Teksti suurus:

Võru Järve Kooli põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 99, 1231

Võru Järve Kooli põhimäärus

Vastu võetud 26.04.2006 nr 12

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 3, lg 4, Võru Linnavolikogu 25.10.2000 määrusega nr 21 kinnitatud «Võru linna ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra» p 2.6, Võru Linnavolikogu 12.septembri 2001 määruse nr 40 «Põhikoolide ja gümnaasiumide ning koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise delegeerimine» alusel.

§ 1. ÜLDSÄTTED

(1) Võru Järve Kool on põhikool (edaspidi kool), mille ülesandeks on toimetulekuõppekava järgi üldhariduse andmine. Koolis õpetatakse ja kasvatatakse erivajadustega lapsi.

(2) Koolis toimub õppetöö eesti keeles.

(3) Koolis toimub õppetegevus päevases vormis.

(4) Võru Järve Kooli õppe- ja kasvatustöö lähtub EV Hariduspoliitikast.

(5) Kool juhindub oma tegevuses Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Täiskasvanute Koolitusseadusest, Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse õigusaktidest ja teistest EV seadustest ja normatiividest.

(6) Võru Järve Kool on Võru linna munitsipaalkool.

(7) Koolil on oma territoorium, hooned ja muu vara, mida kasutatakse sihipäraselt, kooli huvidest lähtuvalt. Kooli vara on munitsipaalomand.

(8) Kool pakub lisaks üldharidusele ka õpingute võimaldamist lisa-aastatel ja vabahariduslikku koolitust, vajadusel osutab rehabilitatsiooni teenust ning osaleb rehabilitatsiooni plaani koostamisel. Lisa-aastatele jätmise aluseks on Haridusministri 15.12.1999 määrusega nr 59 kinnitatud «Toimetuleku riiklik õppekava» .

(9) Vabahariduslik koolitus toimub kursuste, õpiringide või muus õppeks sobivas vormis. Lisa-aastatega pikendatakse õppimise aega inimese sotsiaalseks toimetulekuks ning toimub ettevalmistus erikutserühma astumiseks.

(10) Kooli teeninduspiirkonna kinnitab Võru Linnavolikogu.

(11) Koolil on 3,5 cm läbimõõduga , oma nimega ja vesiroosi kujutisega pitsat ning oma sümboolika (lipp, logo).

(12) Kooli aadress on Liiva 12B, 65609, Võru.

§ 2. ÕPILASED JA LAPSEVANEMAD

(1) Kooli võetakse vastu erivajadustega lapsi, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saavad 7-aastaseks. Kooli võetakse ka lapsi, kes jooksva aasta 30. aprilliks on saanud 6-aastaseks lastevanemate või neid asendavate isikute soovil. Kooli vastuvõtmise aluseks on lapsevanema(hooldaja või eestkostja) kirjalik avaldus ning Võru Maavalitsuse Haridus-ja kultuuriosakonna nõustamiskomisjoni otsus.

(2) Võru Järve Kool annab esmajärjekorras (eelistatult) üldharidust vastavalt kooli teeninduspiirkonnale. Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus võtta kooli õppima arenguliste erivajadustega lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

(3) Koolikohustus kestab toimetulekukooli lõpetamiseni või kooli nimekirjast väljaarvemiseni Haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

(4) Kooli vastuvõtmine, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmine toimub Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

(5) Õpilase arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

(6) Õpilase suunamisel sanatoorsesse kooli või teise kooli, kustutatakse ta seal õppimise ajaks kooli nimekirjast.

(7) Koolikohustuse täitmist kontrollivad ja selle täitmise tagavad kool, hoolekogu ja Võru Linnavalitsus.

(8) Õpilased on kohustatud osalema õppetöös, õppima vastavalt oma võimetele, täitma kooli sisekorra nõudeid ja õppenõukogu poolt kehtestatud kodukorda.

(9) Õpilasel on õigus:
1) Saada toimetulekuõppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema üldtööaja piires;
2) Õppida toimetulekuõppekava järgi koostatud individuaalõppekava alusel;
3) Kasutada klassi-ja koolivälises töös tasuta kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi-, tehnilisi jm. vahendeid;
4) Saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
5) Õpilastel, nende vanematel (hooldajatel või eestkostjatel) on õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, aga ka õppesse ja kasvatusse puutuvate vaidlusküsimuste korral õigus pöörduda kooli hoolekogu, Haridus- ja teadusministeeriumi, Võru Maavanema, Võru Linnavalitsuse ja lastekaitseorganisatsiooni poole;

(10) Kui õpilase käitumine muutub tema tervisest olenevalt ohtlikuks teiste õpilaste ja enda suhtes on pedagoogil õigus pöörduda arsti poole.

(11) Koolis viibimise ajal tagab kooli juhtkond õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse ja õige koolipäeva kava. Lähtudes töö- ja tervisekaitsealastest haldusaktidest koostab ohutustehnika eest vastutav isik eeskirjad, mille kinnitab direktor. Õpilaste ohutus, tegevus ja käitumine koolis määratakse sisekorraeeskirjadega, mille kinnitab direktor kooskõlastatult õppenõukoguga.

