Teksti suurus:

Võru Vene Gümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 99, 1236

Võru Vene Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 26.04.2006 nr 17

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 2, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 12 lg 3, lg 4, Võru Linnavolikogu 25.10.2000. a määrusega nr 21 kinnitatud «Võru linna ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra» p 2.6, Võru Linnavolikogu 12. septembri 2001. a määruse nr 40 «Põhikoolide ja gümnaasiumide ning koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise delegeerimine» alusel.

§ 1. ÜLDSÄTTED

(1) Võru Vene Gümnaasium (edaspidi kool) on haridusasutus, mille ülesanne on võimaldada õpilastel täita koolikohustust ja omandada keskharidus.

(2) Kool on munitsipaalkool.

(3) Koolil on oma territoorium, hooned ja muu vara, mida kasutatakse sihipäraselt, kooli huvidest lähtuvalt.

(4) Kooli teeninduspiirkonna määrab kindlaks ja muudab vastavalt vajadusele Võru linnavolikogu.

(5) Kool juhindub oma tegevuses «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» ja teistest Eesti Vabariigi seadustest ning õigusaktidest, Võru linnavolikogu ja Võru linnavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(6) Kool asub Võru linnas. Kooli aadress on Võru, Jüri tn 42, 65610.

(7) Koolil on oma nimega ja Võru linna vapi kujutisega pitsat ning oma sümboolika.

(8) Kooli õppekeel on vene ja eesti keel.

(9) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

§ 2. ÕPILASED JA NENDE VANEMAD

(1) Lapsed, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks, on kohustatud samal aastal kooli astuma. Kooli võetakse ka lapsi, kes jooksva aasta 30. aprilliks on saanud 6-aastaseks, olenevalt kooliküpsusest ja lastevanemate või neid asendavate isikute soovist. Vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.

(2) Võru Vene Gümnaasium annab esmajärjekorras (eelistatult) põhikooli osas haridust vastavalt kehtestatud teeninduspiirkonnale. Vabade kohtade olemasolu korral on koolil õigus võtta õppima lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda. Gümnaasiumiosas toimub vastuvõtt põhikooli lõputunnistuse alusel.

(3) Õpilase koolikohustus kestab 17 aastaseks saamiseni või põhihariduse omandamiseni või kooli nimekirjast väljaarvamiseni haridus- ja teadusministri pool kehtestatud korras.

(4) Kooli vastuvõtmine, ühest koolist teise üleminek, koolist lahkumine ja väljaheitmine toimub haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

(5) Õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

(6) Haridus- ja teadusministri poolt ettenähtud korras võib õppida ka koduõppe vormis.

(7) Õpilase suunamise puhul sanatooriumi või puuetega laste kooli kustutatakse ta seal õppimise ajaks kooli nimekirjast.

(8) Koolikohustuse täitmist kontrollivad ja selle täitmise tagavad kool ning Võru Linnavalitsus.

(9) Õpilased on kohustatud osalema õppetöös, õppima vastavalt oma võimetele, täitma kooli sisekorra nõudeid ja õppenõukogu poolt kehtestatud kodukorda ning kandma vastutust nende rikkumise eest.

(10) Õpilasel on õigus:
1) õppida B (teisena) ja C (kolmandana) võõrkeelt (vastavalt kooli võimalustele);
2) valida vabaaineid vastavalt kooli võimalustele;
3) saada kooli õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema üldtööaja piires;
4) luua õpilasesindust, ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ja osaleda nende töös;
5) kasutada klassivälises töös tasuta kooli ruume ja rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooskõlastatult huvijuhiga;
6) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest.
7) õpilastel, nende vanematel või neid asendavatel isikutel on õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õppesse ja kasvatusse puutuvate vaidlusküsimuste korral õigus pöörduda kooli hoolekogu, Võru Linnavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Võru maavanema ja lastekaitseorganisatsioonide poole.

(11) Õpilaste poolt koolile tekitatud materiaalse kahju hüvitavad õpilased, nende vanemad või nende eestkostjad vastavalt õigusaktides sätestatud alustele ja korrale.

(12) Õpilaste tunnustamine ja laitmine toimub haridus- ja teadusministri määruse, kooli põhimääruse ning kooli õpilaste tunnustamise ja laitmise korra alusel.

(13) Koolis viibimise ajal tagab kooli juhtkond õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse ja õige koolipäeva kava. Lähtudes töö- ja tervisekaitsealastest haldusaktidest koostab ohutustehnika eest vastutav isik eeskirjad, mille kinnitab direktor. Õpilaste ohutus, tegevus ja käitumine koolis määratakse sisekorraeeskirjadega, mille kinnitab direktor kooskõlastatult õppenõukoguga.

