma korral

050208

5 851

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 4–6%

050209

5 715

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 1–3%

050210

5 596

Labakäe põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

050211

5 596

Õlaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

050212

5 596

Artroskoopiline sünovektoomia

050213

5 596

Vaagnaluude osteosüntees

060201

7 791

Osteoplastiline osteosüntees

060202

7 791

Luude pikendamine

060203

7 791

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon

060204

7 791

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 7–9%

060205

7 791

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 7–9%

060206

7 791

Näo ja kaela põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

060207

7 791

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

060208

7 791

Vaagnaringi ebastabiilsete murdude välisfiksatsioon

060210

7 791

Õlaliigese ja põlveliigese sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

060211

7 791

Suure liigese endoproteesimine

070201

9 732

Endoproteesi eemaldamine suurel liigesel

070202

9 732

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

9 732

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–6%

070204

9 732

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 10–14%

070205

9 732

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 10–14%

070206

9 732

I ja II astme lülisamba deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega

080201

11 659

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 7–9%

080202

11 659

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 15% ja enam

080203

11 659

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 15% ja enam

080204

11 659

Tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

080206

11 659

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega

090201

15 169

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10–14%

090203

15 169

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 15% ja enam

100201

18 297

Nahatransplantatsioon Meeki meetodil

100202

18 297

Suure liigese revisioonproteesimine

100203

18 297

§ 39. Uroloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Dorsaalintsisioon

010301

788

Vasoresektsioon

010302

821

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

812

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

1 766

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

020302

1 766

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

1 766

Tsirkumtsiisio

020305

1 766

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

1 766

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

1 766

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

3 301

Priapismi operatiivne ravi

030303

3 056

Induratio penis’e plastika

030304

3 056

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

3 056

Optiline uretrotoomia

030306

3 056

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

3 056

Eesnäärme adenomektoomia

030308

3 056

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

3 056

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

3 056

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

040301

4 338

Ureetra striktuuri plastika

040302

4 338

Uretrektoomia

040303

4 338

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

4 338

Kusepõie resektsioon

040305

4 338

Ureeterotoomia

040306

4 338

Proovilumbotoomia

040307

4 338

Neeru, ureetri drenaa˛ioperatsioon

040308

4 378

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

4 338

Nefropeksia

040310

4 338

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

4 338

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

4 338

Kadaver-doonorneerude eemaldamine

040313

5 792

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

4 338

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

4 338

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

4 338

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

4 610

Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine

050301

6 128

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

5 596

Tsüstektoomia

050303

5 596

Tsüstolitotripsia

050304

5 596

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

5 596

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

5 596

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

5 967

Ureeterokutaneostoomia

050309

5 596

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

5 596

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

5 596

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

4 666

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

2 855

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

2 855

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

5 046

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

4 820

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

2 418

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

9 294

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

7 791

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

060302

7 791

Radikaalne prostatektoomia

060303

7 791

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

7 791

Ureetero-ureeterostoomia

060305

7 791

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

7 791

Nefroureeterektoomia

060307

7 791

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

7 791

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

7 791

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

7 791

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

7 791

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata (Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

7 791

Enterotsüstoplastika

070301

9 732

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

9 732

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

9 732

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

9 732

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

9 732

Autorenotransplantatsioon

080301

11 659

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

11 659

Neeru siirdamine

080303

11 659

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

15 169

§ 40. Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Ühe roide resektsioon

020401

2 252

Mitme naaberroide resektsioon

030401

3 056

Diagnostiline torakoskoopia

030402

3 056

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

2 014

Mediastinoskoopia

040401

4 338

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

4 338

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

4 507

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

4 668

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

4 338

Proovitorakotoomia

040406

4 338

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

4 338

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

3 901

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

6 069

Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks

050402

5 596

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

5 746

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

5 596

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

5 596

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

5 596

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks

050407

4 817

VATS operatsiooniks söögitorul

050408

4 817

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

7 791

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

7 791

Kopsu dekortikatsioon

060403

7 791

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

7 791

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

7 791

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga

070401

9 732

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

11 659

Kopsu segmentresektsioon

080402

11 659

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

11 659

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

11 659

Pleuropulmonektoomia

090401

15 169

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

15 169

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

15 169

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

15 169

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

18 297

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

18 297

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga «en block»

100403

18 297

Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest

100404

18 297

Trahhea resektsioon sternotoomiast

100405

18 297

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

18 297

§ 41. Veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Varba või sõrme amputatsioon

010601

853

Varikektoomia vena saphena magna põhitüve eemaldamiseta

020601

1 766

Käe amputatsioon

020602

1 766

Transmetatarsaalne amputatsioon

020603

1 766

Scriebneri �undi rajamine

020605

2 262

Arterite revisioon

030601

3 056

Lumbaalsümpatektoomia

030602

3 056

Vena cava või niudeveeni plikatsioon

030603

3 056

Sääre või reie amputatsioon

030604

3 056

Lintoni või Felderi operatsioon

030605

3 056

Embol- või trombektoomia

030607

3 056

Safenektoomia koos varikektoomiaga

030608

3 056

Arterio-venoosse fistli rajamine

030609

3 056

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia

040601

4 338

Torakaalsümpatektoomia

040602

4 338

Reiearteri endarterektoomia või plastika

040603

4 338

Femoro-femoraalne risti�unteerimine

050601

5 596

Axillo-femoraalne �unteerimine

050603

7 188

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata

050605

5 829

Ülajäseme arterite taastav operatsioon

050606

5 596

Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral

050607

6 198

Veno-venoosne �unteerimine

050610

5 829

SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine)

050611

2 264

Ileo-femoraalne �unteerimine

060601

7 791

Femoro-tibiaalne �unteerimine

060602

7 791

Femoro-popliteaalne �unteerimine

060603

7 791

Ekstrakraniaalsete ajuarterite �unteerimine

060604

7 791

Reoperatsioon replantatsiooni järgselt

060605

7 791

Jäsemearterite õmblus trauma korral

060606

7 791

Portosüsteemne �unteerimine

060607

7 791

Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel

060608

7 791

Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine

060609

7 791

Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne �unteerimine

070601

9 732

Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon

070603

9 732

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

070604

9 732

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

070605

9 732

Aordi bifurkatsiooni �unteerimine

070606

9 732

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

070607

9 766

Aortofemoraalne �unteerimine

070608

9 732

Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika

070609

9 732

Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine

080601

11 659

Jäseme replantatsioon

080602

22 430

Ekstrakraniaalsete ajuarterite �unteerimine

080603

11 908

Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon

090602

15 169

Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon

090603

15 901

Sõrme replantatsioon

100602

18 297

Mitme sõrme või labakäe replantatsioon

100603

18 297

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

100604

18 903

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

100605

18 297

Kinnine kardiokirurgiline operatsioon

100606

28 980

Lahtine kardiokirurgiline operatsioon

100607

55 261

§ 42. Neurokirurgia operatsioonid

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Diagnostilised freesavad

020701

1 766

Ventrikli punktsioon ja drenaa˛

020702

1 766

Kolju allo- ja autoplastika

030701

3 056

Neurolüüs ja perifeerseid närve dekomprimeerivad operatsioonid

030702

3 056

Kolju- ja impressioonmurru korrastamine

040701

4 338

Eksploratiivne kraniotoomia

040702

4 338

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

040703

4 692

Ajuvatsakeste �unteerimine (drenaa˛ arvestatakse eraldi)

040704

10 437

Kolju resektsioon

040705

4 338

Perifeerse närvi primaarne või sekundaarne õmblus

040706

4 757

Ajukasvaja biopsia

050701

5 596

Stereotaktilised operatsioonid, sh ganglion Gasseri kemo- või termodestrueerimine

050702

5 596

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

050703

5 596

Närvipõimikute operatsioonid

050704

6 425

Nimmepiirkonna diskogeensete haiguste operatsioon

060701

7 791

Kraniobasaalse liikvori fistlite operatsioon

060702

7 791

Kordotoomia, müelotoomia, radikulotoomia valukirurgias

060703

7 791

Selgroo ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi)

070701

9 732

Lülisamba rinna- ja nimmeosa spondülodees (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi)

