Teksti suurus:

Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 41, 734

Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 05.05.2006 nr 60

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning nende kvaliteedinõuded, hübriidsordi ja sisearetusliini tüübid, seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise piirmäärad, seemne tootmise nõuded, sertifitseerimise kord ja nõuded, sertifitseeritavate liikide loetelu, köögiviljakultuuri seemne sertifitseerimist tõendava dokumendi sisu nõuded ja kehtivusaeg, muu seemne kvaliteedinõuded, köögiviljakultuuri seemne pakendamise nõuded, pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded, köögiviljakultuuri seemne pakendamise ja müügipakendi sulgemise ning köögiviljakultuuri seemne müügipakendi ja köögiviljakultuuri seemnepartii märgistamise nõuded, sertifitseerimist või kontrollimist tõendavate dokumentide väljaandmise kord ning etikettide sisu ja vormi nõuded, turustamise nõuded, lõpuni sertifitseerimata köögiviljakultuuri seemnepartii etiketi ja saatedokumentide nõuded ning nõuded järelkontrolli sageduse ja ulatuse kohta.

(2) Määrusega kehtestatakse sellise seemne tootmise nõuded, mida kavatsetakse kasutada köögiviljataimede kasvatamiseks põllumajandussaaduse saamiseks, välja arvatud kasvatamiseks dekoratiivsel eesmärgil, või seemne tootmiseks.

2. peatükk
KÖÖGIVILJAKULTUURIDE LIIKIDE LOETELU JA SEEMNE KATEGOORIAD

§ 2. Köögiviljakultuuride liikide loetelu

Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste köögiviljakultuuride liikide suhtes:
1) aed-harakputk (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.);
2) aedhernes (Pisum sativum L. (partim));
3) aedpetersell (Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill);
4) aedporgand (Daucus carota L.);
5) aedsalat (Lactuca sativa L.);
6) aedspinat (Spinacia oleracea L.);
7) baklažaan (Solanum melongena L.);
8) endiiviasigur (Cichorium endivia L.);
9) harilik aeduba (Phaseolus vulgaris L.);
10) harilik apteegitill (Foeniculum vulgare Miller);
11) harilik arbuus (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai);
12) harilik artišokk (Cynara scolymus L.);
13) harilik kurk (Cucumis sativus L.);
14) harilik kõrvits (Cucurbita pepo L.);
15) harilik paprika (Capsicum annuum L.);
16) harilik sibul (Allium cepa L.);
17) harilik sigur (Cichorium intybus L. (partim));
18) harilik tomat (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.);
19) hispaania artišokk e kardi (Cynara cardunculus L.);
20) kähar lehtkapsas (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.);
21) kähar peakapsas (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.));
22) lehtpeet e mangold (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla (L.) W. D. J. Koch);
23) lillkapsas (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.);
24) melon (Cucumis melo L.);
25) naeris (Brassica rapa L. var. rapa));
26) nuikapsas (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes));
27) pekingi kapsas (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.));
28) porrulauk (Allium porrum L.);
29) punane peakapsas (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.));
30) punapeet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.);
31) põldkännak (Valerianella locusta (L.) Laterr.);
32) põlduba (Vicia faba L. (partim));
33) redis (Raphanus sativus L.);
34) roheline spargelkapsas (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.);
35) rooskapsas (Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.);
36) salatsigur (Cichorium intybus L. (partim));
37) seller (Apium graveolens L.);
38) spargel (harilik aspar) (Asparagus officinalis L.);
39) suureviljaline kõrvits (Cucurbita maxima Duchesne);
40) valge peakapsas (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.));
41) õisuba (Phaseolus coccineus L.).

§ 3. Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ja nende tähistused

(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud supereliitseemne või eliitseemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(2) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) on toodetud õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C või Z on seeme, mis:
1) on toodetud supereliit- või eliitseemnest;
2) on ette nähtud köögivilja tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud;
5) kuulub Taimetoodangu Inspektsiooni poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse kontrollimisele.