(14) Õpilastele tervishoiuteenuse osutamist korraldab Võru Linnavalitsus koos direktoriga sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

(15) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond või klassijuhataja kokku lastevanemate koosoleku ja viib läbi arenguvestlusi (õpilane – lapsevanem – klassijuhataja) vähemalt üks kord õppeaastas.

(16) Vanemad on kohustatud looma kodus lapsele soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

(17) Lapsevanemad või eestkostjad vastutavad lapse koolikohustuse täitmise eest seadustega ettenähtud korras.

§ 3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

(1) Kooli õppe- ja kasvatustöö aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestud õppekava alusel välja töötatud Võru Vene Gümnaasiumi õppekava.

(2) Õppekirjanduse valib õpetaja vastavalt õppekavale haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud õppekirjanduse loetelust.

(3) Hariduslike erivajadustega õpilasele koostatakse vajaduse korral individuaalne õppekava. Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise tingimused ning korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. Kooli juhtkond korraldab koolisisest nõustamist õpetaja toetamiseks hariduslike erivajadustega õpilase õpetamisel.

(4) Vajaduse korral moodustatakse koolis parandusõppe- ja kõneravirühmi õpiraskustega õpilastele õpiabi osutamiseks ning pikapäevarühmi. Pikapäeva- ja parandusõpperühmade tegutsemise tingimused ning korra kehtestab haridus- ja teadusminister oma määrusega.

(5) Kooli õppekava kinnitab kooli direktor kooskõlastatult õppenõukogu ja hoolekoguga.

(6) Usuõpetuse õppimine on vabatahtlik ning õpetamine koolile kohustuslik, kui ainet õppida soovijaid on kooliastmes vähemalt 15. Põhikoolis otsustab usuõpetuse õppimise lapsevanem, gümnaasiumi osas õpilane ise.

(7) Valik- ja vabaainete õpetamisel kasutatakse direktori poolt kinnitatud ainekavasid.

(8) Koolis õpetatavad võõrkeeled on inglise ja saksa keel.

(9) Gümnaasiumiõpilastel on võimalus õppida majandusõpetust, mille kohta kool väljastab tunnistuse vastava kursuse läbimise kohta.

(10) Vastavalt huvidele saab õpilane osaleda aine-, spordi- ja isetegevusringides;

(11) Õppetöö põhivormiks on õppetund pikkusega 45 minutit. Õppetundide arvu klassides ja nende järjekorra määrab kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaan. Kool töötab viiepäevase töönädalaga. Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva.

(12) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

(13) Õppeaasta algab 1. septembril. Koolivaheajad ja eksamiperioodi määrab haridus- ja teadusminister oma määrusega.

(14) VIII ja X klassi õpilased sooritavad üleminekueksami.

(15) Klassi täituvuse piirnormid ja pikapäevarühma suurus on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.

(16) Õpilaste hindamise, klassi ja kooli lõpetamise kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

(17) Traditsioonilisteks õppe- ja kasvatustöö valdkonda kuuluvateks üritusteks on aineolümpiaadid, konkursid, näitused, kontserdid koolis, spordivõistlused jne.

(18) Kool koostab koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga arengukava, milline kinnitatakse linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 4. KOOLI TÖÖTAJAD

(1) Kooli töötajad on pedagoogid ja teised töötajad.

(2) Kooli töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ja muudab direktor kooskõlastatult Võru Linnavalitsuse vastava ala abilinnapeaga arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisu.

(3) Pedagoogid on õpetajad, direktor, tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

(4) Pedagoogi ülesanne on õppe- ja kasvatusprotsessi suunamine ning juhtimine ja seal osalemine vastastikusel lugupidamisel ning ja üksteisemõistmisel põhineva koostöö alusel õpilase ja koduga.

(5) Pedagoog vastutab oma töötulemuste eest. Kooli juhtkond hindab pedagoogi tööd õpilaste teadmiste, oskuste ja vilumuste kvaliteedi ning kasvatustöö tulemuste alusel.

(6) Eduka töö eest avaldab kooli direktor pedagoogile tunnustust või esitab autasustamiseks omavalitsus- ja riigiorganitele. Kohalikud omavalitsus- või riigiorganid võivad anda pedagoogile täiendavaid soodustusi.

(7) Pedagoog vastutab tema hoolde usaldatud kooli vara eest.