080701

11 659

Ajusiseste kasvajaliste, põletikuliste jm protsesside operatsioon

090701

15 169

Seljaaju primaarsete kasvajate operatsioon

090702

15 169

Aju ja spinaalsete väärarengute operatsioon

090703

15 169

Kraniaalnärvide dekompressiooni või õmbluse operatsioon

090704

15 169

Koljusiseste ajuväliste kasvajaliste protsesside operatsioon

100701

18 297

Aju vaskulaarsete malformatsioonide ja aneurüsmide operatsioon

100702

18 297

§ 43. Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

(1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

010801

851

Sialolitotoomia

010802

851

Keele või huule frenuloplastika

010803

706

Biopsia sügavatest kudedest

010804

851

Angioomide skleroseeriv ravi

010806

706

Ninaluu murru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

010807

706

Näo-, lõualuu ja kaela piirkonna mädakolde avamine

020801

1 766

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga

020803

1 766

Tsüstektoomia või tsüstostoomia

020804

1 766

Lõualuu murru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

020805

1 766

Sarnaluu murru paigaldamine

020806

1 766

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

020807

1 766

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

020808

1 766

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

020809

1 766

Keele lesiooni ekstsisioon

020810

1 766

Pea või kaelapiirkonna haava revisioon

020811

1 766

Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt

020812

1 766

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

030801

3 056

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

030802

3 056

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

030803

3 056

Angioomide ekstsisioon

030804

3 056

Hemiglossektoomia

030805

3 056

Sinusotoomia

030806

3 056

Implantaadi paigaldamine lõualuusse

030807

3 056

Näo-lõualuude ja kaela piirkonna süvamädakolde avamine

030808

3 056

Huule resektsioon plastikaga

030809

3 056

Suulae lesiooni ekstsisioon

030810

3 056

Oronasaalse või oroantraalse fistuli plastiline korrektsioon

030811

3 056

Lõualuu osteotoomia

030812

3 056

Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga

030813

3 056

Keele osaline resektsioon kasvajate korral

030814

3 056

Osteoplastika luulise transplantaadiga

040801

5 296

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

040802

4 338

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

040803

4 338

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

040804

4 338

Lõualuu murru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

040805

4 338

Kondülektoomia

040806

4 338

Huuleplastika järgne korrektsioon

040807

4 338

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

040808

4 338

Osaline parotidektoomia

040809

4 338

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

040810

4 338

Ülalõualuu murru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

040811

4 338

Totaalne glossektoomia

040812

4 338

Totaalne parotidektoomia

050801

5 596

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi

050802

5 596

Näo ja kaela piirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

050803

5 596

Kavernoosse ja ratsemoosse angioomi ekstsisioon

050804

5 596

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

050805

5 596

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

050806

5 596

Lõualuu defektide ravi alloplastika abil

050807

5 596

Huuleplastika

050808

5 596

Suulaeplastika

050809

5 596

Ülalõualuu murru (Le Fort II–III) osteosüntees

050810

5 596

Lõualuude defektide ravi autoplastika abil

060801

7 791

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

060802

7 791

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

060804

7 791

Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral

060805

7 791

Lõualuude resektsioon

060806

7 791

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

070801

9 732

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

070802

9 732

Näo-lõualuude piirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

070803

9 732

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

070804

9 732

Orbitaalhüpertelorismi ravi

080801

11 659

(2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui teenuse osutamisel ei kasutata üldanesteesiat.

§ 44. Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Pteruugiumi operatsioon

010901

684

Eeskambri paratsentees

010903

616

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

1 359

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

1 359

Vigastatud laugude õmblus

020903

1 359

Silikoonimplantaadi või kadaver-sarvkesta eemaldamine

020904

1 359

Eeskambri paratsentees

020905

1 359

Tagumine skleerektoomia

020906

1 359

Evistseratsioon

020908

1 359

Enukleatsioon implantaadita

020909

1 359

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

1 359

Pisarakoti eemaldamine

030901

2 329

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

2 329

Enukleatsioon implantaadiga

030903

2 329

Jääkmembraani lõhestamine

030905

2 329

Eesmine vitrektoomia

030906

2 329

Ptoosi operatsioon

030907

2 329

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

2 329

IOLi eemaldamine

040901

3 183

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

3 183

Laugude plastiline operatsioon

040903

3 183

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

3 183

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

3 183

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

3 183

Tsüklodialüüs

040907

3 183

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

3 183

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

3 183

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

3 183

Orbita seina resektsioon

040912

3 183

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

040913

3 183

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

3 183

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

4 102

Orbita luuline rekonstruktsioon

050903

4 102

Pisarakanalikeste taastamine

050905

4 102

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

4 102

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

4 102

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

4 102

Orbita eksentseratsioon

050912

4 102

Kihiline keratoplastika

050913

4 102

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

5 482

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

5 482

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

5 482

Katarakti operatsioon IOLita

060905

5 482

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

5 482

Keratoproteesimine

070901

6 833

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

6 833

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

6 833

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

6 833

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

6 833

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

6 833

Tagumine vitrektoomia

070907

6 833

Läbistav keratoplastika

070908

6 833

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

6 833

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

6 833

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

10 658

§ 45. Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

916

Tonsillotoomia

011002

706

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

749

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

916

Ninaõõne polüpotoomia

011005

967

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

706

Ninaneelu tamponeerimine

011007

706

Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine

011008

729

Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga

011009

729

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

749

Tümpanostoomia

011016

916

Tonsillektoomia

021001

1 766

Adenoidektoomia

021002

1 766

Trummiõõne polüpotoomia

021003

1 766

Trummiõõne dreenimine

021004

1 766

Mastoidotoomia

021005

3 337

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

1 766

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

1 766

Submukoosne konhotoomia

021008

1 766

Konhotoomia

021009

1 766

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

1 766

Endonasaalne antrostoomia

021011

1 766

Kõri indirektne biopsia

021012

1 766

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

2 833

Huule resektsioon

021014

1 766

Kõrvalesta resektsioon

021015

1 766

Antroskoopia

021017

1 766

Kaela süvalümfisõlme eemaldamine

021018

1 766

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

3 056

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

3 056

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

3 056

Kaela flegmooni dreenimine

031004

3 056

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

3 056

Keele kiilresektsioon

031006

3 056

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

3 056

Ninatiiva plastika

031008

3 286

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

3 056

Etmoidektoomia

031010

3 056

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

3 056

Ösofagoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031013

3 056

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

3 056

Ösofagoskoopia söögitoru dilatatsiooniga

031016

3 056

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

3 056

Kõrvalestaplastika

031018

3 226

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

3 056

Müringoplastika

041001

4 338

Tümpanotoomia

041002

4 338

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

4 338

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

4 338

Farüngo-ösofagotoomia

041005

4 338

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

4 338

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

4 338

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

5 102

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

4 338

Endonasaalne antrostoomia

041010

4 338

Septoplastika

041011

4 338

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

4 338

Frontotoomia

041013

4 338

Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

4 338

A.carotis’e ligeerimine kaelal

041016

4 338

Larüngotoomia

041017

4 338

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

4 338

Attikoantromastoidektoomia

051001

5 596

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

5 596

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

6 691

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

5 596

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

5 596

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

5 596

Sfenoidotoomia

051008

5 596

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

5 596

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

5 596

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

5 596

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

5 596

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

5 881

Rinoplastika

051014

6 592

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanach’i II operatsioon

051015

10 739

Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

5 596

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

7 791

Näonärvi dekompressioon nibujätkes

061002

7 791

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

7 791

Rinoseptoplastika

061004

10 329

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

7 791

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

7 791

Tümpanoplastika

071001

9 732

Oimuluu resektsioon

071002

9 732

Näonärvi plastika kaela piirkonnas

071003

9 732

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

9 732

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

9 732

Tümpanomastoidektoomia

071006

9 732

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile järgi

071007

12 583

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

15 159

Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas

081001

11 659

Keskkõrva reoperatsioon

081002

11 659

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näo piirkonnas

081003

13 161

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

15 169

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

15 169

Labürintektoomia

091003

15 169

Petrosektoomia

091004

15 169

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

15 169

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

15 169

§ 46. Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Hümenektoomia

011101

721

Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

011102

838

Emakaõõne abrasioon

011103

706

Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal

011104

814

Operatsioonihaava sekundaarne korrastus

011105

811

Emakakaela konisatsioon

011106

811

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

011107

811

Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine

011108

776

Emakaõõne manuaalne revisioon

011109

706

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

021101

1 766

Tupe plastiline operatsioon

021102

1 766

Vulva resektsioon

021103

1 766

Hemivulvektoomia

021104

1 766

Abort meditsiinilistel näidustustel

021105

1 766

Plastiline operatsioon emakakaelal

021106

1 766

Emakakaela amputatsioon

021107

1 766

Lahkliha plastiline operatsioon

021108

1 766

Loodet purustav operatsioon

021109

1 766

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

021110

1 766

Hüsteroskoopia

021111

1 766

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid

031101

3 056

Endometrioosi operatsioon

031102

3 056

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

031103

3 056

Munajuhade või munasarjade operatsioon

031104

3 056

Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine

031105

3 056

Lihtne vulvektoomia

031106

3 056

Tupe resektsioon

031107

3 056

Munajuhade sulgemine laparotoomial

031108

3 056

Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega

041101

4 338

Emakavälise raseduse operatsioon

041102

4 338

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

041103

4 338

Emaka supravaginaalne amputatsioon

041104

4 338

Laparoskoopiline väikese vaagna organite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