(4) Standardseemne tähistusega ST on §-s 2 nimetatud köögiviljakultuuride liikide, välja arvatud hariliku siguri (Cichorium intybus L. (partim)) seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on ette nähtud köögivilja tootmiseks;
3) vastab standardseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) kuulub Taimetoodangu Inspektsiooni poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

3. peatükk
KÖÖGIVILJAKULTUURI SEEMNE TOOTMISE JA SERTIFITSEERIMISE NÕUDED

§ 4. Köögiviljakultuuride seemne kvaliteedinõuded

(1) Köögiviljakultuuride seemne kvaliteedinõuded seemnepartiide kohta on toodud lisas 1.

(2) Liblikõieliste taimede seemnepartii ei tohi sisaldada järgmisi taimekahjustajaid:
1) Acanthoscelides obtectus Sag.;
2) Bruchus affinis Froel.;
3) Bruchus atomarius L.;
4) Bruchus pisorum L. – herne-teramardikas;
5) Bruchus rufimanus Boh. – punajalgne teramardikas.

(3) Seemnepartii ei tohi sisaldada lesta (Acarina).

§ 5. Tootmise nõuded

Köögiviljaseemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.

§ 6. Standardseemne tootmise nõuded

(1) Köögiviljakultuuride standardseemne tootmise korraldab sordi omanik, esindaja või säilitaja.

(2) Köögiviljakultuuride standardseemne liigi- ja sordiehtsust ning -puhtust kontrollib põldtunnustamise käigus sordi omanik, esindaja või säilitaja ning säilitab andmeid nende kohta vähemalt kolm aastat.

(3) Standardseemne tootja:
1) peab arvestust toodetud standardseemne partiide üle ning säilitab seda arvestust vähemalt kolme aasta jooksul;
2) võtab seemneproovi igast toodetud standardseemne partiist ning säilitab neid proove vähemalt kahe aasta jooksul.

§ 7. Vahemaa nõuded

(1) Köögiviljakultuuride seemnete tootmise korral peavad taimed olema kaitstud võõrtolmlemise eest.

(2) Lõikes 1 nimetatud taimede võõrtolmlemise eest kaitsmiseks peab seemnepõld olema võõrtolmlemist võimaldavate taimedega põldudest eraldatud kas piisava vahemaaga või selles paragrahvis nimetatud juhul piisavat kaitset tagaval muul viisil.

(3) Köögiviljakultuuride supereliit- ja eliitseemne ning sertifitseeritud seemne tootmise korral on väikseim vahemaa seemnepõllu ja naabruses asuva teise sordi või sama kategooria seemne sordipuhtuse nõuetele mittevastavate taimedega põllu vahel järgmine:

Liik

Vahemaa (m)

Supereliit- ja eliitseeme Sertifitseeritud ja standardseeme

1) Beta liigid

perekond Beta alamliigi külvist 1000 1000
sama alamliigi erinevasse sortide gruppi kuuluva sordi seemnepõllust 1000   600
sama alamliigi samasse sortide gruppi kuuluva sordi seemnepõllust   600   300

2) Brassica liigid

soovimatu võõrtolmemise allikast 1000   600
võõrtolmlemise allikast, mis võib risttolmlemise tulemusel ristuda Brassica liikidega   500   300

3) harilik sigur (Cichorium intybus L. (partim))

teisest sama perekonna liigi või alamliigi sordi seemnepõllust 1000 1000
teisest hariliku siguri sordi seemnepõllust   600   300

4) teisest risttolmleja köögiviljakultuuri liigi

seemnepõllust, mis võõrtolmlemise tõttu võib põhjustada kasvatatava sordi kvaliteedi alanemise   500   300
võõrtolmlemise allikast, mis võib risttolmlemise tulemusel ristuda teiste liikide sortidega   300   100

5) suureseemneline põlduba teisest oakülvist

kuni 2 ha suurusest seemnepõllust   200   100
üle 2 ha suurusest seemnepõllust   100     50

(4) Lõikes 3 sätestatud nõuet vahemaa kohta ei kohaldata, kui seemnepõld on võõrtolmlemise eest piisavalt kaitstud.

§ 8. Sertifitseerimise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon sertifitseerib köögiviljakultuuride seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Köögiviljakultuuride seemne sertifitseerimise nõuetekohasuse kontrollimiseks tehakse põldtunnustamine ning korraldatakse proovide analüüsimine ja järelkontrolli põldkatsed.

