Teksti suurus:

Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 40, 701

Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 03.05.2006 nr 58

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 4 lõike 3, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse seemnekartuli kategooriad ja nende kvaliteedinõuded, seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise piirmäärad, seemnekartuli tootmise nõuded, proovide suurused ning seemnekartuli nõuetekohasuse kindlakstegemise nõuded, sertifitseerimise kord ja nõuded, sertifitseeritavate liikide loetelu, seemnekartuli pakendamise ja müügipakendite sulgemise ning seemnekartuli müügipakendi märgistamise nõuded, sertifitseerimist tõendavate dokumentide väljaandmise kord, etikettide sisu ja vormi nõuded ning turustamise nõuded.

2. peatükk
SEEMNEKARTULI KATEGOORIAD

§ 2. Seemnekartuli kategooriad ja nende tähistused

(1) Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna kategooria seemnekartuli tähistusega M taimed on taimed, mis:
1) on mikropaljundamise teel toodetud sordiehtsuse ja taimetervise tagamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud supereliitseemnekartuli tootmiseks;
3) vastavad supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna kategooria taimede kohta kehtestatud nõuetele.

(2) Supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartul tähistusega SE on seemnekartul, mis:
1) on toodetud sordiehtsuse ja taimetervise tagamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud eliitseemnekartuli tootmiseks;
3) vastab supereliitseemnekartuli kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartuli tähistusega SE alamkategooriad on järgmised:
1) meristeemtaimedest toodetud supereliitseemnekartul tähistusega SE 1;
2) teise põlvkonna supereliitseemnekartul tähistusega SE 2 ja
3) kolmanda põlvkonna supereliitseemnekartul tähistusega SE 3.

(4) Eliitseemnekartuli kategooria seemnekartul tähistusega E on seemnekartul, mis:
1) põlvneb otse supereliitseemnekartulist;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemnekartuli tootmiseks;
3) vastab eliitseemnekartuli kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(5) Eliitseemnekartuli kategooria seemnekartuli tähistusega E alamkategooriad on järgmised:
1) esimese põlvkonna eliitseemnekartul tähistusega E 1;
2) teise põlvkonna eliitseemnekartul tähistusega E 2 ja
3) kolmanda põlvkonna eliitseemnekartul tähistusega E 3.

(6) Sertifitseeritud seemnekartuli kategooria seemnekartul tähistusega A on seemnekartul, mis:
1) põlvneb otse supereliit- või eliitseemnekartulist;
2) on ette nähtud tarbekartuli tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemnekartuli kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

3. peatükk
SEEMNEKARTULI TOOTMINE JA SERTIFITSEERIMINE

§ 3. Seemnekartuli kvaliteet ja kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

(1) Seemnekartulil ei tohi esineda järgmisi taimekahjustajaid:
1) kartuli-ingerjas (Ditylenchus destructor Thorne);
2) kartuli pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.);
3) kartuli ringmädanik (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.);
4) kartulivähk (Synchytrium endobioticum (Schilb.));
5) kartuli värtna viroid (Potato spindle tuber viroid).

(2) Mulda ja muid lisandeid võib seemnekartulipartiis olla kuni 2% selle kaalust.

(3) Mehhaaniliste vigastustega ja füsioloogiliste muutustega, sealhulgas ebakorrapärase kujuga mugulaid võib seemnekartulipartiis kokku olla kuni 3% selle kaalust.

(4) Kärntõvest kahjustatud mugulaid (nakatunud üle 1/3 mugula pinnast) võib olla kuni 5% seemnekartulipartii kaalust, sealhulgas võib kuni 3% seemnekartulipartii kaalust olla kartuli-mustkärnast, kartuli-köbrukärnast ja kartuli-süvikkärnast kahjustatud mugulaid (nakatunud üle 1/10 mugula pinnast).

(5) Kuiv- ja märgmädanikuga, kui ei ole tegemist lõikes 4 nimetatud taimekahjustajatega, nakatunud mugulaid võib seemnekartulipartiis olla kuni 1% seemnekartulipartii kaalust, sealhulgas võib kuni 0,2% seemnekartulipartii kaalust olla märgmädanikuga nakatunud mugulaid.