041105

4 338

Second look günekoloogias

041106

4 338

Hüsteroskoopiline operatsioon

041107

4 338

Keisrilõige

051101

5 596

Hüsterektoomia

051102

5 596

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

051103

5 596

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

051104

5 596

Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon

051105

5 597

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

051106

5 596

Kolpopoees

061101

7 791

Radikaalne h��sterektoomia

061102

7 791

Vaginaalne hüsterektoomia

061103

7 791

Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid

061104

7 791

Emaka laparoskoopiline operatsioon

061105

7 791

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

061106

4 767

Operatsioon Wertheimi järgi

071101

9 732

Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon

071102

9 732

Emakakaela ekstirpatsioon

071103

9 732

Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon

071104

9 732

Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga

071105

9 732

§ 47. Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui erinevate operatsioonide käigus lahendatakse mitu haigusseisundit üheaegselt või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava organi lõikuse korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama organi operatsiooni korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

7. peatükk
MEDITSIINISEADMED JA RAVIMID

§ 48. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed ja ravimid

(1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Nefroloogia

 

 

Peritoneaaldialüüsi kateetri komplekt

2501L

3 095

Kardioloogia

 

 

Alumise õõnesveeni filter

2502L

17 774

Koronaarstent

2503L

27 773

Kardiostimulaator, tüüp SSI

2504L

11 109

Kardiostimulaator, tüüp SSIR

2505L

13 331

Kardiostimulaator, tüüp DDD

2506L

44 436

Kardiostimulaator, tüüp DDDR

2507L

49 991

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

834

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

4 444

Traumatoloogia-ortopeedia

 

 

Harringtoni distraktor lülisambamurru, -deformatsiooni, spondülolisteesi, instabiliteedi jms raviks

2601L

9 454

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisambamurru raviks

2602L

28 362

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem spondülolisteesi raviks

2603L

30 661

Implantaatide komplekt keeruka neuromuskulaarse lülisambadeformatsiooniga lapse raviks

2604L

137 540

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt neuromuskulaarse, kongenitaalse skolioosi raviks

2605L

58 767

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud lülisambamurdude ja -deformatsioonide raviks

2606L

43 503

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

17 410

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

3 378

Osteosünteesil kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

3 755

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

1 640

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

2 244

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

3 235

Malleolaarosteosünteesi kruvide komplekt (3 kruvi)

2613L

480

Reieluukaela osteosünteesi CSS-komplekt (3 kruvi)

2614L

3 577

Osteosünteesi komplekt erikujuliste plaatidega

(T-plaadid, toetusplaadid)

2615L

2 413

Osteosünteesi UTN (Unreamed Tibia Nail) komplekt

2616L

5 009

Osteosünteesi DHS/DCS komplekt

2617L

6 286

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

5 110

Intramedullaarne universaalne nael

2619L

3 960

Intramedullaarne standardne nael

2620L

1 533

Intramedullaarne väike nael

2621L

894

Puusanapa tugevdusrist

2622L

3 555

Suure segmendi välisfiksatsiooni süsteem

2623L

4 599

Väikese segmendi välisfiksatsiooni süsteem

2624L

2 811

Vaagna välisfiksatsiooni süsteem

2625L

10 220

Väike luukruvi

2626L

103

Suur luukruvi

2627L

167

Kirschneri varras

2628L

191

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

4 088

Põlveliigesesideme kinnituskruvi

2630L

1 916

Õlaliigesesideme kinnitusankur

2631L

1 789

Reieluudefekti tugevdusvõrk

2632L

2 333

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2633L

2 844

Luu titaan-minikruvi

2634L

275

Välisfiksatsiooni minisüsteem

2635L

3 304

Osteosünteesi erikujuliste titaanplaatidega minikomplekt

2636L

3 652

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

31 535

Puusaliigese proteesid

 

 

Standardne tsementeeritav protees

2650L

17 774

Standardne tsemendivaba protees

2651L

31 211

Hübriidprotees

2652L

27 508

Tsementeeritav revisioonprotees

2653L

25 392

Tsemendivaba revisioonprotees

2654L

40 204

Segmenti asendav protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2655L

126 960

Põlveliigese proteesid

 

 

Standardne tsementeeritav protees

2660L

30 576

Standardne tsemendivaba protees

2661L

42 003

Segmenti asendav protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2662L

126 960

Õlaliigese protees

 

 

Õlaliigese tsementeeritav protees

2665L

20 102

Küünarliigese protees

 

 

Küünarliigese tsementeeritav protees

2667L

34 914

Hüppeliigese protees

 

 

Hüppeliigese tsementeeritav protees

2668L

25 921

Väikeste liigeste (kämbla, sõrme) proteesid

 

 

Silikoonprotees

2670L

3 703

Totaalprotees

2671L

7 406

Neurokirurgia

 

 

Klips (aneurüsmi operatsioonil)

2701L

1 611

Ajuvatsakeste �unteerimise komplekt

2702L

9 371

Ventrikli välise drenaa˛i komplekt

2703L

3 111

Liikvori kontrollklapp

2704L

6 332

Ajuvatsakeste kateeter

2705L

1 466

Distaalne kateeter

2706L

1 844

Reservuaarklapp

2707L

4 133

Ühendav vahelüli

2708L

579

Distaalne kateeter (vastsündinutele)

2709L

1 689

Caspari plaat ja kruvid 2 lüli fikseerimiseks

2710L

3 111

Caspari plaat ja kruvid 3 lüli fikseerimiseks

2711L

3 999

Caspari plaat ja kruvid 4 lüli fikseerimiseks

2712L

4 888

Kolju alloplastika vahendid (titaanvõrk)

2713L

2 456

Aju konserveeritud kõvakelme (Lyodura)

2714L

2 533

Intraventrikulaarse rõhu andurid

2715L

6 807

Intraparenhümatoosse rõhu andurid

2716L

8 030

Üldkirurgia

 

 

Prolene võrk (6×11 cm)

2750L

555

Prolene võrk (15×10 cm)

2751L

667

Dual Mesh (15×19 cm)

2752L

13 553

Dual Mesh (10×15 cm)

2753L

7 332

Marlex Mesh Perfix Plug

2754L

1 656

PHS (prolene hernia system)

2755L

2 017

Lineaarstapler (operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)

2756L

2 200

Lineaarstapleri täitekassett (operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)

2757L

1 155

Tsirkulaarstapler (operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)

2758L

5 532

Lineaarstapler-lõikur (operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)

2759L

2 333

Lineaarstapleri õmbluskassett (operatsiooni koodid 060109, 070101, 070102, 070110, 080103)

2760L

1 333

Endoskoopiline lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel operatsioonidel

2761L

5 221

Endoskoopilise lineaarstapleri õmbluskassett laparoskoopilistel operatsioonidel

2762L

1 889

Veresoonte kirurgia

 

 

Ajutine �unt

2801L

1 444

Plastika lapp (9×2 cm)

2802L

2 828

Y-kujuline dakroonprotees (operatsiooni koodid 070603, 070606)

2803L

6 665

Y-kujuline immutatud dakroonprotees (operatsiooni koodid 070604, 090603)

2804L

8 887

Lineaarne dakroonprotees (operatsiooni koodid 060601, 070603)

2805L

3 888

Lineaarne PTFE-protees (operatsiooni kood 060603)

2806L

16 797

Lineaarne PTFE-protees (kooniline) (operatsiooni kood 060602)

2807L

19 107

Valvulotoomid 2,0–5,0

2808L

9 776

Embolektoomia balloonkateeter – embolite ja trombimasside eemaldamiseks arterist

2809L

778

Trombektoomia spiraal ja korvkateetrid – trombide ja neointima eemaldamiseks veresoonte proteesidest

2810L

2 611

Hemodialüüsi arteriovenoosne PTHE-�unt

2811L

11 664

Okluseeriv spiraal

2812L

8 766

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

77 763

Lineaarne immutatud dakroonprotees (operatsiooni koodid 050601, 050603, 060601, 060603, 070604)

2814L

5 500

Otorinolarüngoloogia

 

 

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

3 111

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

500

Trummiõõne dreen

2852L

167

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

1 242

Torakaalkirurgia

 

 

Endoskoopiline lineaarstapler-lõikur

2860L

5 221

Endoskoopilise lineaarstapleri õmbluskassett

2861L

1 889

Lineaarstapler-lõikur

2862L

2 333

Lineaarstapleri õmbluskassett

2863L

1 333

Oftalmoloogia

 

 

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

4 444

Sarvkesta protees

2871L

4 693

Iiris-lääts

2872L

6 594

Uroloogia

 

 