(2) Köögiviljakultuuride seemne sertifitseerimiseks esitab taotluse sordi omanik, esindaja või säilitaja 15. aprilliks Taimetoodangu Inspektsioonile.

(3) Põldtunnustamist teeb järelevalveametnik või sertifitseeritud seemne kategooria puhul volitatud põldtunnustaja.

(4) Köögiviljakultuuride supereliit- ja eliitseemne tootmise korral peab taimik olema kasvuperioodil põldtunnustatud vähemalt üks kord.

(5) Sertifitseeritud seemne tootmise korral peab taimik olema kasvuperioodil põldtunnustatud vähemalt üks kord. Vähemalt 20% sertifitseeritud seemne seemnepõldudest peab olema põldtunnustanud järelevalveametnik.

(6) Sertifitseerimise nõuetele vastava köögiviljakultuuride seemnepartii kohta väljastab Taimetoodangu Inspektsioon põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades lisas 2 toodud vormi kohase seemnetunnistuse ning nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.

§ 9. Seemnepõllu nõuded

(1) Põldtunnustamine tehakse taimede sellises arengustaadiumis, mis võimaldab adekvaatselt hinnata taimede liigiehtsust ja -puhtust, sordiehtsust ja -puhtust ning seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate levikut.

(2) Põldtunnustatava seemnepõllu ääred peavad olema niidetud.

(3) Seemnepõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, mille seemet on kasvava liigi ja sordi seemnest laborikatse käigus raske eraldada, samuti umbrohu taimi või teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava taimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust, või määral, mis takistab põldtunnustamist.

(4) Taimekahjustajaid võib seemnepõllul esineda võimalikult vähe. Seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate leviku hindamisel kontrollitakse taimekahjustaja esinemist seemnepõllul visuaalselt.

§ 10. Sordiehtsuse ja -puhtuse nõuded

(1) Sertifitseeritav seeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas, sisearetusliini seeme peab oma omadustelt olema piisavalt sordiehtne ja -puhas.

(2) Sisearetusliini taim on sordiehtne ja -puhas, kui kasvava taime välistunnused vastavad sordikirjeldusele.

(3) Hübriidsordi seeme on piisavalt sordiehtne ja -puhas, kui seeme vastab iga ristlusvanema seemne sordiehtsuse ja -puhtuse kohta esitatud nõuetele.

(4) Sordiehtsust kontrollides võrdleb põldtunnustaja kasvavate taimede välistunnuseid sordikirjeldusega.

(5) Sordipuhtust kontrollitakse järelkontrolli põldkatsete käigus.

(6) Standardseemne pistelise järelkontrolli katse tegemise korraldab Taimetoodangu Inspektsioon.

(7) Sertifitseeritud- ja standardseemne järelkontrolli põldkatse tegemiseks võtab proovi järelevalveametnik või volitatud seemneproovi võtja.

§ 11. Proovi võtmine ja proovi suurus

(1) Järelevalveametnik või volitatud seemneproovi võtja võtab müügikonditsiooni viidud seemnepartiist rahvusvaheliselt kehtestatud metoodika kohaselt seemneproovi köögiviljaseemne kvaliteedi määramiseks ja sulgeb sertifitseeritava seemnepartii müügipakendi või konteineri Taimetoodangu Inspektsiooni turvakleebise või plommiga. Seemnepartii omanik tagab metoodikakohase juurdepääsu pakendile või konteinerile.

(2) Sertifitseeritav seemnepartii peab olema ühtlase kvaliteediga ja teistest partiidest eraldatud ning nõuetekohaselt märgistatud.

(3) Seemnepartii maksimaalne lubatud kaal ja võetava seemneproovi suurus on kehtestatud lisas 3. Seemnepartii maksimaalne lubatud kaal võib olla kuni 5% lubatust suurem.

(4) Hübriidsordi puhul võib seemneproovi minimaalset kaalu vähendada veerandini kehtestatud kaalust. Sellisel juhul peab seemneproov kaaluma vähemalt 5 grammi ja koosnema vähemalt 400 seemnest.

§ 12. Seemne kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

Seemne kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid, sh laokahjureid, võib seemneproovis esineda võimalikult vähe.