(6) Lõigetes 4 ja 5 nimetatud haigustunnustega mugulaid võib seemnekartulipartiis kokku olla kuni 6% selle kaalust.

(7) Seemnekartuli suuruse nõuded seemnekartulipartiide kaupa on järgmised:
1) ümara mugulakujuga kartulisordi mugula läbimõõt peab olema vähemalt 28 millimeetrit. Pikliku mugulakujuga sordi puhul, mille mugula pikkus on laiusega võrreldes vähemalt kahekordne, peab mugula läbimõõt olema vähemalt 25 millimeetrit;
2) samas seemnekartulipartiis võib suurima ja väikseima mugula läbimõõdu vahe olla kuni 20 millimeetrit;
3) kui mugula keskmine läbimõõt on üle 35 millimeetri, peab seemnekartul olema sorteeritud selliselt, et suurima ja väikseima mugulafraktsiooni suuruste vahe oleks viiega jaguv arv;
4) sama seemnekartulipartii kaalust võib kuni 3% olla lubatust suuremaid ja kuni 3% lubatust väiksemaid mugulaid.

(8) Viirushaigusest nakatunud mugulaid võib seemnekartulipartiis olla järgmiselt:

Viirus

Viiruse esinemine

SE E1 E2 E3 A
A ja Y kokku 0,5% 2,0% 2,0% 4,0% 10,0%
Keerdlehisus 0%   1 1 1 1
M 0%   1 1 1 1
S 0%   1 1 1 1
X 0%   1 1 1 1

1 analüüsimine ei ole kohustuslik

§ 4. Seemnekartuli tootmise nõuded

(1) Kartuli kasvatamisest seemnekartulipõllul peab olema möödunud:
1) supereliit- ning eliitseemnekartuli tootmise korral vähemalt kolm aastat;
2) sertifitseeritud seemnekartuli tootmise korral vähemalt kaks aastat.

(2) Seemnekartuli tootmiseks kasutatav põld peab olema vaba valkjast kartuli-kiduussist (Globodera pallida (Stone) Behrens) ja kollasest kartuli-kiduussist (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens).

(3) Kui seemnekartuli tootmisel kasutatakse tarbekartuli või teise seemnekartuli tarnija kartuli tootmisel kasutatavaid seadmeid ja tehnikat, siis tuleb need enne seemnekartulimugulate, seemnekartulipõllu ning seemnekartuli müügipakendite ja alustega kokkupuutumist puhastada ja desinfitseerida.

(4) Seemnekartulit säilitatakse tarbekartulist eraldi selliselt, et oleks välistatud seemnekartuli segunemine tarbekartuliga. Seemnekartuli puistes säilitamise korral eraldatakse seemnekartulipartiid vaheseinaga, mis aitab vältida seemnekartulipartiide segunemist.

(5) Kui ettevõttes kasvatatakse lisaks seemnekartulile ka tarbekartulit, peab ka tarbekartuli tootmiseks kasutama üksnes sertifitseeritud seemnekartulit.

§ 5. Mullaproovi võtmine

(1) Seemnekartulipõllu § 4 lõikes 2 sätestatud nõudele vastavuse kontrollimiseks võetakse seemnekartuli kasvatamiseks kavandatavalt põllult mullaproov. Seemnekartuli tarnija teavitab Taimetoodangu Inspektsiooni seemnekartuli kasvatamiseks plaanitava põllu asukohast 1. maiks.

(2) Valkja kartuli-kiduussi ja kollase kartuli-kiduussi puudumise kontrollimiseks võetakse seemnekartuli kasvatamiseks plaanitava põllu ühe hektari kohta neli 250 ml suurust keskmist mullaproovi, mida analüüsitakse laboratooriumis rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodite kohaselt.

§ 6. Vahemaa nõuded

(1) Seemnekartuli tootmise korral peab seemnekartulitaimik olema kaitstud taimekahjustaja leviku eest.

(2) Seemnekartuli tootmise korral on väikseim vahemaa seemnekartulipõllu ja naabruses asuva kartuli tootmise põllu vahel järgmine:
1) supereliitseemnekartuli tootmise korral 50 meetrit;
2) eliitseemnekartuli tootmise korral 25 meetrit;
3) sertifitseeritud seemnekartuli tootmise korral 10 meetrit.