URSL operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310), mis sisaldab juhtetraate 0,025 ja 0,035, ureetri otsata kateetrit 5 Fr, ureetri stenti 6 Fr ja korvlingu

2901L

3 868

PCN operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311), mis sisaldab nefrostoomi kateetrit, punktsiooninõela, ureetri oklusiooni kateetrit, Lunder-Quisti juhtetraati, juhtetraate 0,035 ja 0,038

2902L

2 942

Ureetri dilatatsiooni kateeter

2903L

822

Kay kateeter

2904L

551

Perkutaanse nefrostoomi komplekt

2906L

1 444

Lineaarstapler-lõikur (operatsiooni kood 090301)

2907L

2 333

Lineaarstapler-lõikuri täitekassett (operatsiooni kood 090301)

2908L

1 333

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

83 815

Günekoloogia

 

 

Rasestumisvastane emakasisene vahend

2930L

126

(2) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse ühe aasta jooksul pärast sünnitust, kolme kuu jooksul pärast aborti või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

(3) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Nefroloogia

 

 

Ravi erütropoetiiniga doosis 2000 toimeühikut (edaspidi ) või darbepoetiiniga doosis 10 mikrogrammi

200R

367

Mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni puhul ühe päeva ravim

201R

11 109

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravikuur

202R

8 665

Kardioloogia

 

 

Ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline streptokinaasravi (üks raviseanss)

210R

2 222

Kopsuarteri trombolüütiline streptokinaasravi

211R

3 999

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator (üks raviannus)

212R

13 331

Üks viaal glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktilisel kasutamisel kõrge riskiga haigete ebastabiilse stenokardia ja ägeda müokardi infarkti ning koronaarinterventsioonide korral piirkondlikus haiglas (kuni kolm viaali haige kohta)

214R

3 444

Kardiokirurgia

 

 

Infektsioosse endokardiidi operatsioonijärgse antibakteriaalse ravi ühe päeva ravim

213R

1 222

Neuroloogia

 

 

Botox (üks TÜ)

230R

35

Sclerosis multiplex’i ägenemise metüülprednisoloonravi

231R

1 638

Akuutse seljaaju trauma metüülprednisoloonravi

232R

3 777

Dysport (üks TÜ)

233R

11

Sclerosis multiplex’i baasravi mitoksantrooniga, üks manustamiskord

234R

2 212

Pediaatria

 

 

Idiopaatilise trombotsütopeenia immunoglobuliinravi, üks kõrgannusega ravimikuur

281R

22 218

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg

282R

8 401

Günekoloogia

 

 

Anti-D globuliin 625 TÜ

290R

397

Nakkushaigused

 

 

Botulismi immunoglobuliin ühe haige raviks

300R

10 665

Difteeria immunoglobuliin ühe haige raviks

301R

2 222

Hematoloogia-onkoloogia

 

 

Ravikuur granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, üks manustamiskord

304R

1 600

Äge müeloidne leukeemia (üks 7-päevane standardne polükemoteraapiakuur)

305R

12 865

Äge lümfoidne leukeemia (üks 14-päevane standardne polükemoteraapiakuur)

306R

16 761

Hodgkini lümfoom (üks 6-päevane standardne polükemoteraapiakuur)

307R

7 266

Mitte-Hodgkini lümfoom (üks 6-päevane standardne polükemoteraapiakuur)

308R

29 630

Kopsukasvajate tsütostaatiline ravikuur

309R

3 658

Seedesüsteemi pahaloomuliste kasvajate tsütostaatiline ravikuur

310R

4 621

Günekoloogilise sfääri kasvajate tsütostaatiline ravikuur

311R

3 222

Uroloogilise sfääri pahaloomuliste kasvajate tsütostaatiline ravikuur

312R

4 869

Naha, luude ja pehmete kudede pahaloomuliste kasvajate tsütostaatiline ravikuur

313R

4 555

Rinnakasvajate tsütostaatiline ravikuur

314R

10 507

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate tsütostaatiline ravikuur

315R

6 899

Ajukasvajate tsütostaatiline ravikuur

316R

3 593

Plasmotsütoomi tsütostaatiline ravikuur

317R

3 218

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne tsütostaatiline ravikuur

318R

3 081

Intensiivravi

 

 

Sepsise ravipäev vankomütsiini või karbapeneemidega (kuni 10 ravipäeva)

330R

1 077

(4) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud meditsiiniseadmete ja ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas ning nende piirhinnad sisaldavad käibemaksu.

(5) Ravimite piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmist:
1) koodidega 305R ja 306R tähistatud teenust osutatakse ühele haigele kuni kolm ravikuuri aastas;
2) koodiga 308R tähistatud teenust osutatakse ühele haigele kuni kuus ravikuuri aastas;
3) koodiga 318R tähistatud teenust osutatakse ühele haigele kuni kuus ravikuuri aastas;
4) koodidega 304R kuni 318R tähistatud hematoloogia-onkoloogia teenuste osutamine on võimalik nii ambulatoorse kui ka statsionaarse arstiabi korral.

(6) Koodidega 305R, 306R, 307R ja 308R tähistatud ravimi piirhinnale lisaks võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 2008 (hematoloogia voodipäev) tähistatud tervishoiuteenuse eest.

(7) Koodiga 330R tähistatud teenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates koodidega 2222K, 2221K, 2224K, 2045, 2046, 2059 ja 2008 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel raskekujulise sepsise korral, millega kaasneb organpuudulikkust põhjustav infektsioon ning ravi vajadus lähtub ühest järgnevatest RHK 10-s toodud diagnoosidest:
1) A41.1 – täpsustatud stafülokokkseptitseemia (metitsilliin resistentne);
2) A41.9 – septiline �okk;
3) A49.9 – täpsustamata bakternakkus (segainfektsioonide kahtlus, G+ ja G– bakterid ja anaeroobid);
4) K85 – nekrootiline pankreatiit;
5) K65.0 – sekundaarne laialdane peritoniit;
6) G04 – teadvushäiretega meningoentsefaliit;
7) J12–J18, J80 – raskekujuline haiglapneumoonia;
8) J69.0 – raskekujuline aspiratsioonipneumoonia;
9) J85.3 – mediastiniit;
10) N10 – raskekujuline urosepsis;
11) L03 – nekrotiseeruv astsiit;
12) J05.1 – paratonsillaarne abstsess;
13) A41.8 – muu täpsustatud septitseemia (nosokomiaalne multiresistentne infektsioon);
14) P36 – vastsündinu baktersepsis;
15) P77 – vastsündinu nekrotiseeriv koliit.

8. peatükk
LABORIUURINGUD, LAHANGUD JA KUDEDE TRANSPLANTAADID

§ 49. Laboriuuringud

Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

§ 50. Biokeemiliste uuringute piirhinnad

(1) Biokeemiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Albumiin

6500a

11

Glükoos bioloogilises vedelikus

6500b

13

Valk bioloogilises vedelikus

6500c

13

Kreatiniin

6500d

13

Uurea

6501a

15

Bilirubiin

6501b

15

Bilirubiini fraktsioonid

6501c

11

Kusihape

6501d

13

Hemolüüsi aste

6501e

11

Kolesterool

6501f

15

Kolesterooli fraktsioonid

6501g

15

Laktaatdehüdrogenaas

6501h

13

Alfa – HBDH

6501i

11

Leelisfosfataas

6501j

15

AST

6501k

15

ALT

6501l

15

Koliinesteraas

6501m

13

Kaalium

6502a

18

Naatrium

6502b

18

Raud

6502c

15

Kloor

6502d

11

Vask

6502e

15

Kaltsium, ioniseeritud kaltsium

6502f

15

Fosfor

6502g

15

Magneesium

6502h

11

Ammoniaak

6502i

15

Liitium

6502j

11

Laktaat

6502k

11

Triglütseriidid

6502l

15

Happeline fosfataas (HF)

6502m

11

HF prostata fraktsioon

6502n

11

Gamma-glutamüültransferaas

6502o

15

Kreatiinkinaas

6502p

15

CRV (latekstest, kuni 3 lahjendust)

6502r

11

RF (latekstest, kuni 3 lahjendust)

6502s

15

ASO (latekstest, kuni 3 lahjendust)

6502t

11

Seerumi või uriini osmolaalsus

6502u

15

17-ketosteroidid

6503a

23

17-oksüsteroidid

6503b

23

Valkude forees kilel

6503d

23

Rauasidumisvõime

6503e

11

HDL kolesterool (otsene määramine)

6503f

23

LDL kolesterool (otsene määramine)

6503g

23

CRV kvantitatiivselt

6504a

33

CK–MB fraktsiooni aktiivsus

6504b

29

Lipaas

6504c

29

Alfa-amülaas

6504d

29

Bilirubiin vastsündinutel mikromeetodil

6504e

35

Fosfolipiidid ensüümmeetodil

6504f

40

Angiotensiini muundav ensüüm

6505a

47

Happelis-aluseline tasakaal

6505b

53

Fetaalne hemoglobiin, parahemoglobiinid (MetHb; COHb)

