Teksti suurus:

Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ja nimetatud taimekaitsevahendit kasutavale isikule

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2008
Avaldamismärge:RT I 2006, 20, 158

Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ja nimetatud taimekaitsevahendit kasutavale isikule1

Vastu võetud 04.05.2006 nr 107

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 78 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ja nimetatud taimekaitsevahendit kasutavale isikule.

§ 2. Nõuded väga mürgist taimekaitsevahendit kasutavale isikule

(1) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja peab olema kantud taimekaitsevahendite registrisse enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise alustamist.

(2) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja või tema töötaja võib taimede, taimsete saaduste ja muude objektide töötlemiseks hoones, rajatises või selle osas, vagunis, laevas või selle lastiruumis või muus sarnases ajutise ladustamise kohas ning hoone, rajatise või selle osa, vaguni, laeva või selle lastiruumi või muu sarnase ajutise ladustamise koha (edaspidi objekt) töötlemiseks kasutada üksnes seda väga mürgist taimekaitsevahendit, mille ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks on tal asjakohane kvalifikatsioon «Kemikaaliseaduse» § 17 lõike 3 tähenduses.

(3) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik või tema töötaja peab kasutama «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» kohaselt sobivaid isikukaitsevahendeid lähtuvalt väga mürgise taimekaitsevahendi pakendi märgistusel toodud ohutus- ja riskilausetest, väga mürgise taimekaitsevahendi kasutusjuhendist või ohutuskaardist.

(4) Kasutatavad isikukaitsevahendid peavad olema puhtad. Korduvkasutatav isikukaitsevahend puhastatakse pärast väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise lõpetamist.

§ 3. Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaan

Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik koostab väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaani (edaspidi kasutamise plaan) sõltuvalt töödeldava objekti iseärasusest ja temperatuurist ning kooskõlastab selle enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist objekti valdajaga. Kasutamise plaanil peavad olema järgmised andmed:
1) väga mürgist taimekaitsevahendit kasutava isiku nimi ja nende töötajate nimed, kes objektil töid teevad;
2) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise kuupäev;
3) objekti aadress ja nimetus;
4) objekti joonis, millele on märgitud ruumi asetus ja nimetus, pindala, kasutusotstarve;
5) ohutsoon;
6) nende taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu ja kogused, mille puhul väga mürgist taimekaitsevahendit kasutatakse;
7) kasutatava väga mürgise taimekaitsevahendi ja taimekaitsevahendi toimeaine nimetus, kasutatav kogus ja kontsentratsioon;
8) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele kuluv aeg, sealhulgas väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise algus- ja lõppkuupäev, kavandatav tuulutamisele (degaseerimisele) kuluv aeg ning töödeldava objekti kasutusse andmise aeg;
9) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise eesmärk ja metoodika;
10) esmaabi andmise juhised.

§ 4. Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele

(1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab järgima selle kasutusjuhendis toodud nõudeid ning tagama väga mürgise taimekaitsevahendi ohutuse ümbruskonna elanikele ja keskkonnale.

(2) Objekti valdajal või tema esindajal on õigus saada teavet kasutatava väga mürgise taimekaitsevahendi ning selle ohutuskaardi kohta.

(3) Enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist peab selle kasutaja:
1) teavitama väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisest Päästeameti piirkondlikku päästeteenistust vähemalt 24 tundi ette;
2) kontrollima objekti ja piirnevat ala;
3) paigaldama objekti sissepääsule hoiatusmärgi väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ja objektile sisenemise keelu kohta.

(4) Pärast väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist tuulutab (degaseerib) väga mürgist taimekaitsevahendit kasutanud isik objekti ning seejärel mõõdab väga mürgise taimekaitsevahendi toimeaine jääkkontsentratsiooni õhus.

(5) Kui väga mürgise taimekaitsevahendi toimeaine jääkkontsentratsiooni sisaldus õhus on alla lubatud piirnormi, siis eemaldab väga mürgist taimekaitsevahendit kasutanud isik objekti sissepääsult hoiatusmärgi ja teavitab sellest objekti valdajat.

§ 5. Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ohutusnõuded

(1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik kontrollib enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise alustamist, et objektil ei viibi kõrvalisi isikuid, ning veendub, et kõik praod, torud, ventilatsiooniava ja muud avaused on suletud selliselt, et on välistatud väga mürgise taimekaitsevahendi juhuslik sattumine väljapoole objekti.

(2) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik teavitab enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise alustamist ohutsoonis asuvaid isikuid väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisest ja sellega kaasnevatest ohtudest ning tagab, et kõrvalised isikud ei pääse objektile.