(12) Õpilastele tervishoiuteenuse osutamist korraldab Võru Linnavalitsus koos linnaarstiga sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

(13) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond või klassijuhataja kokku lastevanemate koosoleku ja viib läbi arenguvestlusi (õpilane – lapsevanem – klassijuhataja) vähemalt üks kord õppeaastas.

(14) Lapsevanemad (hooldajad või eestkostjad) on kohustatud looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

(15) Lapsevanemad (hooldajad või eestkostjad) vastutavad lapse koolikohustuse täitmise eest seadustega ettenähtud korras.

§ 3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

(1) Kooli õppe- ja kasvatustöö aluseks on haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud toimetulekukooli õppekava alusel välja töötatud Võru Järve Kooli õppekava erivajadustega laste õpetamiseks.

(2) Kooli õppekava kinnitab kooli direktor kooskõlastatult õppenõukogu ja hoolekoguga.

(3) Õppekava toetava kirjanduse valib õpetaja (vastavalt toimetulekuõppekavale) arvestades õpilase arengut.

(3) Vastavalt õpilase arengule koostab eripedagoog koos aineõpetajaga igale õpilasele individuaalse õppekava, mille kooskõlastab lapsevanemaga (hooldajaga või eestkostjaga) ja kinnitab kooli direktor.

(4) Õppeprogrammid valib õpetaja tagamaks:
1) lapse arengu algastmest olenevalt õpetamise ja arendamise järk-järgult õpilase maksimaalse arengu tasemeni;
2) lapse vaimset arengust tulenevalt õpilase õpetamise enda eest hoolitsema, suhtlema ja käituma ning sisse elama ühiskonda;
3) kooli võimalustest tuleneva töökasvatuse läbiviimise.

(5) Toimetulekuõppekava täitmise tagamiseks koostavad pedagoogid vajadusel igas klassis õppetööks vajalikud õppematerjalid, kuni riiklikult kinnitatud õpikute, tööraamatute väljaandmiseni.

(6) Lisa-aastatel jätkatakse toimetulekuõpetuse tegevust jälgides järjepidevalt õpilase arengut. Igal õpilasel peab olema võimalus saada personaalset juhendamist, nõustamist õppetegevuse planeerimisel ja teostamisel, õppeainete valikutes ning ameti ja elu planeerimises.

(7) Vajadusel moodustatakse koolis pikapäevarühmi. Pikapäevarühmade tegutsemise tingimused ja korra kehtestab Haridus- ja teadusminister määrusega.

(8) Koolis moodustatakse vastavalt meditsiinilistele näidustustele ravivõimlemise rühmad.

(9) Kõneravi vajavatele õpilastele toimub individuaal- ja rühmatöö logopeedi koostatud plaani alusel.

(10) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja koolivaheaegadest.

(11) Õppeaasta algab 1. septembril.

(12) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva. Koolivaheajad määrab Haridus- ja teadusminister oma määrusega.

(13) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga, aluseks toimetulekukooli tunnijaotusplaan.

(14) Õppetöö põhivormiks on õppetund pikkusega 45 minutit. Õppetundide arvu klassides ja nende järjekorra õppepäevas määrab ära kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaan. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

(15) Klassi täituvuse piirnormid ja pikapäevarühma suurus on sätestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

(16) Koolis võib moodustada vähese õpilaste arvu korral liitklasse vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

(17) Olenevalt õpilase vaimsest arengust, võib erandjuhul (kooskõlastatult õppenõukoguga) õpetada last teises kooliastmes individuaalprogrammi alusel.

(18) Raskema vaimupuudega õpilased võib koondada eraldi klassi ja moodustada liitklass õppenõukogu otsusega.

(19) Õpilaste hindamise, klassi ja kooli lõpetamise kord on kehtestatud Haridus- ja teadusministri määrusega.

(20) Traditsioonilisteks õppe- ja kasvatustöö valdkonda kuuluvateks õppekava välisteks üritusteks on näitused, kontserdid, jõulu- ja kevadpidu, spordivõistlused, õpilasvahetus, õppekäigud, välitunnid jne.

§ 4. KOOLI TÖÖTAJAD

(1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

(2) Töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning muudab kooli direktor, arvestades Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisu.

(3) Pedagoogid on õpetajad, direktor, tema asetäitjad õppe- ja kasvatustöö alal ning teised õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud (abiõpetajad, aineõpetajad, pikapäevarühma kasvatajad jne.). Pedagoog õpib tundma õpilase arengut, isiksust, võimeid, huvisid, tervislikku seisundit ning vastavalt sellele toetab korrektsioonitööga õpilaste arengut, et kujundada isiksust, kes tuleb toime igapäevaste tegevustega ja juhendamisel lihtsama tööga.

(4) Koolis töötavad eripedagoogid, klassi-ja aineõpetajad, logopeed, abiõpetajad, pikapäevarühma kasvatajad ja mitmed erispetsialistid ning nende kvalifikatsiooninõuded on kehtestatud Haridus- ja teadusministri määrusega.