(3) Lõikes 2 sätestatud nõuet vahemaa kohta ei kohaldata, kui seemnekartulipõld on taimekahjustaja leviku eest piisavalt kaitstud maastiku geograafilise iseärasuse või loodusliku tõkkega.

§ 7. Sertifitseerimise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon sertifitseerib seemnekartuli rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Seemnekartuli sertifitseerimise nõuetekohasuse kontrollimiseks tehakse põldtunnustamine ning korraldatakse mugulaproovide analüüsimine bakter- ja viirushaiguste määramiseks ja kvaliteedinõuetele vastavuse kindlakstegemiseks.

(2) Seemnekartuli sertifitseerimiseks esitab taotluse sordi omanik, esindaja või säilitaja 1. juuniks Taimetoodangu Inspektsioonile. Taotlusele lisatakse põllumassiivi kaart või selle koopia, millele seemnekartuli tarnija on märkinud põllu nime või numbri ja põllu piirid, ning seemnekartuli etikett või selle koopia.

(3) Põldtunnustamist teeb Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik).

(4) Sertifitseerimise nõuetele vastava seemnekartulipartii kohta väljastab Taimetoodangu Inspektsioon põldtunnustamise ja mugulaproovi analüüse arvestades lisas toodud vormi kohase seemnekartulitunnistuse ning nõuetekohased etiketid.

§ 8. Seemnekartulipõllu nõuded

(1) Põldtunnustamine tehakse seemnekartuli taimede sellises arengustaadiumis, mis võimaldab adekvaatselt hinnata nende taimede liigiehtsust ja -puhtust ning seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate levikut.

(2) Seemnekartulipõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, samuti umbrohutaimi või teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava seemnekartulitaimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust või määral, mis takistab põldtunnustamist.

(3) Seemnekartulitaimik peab vastama järgmistele nõuetele:

Seemnekartuli kategooria

Sordipuhtuse nõuded

SE E1 E2 E3 A
1) minimaalne sordipuhtus 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,8%
2) raske viirushaiguse tunnustega taimi maksimaalselt  0%  0%   0,2%   0,5%   1,0%
3) viirushaigeid taimi kokku maksimaalselt     0,2%     0,2%   0,5%   1,0%   4,0%
4) varrepõletikku nakatunud taimi maksimaalselt  0%  0%   0,5%   0,5%   2,0%

(4) Seemnekartulitaimik ei tohi olla kartuli-lehemädanikust (Phytophthora infestans) tugevalt kahjustatud.

(5) Seemnekartulipõllul ei tohi esineda järgmisi seemnekartuli kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid:
1) kartuli-ingerjas (Ditylenchus destructor Thorne);
2) kartuli pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.);
3) kartuli ringmädanik (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.);
4) kartulivähk (Synchytrium endobioticum (Schilb.));
5) kartuli värtna viroid (Potato spindle tuber viroid);
6) kollane kartuli-kiduuss (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens);
7) valkjas kartuli-kiduuss (Globodera pallida (Stone) Behrens).

§ 9. Proovi võtmine ja proovi suurus

(1) Järelevalveametnik võtab mugulaproovi viirus- ja bakterhaiguste määramiseks põllult koristatud ning sorteerimata, kuid selgelt eristatavast seemnekartulipartiist. Seemnekartulipartiid peab olema võimalik kindlaks teha selle juures oleva dokumendi alusel, millele on kantud seemnekartuli sordi nimi, kategooria, põldtunnustamise kontrollakti number ja partii suurus.

(2) Järelevalveametnik võib mugulaproovi bakter- ja viirushaiguste määramiseks võtta ka seemnekartulipõllult, kui kartulipealsed on eemaldatud ja seal ei esine uuesti kasvama läinud kartulitaimi.

(3) Viirushaiguse määramiseks võetava mugulaproovi suurus on 200 mugulat iga partii tootmiseks kasutatud põllumaa kolme hektari kohta.

(4) Kartuliringmädaniku ja pruun-baktermädaniku määramiseks võetava mugulaproovi suurus on 200 mugulat iga partii tootmiseks kasutatud põllumaa hektari kohta.

