Teksti suurus:

Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded1

Vastu võetud 07.07.2000 nr 225
RT I 2000, 59, 384
jõustumine 20.07.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2006RT I 2006, 19, 15408.05.2006

Määrus kehtestatakse « Lennundusseaduse» paragrahvi 15 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.    Käesoleva määrusega sätestatakse tsiviillennunduses kasutatavate mootoriga õhusõidukite keskkonnakõlblikkuse nõuded ja õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse sertifikaadi (vorm lisatud) väljastamise nõuded. Keskkonnakõlblikkuse sertifikaadiga tunnistatakse mootoriga õhusõiduk keskkonnakõlblikuks ja lubatakse selle käitamine tsiviillennunduses.

§ 2.    Mootoriga õhusõiduk on keskkonnakõlblik, kui mootorite heitgaaside saasteainete heitkogused (emissioonid) ja õhusõiduki müratase vastavad määruse 2. peatükis kehtestatud heitgaaside saasteainete heitkoguste ja 3. peatükis kehtestatud mürataseme piirväärtustele.

§ 3.    Lennuamet väljastab «Eesti Vabariigi tsiviilõhusõidukite riiklikus registris» olevale mootoriga õhusõidukile keskkonnakõlblikkuse sertifikaadi viieks aastaks, mida uuendatakse käitaja taotlusel, kui õhusõiduk vastab keskkonnakõlblikkuse nõuetele.

§ 4.    Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse sertifikaadi väljaandmise või muutmise aluseks on valmistajatehase või pädeva lennundusasutuse poolt väljaantud tõend, mis kinnitab õhusõiduki vastavust Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (RTO) keskkonnakõlblikkuse standarditele ja nõuetele. Vastavuse aluseks olevad mõõtmised tehakse EN 45001 või ISO 10000 soovituslike standardite alusel akrediteeritud laborites RTO poolt tunnustatud metoodika kohaselt.

§ 5.  Heitgaaside saasteainete heitkoguste ja mürataseme piirväärtused kehtestatakse järgmistele mootoriga õhusõidukitele:

1) allahelikiirusega reaktiivlennukid;2) propellerlennukid;3) kopterid.

§ 6.  Lennuamet võib teha erandeid ja mitte kohaldada heitgaaside saasteainete heitkoguste ja mürataseme piirväärtusi Eesti Vabariigi õhuruumis käitatavate mootoriga õhusõidukite suhtes, kui tegemist on:

1) õhusõidukitega, mis pakuvad huvi ajaloo seisukohast;2) mittetulunduslikel eesmärkidel käitatavate õhusõidukitega;3) allahelikiirusega reaktiivlennukitega, mille nõutav stardiraja pikkus suurima stardimassi juures on 610 meetrit või lühem;4) õhusõidukitega, mis on projekteeritud kasutamiseks õhutöödel ja vigurlendudel;5) riikidevaheliste lepingutega võetud kohustustega.

§ 7.  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi lühendeid:

1) EPNdB – efektiivselt tajutav müratase detsibellides, mis arvestab nii müra spektraalset koostist kui ka müra kestust;2) SELdB – püsiva tasemega heli, mille kestus on üks sekund ja mille kestel vabaneb sama kogus akustilist energiat kui kogu mürasündmuse vältel;3) dB(A) – helirõhutaseme (mürataseme) mõõtühik, kui mõõtmisel on kasutatud A-sageduskarakteristikuga filtrit;4) Foo – mootori nimivõimsus kilonjuutonites – suurim võimsus, mida on lubatud rakendada õhusõiduki stardil normaalsetes käitamistingimustes;5) πoo – mootori soovitatav surveaste, mis määratakse katsetuste käigus.

2. peatükk MOOTORIGA ÕHUSÕIDUKI HEITGAASIDE SAASTEAINETE HEITKOGUSTE PIIRVÄÄRTUSED 

§ 8.  Sertifitseerimiseks mõõdetakse õhusõiduki mootorite heitgaasides:

1) suitsusust (SN);2) süsivesinike (CH) heitkogust;3) süsinikmonooksiidi (CO) heitkogust;4) lämmastikoksiidide (NO x) heitkogust.

§ 9.    Heitgaaside saasteainete heitkogus stardi-maandumistsükli kestel (Dp) määratakse grammides.