§ 13. Sertifitseeritava köögiviljaseemne nõuded

(1) Sertifitseeritakse köögiviljaseeme, mis on liigi- ja sordiehtne ning liigi- ja sordipuhas, on läbinud järelkontrolli põldkatsed ning vastab kvaliteedi, sealhulgas põlvnemise ning taimetervise nõuetele.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon sulgeb nõuetekohase seemnepartii müügipakendi või konteineri turvakleebise või plommiga.

(3) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemnepartii sertifitseeritakse, kui seeme:
1) põlvneb otse teises liikmesriigis või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud supereliit-, eliit- või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest;
2) on tootjariigis koristatud;
3) on tootjariigis tehtud põldtunnustamise käigus tunnistatud selle kategooria seemne kohta kehtestatud nõuete kohaseks ning selle pakend on märgistatud nõuetekohase etiketiga ja seemnepartii on varustatud nõuetekohase saatedokumendiga.

(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastava supereliit- või eliitseemne, kui on tagatud supereliit- või eliitseemne tegelik idanevus ning kui müügipakendil on sellekohane märgistus koos turustaja nime ja aadressiga ning seemnepartii numbriga.

4. peatükk
KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE PAKENDAMINE

§ 14. Pakendamise nõuded

(1) Köögiviljakultuuride supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne müügipakendi, välja arvatud EL väikepakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Taimetoodangu Inspektsiooni plommi või turvakleebisega või peab pakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma plommi, turvakleebist või etiketti rikkumata.

(2) Köögiviljakultuuride seemne EL väikepakend (edaspidi EL väikepakend) on pakend, mis sisaldab kuni:
1) 5 kg kaunviljade seemneid;
2) 500 g hariliku sibula, aed-harakputke, spargli, lehtpeedi, punapeedi, naeri, hariliku arbuusi, suureviljalise kõrvitsa, hariliku kõrvitsa, aedporgandi, redise, aed-mustjuure, aedspinati või põldkännaku seemneid;
3) 100 g muude köögiviljakultuuride liikide seemneid.

(3) Standardseemne müügipakend, EL väikepakend või neid sisaldav konteiner ja sertifitseeritud seemne EL väikepakend või neid sisaldav konteiner peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada plommi, turvakleebist või etiketti rikkumata. Kui konteiner või müügipakend märgistatakse kleepetiketiga, võib sellega pitseerida konteineri või pakendi sulgemiskoha.

(4) Standardseemne müügipakend, välja arvatud EL väikepakend, või neid sisaldav konteiner peab olema varustatud pakendamise eest vastutavat isikut identifitseeriva plommi või märgisega.

(5) Pakendatud ja märgistatud seemne müügipakendit, välja arvatud standardseemne ja standardseemne EL väikepakendit, võib avada ja uuesti sulgeda üksnes volitatud seemneproovi võtja järelevalve all, kui sellises müügipakendis olevat seemet kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada. Sellisel juhul peavad pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» olema märgitud etiketile.

§ 15. Pakendamisluba

(1) Köögiviljaseemne pakendamisega tegeleda sooviv isik esitab pakendamisloa saamiseks Taimetoodangu Inspektsioonile lisas 4 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Seemne pakendamise loale märgitakse järgmised andmed:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) pakendamisloa väljaandmise kuupäev;
8) pakendamisloa kehtivus;
9) pakendamisloa väljaandja nimi ja allkiri.

(3) Seemne pakendamise luba kinnitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni pitseriga.

§ 16. Nõuded standardseemne pakendajale

(1) Standardseemne pakendamise korral määrab pakendamisloa omanik pakendamise eest vastutava isiku ning teavitab sellest Taimetoodangu Inspektsiooni.

(2) Standardseemne pakendamise eest vastutav isik:
1) teavitab Taimetoodangu Inspektsiooni pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest;
2) peab arvestust standardseemne partiide pakendamise üle ning säilitab seda arvestust vähemalt kolme aasta jooksul;
3) võtab seemneproovi igast pakendatud standardseemnepartiist ning säilitab neid proove vähemalt kahe aasta jooksul.