6505c

53

Seerumvalgud turbidimeetriliselt või nefelomeetriliselt IgA, IgG, IgM, ApoA1, ApoB (üks parameeter)

6505d

47

Glükohemoglobiin elektroforeesil või avatud kolonnide meetodil

6506a

65

ASO kvantitatiivselt

6506b

47

RF kvantitatiivselt

6506c

47

Valkude forees geelil

6506d

65

Pankrease amülaas

6506e

65

Troponiin T (kiirtest)

6506f

65

IgG uriinis ja liikvoris (nefelomeetriline määramine)

6506g

65

Neerukivi biokeemiline uuring

6507a

73

Lipidogramm

6507b

73

Isoensüümide elektroforees

6508a

179

Katehoolamiinid ja nende metaboliidid

6508b

179

Metallid seerumis leegis atomiseerimisega

6508c

144

Porfüüriauuringud

6508d

120

Kreatiinkinaasi isoensüümide elektroforees

6508e

179

Metallid täisveres ja uriinis grafiitküvetis atomiseerimisega

6509

299

Üldine antioksüdatiivne seisund

6510

89

17-ketosteroidid (avatud kolonnide meetodil)

6511

108

Mikroalbumiin nefelomeetriliselt

6512a

110

Tseruloplasmiin, nefelomeetriline määramine

6512b

110

Transferriin, nefelomeetriline määramine

6512c

110

Uriinivalkude elektroforees

6512d

110

Glükeeritud Hb fraktsioon HbA1c analüsaatoril

6513

131

Vabad rasvhapped ja lipoproteiin (a) ensüümmeetodil

6514

167

Immunofiksatsioon

6515

623

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6500b tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti ambulatoorse vastuvõtu piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele;
2) koodidega 6500b, 6500c, 6500d, 6501a, 6501b, 6501d, 6501f, 6501j, 6501k, 6501l, 6502a, 6502b, 6502r, 6504d tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele.

§ 51. Verehüübimise uuringute piirhinnad

(1) Verehüübimise uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Hüübimine Lee-White’i järgi

6552a

8

Primitiivsed parakoagulatsioonitestid

6552d

8

APTT

6553a

25

Protrombiini indeks (uus termin – tromboplastiini aeg)

6553b

25

Trombiini aeg

6553d

17

Protrombiini tarbimine

6553e

17

Fibrinaas

6553f

17

Fibrinogeen

6553g

29

Hagemani fibrinolüüs

6553h

17

Trombotsüütide agregatsioon agregomeetril

6554b

42

Trombotsüütide adhesioon

6554c

42

Veritsusaeg Ivy järgi (simplate)

6555a

73

Antitrombiin III

6555b

73

Hepariin

6555c

73

Fibriini degradatsiooni produktid

6555d

73

Fibriini monomeerid

6555e

73

D-dimeerid

6555f

179

Trombotsüütide ristotsetiinagregatsioon agregomeetril

6555g

73

Proteiin C

6556a

131

APCR

6556b

131

Faktori määramine

6557a

299

PAI jt fibrinolüüsi näitajad

6557b

299

(2) Koodiga 6552a tähistatud uuringu piirhind sisaldub voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele.

§ 52. Hematoloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Hematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Vereanalüüsi üksikkomponent (Hgb, SR, Lk, Er, Hkt)

6571

11

Vere automaatuuring (hemogrammita)

6572

24

Automaatuuring kolmeosalise leukogrammiga

6573

26

Automaatuuring viieosalise leukogrammiga

6574

33

Trombotsüütide mikroskoopiline uuring

6575a

15

Retikulotsüütide mikroskoopiline uuring

6575b

15

Lihtne hemogramm

6576

17

Patoloogiline hemogramm

6577

33

Luuüdi uuring

6578

89

Tsütokeemiline üksikuuring

6579

103

Uuring LE rakkudele

6580

31

Uuring malaariale

6581a

17

Erütrotsüütide resistentsus

6581b

17

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolu tsütomeetril

6582

524

Rakkude immunofenotüpeerimine läbivoolu tsütomeetriga (üks monoklonaalne antikeha)

6583

121

Retikulotsüütide määramine läbivoolu tsütomeetril

6584

28

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodidega 6571, 6572, 6573, 6574, 6576 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti ambulatoorse vastuvõtu piirhinnas;
2) koodidega 6571, 6572, 6573, 6574, 6576 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas.

§ 53. Uriiniuuringute piirhinnad

(1) Uriiniuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Üksikkomponent (pH, erikaal)

6601

2

Analüüs kaheksa- kuni kümneparameetrilise testribaga

6602

11

Sademe mikroskoopia

6603

7

Sademe mikroskoopia (supravitaalvärvinguga)

6604

13

Rakkude kamberloendus

6605

8

Bilirubiin ja urobilinogeen monotestina

6606

6

Mikroalbuminuuria testribaga

6607

39

Ainevahetushaiguste skriiningtestid

6609

11

Ksüloosi määramine

6610

122

Rasedustest testribaga

6611

43

Mikroalbumiini-kreatiniini suhe testribaga

6612

40

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodidega 6601, 6602, 6603 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti ambulatoorse vastuvõtu piirhinnas;
2) koodidega 6601, 6602, 6603, 6606, 6607 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas.

§ 54. Väljaheiteuuringute piirhinnad

(1) Väljaheiteuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Uuring helmintide munadele

6621a

8

Uuring lambliatele

6621b

8

Uuring peitverele

6621c

8

Anaalkaape uuring

6621d

8

Peitveri immunoloogilisel meetodil

6622

113

Rasv väljaheites kvantitatiivselt

6623

83

Lihtne koprogramm

6624

11

Parasiitide uuring formaliin-eeter kontsentratsiooni meetodil

6625

39

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodidega 6621a, 6621b, 6621c tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti ambulatoorse vastuvõtu piirhinnas;
2) koodidega 6621a, 6621b, 6621c tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas.

§ 55. Liikvoriuuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Tsütoos

6641

9

Tsütogramm

6642

14

Liikvori elektroforees

6643

120

§ 56. Spermauuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Sperma üldanalüüs (veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH)

6651

17

Sperma mikroskoopiline uuring (spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon)

6652

61

Spermatosoidide morfoloogia süvendatud analüüs

6653

155

Spermatosoidide funktsiooni testid: akrosiintest jt

6654

179

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritel

6655

150

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-test, immunograanulite test

6656

89

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

6657

31

Eesnäärme sekretoorse võime hinnang sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

6658

108

Seemnepõiekeste sekretoorse võime hinnang fruktoosi määramise abil spermas

6659

108

Munandimanuste sekretoorse võime hinnang alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

6660

179

Sperma mikrofloora uurimine äigepreparaadis (üks värvimeetod)

6661

17

§ 57. Toksikoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Gaaskromatograafiline uuring, üks parameeter

6671

47

Nitritid, nitraadid, happed, leelised, metallid, etüleenglükool

6672

31

Ravimimürgistuste tuvastamine

6673

120

Etüülalkoholi määramine FPIA-meetodil

6674

121

Ravimite määramine FPIA-meetodil

6675

215

Tsüklosporiini kontsentratsiooni määramine FPIA-meetodil

6676

267

Ravimite ja narkootiliste ainete kontsentratsiooni määramine kemiluminestsentsmeetodil

6677

131

Teofülliini kontsentratsiooni määramine märgkeemiameetodil

6678

53

Etanool ensüümmeetodil, etüleenglükool

6679

42

§ 58. Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Mikroskoopilised uuringud

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring

6701

13

Uuring mütseelidele nahas, juustes, küüntes

6702

6

Uuring Tzangi rakkudele

6703

33

Uuring Demodex follicorum’ile

6704

18

Uuring Treponema pallidum’ile

6705

13

Uuring mükobakteritele

6706

34

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali (v.a veri) aeroobne külv

6710a

36

Bioloogilise materjali külv seentele

6710b

31

Uuring Trichomonas vaginalis’ele

6710c

36

Verekülv

6711

84

Verekülv BACTEC-süsteemiga

6712

120

Uuring Neisseria gonorrhoeae’le

6713a

66

Uuring Ureaplasma urealyticum’ile

6713b

73

Uuring Mycoplasma hominis’ele

6713c

73

Bioloogilise materjali külv mükobakteritele

6714

91

Bioloogilise materjali külv mükobakteritele BACTEC süsteemiga

6715

290

Bioloogilise materjali anaeroobne külv

6716a

114

Uuring klamüüdiale koekultuuril

6716b

108

Uuring viirustele koekultuuril

6716c

102

Samastamine ja ravimitundlikkuse määramine

 