(3) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik märgistab väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise korral ohutuse tagamiseks ohutsooni «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 4 lõike 4 alusel kehtestatud ohumärguannete kasutamise nõuete kohaselt ning tagab ohumärguannete süsteemi säilimise kogu väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise aja jooksul.

(4) Plahvatusohtliku väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise korral kustutatakse töötlemise kohal plahvatuse vältimiseks lahtine või hõõguv tuli enne töötlemise algust ning välditakse väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ajal lahtist või hõõguvat tuld ohutsoonis.

(5) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise juures peab viibima vähemalt kaks isikut, kes vastavad väga mürgist taimekaitsevahendit kasutavale isikule esitatavatele nõuetele.

§ 6. Õnnetusjuhtumi ennetamine ja tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

(1) Tuleb tagada, et objektil oleksid sidevahendid, mille kaudu on võimalik helistada hädaabinumbrile 112. Õnnetusjuhtumi korral teatatakse häirekeskusele viivitamata õnnetuse toimumise aeg ja koht ning õnnetuse ja ohuteguri iseloomustus.

(2) Mürgistuse korral järgitakse kasutatud väga mürgise taimekaitsevahendi kasutusjuhendis toodud esmaabi andmise juhiseid.

§ 7. Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokoll

(1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab arvestust väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise kohta. Selleks koostab väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja hiljemalt 24 tunni jooksul väga mürgise taimekaitsevahendi objektil kasutamise lõpetamise päevast arvates objekti valdajale või tema esindajale väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokolli, mille koopia jääb väga mürgist taimekaitsevahendit kasutanud isikule.

(2) Protokolli märgitakse järgmised andmed:
1) väga mürgist taimekaitsevahendit kasutanud isiku nimi ja nende töötajate nimed, kes töid tegid;
2) objekti asukoht, aadress ja nimetus;
3) objekti valdaja või tema esindaja nimi;
4) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise kuupäev, kellaaeg ja objekti temperatuur;
5) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamiseks kulunud aeg;
6) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise eesmärk;
7) objekti ruumide nimetuste või pindade loetelu või sellise objektiga piirneva maa-ala pindala, kus väga mürgist taimekaitsevahendit kasutati;
8) objekt, mille puhul väga mürgist taimekaitsevahendit kasutati;
9) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise viis;
10) kasutatud väga mürgise taimekaitsevahendi ja taimekaitsevahendi toimeaine nimetus, kasutusnorm ja kasutatud kogus (kg, l);
11) tuulutamisele (degaseerimisele) kulunud aeg;
12) ajavahemik tundides, mis jääb väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ja töödeldud alale inimeste juurdepääsu lubamise vahele.

(3) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik säilitab lõikes 2 nimetatud protokolli viis aastat.

§ 8. Määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määrust nr 327 «Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 79, 535) muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja puhul kasutatava väga mürgise taimekaitsevahendi nimetus.»;

2) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja puhul väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamiseks vajaliku kvalifikatsiooni omandamist tõendava dokumendi koopia;».

(2) Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 «Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RT I 2001, 30, 166) § 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Määrust kohaldatakse töötamisele taimekaitsevahendite ja -seadmetega, arvestades «Taimekaitseseadusest» tulenevaid nõudeid.»

(3) Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määrust nr 12 «Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord» (RT I 2000, 4, 29) muudetakse järgmiselt:

1) lisa 2 rea «Jalgade ja jalalabade kaitsmine» teist veergu täiendatakse reaga «Kaitsesaapad taimekaitsevahendi kasutajale»;

2) lisa 3 ridade «Kaitseprillide, näokaitse või maski kasutamine», «Filtri, respiraatori ja teiste hingamisseadmete kasutamine» ja «Kinnaste kasutamine» teist veergu täiendatakse reaga «Taimekaitsetöö».

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. mail 2006. a.