§ 17. Märgistamine

(1) Nõuetekohane etikett kinnitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku järelevalve all mis tahes kategooria sertifitseeritud seemne müügipakendi, välja arvatud sertifitseeritud seemne EL väikepakendi välisküljele või läbipaistva pakendi sisse selliselt, et etikett oleks loetav. Kasutada võib isekleepuvat etiketti.

(2) Köögiviljaseemne müügipakendi etiketil ettenähtud teabe trükkimisel müügipakendile trükitakse teave kustumatult otse pakendile. Teabele lisab järelevalveametnik sertifitseeritud seemnepartii numbri.

(3) Sertifitseeritud seemne väikepakendi ja standardseemne pakendi välisküljele kinnitab tootja etiketi pakendaja. Tootja etikett peab olema etiketist selgelt eristatav.

(4) Enne etiketi trükkimist teavitab tootja järelevalveasutust vajaminevate etikettide arvust.

(5) Järelevalveasutus määrab seemnepartii numbri ja trükkida lubatavate etikettide arvu.

(6) Geneetiliselt muundatud sordist pärineva seemne puhul märgitakse seemnetunnistusele, etiketile ja muule dokumendile sellekohane teave.

(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketil ja pakendil või selle sees.

§ 18. Etiketi nõuded

(1) Etiketi, välja arvatud EL väikepakendi etiketi minimaalne suurus on 110×67 mm.

(2) Supereliitseeme etikett, kaasa arvatud EL väikepakendi etikett, on valget värvi violetse diagonaalse triibuga, eliitseemne etikett, kaasa arvatud EL väikepakendi etikett, on valget värvi, sertifitseeritud seemne etikett, kaasa arvatud väikepakendi etikett, on sinist värvi, standardseemne tootja etikett, kaasa arvatud väikepakendi tootja etikett, on tumekollast värvi, teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne etikett on halli värvi.

§ 19. Etiketile märgitav teave

(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne, välja arvatud sertifitseeritud seemne EL väikepakendi etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid» või «EC rules and standards»;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud... (kuu ja aasta)»;
4) seemnepartii number;
5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) seemne kategooria ja selle lühend;
8) tootjariigi nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) selle koostisosa nimi, mille all ta on registreeritud, koos viitega või ilma viiteta lõppsordile, kui Euroopa Liidu köögiviljakultuuride ühisesse sordilehte on registreeritud sisearetusliin või hübriidsort. Sisearetusliini ja hübriidsordi puhul, mis on ette nähtud kasutamiseks lõppsordi koostisosana, peab etiketil olema märgitud sõna «Koostisosa»;
12) sisearetusliini või hübriidsordi puhul muudel juhtudel selle koostisosa nimi, mille eliitseemnega on tegemist. Nimi võib olla antud koodina koos viitega lõppsordile ja koos viitega või ilma viiteta selle kohta, kas tegemist on isas- või emaskoostisosaga. Samuti peab etiketil olema märge «Koostisosa»;
13) sisearetusliini või hübriidsordi sertifitseeritud seemne puhul peab etiketil olema märgitud selle sordi nimi, mille seemnega on tegemist, ning sõna «Hübriidsort»;
14) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
15) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendaja number.

§ 20. EL väikepakendi etiketile märgitav teave

(1) Sertifitseeritud seemne EL väikepakendi tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid või «EC rules and standards»;
2) märgistamise eest vastutava tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;
3) pitseerimise kuu ja aasta, märgituna «pitseeritud... (kuu ja aasta)» või viimase idanevuse määramise aasta. Võib märkida turustamise lõpptähtpäeva;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) seemne kategooria: sertifitseeritud seeme («C»või «Z»);
7) sertifitseeritud seemne puhul viitenumber sertifitseeritud seemnepartii kindlaksmääramiseks;
8) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
9) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe, välja arvatud kuni 500-grammise väikepakendi puhul.

(2) Standardseemne tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid või «EC rules and standards»;
2) märgistamise eest vastutava tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;
3) pitseerimise kuu ja aasta, märgituna «pitseeritud... (kuu ja aasta)» või viimase idanevuse määramise aasta. Võib märkida turustamisaja lõpu;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) seemne kategooria: standardseeme ja selle lühend «ST»;
7) märgistamise eest vastutava isiku antud partiinumber;
8) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
9) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe, välja arvatud kuni 500-grammise väikepakendi puhul.