 

Haigustekitaja samastamine

6720

47

Süvamükooside tekitajate ja pärmseente samastamine

6721

61

Beeta-hemolüütiliste streptokokkide samastamine latekstestiga

6722

47

M.tuberculosis’e samastamine ja ravimitundlikkuse määramine

6723

215

M.tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine BACTEC süsteemiga

6724

581

Haigustekitaja ravimitundlikkuse määramine (kuni 6 diski)

6725a

39

Tundlikkuse määramine reservrea preparaatidele (multiresistentsed tüved, intensiivraviosakondade patsientidel esinevad mikroorganismide tüved)

6725b

34

Haigustekitaja ravimitundlikkuse määramine (üle 6 diski)

6726

54

Antibakteriaalse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (E-test)

6727

42

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Süüfilise ekspressdiagnostika

6730

11

Widali reaktsioon. Hemaglutinatsioonireaktsioon. Passiivse hemaglutinatsiooni reaktsioon. Pretsipitatsioonireaktsioon. Lateksaglutinatsioon

6731

52

Komplementsidumise reaktsioon. Hemaglutinatsiooni pidurdusreaktsioon. Immunofluorestsentsmikroskoopia (üks auk)

6732

81

Respiratoorsete viirusinfektsioonide diagnostika immunofluorestsentsmikroskoopial (üks auk)

6733

89

Uuring tüüfusele fagotüpeerimisega. Neutralisatsiooni reaktsioon valgetel hiirtel, koekultuuridel. Bioproovid

6734

102

Clostridium difficile toksiini määramine

6735

204

Spiroheetide immobilisatsioonitest

6736

185

Bakteriaalse või viirusliku antigeeni määramine

PCR-meetodil

6737

179

Viirusmarkeri määramine verest RT-PCR- või PCR-meetodil kommertsiaalse kitiga

6738

872

Papilloomiviiruse tüpiseerimine PCR-meetodil

6739

299

M.tuberculosis’e määramine algmaterjalist DNA-sondide abil

6740

748

Chlamydia trachomatis’e määramine Gen-probe-meetodil

6741

187

Neisseria gonorrhoeae määramine Gen-probe-meetodil

6742

187

Papilloomiviiruse määramine Gen-probe-meetodil

6743

449

§ 59. Seroloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

ABO süsteemi immuunantikehade eraldamine

6771

11

ABO veregrupi määramine monoklonaalsete antikehadega

6772

23

Raskesti diagnoositava ABO veregrupi määramine geeltehnikaga

6773

40

Rh (D) kuuluvuse määramine ekspressmeetodil

6774

10

Rh (D) kuuluvuse määramine kaudse Coombsi testi abil

6775

79

Rh (D) kuuluvuse määramine anti-D IgM monoklonaalse seerumiga

6776

23

Rh (D) kuuluvuse määramine geeltehnikaga

6777

35

Rh-fenotüübi määramine geeltehnikaga

6778

101

Teise veregrupi süsteemide (Kell, Duffy, Kidd, MNSs, P, Lewis, Lutheran) ühe antigeeni määramine

6779

44

Sama, geeltehnika abil

6780

50

Erütrotsütaarsete antikehade määramine ˛elatiinmeetodil standarderütrotsüütidega (01+02)

6781

15

Erütrotsütaarsete antikehade määramine (skriiningtest) kaudse Coombsi testi abil

6782

72

Sama, geeltehnika abil

6783

42

Sama, ensüümmeetodil

6784

48

Erütrotsütaarsete antikehade tiitri määramine ˛elatiinmeetodil

6785

28

Sama, kaudse Coombsi testi abil

6786

138

Sama, geeltehnika abil

6787

155

Antikehade tüpiseerimine erütrotsütaarsetel paneelidel kaudse Coombsi testi abil

6788

162

Sama, geeltehnika abil

6789

189

Sama, ensüümmeetodil

6790

195

Otsene Coombsi test autoantikehade määramiseks

6791

39

Otsene Coombsi test geeltehnika abil

6792

40

Otsene Coombsi test autoantikehade tiitrimiseks

6793

85

Individuaalse doonorivere leidmine ˛elatiinmeetodil (ühe ristreaktsiooni hind)

6794

31

Individuaalse doonorivere leidmine Coombsi testi abil (ühe ristreaktsiooni hind)

6795

89

Individuaalse doonorivere leidmine geeltehnikaga (ühe ristreaktsiooni hind)

6796

46

Vastsündinu vere analüüs geeltehnikaga (veregrupp, Rh, otsene Coombsi test)

6797

76

§ 60. Immuunmeetoditel põhinevate uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

IgG alaklasside määramine (üks alaklass)

6801

61

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

6802

17

Krüoglobuliinide määramine

6803

144

HLA klass I (ABC120) määramine seroloogiliselt

6804

1 135

HLA klass II (DR72) määramine seroloogiliselt

6806

837

Retsipiendi presensibilisatsiooni määramine doonori HLA antigeenide vastu

6807

956

Cross-match

6808

595

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

6809

2 032

NBT (nitro-blue test) granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

6813

299

Hormoonide, tuumormarkerite ja autoantikehade uuring ensüümimmunomeetodil (ELISA, automaatanalüsaatoril jm EIA)

6816

131

Haigustekitajavastaste antikehade või antigeeni uuring ensüümimmunomeetodil (ELISA, automaatanalüsaatoril jm EIA)

6818

179

ELISA-uuring ühe testauguga

6820

95

Erakorraline ELISA-uuring

6821

538

HBsAg, anti-HIV-1/-2-uuring ELISA-meetodil ühe testauguga

6822

42

HBsAg, anti-HIV-1/-2-uuring ELISA-meetodil kahe testauguga

6824

84

Anti-HIV-1/-2 kiirtest

6825

120

Anti-HDV määramine ELISA-meetodil

6826

333

Antikeha (proteinaas 3, müeloperoksidaasi, AGBM, erütropoetiini, tsentromeeri, histoonide, kardiolipiini jt) määramine kommertsiaalse ELISA-kitiga

6831

418

Immunofenotüpiseerimine APAAP-meetodil (üks parameeter)

6833

141

Hormoonide, AFP- ja HCG-uuring kemiluminestsents-(LIA)-meetodil (üks parameeter)

6834a

95

Kasvaja-, aneemia- jm markerite, ravimite, spetsiifiliste antikehade uuring kemiluminestsentsmeetodil (LIA-meetod) (üks parameeter)

6834b

131

Interleukiinide, erütropoetiini, deoksüpüridinoliini jm määramine kemiluminestsentsmeetodil (üks parameeter)

6834c

179

Immunoloogiline uuring radioisotoopmeetodil (RIA-meetod) (üks parameeter)

6834d

110

Immunofluorestsentsuuring (IF-uuring) (üks antigeen)

6835a

88

Immunofluorestsentsuuring autoantikehadele (tuuma-, mitokondri-, silelihaskoe, parietaalraku, kilpnäärme, IgG-tüüpi endomüüsiumi jt antikehad)

6835b

120

Immunofluorestsentsuuring kommertsslaididel

6836

155

ANCA määramine immunofluorestsentsuuringuga

6837

179

IgA-tüüpi autoantikehade (endomüüsiumi jt) määramine immunofluorestsentsmeetodil

6838

138

Otsene immunofluorestsentsuuring biopsia materjalist (nelja konjugaadiga)

6839

597

Immunoblotuuring (üks parameeter)

6842

215

Antigeeni või -kehade kompleksne analüüs immunoblotinguga

6843

897

HIV-antikehade immunofermentaalne analüüs (ühes sombus)

6843a

179

HIV-antigeen, immunofermentaalne analüüs

6843b

179

§ 61. Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Üld-IgE määramine ELISA-meetodil

6844

84

Üld-IgE määramine ELFA-meetodil

6845

108

Spetsiifilise IgE määramine kemiluminestsentsmeetodil (ühe allergeeni suhtes)

6846

144

Spetsiifilise IgE määramine (allergeenide paneeli suhtes)

6847

215

Allergeeni grupikuuluvuse määramine vereseerumis, üks test

6848

108

Spetsiifilise allergeeni identifitseerimine vereseerumis, üks test

6849

179

Spetsiifilise allergeeni kompleksne identifitseerimine

6850

2 152

Allergeenide paneelide AlaTop ja FP5 määramine kemiluminestsentsmeetodil

6851

131

Üld-IgE määramine kemiluminestsentsmeetodil

6852

95

§ 62. Geneetiliste uuringute piirhinnad

(1) Geneetiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Kromatograafiline analüüs