(5) Pedagoogi ülesanne on õppe- ja kasvatusprotsessi suunamine, tunnetusprotsesside juhtimine ja neis osalemine vastastikuse lugupidamise ja üksteise mõistmisel põhineva koostöö alusel õpilase ja koduga.

(6) Personali ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töösisekorraeeskirjadega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

(7) Õpetajate, direktori asetäitjate õppe-kasvatustööalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

(8) Pedagoog vastutab oma töö tulemuste eest. Kooli juhtkond hindab pedagoogi tööd õpilaste arengu, toimetuleku- ning kasvatustöö tulemuste alusel. Pedagoog võtab osa oma töö tulemuste arutelust.

(9) Pedagoogil ei ole õigus keelduda talle määratud pedagoogilistest ülesannetest (klassijuhatamine, õpilaste saatmine jne), kui nende täitmine on kooli huvides.

(10) Pedagoog vastutab tema hoolde usaldatud õpilaste turvalisuse ja kooli vara säilimise eest.

(11) Pedagoog peab tegema koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajatega, teiste koolide pedagoogidega ning lapsevanematega (hooldajatega või eestkostjatega).

(12) Pedagoogide töö tulemuslikkust arvestava ametijärgu määramiseks korraldatakse atesteerimine.

(13) Eduka töö eest avaldab kooli direktor pedagoogile tunnustust või esitab autasutamiseks omavalitsusorganile. Kohalik omavalitsus võib anda pedagoogile täiendavaid soodustusi.

(14) Haldus- ja abitöötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö.

(15) Töötajad võtab tööle, muudab või lõpetab töölepinguid kooli direktor vastavalt tööseaduse ja muude pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

(16) Kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamine ja nende juhtumite lahendamise kord on määratud kooli kodukorras.

§ 5. KOOLIELU JUHTIMINE JA KORRALDAMINE

(1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö ning kodukord, juhtida kooli õppe-kasvatustegevust ning majandus- ja finantstegevust koos kooli hoolekogu ja õppenõukoguga. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud seaduses sätestatud ülesannete täitmisele.

(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

(3) Direktoriga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viis aastat.

(4) Kooli direktori kinnitab ametisse Võru Linnavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu ning kohaldab distsiplinaarkaristust Võru linnapea.

(5) Direktorile makstavad lisatasud, preemiad ja ühekordsed toetused määrab Võru linnapea.

(6) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustöö kindlaks määramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(6) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.

(7) Sisekontroll koolis planeeritakse õppekavade täitmise kontrollimiseks, samuti õpetajale õppe-kasvatustöös abi osutamiseks. Sisekontrolli objekt, eesmärk, aeg, vormid ja meetodid ning kokkuvõtete tegemine planeeritakse õppeaasta tööplaani.

(8) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Võru Linnavalitsus kooli hoolekogu.

(9) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevuse korraldamine kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selle tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

(10) Hoolekogu moodustamise korra kehtestab Haridus- ja teadusminister määrusega.

(11) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 6. KOOLI FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE, ASJAAJAMINE JA ARUANDLUS

(1) Kooli vara moodustavad koolile Võru Linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara mille valitsemine toimub Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

(2) Koolil on oma eelarve.

(3) Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Võru linna eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt, tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest ning oma majandustegevusest.

(4) Pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ning õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks määratakse igal aastal vahendid riigieelarve seadusega.

(5) Kooli eelarve kava kiidab heaks kooli hoolekogu ning see esitatakse Võru Linnavalitsusele linna eelarve projekti koostamiseks.

(6) Kooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised omavalitsusüksused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles koolis õppivate õpilaste arvuga Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

(7) Kooli dokumentatsiooni peetakse haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

(8) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi- ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(9) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja taseme üle teostatakse riiklikku järelvalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

(10) Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostakse järelevalvet Võru Linnavalitsuse poolt vastavalt haldusaktidele.

§ 7. RAHVUSVAHELISED SIDEMED

(1) Koolil on õigus luua iseseisvalt sidemeid välispartneritega ja neid igakülgselt arendada.

(2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

(3) Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi vastastikusel kokkuleppel.

§ 8. KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

(1) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub «Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses» ja Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

(2) Kooli ümberkorraldamise-, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile, maavanemale, koolile, vanematele ja õpilastele vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus õpilastele võimaluse jätkata õpinguid teises koolis.

(4) Kooli võib ümber korralda või kujundada ja tegevuse lõpetada ainult pärast õppeperioodi lõppu.

§ 9. PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD

(1) Kooli põhimääruse muutmine toimub kooskõlastatult kooli hoolekogu ja õppenõukoguga Võru Linnavolikogu poolt sätestatud korras.

§ 10. LÕPPSÄTTED

Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 11. MÄÄRUSE RAKENDAMINE

Määrus jõustub 15. mail 2006. aastal.

Linnapea Ivi EENMAA

Linnasekretär Külli KALDVEE

/otsingu_soovitused.json