Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 “Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 19, 155

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 “Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vastu võetud 28.04.2006 nr 105

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 8 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruses nr 144 «Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RT I 2000, 38, 234) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui töökeskkonna riskianalüüsi tulemusel selgub, et töökeskkonda mõjutavad või võivad mõjutada ainult 1. ohurühma tegurid ning arvestatavat ohtu töötaja tervisele ei ole, puudub vajadus rakendada §-des 5–16 nimetatud abinõusid. Järgida tuleks lisas 2 esitatud nõudeid 1. ohurühma bioloogiliste ohutegurite kohta.»;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «käitlemine» sõnadega «ja transport ettevõttes»;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) tagada vaktsineerimise võimalus töötajatele, kes puutuvad kokku bioloogiliste ohuteguritega, mille vastu on olemas tõhus vaktsiin;»;

4) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) võtta kasutusele ühiskaitsemeetmed või isikukaitsevahendid, kui kokkupuudet bioloogilise ohuteguriga ei ole muul viisil võimalik vältida.»;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Tööandja on kohustatud tagama ennetava ravi võimaluse töötajale, kellel toimus nahka läbistav kokkupuude nakkuskahtlase või nakkustekitajat kandva isiku, looma või esemega ja kes on tööandjat oma kokkupuutest viivitamata teavitanud. Ennetava ravi all mõeldakse pärast nimetatud kokkupuudet töötajale profülaktilise ravimi või antiraabilise vaktsiini ja antiraabilise immunoglobuliini viivitamatut manustamist. Nimetatud nahka läbistavat kokkupuudet, millele järgneb ennetav ravi, loetakse tööõnnetuseks.»;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) tagama, et kõiki kasutatud isikukaitsevahendeid pärast tööpäeva lõppu puhastatakse ja kontrollitakse ning et need pannakse hoiule kindlaksmääratud kohta ning defektsed vahendid parandatakse või asendatakse enne järgmist kasutamist;»;

7) paragrahvi 8 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna «töötajat» sõnadega «ja töökeskkonnavolinikku»;

8) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui tervisekontrolli käigus avastatakse ühel töötajal nakatumine bioloogilise ohuteguriga või haigus, peavad tervisekontrolli läbima ka teised töötajad, kes töötavad samalaadsetes tingimustes. Sellisel juhul tuleb teostada ka täiendav töökeskkonna riskianalüüs. Vajadusel tuleb töötajatele tagada vaktsineerimise võimalus, selgitades neile vaktsineerimise vajalikkust.»;

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Töötajaid tuleb tervisekontrolli käigus juhendada, kuidas oma tervist jälgida ja kontrollida ka pärast bioloogilise ohuteguriga kokkupuute lõppu.»;

10) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 8 nimetatud tegevuskava.»;

11) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Tööinspektsiooni saadetavas teatises märgitakse tööandja nimi ja kontaktandmed, õnnetusjuhtumi toimumise või ohuolukorra ilmnemise aeg, koht ja asjaolud, õnnetusjuhtumi või ohuolukorraga seotud bioloogilise ohuteguri nimetus, rakendatud ja rakendatavad abinõud, kannatada saanud isikute arv ja märge, kui Keskkonnainspektsiooni on juhtunust teavitatud, ning muu teave, mis aitab selgitada õnnetuse või ohuolukorra võimalikku mõju töötajatele või keskkonnale.»;

12) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui kasutatava bioloogilise ohuteguri toime ei ole täpselt teada, kuid eeldatavalt ohustab selle kasutamine tõsiselt töötaja tervist, peab töökoht vastama vähemalt 3. ohutustaseme nõuetele.»;

13) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21–45).»;

14) määruse lisa 3 «Bioloogiliste ohutegurite ohurühmad» alajaotuses «Bakterid» lisatakse rea «Legionella bozemanae» järele uus rida

Flavobacterium meningosepticum 2  

ja rea «Rickettsia rickettsii» järele uus rida

Rickettsia tsutsugamushi 3  

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json