(8) Pedagoogina võivad töötada isikud, kellel on vastav haridus. Pedagoogile esitatavad kvalifikatsiooninõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri poolt.

(9) Õpetajate, direktori asetäitja õppe-kasvatustööalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

(10) Töötajate konkreetsed tööülesanded, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, sisekorraeeskirjadega, töötajate ametijuhendite ja töölepingutega.

(11) Pedagoogil ei ole õigus keelduda talle määratud pedagoogilistest ülesannetest (klassijuhatamine jne), kui nende täitmine on kooli huvides.

(12) Haldus- ja abitöötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö.

(13) Töötajatega sõlmib, muudab või lõpetab töölepingud kooli direktor vastavuses tööseaduse ja muude pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

(14) Kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamine ja nende juhtumite lahendamise kord on määratud kooli kodukorras.

§ 5. KOOLIELU JUHTIMINE JA KORRALDAMINE

(1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö ning kodukord, juhtida kooli õppe-kasvatustegevust ning majandus- ja finantstegevust koos kooli hoolekogu ja õppenõukoguga. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud seaduses sätestatud ülesannete täitmisele.

(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

(3) Direktoriga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viis aastat.

(4) Kooli direktori kinnitab ametisse, vabastab ametist ja määrab palga Võru Linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu ning kohaldab distsiplinaarkaristust Võru linnapea.

(5) Koolis töötavad klassi- ja aineõpetajad, sotsiaaltöötaja ning teenindav personal (laborant, koristajad jne).

(6) Pedagoogide ametikohale vastavuse ja nende kvalifikatsiooni ning töö tulemuslikkust arvestava ametijärgu määramiseks korraldatakse atesteerimine, mis viiakse läbi haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

(7) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustöö kindlaks määramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(8) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.

(9) Sisekontroll koolis planeeritakse õppekavade täitmise kontrollimiseks, samuti õpetajale õppe-kasvatustöös abi osutamiseks. Sisekontrolli objekt, eesmärk, aeg, vormid ja meetodid ning kokkuvõtete tegemine planeeritakse õppeaasta tööplaani.

(10) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Võru Linnavalitsus kooli hoolekogu.

(11) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli pedagoogide, linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustöö jälgimisel ning selle tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

(12) Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(13) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 6. KOOLI FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE, ASJAAJAMINE JA ARUANDLUS

(1) Kooli vara moodustavad talle Võru Linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille valitsemine toimub Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

(2) Koolil on oma eelarve ja arvelduskonto.

(3) Kooli eelarvetulu moodustavad eraldised riigieelarvest ja Võru linna eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt, tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest ning oma majandustegevusest.

(4) Kooli kulud katab Võru linn. Pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ning õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks määratakse igal aastal vahendid riigieelarve seadusega.

(5) Kooli eelarve kava kiidab heaks kooli hoolekogu ning see esitatakse Võru Linnavalitsusele eelarve projekti koostamiseks.

(6) Kooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised omavalitsusüksused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles koolis õppivate õpilaste arvuga vabariigi valitsuse poolt kehtestatud korras.

(7) Kooli dokumentatsiooni peetakse haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

(8) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(9) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning taseme üle teostatakse riiklikku järelvalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

(10) Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostakse järelevalvet Võru Linnavalitsuse poolt vastavalt haldusaktidele.

§ 7. RAHVUSVAHELISED SIDEMED

(1) Koolil on õigus välispartneritega iseseisvalt sidemeid luua ja neid igakülgselt arendada.

(2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

(3) Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi vastastikusel kokkuleppel.

§ 8. KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

(1) Kooli korraldab ja kujundab või tegevuse lõpetab Võru Linnavalitsus Võru Linnavolikogu otsuse põhjal.

(2) Kooli ümberkorraldamise-, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile, maavanemale, koolile, vanematele ja õpilastele vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Kooli ümberkorraldamine ja ümberkujundamine toimub «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses» sätestatud korras.

(4) Kooli võib ümber korralda või kujundada ja tegevuse lõpetada ainult pärast õppeperioodi lõppu.

§ 9. PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD

Kooli põhimääruse muutmine toimub kooskõlastatult kooli hoolekogu ja õppenõukoguga Võru Linnavolikogu poolt sätestatud korras.

§ 10. LÕPPSÄTTED

Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 11. MÄÄRUSE RAKENDAMINE

Määrus jõustub 15. mail 2006. aastal.

Linnapea Ivi EENMAA

Linnasekretär Külli KALDVEE

/otsingu_soovitused.json