§ 10.    1. jaanuaril 1983. a või hiljem valmistatud õhusõiduki mootoritel mõõdetud heitgaaside suitsusus (SN) ei tohi ületada järgmise valemiga arvutatavat piirväärtust:

  SN = 83,6(Foo)-0,274

  Kui arvutustulemus on väiksem kui 50, loetakse SN = 50

§ 11. 

  (1) 1. jaanuaril 1986. a või hiljem valmistatud õhusõiduki mootorite, mille nimivõimsus on 26,7 kN ja enam, heitgaaside saasteainete heitkoguste mõõtmistulemuste ja mootori nimivõimsuse suhtarv ei tohi ületada alljärgnevates lõigetes toodud valemitega arvutatavaid piirväärtusi.
(2) Süsivesinikud (CH): D p/Foo = 19,6.
(3) Süsinikmonooksiid (CO): D p/Foo = 118,0.
(4) Lämmastikoksiidide (NOx ) puhul arvestatakse:
  1) mootori tüüpi või mudelit, mille prototüüp on valmistatud enne 31. detsembrit 1995. a ja mootor ise enne 31. detsembrit 1999. a:
Dp/Foo= 40 + 2πoo;
  2) mootori tüüpi või mudelit, mille prototüüp on valmistatud pärast 31. detsembrit 1995. a ja mootor ise pärast 31. detsembrit 1999. a:
Dp/Foo = 32 + 1,6πoo;
  3) mootori tüüpi või mudelit, mille prototüüp on valmistatud pärast 31. detsembrit 2003. a ning mille surveaste on 30 või väiksem, kui suurim võimsus on üle 89 kN
Dp /Foo = 19 + 1,6πoo;
ja kui suurim võimsus on suurem kui 26,7 kN, kuid mitte üle 89 kN
Dp/Foo = 37,572 + 1,6πoo – 0,2087/ Foo;
  4) mootori tüüpi või mudelit, mille prototüüp on valmistatud pärast 31. detsemberit 2003. a ning mille surveaste on suurem kui 30, kuid väiksem kui 62,5, kui suurim võimsus on üle 89 kN
Dp/Foo = 7 + 2,0πoo;
ja kui suurim võimsus on üle 26,7 kN, kuid mitte üle 89 kN
Dp/Foo = 42,71 + 1,4286πoo – 0,4013Foo + 0,00642πoo × Foo;
  5) mootori tüüpi või mudelit, mille prototüüp on valmistatud pärast 31. detsembrit 2003. a ning mille surveaste on 62,5 või suurem:
Dp/Foo = 32 + 1,6πoo

3. peatükk MOOTORIGA ÕHUSÕIDUKI MÜRATASEME PIIRVÄÄRTUSED 

§ 12. 

  (1) Mootoriga õhusõidukite müratase ei tohi ületada alljärgnevate lõigete kohastes tabelites toodud mürataseme piirväärtusi olenevalt õhusõiduki stardimassist.

  (2) Reaktiivlennuk, mille prototüüp on kinnitatud enne 6. oktoobrit 1977. a:

M – suurim stardimass tuhandetes kilogrammides

M

0

34

272 ja rohkem

Müratase stardiraja kõrval (EPNdB)

102

91,83 + 6,64 log M

108

Müratase maandumisrajale lähenedes (EPNdB)

102

91,83 + 6,64 log M

108

Müratase ülelennul (EPNdB)

  93

67,56 + 16,61 log M

108

  (3) Reaktiivlennuk, mille prototüüp vastab käesoleva paragrahvi lõikele 2, kuid lennukile on tehtud muudatusi ja selle sertifitseerimine toimus 26. novembril 1981. a või hiljem:

M – suurim stardimass tuhandetes kilogrammides

M

 

0

34

35

48,3

66,72

133,45

280

325

400 ja rohkem

Müratase stardiraja kõrval (EPNdB), kõik lennukid

97

83,87 + 8,51 log M

106

Müratase maandumisrajale lähenedes (EPNdB), kõik lennukid

101

89,03+7,75 log M

108

Müratase ülelennul (EPNdB)

2 mootoriga

93

70,62+13,29 logM

104

3 mootoriga

93

67,56+16,61logM

73,62+13,29logM

107

4 mootoriga

93

67,56+16,61logM

74,62+13,29logM

108

  (4) Reaktiivlennuk, mille prototüüp on kinnitatud 6. oktoobril 1977. a või hiljem, propellerlennuk stardimassiga üle 5700 kg, mille prototüüp on kinnitatud ajavahemikus 1. jaanuarist 1986. a kuni 17. novembrini 1988. a, ning propellerlennuk stardimassiga üle 9000 kg, mille prototüüp on kinnitatud pärast 17. novembrit 1988. a:

M - suurim stardimass tuhandetes kilogrammides

M

0

20,2

28,6

35

48,1

280

 385

400 ja rohkem

Müratase stardiraja kõrval koguvõimsuse korral (EPNdB), kõik lennukid

94

80,87+8,51logM

103

Müratase maandumisrajale lähenedes (EPNdB), kõik lennukid

98

86,03+7,75logM

105

Müratase ülelennul (EPNdB)

1 või 2 mootoriga

89

66,65+13,29logM

101

3 mootoriga

89

69,65+13,29logM

104

4 või enama mootoriga

89

71,65+13,29logM

106

  (5) Propellerlennuk stardimassiga üle 5700 kg, mille prototüüp on kinnitatud enne 1. jaanuari 1985. a:

M – suurim stardimass tuhandetes kilogrammides

M

5,7

34,0

358,9

384,7 ja rohkem

Müratase stardiraja kõrval (EPNdB)

96

85,83+6,64logM

 

103

Müratase maandumisrajale lähenedes (EPNdB)

98

87,83+6,64logM

 

105

Müratase ülelennul (EPNdB)

89

63,56+16,61log M

106

  (6) Propellerlennuk stardimassiga mitte üle 9000 kg, mille prototüüp on kinnitatud enne 17. novembrit 1988. a:

M – suurim stardimass tuhandetes kilogrammides

M

0

0,6

1,5

9,0

Müratase dB(A)

68

60+13,33M

80

  (7) Propellerlennuk stardimassiga mitte üle 9000 kg, mille prototüüp on kinnitatud 17. novembril 1988. a või hiljem:

M – suurim stardimass tuhandetes kilogrammides

M

0

0,6

1,4

9,0

Müratase dB(A)

76

82,23+32,67logM

88

  (8) Kopter stardimassiga mitte üle 2730 kg, mille prototüüp on kinnitatud 11. novembril 1993. a või hiljem:

M – suurim stardimass tuhandetes kilogrammides

M

0

0,788

2,73

Müratase SELdB

82

83,03+9,97 logM

 

  (9) Kopter, mille prototüüp on kinnitatud 1. jaanuaril 1985. a või hiljem:

M – suurim stardimass tuhandetes kilogrammides

M

0

 

0,788

80,0 ja rohkem

Stardimüra (EPNdB)

 

89

90,03+9,97 logM

109

Müratase maandumisrajale lähenedes (EPNdB)

 

90

91,03+9,97 logM

110

Müratase ülelennul (EPNdB)

 

88

89,03+9,97 logM

108

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 13.    Allahelikiirusega tsiviilkasutuses olevad reaktiivlennukid, mille suurim lubatud stardimass on 34 000 kg või rohkem või millel tüübitunnistuse kohaselt on rohkem kui 19 reisijakohta, peavad vastama paragrahvi 12 lõikes 4 toodud mürataseme piirväärtusele.
[RT I 2006, 19, 154 - jõust. 08.05.2006]

  1Nõukogu direktiiv 80/51/EMÜ allahelikiirusega õhusõidukite müra piiramise kohta (ELT L 018, 24.01.1980, lk 26–28), nõukogu direktiiv 83/206/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 80/51/EMÜ allahelikiirusega õhusõidukite müra piiramise kohta (ELT L 117, 4.05.1983, lk 15–17), nõukogu direktiiv 89/629/EMÜ tsiviilkasutuses olevate allahelikiirusega reaktiivlennukite müra piiramise kohta (ELT L 363, 13.12.1989, lk 27–29), nõukogu direktiiv 92/14/EMÜ rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite käitamise piiramise kohta (ELT L 076, 23.03.1992, lk 21–27), nõukogu direktiiv 98/20/EÜ, millega muudetakse direktiivi 92/14/EMÜ (rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite käitamise piiramise kohta) lisa (ELT L 107, 7.04.1998, lk 4–9), komisjoni direktiiv 1999/28/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/14/EMÜ (rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite käitamise piiramise kohta) lisa (ELT L 118, 6.05.1999, lk 53–54), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/30/EÜ müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja -korra kehtestamise kohta ühenduse lennuväljadel (ELT L 85, 28.03.2002, lk 40–46.
[RT I 2006, 19, 154 - jõust. 08.05.2006]

 

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2000. a määruse nr 225 «Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded»
lisahttps://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json