6871

120

Aminohapete analüüs

6872

479

Fenüülalaniini fluorimeetriline kvantitatiivne määramine

6873

95

X-kromatiini määramine

6874

217

Kromosoomianalüüs perifeersest verest

6875

2 157

Kromosoomianalüüs amnioni- ja koorionivedelikust; kromosoomianalüüs naha fibroblastide kultuurist

6876

5 145

Kromosoomianalüüs Fra(X)-sündroomi diagnoosimiseks. Luuüdi kromosoomide uuring

6877

3 144

Täiendav kromosoomide struktuuriuuring (C-b, Q-b eritehnikaga), fotografeerimine

6878

495

DNA-analüüs PCR-meetodil (üks mutatsioon)

6879a

131

RNA-analüüs RT-PCR-meetodil

6879b

191

DNA-restriktsioonanalüüs (üks ensüüm)

6880

47

DNA analüüs agaroosgeelelektroforeesil

6881

31

HLA klass II DR alleelide määramine PCR-meetodil

6882

837

HLA klass II DQ alleelide määramine PCR-meetodil

6883

538

HLA klass II DP alleelide subtüpiseerimine PCR-meetodil

6884

1 912

Kromosoomaberatsiooni määramine RT-PCR-meetodil

6887

538

Kromosoomaberatsiooni määramine in situ hübridisatsiooni meetodil

6888

717

(2) Koodiga 6876 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
1) raseda vanus on 37 aastat ja enam;
2) ultraheliuuringul on leitud loote väärareng;
3) I trimestri ultraheliskriiningu ja/või I ja II trimestri seerumskriiningu positiivne tulemus;
4) ühel vanematest esineb kromosoomide struktuurne muutus;
5) kromosoomipatoloogia esinemine eelmisel lapsel;
6) ioniseeriva kiirguse või tsütotoksilise ravi toime ema ja isa sugurakkudele või embrüole/lootele raseduse alguses;
7) pärililikud X-liitelised haigused perekonnas, kui geenidiagnostika pole võimalik (loote soo määramiseks);
8) on tuvastatud geenihaigused perekonnas.

§ 63. Histoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Biopsia rutiinuuring (hematoksüliin/eosiin värvinguga)

6901

152

Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga biopsia; operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga

6902

289

Histoloogilise preparaadi üks lisavärvimine; koematerjali dekaltineerimine; seerialõikude valmistamine kogu materjalist

6903

76

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal

6904

224

Vähemalt 5 või enama lisavärvimise kasutamine histoloogias

6905

524

Immunohistokeemiline uuring ühe monoklonaalse antikehaga histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil

6906

524

Histokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul, üks histokeemiline reaktsioon

6907

194

Elektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil

6908

1 470

Immuunelektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil

6909

1 630

In situ hübridiseerimine, uuring ühe monoklonaalse markeriga histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil

6910

524

§ 64. Tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Güneko-tsütoloogiline rutiinuuring, lihtne tsütoloogiline uuring maliigsuse diferentseeringuga

6911

89

Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga güneko-tsütoloogiline uuring

6912

113

Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga tsütoloogiline uuring

6913

113

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal

6914

76

Histokeemiline uuring tsütoloogilisel preparaadil, üks histokeemiline reaktsioon

6915

156

§ 65. Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Lahang ilma histoloogilise uuringuta

6916

689

Lahang ja histoloogiline uuring (hematoksüliin-eosiin-värving)

6917

1 630

Lahang ja histoloogilised erivärvimised või lisauuringud; kliinilis-anatoomilise konverentsi korraldamine ja lahangujuhu demonstratsioon

6918

2 756

Vastsündinute/surnultsündinute lahang ja histoloogiline uuring (hematoksoliin-eosiinvärving)

6919

968

§ 66. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad

Kudede transplantaadi nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Luu transplantaadid formaliinis

 

 

pikkusega kuni 10 cm

6950

191

pikkusega üle 10 cm

6951

299

silindrid pikkusega kuni 10 cm

6952

681

silindrid pikkusega üle 10 cm

6953

945

Demineraliseeritud luu transplantaadid

 

 

pikkusega kuni 10 cm

6954

228

pikkusega üle 10 cm

6955

322

silindrid pikkusega kuni 10 cm

6956

812

silindrid pikkusega üle 10 cm

6957

1 065

Vaagna harja kortiko-spongioossed transplantaadid (blokk 3×3 cm)

6958

348

Roidekõhre transplantaat (tükk pikkusega ca 5 cm)

6959

466

Sügavkülmutatud reieluupähik

6960

1 170

Sügavkülmutatud spongioosa tükid

6961

1 123

9. peatükk
VERETOOTED

§ 67. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete piirhinnad

Veretoote nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind kroonides

Konservveri (1 doos 468–558 ml)

4001

Üks doos

705

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml)

4002

Üks doos

680

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml)

4003

Üks doos

713

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 60 ml)

4004

Üks doos

713

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml)

4005

Üks doos

748

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml)

4006

Üks doos

782

Värskelt külmutatud plasma

4011

Üks liiter

937

Värskelt külmutatud afereesplasma

4012

Üks liiter

 1 094

Värskelt külmutatud plasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4013

Üks liiter

2 272

Värskelt külmutatud afereesplasma,

lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4014

Üks liiter

2 082

Ühe doonori trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 45–85×109

4015

Üks doos

532

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109

4016

Üks doos

2 374

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

765

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109

4018

Üks doos

1 201

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250×109

4019

Üks doos

1 137

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele

4020

Üks doos

1 522

1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85×109

4021

Üks doos

920

Koosteveri

4022

Üks doos

1 328

Coombsi kontrollerütrotsüüdid

4024

5 ml

83

Standarderütrotsüüdid veregrupi määramiseks (O, A, B, Rh-negatiivsed)

4026

komplekt 3×5 ml

273

Standarderütrotsüüdid veregrupi määramiseks (O, A, B, Rh-negatiivsed)

4027

komplekt 3×10 ml

279

Standarderütrotsüüdid antikehade määramiseks (01 ja 02 Rh-positiivsed)

4028

komplekt 2×5 ml

100

Anti-D IgM monoklonaalne, Rh-kontroll

4030

komplekt 2×10 ml

155

Sol. albumini 5%

4047

100 ml

167

Sol. albumini 5%

4048

250 ml

410

Sol. albumini 20%

4049

100 ml

656

Sol. albumini 20%

4050

50 ml

329

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109

4060

Üks doos

2 695

BC 5 trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 230–430×109

4061

Üks doos

2 299

Koostetrombotsüüdid

4063

Üks doos

1 228

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109

4064

Üks doos

1 682

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud

4065

Üks doos

1 065

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud

4066

Üks doos

901

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 60 ml), filtreeritud

4067

Üks doos

901

Pestud erütrotsüütide suspensioon

(1 doos 230–300 ml), filtreeritud

4068

Üks doos

1 231

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud

4069

Üks doos

1 073

Ühe doonori trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 45–85×109, filtreeritud

4070

Üks doos

1 302

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109, filtreeritud

4071

Üks doos

2 934

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud

4073

Üks doos

1 874

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud

4074

Üks doos

1 809

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud

4075

Üks doos

2 170

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109, filtreeritud

4076

Üks doos

3 201

Konservveri, filtreeritud

4077

Üks doos

1 628

BC 5 trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 230–430×109, filtreeritud

4078

Üks doos

1 938

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109, filtreeritud

4080

Üks doos

1 628

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

2 050

VII hüübimisfaktor

4082

500 toimeühikut

3 229

IX hüübimisfaktor

4083

600 toimeühikut

5 074

Willebranti faktor

4084

500 toimeühikut

4 023

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

7 047

Intravenoosne immunoglobuliin (IVIG)

4086

1 gramm

417

10. peatükk
HAMBARAVI

§ 68. Hambaraviteenuste piirhinnad

(1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Restauratiivne hambaravi

 

 

Ravi planeerimine

 

 

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine

5400

121

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia

5401

14

Injektsioonanesteesia

5402

40

Profülaktilised menetlused

 

 

Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine)

5410

121

Kõigi hammaste fluoroteraapia

5411

62

Silandi paigaldamine ühele hambale

5412

34

Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks

5413

34

Ravi täidistega

 

 

Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks

5420

80

Juurekruvi asetamine ja fikseerimine

5421

142

Täidised (sh preparatsioon)

 

 

Ravimi asetamine ja ajutine täidis

5422

68

Hõbetäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5423

114

Kahe pinna täidis

5424

158

Kolme pinna täidis

5425

213

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5426

367

Klaasionomeertsement

 

 

Ühe pinna täidis

5427

94

Kahe pinna täidis

5428

125

Kolme pinna täidis

5429

194

Köndi ülesehitus

5430

342

Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5431

120

Kahe pinna täidis

5432

157

Kolme pinna täidis

5433

208

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5434

354

Valguskõvastuvad täidised

 