§ 21. Ühendusevälisest riigist imporditud seemne etiketile ja tootja dokumendile märgitav teave

Ühendusevälisest riigist imporditud üle kahekilogrammise seemnekoguse turustamisel märgitakse etiketile või tootja dokumendile:
1) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
2) sordinimi ladina tähtedega;
3) kategooria;
4) sertifitseerimisasutuse nimi ja tootjariigi nimi või selle tähis;
5) eksportiva riigi nimi;
6) importija nimi;
7) deklareeritud neto- või brutokaal.

§ 22. Lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile ja saatedokumendile märgitav teave

(1) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile märgitakse:
1) põldtunnustamise eest vastutava järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) põllu number või partiinumber;
5) seemne kategooria ja selle lühend;
6) deklareeritud neto- või brutokaal;
7) sõnad «Lõpuni sertifitseerimata seeme».

(2) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne saatedokumendiks on põldtunnustamist tõendav dokument, millele märgitakse:
1) dokumendi väljastanud järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) seemne kategooria ja selle lühend;
5) seemne tootmise algmaterjaliks olnud seemnepartii number või andmed kategooria kohta ja selle riigi nimi või nende riikide nimed, kus seeme on sertifitseeritud;
6) põllu number või partiinumber;
7) hektarites selle põllu pindala, millel etiketiga varustatud seeme on toodetud;
8) koristatud seemne kogus ja pakendite arv;
9) laboratoorse eelanalüüsi andmed, kui see on nõutud;
10) sertifitseerimisasutuse tõend selle kohta, et põldtunnustamise nõuded on täidetud.

§ 23. Etiketi kehtivusaeg

(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud köögiviljaseemne partii etikett kehtib kaks aastat müügipakendi sulgemise kuupäevast alates.

(2) Köögiviljaviljaseemne sertifitseerimist tõendavaks dokumendiks oleva etiketi kehtivusaega võib seemnepartii omaniku taotlusel pikendada.

(3) Etiketi kehtivusaja pikendamiseks kontrollitakse köögiviljaseemne idanevust, võttes selleks seemne idanevuse kordusproovi.

(4) Kui seemnepartii on sertifitseeritud seemne idanevuse kohta kehtestatud nõuete kohane, pikendatakse etiketi kehtivust kahe aasta võrra. Etiketile tehakse selle kohta § 19 lõike 1 punkti 14 kohane märge.

(5) Ümberpakendamise korral väljastatakse uued etiketid ning etiketile märgitakse müügipakendi sulgemise kuupäevana esialgse müügipakendi sulgemise kuupäev.

5. peatükk
KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE TURUSTAMINE

§ 24. Turustamise nõuded

(1) Turustada on lubatud üksnes sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse köögiviljakultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud seemet või kvaliteedinõuetele vastavat standardseemet.

(2) Hariliku siguri (Cichorium intybus L. (partim)) seemet on lubatud turustada üksnes sertifitseeritud seemnena.

(3) Turustatav seeme peab olema nõuetekohaselt pakendatud ning pakend peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

(4) Lõpuni sertifitseerimata seemnepartii varustatakse § 18 lõikes 2 kehtestatud värvi ning §-s 22 nimetatud etiketiga ja põldtunnustamist tõendava dokumendiga.

6. peatükk
JÄRELKONTROLL

§ 25. Volitatud põldtunnustaja ja volitatud seemneproovi võtja järelkontrolli sagedus ja ulatus

(1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja tegevuse üle järelkontrolli, kontrollides igal aastal vähemalt 5% tema põldtunnustatud põldudest.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud seemneproovi võtja tegevuse üle järelkontrolli, võttes kontrollproove igal aastal vähemalt 5% ulatuses sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest, välja arvatud automaatselt võetud seemneproovidest.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTED

§ 26. Määruse rakendamine

(1) Enne 1. maid 2006. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud köögiviljakultuuride seemne pakendatud seemet võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. maist 2006. aastal.

1 Nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 33–59), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.05.2006. a resolutsioon nr 17-1/0603216.)

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json