(5) Sertifitseeritud seemnekartuli kategooria seemnekartulina sertifitseeritavast seemnekartulipartiist võetakse mugulaproov viirushaiguse määramiseks üksnes juhul, kui seemnekartul on viirushaigusele vastuvõtlikust kartulisordist.

(6) Järelevalveametnik võtab müügikonditsiooni viidud seemnekartulipartiist mugulaproovi seemnekartuli kvaliteedi määramiseks ja sulgeb sertifitseeritava seemnekartulipartii müügipakendi Taimetoodangu Inspektsiooni turvakleebise või plommiga. Seemnekartuli tarnija tagab metoodikakohase juurdepääsu müügipakendile.

(7) Kvaliteedi määramiseks võetava mugulaproovi suurus on 200 mugulat. Proovide arv sõltuvalt seemnekartulipartii suurusest on järgmine:
1) partii alla 20 tonni – 1;
2) partii 21–60 tonni – 2;
3) partii 61–100 tonni – 3;
4) üle 100-tonnise partii puhul võetakse lisaks punktis 3 nimetatud proovidele üks mugulaproov iga 50 tonni kohta, mis ületab 100 tonni.

§ 10. Proovi analüüsimine

(1) Mullaproovi ning bakter- ja viirushaiguste määramiseks võetud mugulaproovi analüüsib Taimetoodangu Inspektsiooni määratud rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodeid kasutav laboratoorium.

(2) Kvaliteedi määramiseks võetavat mugulaproovi analüüsib Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 11. Sertifitseeritava seemnekartuli nõuded

(1) Sertifitseeritakse seemnekartul, mis on liigi- ja sordiehtne ning liigi- ja sordipuhas ning vastab kvaliteedi, sealhulgas põlvnemise ning taimetervise nõuetele.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon sulgeb nõuetekohase seemnekartuli müügipakendi turvakleebise või plommiga.

4. peatükk
SEEMNEKARTULI PAKENDAMINE

§ 12. Pakendamise nõuded

(1) Seemnekartulit võib pakendada üksnes kasutamata müügipakendisse. Kui seemnekartul pakendatakse konteinerisse, siis peab see olema eelnevalt puhastatud ja desinfitseeritud.

(2) Seemnekartuli müügipakendi või konteineri sulgemiskoht peab olema pitseeritud Taimetoodangu Inspektsiooni plommiga või peab pakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi või etiketti) rikkumata.

§ 13. Märgistamine

(1) Nõuetekohane etikett kinnitatakse järelevalveametniku järelevalve all seemnekartuli müügipakendi välisküljele. Kasutada võib ka isekleepuvat etiketti.

(2) Teave seemnekartuli keemilise töötlemise kohta, töötlemiseks kasutatud toimeaine nimetus ja töötlemise aeg märgitakse seemnekartuli etiketile või müügipakendile või teabelehele, mis pannakse müügipakendi sisse. Nimetatud teabe võib trükkida ka isekleepuvale etiketile.

(3) Geneetiliselt muundatud sordist pärineva seemnekartuli puhul märgitakse seemnekartulitunnistusele, etiketile ja muule dokumendile sellekohane teave.

§ 14. Etiketi vormi nõuded

(1) Seemnekartuli etiketi minimaalne suurus on 110×67 mm.

(2) Supereliitseemnekartuli ja supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli etikett on valget värvi ja violetse diagonaalse triibuga, eliitseemnekartuli etikett on valget värvi ning sertifitseeritud seemnekartuli etikett on sinist värvi.

§ 15. Seemnekartuli etiketile ja tarnija dokumendile märgitav teave

(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemnekartuli etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) sõnad «seemnekartul»;
3) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
4) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)»;
5) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
6) isiku taimetervise registri kande number;
7) sordinimi ladina tähtedega;
8) tootjariigi nimi;
9) seemnekartuli kategooria ja selle lühend;
10) seemnekartulimugula suurus;
11) seemnekartulipartii suurus;
12) deklareeritud netokaal;
13) saagiaasta;
14) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad «sisaldab GMO-d»;
15) sõnaühend «EÜ TAIMEPASS»;
16) märge ZP (zona protecta), kui seemnekartul toimetatakse kaitstavasse piirkonda, ning kaitstava piirkonna tähis.