 

Ühe pinna täidis

5435

193

Kahe pinna täidis

5436

252

Kolme pinna täidis

5437

314

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5438

501

Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega

5439

213

Endodontia

 

 

Pulbi katmine ja ajutine täidis

5460

140

Amputatsioon

5461

138

Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5462

425

Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5463

509

Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5464

595

Ravimivahetus juurekanalites

5465

182

Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal

5466

146

Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal

5467

222

Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal

5468

298

Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal

5469

374

Kirurgia

 

 

Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale

5320

48

Küretaa˛ ühe hamba ulatuses

5321

48

Parodontaalne operatsioon

5322

320

Vestibulumi või suupõhja plastika

5323

478

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

5324

1 859

Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon

5325

282

Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine

5327

310

Ühe juurega hamba eemaldamine

5328

113

Mitme juurega hamba eemaldamine

5329

178

Mädakolde avamine ja ravimenetlused

5330

201

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

5331

149

Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine

5332

174

Hemostaas õmblusega

5333

78

Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon

5334

630

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga

5335

452

Alveolaarluu resektsioon

5336

185

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

5337

384

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

5338

57

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine

5339

243

Biopsia pindmistest kudedest

5340

251

(2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele üks kord ravi alguses, kuid mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 69. Hambaproteeside piirhinnad

(1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

387

Proteesi baasis

5005

409

Lihtne plastmasshammas

5006

33

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

60

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

1750

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

2109

Individuaallusikas

5011

99

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

39

Dentoalveolaarne klamber

5015

30

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

43

Elastne pelott traadil

5017

49

Kantud proteeside regulatsioon

5018

25

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

206

Tooruse isoleerimine

5021

25

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

60

Kaks murdu ühes baasises

5023

79

Ühe hamba lisamine

5024

99

Kahe hamba lisamine

5025

138

Kolme hamba lisamine

5026

178

Nelja hamba lisamine

5027

217

Ühe klambri lisamine

5028

99

Kahe klambri lisamine

5029

118

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

88

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

261

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

355

Ülemine kaar

5034

387

Alumine kaar

5035

356

Tugi-hoideklamber

5036

97

T-kujuline klamber

5037

146

Jooksva klambri üks lüli

5038

31

Täiendav lebam

5039

16

Kulliküüsjätke

5040

27

Ühendusharu

5041

16

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

16

Metallist valatud hammas

5043

112

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

194

Baasis

5045

326

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

10

Baasise piiraja

5047

30

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

18

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

443

Ülemine esimene kaar

5054

581

Ülemine tagumine kaar

5055

522

Alumine kaar

5056

484

Suulaeplaat

5057

807

Keeleplaat

5058

642

Tugi-hoideklamber

5059

146

T-kujuline klamber (Roach)

5060

178

Ringklamber

5061

227

Jooksva klambri üks lüli

5062

66

Oklusioonilebam

5063

31

Kulliküüsjätke

5064

31

Ühendusharu

5065

28

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

39

Metallist valatud hammas

5067

162

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

227

Büügli baasis

5069

486

Baasise piiraja

5070

39

Elektrolüütiline poleerimine

5072

20

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

3210

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

418

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

467

Kahevärviline plastmasskroon

5079

434

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

484

Plastmassist tihvthammas

5082

474

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

39

Kahe krooni jootmine

5084

31

Ühe krooni tsementeerimine

5085

25

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

66

Krooni eemaldamine

5088

43

Plastmassfasseti parandus

5089

76

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

385

Valatud kroon või hammas

5095

484

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

645

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

807

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

645

Valatud köntpanus

5101

451

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

652

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

90

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

554

Oklusioonikape, üks osa

5122

82

Resektsiooniproteesi baasis

5123

818

Operatsiooniplaat

5124

409

[RT I 2006, 18, 146 – jõust. 1.05.2006]

(2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatult tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastaste isikute ravi korral.

§ 70. Ortodontia piirhinnad

(1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine

5126

193

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine

5127

208

Baasisplaat või kaitseplaat

5128

461

Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat

5129

557

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

5130

109

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

5131

183

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

5132

356

Retentsioonikaar

5133

133

Surveling

5134

84

Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru

5135

80

Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses

5136

219

Ümarklamber

5137

81

Adamsi klamber

5138

119

Kroon hambumuse tõstmiseks

5139

402

Kontrollmudel

5140

81

Komplitseeritud ortodontiline aparaat

5141

727

Võru koos kinnitamisega

5142

244

Tuubik võrule

5143

155

Kahe elemendi jootmine

5144

69

Palatinaalne konks

5145

69

Nupp koos paigaldusega hambale

5146

216

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt

5147

48

Quad-Helix

5148

356

Palatinaalkaar või lingvaalkaar

5149

468

Kohahoidja

5150

184

Ekstraoraalse aparaadi komplekshind

5151

1 485

Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks

5152

2 004

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

5153

64

Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine

5154

175

Retentsiooniaparaadi kontroll

5155

73

Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine

5157

59

Üks breket koos kinnitamisega

5160

213

Üks lihtne kaart koos fikseerimisega

5161

267

Üks keerukas kaart koos fikseerimisega

5162

353

Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega

5163

235

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses

5164

935

Jäljendmudelid

 

 

Jäljend individuaallusikale

5171

213

Alginaatjäljend

5172

78

Kahekihiline silikoonjäljend

5173

135

Diagnostilise mudeli komplekshind

5174

155

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
2) progeenne hambumus;
3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui 1 hammas lõualuuu kummalgi poolel;
6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 71. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 72. Ambulatoorne taastusravi kuni käesoleva määruse § 12 jõustumiseni

(1) Ambulatoorse taastusravi ravipäeva piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Ravipäevade
maksimumarv

Ühe ravipäeva
piirhind kroonides

Ambulatoorne taastusravi

8000

14

188

(2) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks taastusravi ambulatoorse ravipäeva maksumusele üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise uuringu eest (kood 6307, 6320, 6324, 6325 või 6333) «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel ettenähtud ühe ravipaketi kohta.

§ 73. Taastusravi statsionaarne ravipäev kuni käesoleva määruse § 14 jõustumiseni

(1) Taastusravi statsionaarsete ravipäevade arvule rakendatavad voodipäevade piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Ravi-
päevade arv

Ühe haige ühe voodipäeva piirhind kroonides

Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%)

Kindlustatud isiku omaosaluse määr (%)

Ägeda infarkti järgne taastusravi

8020

24

510

100

 0

Taastusravi ägeda haigestumise järgselt kujunenud halvatuse puhul, operatsioonijärgselt kujunenud halvatuse puhul või ägeda trauma järgselt kujunenud halvatuse puhul

8021

24

510

100

 0

Taastusravi ema ja alla 7-aastase haige lapse puhul

8023

14

712

100

 0

Taastusravi 8- kuni 14-aastase haige lapse puhul

8024

14

460

100

 0

Taastusravi käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud haigusseisundite korral

8025

10

465

 80

20

(2) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise uuringu eest (kood 6307, 6320, 6324, 6325 või 6333) «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel ettenähtud ühe ravipaketi kohta.

(3) Koodiga 8021 tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse logopeediliste protseduuride eest (kood 7614).

(4) Taastusravi koodi 8025 alusel võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste haigusseisundite ja nende retsidiivide korral:
1) liigeste liikuvuse mõõdukas ja tugev piiratus (sh proteesimise järelseisundid, liigeste põletikud ja degeneratiivsed muutused, pehmete kudede kootumisest tingitud liikumispiiratus);
2) liigesejäikus;
3) amputatsioonijärgsed seisundid;
4) tugiliigesaparaadi operatsioonide järgsed mõõdukad ja tugevad lihaste funktsioonihäired;
5) luumurdudejärgne lihaste hüpo- ja atoonia;
6) pikaaegsest lamamisre˛iimist tingitud lihaste hüpo- ja atoonia;
7) krooniline kardiovaskulaarne puudulikkus;
8) südameoperatsioonijärgsed seisundid;
9) obstruktiivne kopsuhaigus, bronhiaalastma, astmoidne bronhiit;
10) hingamislihaste nõrkusseisund;
11) degeneratiivsed närvi- ja lihashaigused kas tsentraalse või perifeerse halvatusega või lihasatroofiaga;
12) tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid;
13) tüsistunud I tüübi diabeet.

§ 74. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

(2) Paragrahvid 12 ja 14 jõustuvad 1. aprillil 2006. a.

(3) Paragrahvi 3 lõikes 2 koodiga 3053 tähistatud tervishoiuteenus kehtib 30. juunini 2007. a.

(4) Paragrahvi 3 lõikes 2 koodiga 3061 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind jõustub 1. juulil 2007. a.

 

/otsingu_soovitused.json