1 Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.08.1991, lk 1–172), muudetud direktiividega 93/71/EMÜ (EÜT L 221, 31.08.1993, lk 27–36), 94/37/EÜ (EÜT L 194, 29.07.1994, lk 65–81), 94/43/EÜ (EÜT L 227, 1.09.1994, lk 31–55), 94/79/EÜ (EÜT L 354, 31.12.1994, lk 16–31), 95/35/EÜ (EÜT L 172, 22.07.1995, lk 6–7), 95/36/EÜ (EÜT L 172, 22.07.1995, lk 8–20), 96/12/EÜ (EÜT L 65, 15.03.1996, lk 20–37), 96/46/EÜ (EÜT L 214, 23.08.1996, lk 18–24), 96/68/EÜ (EÜT L 277, 30.10.1996, lk 25–34), 97/57/EÜ (EÜT L 265, 27.09.1997, lk 87–109), 97/73/EÜ (EÜT L 353, 24.12.1997, lk 26–28), 98/47/EÜ (EÜT L 191, 7.07.1998, lk 50–52), 1999/1/EÜ (EÜT L 21, 28.01.1999, lk 21–23), 1999/73/EÜ (EÜT L 206, 5.08.1999, lk 16–18), 1999/80/EÜ (EÜT L 210, 10.08.1999, lk 13–15), 2000/10/EÜ (EÜT L 57, 2.03.2000, lk 28–30), 2000/49/EÜ (EÜT L 197, 3.08.2000, lk 32–34), 2000/50/EÜ (EÜT L 198, 4.08.2000, lk 39–40), 2000/66/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 35–37), 2000/67/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 38–40), 2000/68/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 41–43), 2000/80/EÜ (EÜT L 309, 9.12.2000, lk 14–23), 2001/21/EÜ (EÜT L 69, 10.03.2001, lk 17–21), 2001/28/EÜ (EÜT L 113, 24.04.2001, lk 5–7), 2001/36/EÜ (EÜT L 164, 20.06.2001, lk 1–38), 2001/47/EÜ (EÜT L 175, 28.06.2001, lk 21–23), 2001/49/EÜ (EÜT L 176, 29.06.2001, lk 61–63), 2001/87/EÜ (EÜT L 276, 19.10.2001, lk 17–20), 2001/99/EÜ (EÜT L 304, 21.11.2001, lk 14–16), 2001/103/EÜ (EÜT L 313, 30.11.2001, lk 37–39), 2002/18/EÜ (EÜT L 55, 26.02.2002, lk 29–32), 2002/37/EÜ (EÜT L 117, 4.05.2002, lk 10–12), 2002/48/EÜ (EÜT L 148, 6.06.2002, lk 19–23), 2002/64/EÜ (EÜT L 189, 18.07.2002, lk 27–32), 2002/81/EÜ (EÜT L 276, 12.10.2002, lk 28–30), 2003/5/EÜ (EÜT L 8, 14.01.2003, lk 7–9), 2003/23/EÜ (ELT L 81, 28.03.2003, lk 39–42), 2003/31/EÜ (ELT L 101, 23.04.2003, lk 3–9), 2003/39/EÜ (ELT L 124, 20.05.2003, lk 30–32), 2003/68/EÜ (ELT L 177, 16.07.2003, lk 12–16), 2003/70/EÜ (ELT L 184, 23.07.2003, lk 9–12), 2003/79/EÜ (ELT L 205, 14.08.2003, lk 16–18), 2003/81/EÜ (ELT L 224, 6.09.2003, lk 29–31), 2003/82/EÜ (ELT L 228, 12.09.2003, lk 11–28), 2003/84/EÜ (ELT L 247, 30.09.2003, lk 20–25), 2003/112/EÜ (ELT L 321, 6.12.2003, lk 32–35), 2003/119/EÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 41–43), 2004/20/EÜ (ELT L 70, 9.03.2004, lk 32–34), 2004/30/EÜ (ELT L 77, 13.03.2004, lk 50–53), 2004/58/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 26–29), 2004/60/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 39–42), 2004/62/EÜ (ELT L 125, 28.04.2004, lk 38–40), 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.05.2004, lk 35–67), 2004/71/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 104–106), 2004/99/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 6–8), 2005/2/EÜ (ELT L 20, 22.01.2005, lk 15–18), 2005/3/EÜ (ELT L 20, 22.01.2005, lk 19–23), 2005/25/EÜ (ELT L 90, 8.04.2005, lk 1–34), 2005/34/EÜ (ELT L 125, 18.05.2005, lk 5–7), 2005/53/EÜ (ELT L 241, 17.09.2005, lk 51–56), 2005/54/EÜ (ELT L 244, 20.09.2005, lk 21–23), 2005/57/EÜ (ELT L 246, 22.09.2005, lk 14–16), 2005/58/EÜ (ELT L 246, 22.09.2005, lk 17–19), 2005/72/EÜ (ELT L 279, 22.10.2005, lk 63–69), 2006/5/EÜ (ELT L 12, 13.01.2006, lk 17–20), 2006/6/EÜ (ELT L 36, 8.02.2006, lk 37–39), 2006/19/EÜ (ELT L 44, 15.02.2006, lk 15–17), otsusega 2005/303/EÜ (ELT L 97, 15.04.2005, lk 38–40) ja määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 2229/2004 (ELT L 379, 24.12.2004, lk 13–63) ja (EÜ) nr 396/2005 (ELT L 70, 16.03.2005, lk 1–16); nõukogu direktiiv 79/117/EMÜ, millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine (EÜT L 33, 8.02.1979, lk 36–40); nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT P 196, 16.08.1967, lk 1–98); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.07.1999, lk 1–68).

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json