(2) Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli etiketile märgitakse:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) isiku taimetervise registri kande number või seemnekartulipartii number;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)»;
4) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõnad «supereliitseemnekartul» või «supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartul» või selle lühend;
7) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad «sisaldab GMO-d»;
8) sõnaühend «EÜ TAIMEPASS»;
9) märge ZP (zona protecta), kui seemnekartul toimetatakse kaitstavasse piirkonda, ning kaitstava piirkonna tähis.

(3) Supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad «supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna istutusmaterjal» või lühend SE;
2) sordinimi ladina tähtedega;
3) seemnekartuli klooni nimi või number;
4) tarnija nimi;
5) sertifitseerimise kuupäev;
6) tootjariigi nimi;
7) seemnekartulimugulate või -taimede suurus;
8) tootmisaasta;
9) isiku taimetervise registri kande number või seemnekartulipartii number;
10) tarnija dokumendi number;
11) seemnekartulimugulate või -taimede kogus või mass;
12) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad «sisaldab GMO-d»;
13) geneetiliselt muundatud sordist pärit seemnekartuli puhul sellekohane teave;
14) sõnaühend «EÜ TAIMEPASS»;
15) märge ZP (zona protecta), kui seemnekartul toimetatakse kaitstavasse piirkonda, ning kaitstava piirkonna tähis.

5. peatükk
SEEMNEKARTULI TURUSTAMINE

§ 16. Turustamise nõuded

(1) Turustada võib üksnes sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sertifitseeritud seemnekartulit.

(2) Seemnekartul peab olema nõuetekohaselt pakendatud ning müügipakend peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

(3) Turustatav seemnekartul ei tohi olla töödeldud idanemist pärssiva ainega.

(4) Eestis toodetud sertifitseeritud seemnekartulipartii peab seemnekartuli tarnija turustama kahe kuu jooksul arvates seemnekartulitunnistuse väljastamise päevast.

(5) Lõikes 4 sätestatud tähtaja möödumise korral tuleb uuesti kontrollida seemnekartuli kvaliteedinõuetele vastavust. Kui analüüsitulemuste kohaselt on seemnekartul nõuetekohane, väljastatakse seemnekartuli tarnijale lisas toodud vormi kohane seemnekartulitunnistus ning nõuetekohased etiketid.

(6) Kui seemnekartuli tarnija avastab, et sertifitseeritud seemnekartul ei vasta enam kvaliteedinõuetele, võib seemnekartuli tarnija seemnekartulit sorteerida ja ümber pakendada. Ümberpakendatud seemnekartulit tuleb uuesti kontrollida seemnekartuli kvaliteedinõuetele vastavuse suhtes. Kui analüüsitulemuste kohaselt on seemnekartul nõuetekohane, väljastatakse seemnekartuli tarnijale lisas toodud vormi kohane seemnekartulitunnistus ning nõuetekohased etiketid.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 17. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse alates 1. maist 2006. a.

(2) Enne 1. maid 2006. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud seemnekartulipartiid võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

§ 18. Määruse jõustumine

Paragrahvi 4 lõige 5 jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

1 nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165 3.07.2003, lk 23–28).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli pakendamise ja turustamise nõuded1
lisa

SEEMNEKARTULITUNNISTUSE SISU JA VORMI NÕUDED

SEEMNEKARTULITUNNISTUS
partii nr
Sort:                                        Kategooria                         Partii suurus, kg
SEEMNEKARTULI TARNIJA:
Taimetervise registri nr
Aadress
Telefon
PÕLDTUNNUSTAMISE TULEMUSED:
Seemnekartuli põldtunnustamise kontrollakti nr
Sordipuhtus         %
Haigeid taimi kokku        %,  neist viirushaigeid        %,  varrepõletikku        %
SEEMNEKARTULI KVALITEEDI KONTROLLI TULEMUSED
Seemnekartuli kvaliteedi kontrollakti nr
Mugulate suurus (mm)            ,  suuremaid        %,  väiksemaid        %
Mugulamädanikud         %                               Kärntõved         %
Mehhaanilised vigastused ja füsioloogilised muutused         %
Muld ja teised lisandid         %
Märkused:
 
Väljaandmise kuupäev: Väljaandja ees- ja perekonnanimi, allkiri:

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json